X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo firmy - przykłady znanych marek


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Skuteczny pro­jekt logo nie wymaga pozwo­le­nia na prze­kra­cza­nie gra­nic i barier. Doskonale widać to na przy­kła­dzie naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek świata. Najlepszym z moż­li­wych zna­ków fir­mo­wych jest ten, które został zapro­jek­to­wany spe­cjal­nie dla cie­bie. Tożsamość marki i rodzaj pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści to poten­cjal­nie dosko­nała szansa wizu­alna, na zro­bie­nie dobrego wrażenia.

trzy różne logo firmy

Klienci widzą logo firmy dużo wcze­śniej, niż spo­tkają jej przed­sta­wi­ciela. Nie pozwól, by taka rekla­mowa oka­zja prze­szła ci koło nosa. Po kilku spoj­rze­niach na logo, klient będzie prze­ko­nany, że współ­praca z tobą to dobry inte­res. Jak widać repre­zen­tu­jesz doj­rzały i wia­ry­godny biznes.

Dobre przy­kłady i wzory logo dla firmy

wzory i przykłady znanych logo firmowych

Rozpoznawalny znak fir­mowy jest jed­nym z naj­bar­dziej opła­cal­nych i sku­tecz­nych narzę­dzi na dzi­siej­szym rynku reklamy. Bez względu na to czy cho­dzi o logo teatrów, opery, muzeów, logo kor­po­ra­cji, ener­ge­tyki, prze­my­słu czy logo małej firmy han­dlo­wej i usłu­go­wej. Odpowiednie wyko­rzy­sta­nie tego narzę­dzia pro­mo­cji może wysu­nąć cię na pro­wa­dza­nie i zosta­wić kon­ku­ren­cję w tyle. Wzór logo firmy mówi twoim klien­tom, co potra­fisz i daje im pew­ność, że dotrzy­mu­jesz swo­ich obiet­nic. Te pro­jekty gra­ficzne pokażą, jak sta­bilna i nie­za­wodna może być twoja firma.

Jak zapro­jek­to­wać dobre logo firmy?

Logo fir­mowe to sym­bol, który zapew­nia toż­sa­mość. Niezbędną na nie­zwy­kle kon­ku­ren­cyj­nym dzi­siej­szym rynku. Wspaniałym spo­so­bem na wyróż­nie­nie się w zróż­ni­co­wa­nym tłu­mie jest wła­śnie uni­kalny wzór logo. Należy upew­nić się, że Twoje logo jest łatwe w odbio­rze. Jeśli jest zbyt abs­trak­cyjne 

to staje się trudne do zro­zu­mie­nia. Prostsze jest łatwiej­sze do zapa­mię­ta­nia. Należy także upew­nić się, że posia­damy wer­sję czarno-białą, tak, by logo firmy mogło być wyko­rzy­stane w róż­nych środ­kach przekazu.

trzy kolorowe logotypy firm

Zamawiając two­rze­nie nowego loga dla firmy wyso­kiej jako­ści od roz­ma­itych firm pro­jek­tu­ją­cych, czy to przez Internet czy nie, zawsze należy upew­nić się, że logo chro­nione jest pra­wami autor­skimi, dzięki czemu inne firmy nie będą mogły z niego nie­le­gal­nie korzy­stać. Dobrze jest też zyskać pew­ność, że firma pro­jek­tu­jąca nie sprzeda nam “poży­czo­nego” logo i nie znik­nie jutro z inter­netu. Takie sytu­acje zda­rzają się dość czę­sto i kosz­tują wła­ści­cieli wiele pieniędzy.

Niektóre firmy potrze­bują jedy­nie pro­stego pro­jektu, by dodać nazwie firmy ele­gan­cji, pod­czas gdy innym bar­dziej przy­niosą korzyść nie­zwy­kle szcze­gó­łowe i skom­pli­ko­wane kon­cep­cje. Każda branża ma inne potrzeby, i każda ma na celu prze­ka­za­nie odbior­com innego prze­sła­nia. Na wzór logo­typu skła­dają się roz­ma­ite ele­menty, takie jak kolory, czcionki itp. Konieczne jest, by wszyst­kie te ele­menty paso­wały do prze­sła­nia, jakie usi­łu­jemy prze­ka­zać klien­tom. Z przy­jem­no­ścią pomo­żemy Ci stwo­rzyć, znak z któ­rego będziesz dumny i który łatwo zapad­nie w pamięci klien­tów. Wystarczy, że dasz nam o tym znać.

Zapraszamy.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena