X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Wspaniała historia logo IBM

Od mielenia mięsa do wielkiej mądrości

Zobacz jak marka
osiągnęła rezultaty,
które nadają
znaczenie słowu


Spis treści:

Gdy chcesz zro­bić coś dobrze, zrób to jak IBM.
Auto­ry­tet dla wielu współczes­nych auto­ry­tetów. Twórca najwięk­szych inno­wa­cji w wielu dziedz­i­nach. Od roz­woju apa­ra­tury medy­cznej, po kon­strukcję sil­ników raki­etowych. Nieźle, jak na pro­du­cen­tów kra­jal­nic do wędlin!

Historia logo IBM – International Business Machines

Najbardziej znany trzy-literowiec po USA zawdz­ięcza swą sławę i dorobek wysok­iej jakości kom­put­erom wszelkiego rodzaju. Zaczy­nał skrom­nie: pro­dukcją wag, urządzeń do zlicza­nia czasu pracy, wspom­ni­anych kra­jal­nic i – co miało najis­tot­niejsze kon­sek­wencje – kart per­forowanych do wczes­nych maszyn liczących.

"W 2011 roku IBM obchodzi stule­cie swo­jego istnienia."

Licząc zyski w dziesiątkach mil­iardów $,Inter­na­tional Busi­ness Machines Cor­po­ra­tion jest najwięk­szą firmą infor­maty­czną (a obec­nie kon­sultin­gową) na świec­ie. W 2011 roku będzie obchodzić stule­cie ist­nienia - jest więc też i najs­tarszą. Już to połącze­nie reko­rdów (w branży, która nie toleruje nawet paro­let­niego opóźnienia w innowacji) świad­czy o ich niezwykłości.

Jak marka osiąga rezultaty,
które nadają nowe znaczenie słowu „najlepszy”?

Nie ma tu niespodzianek — odpowiedzią jest bardzo ciężka praca.
Dodatkowo, wysiłek ten był zawsze bardzo dobrze prze­myślany i przed­siębrany dla osiąg­nię­cia konkret­nych celów. Nieskom­p­likowana recepta, z której real­iza­cją miałaby jed­nak prob­lem prawie każda inna firma na planecie. Tech­nika manip­u­lowa­nia pojedynczymi atom­ami, stwor­zona przez IBM w 1990 roku, to tylko przykład innowa­cyjnego potenc­jału marki.

Początki istnienia międzynarodowych maszyn biznesowych.

Dzisiaj znaki fir­mowe pro­jek­tuje się nieco inaczej, niż w 1911 roku. 
Przyszły gigant zaczął dzi­ałal­ność pod nazwą Com­put­ing Tab­u­lat­ing Record­ing Corp., pow­stałą jako połącze­nie trzech przed­siębiorstw: Tab­u­lat­ing Machine Cor­po­ra­tion, Com­put­ing Scale Cor­po­ra­tion i Inter­na­tional Time Record­ing Com­pany. Były to typowe, kaligraficzne znaki w stylu jeszcze XIX-wiecznym.

Protoplaści współczesnej identyfikacji

Okrągłe logo International Business Machines corporation

W 1924 roku pojaw­iła się zapowiedź firmy, którą znamy dziś.
Kole­jne prze­ję­cia i rotacje właś­ci­ciel­skie przyniosły na świat
pier­wsze logo IBM. Bardziej nowoczesny znak (uproszc­zona,
bezsz­ery­fowa czcionka) miało dawać wyraz innowa­cyjności firmy.
Styl­iza­cja na kulę ziem­ską — jej glob­al­nym ambicjom.

Nowy znak graficzny IBM

Okrągłe logo IBM przetr­wało aż 22 lata. Aby dotrzy­mać kroku
epoce, w 1947 r. kole­jne wydanie fir­mowej gazetki, niemal znien­acka
opa­tr­zono zupełnie nowym znakiem. Postaw­iono na czystą
typografię (krój Beton Bold) i znacznie uproszcze­nie stylu. To był
już znak, który dał pod­stawę do dal­szej ewolucji stylu (kończąc
etap rewolucyjnego redesignu logo).

Logo IBM po zmianie

Kole­jną zmi­anę zarządził nowy szef, obe­j­mu­jący stanowisko w
1956 roku.
Tom Wat­son Jr (syn poprzed­niego CEO o takim samym imie­niu)
chciał dać wyraz energii i odświeże­niu wizji pod nowym kierown­ictwem.
Pojawia się tu ważne nazwisko – pro­jek­tan­tem nowego znaku był, już
wów­czas znany, Paul Rand. Zapro­ponował on typografię opartą o krój City
Medium oraz moc­niejszą, ciemną kolorystykę.

Narodziny prawdziwej legendy

-Brak zdjęcia Jeden z najbardziej znanych logotypów świata

Po 16 lat­ach, pow­stało jedno z najbardziej znanych logo świata. Ponownie zatrud­niony, Paul Rand przeszedł do his­torii pro­jek­towa­nia, odświeża­jąc swój poprzedni pro­jekt.
Rozpoz­nawalny kształt został zapisany jako osiem poziomych pasków, mają­cych „dodawać wraże­nie szy­bkości i dynamizmu”. Mogą też one kojarzyć się z elek­tron­icznymi wyświ­et­laczami. Tak nar­o­dz­iła się legenda.

Komputer osobisty IBM

Pod­sta­wowa wer­sja wys­tępowała w
słyn­nym już błę­ki­cie (przez lata pra­cown­icy firmy
mieli obow­iązek nosić gar­ni­tury w tym kolorze).
Znak wys­tępował też powszech­nie w negaty­wie
(biały napis na ciem­nym tle). Motyw ośmiu pasków
był wyko­rzysty­wany również w desig­nie pro­duk­tów,
jak np. kom­put­era AS 400 z 1988 roku.

Gdy spo­jrzy się dziś na stronę IBM, nadal zna­jdziemy tam opra­cow­any przed kilkudziesię­cioma laty znak. Te trzy, proste i wyjąt­kowe zara­zem, litery w charak­terysty­cznym zapi­sie stały się dziś pom­nikiem pro­jek­towa­nia i jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych pro­jek­tów logo w his­torii. Już sama jego biz­ne­sowa wyda­jność (od ponad 30 lat w ciągłej eksploat­acji; żad­nego retuszu, żad­nych „ratunkowych” dzi­ałań mar­ketingowych!) to kole­jny rekord tej firmy. Dziś, logo stwor­zone dla zaawan­sowanych maszyn liczą­cych fir­muje zupełnie inne dzi­ała­nia. Warto się przyjrzeć dzisiejszemu pozy­cjonowa­niu się tej marki na firmowej stronie o dumnym tytule "Good design is good business". Okazuje się bowiem, że zupełnie zarzu­ciła ona dzi­ałal­ność, z którą kojarzy ją więk­szość użytkowników.

To, że marka IBM przestała identyfikować się z produkcją komputerów, jest jej największym współczesnym sukcesem

Inter­na­tional Busi­ness Machines to już nie „machines”; to imponu­jący ładunek wiedzy, którą respek­tuje każdy, kto potrze­buje kom­plek­sowych i prze­myślanych rozwiązań — kon­sultingu XXI wieku. Tego właśnie dostar­cza „wielki błękit” (ang. Big Blue, jak zwą firmę Amerykanie). Wszędzie tam, gdzie trzeba zro­bić coś naprawdę ambit­nego, IBM jest u siebie. Przykła­dem takiej real­iza­cji opartej na wiedzy jest reor­ga­ni­za­cji ruchu ulicznego w Kopenhadze.

Dzięki zaawan­sowanemu mon­i­toringowi sys­tem syg­nal­iza­cji i kierowa­nia |ruchu dokonuje cudu: przy tej samej ilości samo­chodów ulice miasta zaczęły wyglą­dać jak opus­toszałe. Nikt nie stoi w korkach, nikt nie czeka na światłach. To coś więcej, niż sprzedawanie lap­topów. Na poniższych fil­mach można poz­nać więcej szczegółów tej real­iza­cji, będącej tylko ułamkiem akty­wności Wielkiego Błękitu.

Poznaj niezwykłe przykłady logotypów uzupełniających.

IBM wyznaczył nowy wzorzec rozwoju firmy IT. Dał wspaniały przykład identyfikacji dla skomplikowanych produktów i usług, które trudno było zdefiniować. Zami­ast kap­i­tal­iza­cji rozmi­arów i siłowej przewagi wynika­jącej z nagro­mad­zonych zysków widz­imy, jak odbywa się kap­i­tal­iza­cja wiedzy — stop­niowe prze­chodze­nie od handlu pro­duk­tami do handlu ideami. Może to się udać tylko, gdy te idee są najwyższej jakości: staran­nie przetestowane, niespo­tykane i skuteczne wobec wyzwań real­nego świata.

Logo przedstawiające kulę ziemską

Logo­typ prze­wodni idei inteligent­nych
rozwiązań współczes­nego IBM.

Zaczni­jmy budować mądrze­jszy
świat. Mądrzejszy świat jest bardziej
zaradny. Oszczędza czas. Ma przy­jazny
kli­mat. Jest bez­pieczny. Innowa­cyjny.
Ostrożny. Błyskotliwy. Gotowy.

Główny znak narzuca sposób
interpretacji wszystkich pozostałych,
dedykowanych konkretnym
zagadnieniom.

Inteligentne rozwiąza­nia dla wszys­t­kich prob­lemów współczes­nych (oraz przyszłych) społeczeństw – tak ambitne cele wyz­naczyć sobie może tylko ktoś niezwykły. IBM speł­nia więk­szość kry­ter­iów doskon­ałości, wadząc się z wyzwa­ni­ami, których wielu ludzi nawet sobie jeszcze nie uświadomiło. Per­fekcja jed­nej firmy jed­nak nie wystar­czy – przyświeca­jące jej idee powinny stać się wspólne dla wszystkich.

W przeszłości wiele prob­lemów było rozwiązy­wanych za pomocą kom­pro­misów bądź poprzez del­e­gację nieko­rzyst­nych skutków np. na rzecz innego kraju czy ekosys­temu. Dziś, wszys­tkie struk­tury społeczne i bio­log­iczne są ze sobą niezwykle ciasno połąc­zone, wyk­lucza­jąc tego typu proste, ale szkodliwe w dal­szej per­spek­ty­wie rozwiąza­nia. Świat potrze­buje dziś czegoś więcej.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena