X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo olimpijskie
Historia igrzysk letnich i zimowych

Pełny przegląd znaków graficznych od 1924r.

Obejrzyj igrzyska
olimpijskie w
projektowaniu, symboli
dla sportu.


Spis treści:

Andrzej Sołoduszkiewicz

Autor:

Andrzej
Sołoduszkiewicz

Nowożytne olim­piady odby­wają się już od ponad wieku. Sto kilka­naś­cie lat to czas wystar­cza­jący, aby nabrać dobrych nawy­ków w pro­jek­towa­niu, a same logo­typy dopro­wa­dzić do doskon­ałości. Jak więc wyglą­dają naj­bar­dziej intere­su­jące logo­typy let­nich i zimo­wych igrzysk olimpi­js­kich? Zobacz­cie sami…

Oto 20 logotypów olimpijskich,
które zasłużyły na medal.

Poniżej prezen­tu­jemy chrono­log­iczną listę let­nich igrzysk olimpi­js­kich. Na uwagę zasługuje Moskiewska syg­natura olimpi­jska (z kopią naszego pałacu kul­tury w tle ;). Nato­mi­ast logo­typ igrzysk w Lon­dynie w 2012 roku, jest według nas bardzo drogą pomyłką.

Na dole artykułu zna­jdziesz prezen­tację logo­typów olimpiady zimowej. W kole­jnym artykule obiecu­jemy kole­jną sportową gratkę. Tym razem fani piłki nożnej, będą mogli zobaczyć przegląd his­to­ryczny logo­typów z mis­tr­zostw świata i Europy w piłce nożnej.

Logo 2 olimpiady, Paryż Francja. 1924r.

Logo olimpiada Paryż 1924

Tak to się zaczęło…

Pier­wsza nowożytna olimpiada nie posi­adała nawet
motywu połąc­zonych kół, naw­iązu­jąc do trady­cyjnie
artysty­cznej grafiki tam­tych czasów.

Swoją drogą wiesz ilu sportowców pojawiło się na
evencie? 3,092 z czego kobiety stanowiły tylko 4%

Logotyp, Los Angeles 1932

Igrzyska olimpijskie w Los Angeles 1932

Osiem lat później USA zapro­ponowały już
znacznie nowocześniejszy znak.

I choć trudno nazwać go w jakiś szczególny sposób
udanym. Mno­gość drob­nych ele­men­tów czy znaczne
ich rozrzuce­nie dyskwal­i­fikowały by zapewne takie
logo dziś — ale w tam­tych czas wymogi doty­czące
iden­ty­fikacji były for­mułowane zupełnie inaczej. Tu
pojaw­iły się już charak­terysty­czne koła (pomysłu
odnowiciela idei Olimpiady, Pier­rea de Coubertina).

Znak graficzny, Berlin 1936

Logo igrzysk olimpijskich w Berlinie 1936

To pier­wsze igrzyska
relacjonowane w telewizji.

To na nich również słynna reżyserka-kolaborantka
Leni Riefen­stahl nakrę­ciła Olimpiadę — film będący
apo­teozą możli­wości III Rzeszy.

Poli­tyka rzadko służy sportowi — tak jest i tutaj, gdy
się wie, że olimpi­jskie logo prezen­towane było w
otocze­niu wsze­chobec­nej nazis­towskiej sym­bo­l­iki.
Ptak narysowany na niemieckim pro­jek­cie na pewno
nie był gołąbkiem pokoju.

Zobacz także: Znak, logo.

Znak firmowy, Londyn 1948

Olimpiada Londyn 1948

Londyn gościł pierwszą powojenną olimpiadę.
To jedno z niewielu miast, które olimpijskiego
zaszczytu dostąpiło kilkakrotnie.

Trudy epoki odbudowy można dojrzeć w detalach -
zapewne kwestia opracowania wyjątkowego
estetycznie projektu nie była najistotniejszą.

Zobacz także: Tworzenie logo.

Logotyp, Helsinki 1952

Logo igrzysk olimpijskich Helsinki 1952

Skan­dy­nawska szkoła designu
nie na darmo jest tak wysoko ceniona.

Oszczędne logo fińskiej olimpiady doskonale
przetr­wało próbę czasu i nawet po pół wieku
nie da się go nazwać przes­tarza­łym.

Dobry, mod­ernisty­czny styl świet­nie się sprawdza —
choć logo olimpi­jskie jest wyjątkowo krótko
przy­datne, Finom należą się pochwały.

Sprawdź także: Projekty logo.

Logo olimpiady, Melbourne/Sztokholm 1956

Melbourne i Sztokholm logotyp olimpiada 1956

To dość wyjątkowy przy­padek: z uwagi na
roz­bieżność pór roku w Aus­tralii oraz obow­iązu­jącą
kwaran­tannę dla zwierząt konkurencje jeździeckie
roze­grano w Szwecji.

Logo aku­rat tej per­tur­bacji nie odzwier­ciedla —
z dumą jed­nak prezen­tuje obrys połud­niowego
kon­ty­nentu, który po raz pier­wszy goś­cił
olimpi­jczyków na swym terytorium.

Zobacz także: Logo szkoły.

Znak graficzny, Rzym 1960

Znak graficzny olimpiady w Rzymie 1960

Już na początku XX wieku miasto Rzym miało
dostać swoje igrzyska.
Wybuch wulkanu przekreślił
jed­nak te plany.

52 lata później rzym­ska wilczyca mogła dum­nie
zaprezen­tować się na olimpi­jskim logo.

Klasy­czna numer­acja i rzeźbiarski charak­ter dobrze
odd­ają powagę i trady­cję Wiecznego Miasta.

Zobacz też: Logo miasta.

Logo olimpijskie, Tokio 1964

Logo igrzyska olimpijskie w Tokio 1964

Japonia ma chyba najlep­szą flagę na świecie.

Oczy­wiś­cie z pro­jek­towego punktu widzenia.
Charak­terysty­czny czer­wony krąg doskonale
sprawdza się w plas­ty­cznych zas­tosowa­ni­ach,
co zostało wyko­rzys­tane i w tym oszczęd­nym znaku.

Min­i­mal­izm to swoiś­cie dalekowschod­nia
trady­cja — tutaj docenić można jej walory.

Logotyp, Meksyk 1968

Logotyp olimpijski Meksyk 1968

To był szczególny czas,
gdy stu­denci wal­czyli z armią.

Protestowali prze­ci­wko tak dro­giej imprezie w tak
bied­nym kraju. Z powodu rasizmu nie dopuszc­zono do
zawodów RPA, po raz pier­wszy też przeprowad­zono
testy anty­dopin­gowe i … płci.

Wszys­t­kich tych dra­matów nie widać w znaku —
ciekawa typografia i uży­cie olimpi­js­kich kół stawia go
ponad śred­nim poziomem.

Symbol, Monachium 1972

Symbol olimpijski Monachium 1972

To był szczególny czas,
gdy stu­denci wal­czyli z armią.

Protestowali prze­ci­wko tak dro­giej imprezie w tak
bied­nym kraju. Z powodu rasizmu nie dopuszc­zono do
zawodów RPA, po raz pier­wszy też przeprowad­zono
testy anty­dopin­gowe i … płci.

Wszys­t­kich tych dra­matów nie widać w znaku —
ciekawa typografia i uży­cie olimpi­js­kich kół stawia go
ponad śred­nim poziomem.

Znak graficzny, Montreal 1976

Znak graficzny Montreal 1976

Choć igrzyska te z wielu powodów należą do szczegól­nie
nieu­danych, opra­cow­any na ich potrzeby logo­typ i dziś
spełnił by pro­fesjon­alne wymogi — co nie jest oczy­wiste
dla wielu wcześniejszych i późniejszych real­iza­cji.
Olimpi­jskie koła przek­sz­tał­cone w pąk kwiatu, czytelny
pod­pis i delikatne naw­iązanie do flagi Kanady
wystar­czyły, by pow­stał pro­jekt o pon­ad­cza­sowej
elegancji.

Logotyp, Moskwa 1980

Logotyp Moskwa 1980

Polacy na zawsze zapamię­tają już pewnie słynny gest
Koza­kiewicza — to właśnie w 1980 nasz rodak
w niepow­tarzalny sposób zdruz­go­tał rosyjs­kich rywali,
dzi­ałaczy i pub­liczność za jed­nym, nomen omen,
zamachem. Samo logo zdruz­go­tać było by dużo
trud­niej — dobrze osad­zone w trady­cji radzieck­iej
awan­gardy graficznej, wyróż­nia się kom­pozy­cją oraz
czymś, co dla nas pozostanie już na zawsze Pałacem
Kul­tury i Nauki.

Sprawdź też: Wzory logo.

Logo olimpijskie, Los Angeles 1984

Logo igrzysk olimpijskich w Los Angeles 1984

Sprawd­zony, choć nie rewela­cyjny wzór znów
został wyko­rzys­tany.
Olimpi­jskie koła, prosty
pod­pis i niewymyślny motyw naw­iązu­jący do sym­boli
danego państwa to recepta, według której zostało
wyko­nanych wiele olimpi­js­kich logo­typów.
Taki znak jest dobrze zabez­piec­zony przez
ewen­tu­al­nymi kon­trow­er­s­jami — ale i przed
zachowaniem go w pamięci.

Zobacz też: Logo piłkarskie.

Znak firmowy, Seul 1988

Znak firmowy igrzysk Seul 1988


Kore­ańczycy właś­ci­wie wymie­nili tylko górny
ele­ment znaku
— amerykańskie gwiazdki zostały
zastą­pi­one trud­nym do ziden­ty­fikowa­nia symbolem.
Więcej infor­ma­cji zachowano o maskotce —
sym­pa­ty­cznym Hodori (kor. tygrysiątko),
zapro­jek­towanym przez Kima Hyona.

Logo igrzysk, Barcelona 1992

Logo Barcelona 1992

Skacząca syl­wetka zamieniona w abstrak­cyjny
sym­bol dobrze ilus­truje kierunek, w jakim
rozwinęła się grafika.

Oszczęd­ność i czytel­ność są pri­o­ry­te­tami. Mniej
oszczędny jest znów pro­jekt Cobiego — owczarka-
maskotki zapro­jek­towanej przez słyn­nego Javiera
Mariscala.

Logotyp, Atlanta 1996

Logotyp Atlanty 1996

Stule­cie Olimpiady to nieba­gatelna rocznica
– tylko z powodów orga­ni­za­cyjnych wyjątkowy
zaszczyt goszczenia jubileuszowych igrzysk nie
przy­padł w udziale Grecji, ojczyźnie tych zawodów.

Amerykańscy graficy dobrze wywiązali się z zada­nia
— znak 26. igrzysk zrywa ze sztampą, pro­ponu­jąc
odświeżone rozwiąza­nia. Jubileusz został dobrze
uczczony.

Logo igrzysk olimpijskich, Sydney 2000

Logo Sydney 2000

Pomysłowe wyko­rzys­tanie bumerangów
– jed­nego z sym­boli Aus­tralii — oraz kaligraficzne
liter­nictwo to charak­terysty­czne cechy tego logo.

Jeśli doda się do tego aż trzy maskotki (różne
nar­o­dowe zwierzęta kon­ty­nen­tu) to widać, dlaczego
prezy­dent Komitetu Olimpi­jskiego uznał swego czasu
27. igrzyska za najbardziej imponu­jące w historii

Znak graficzny, Ateny 2004

Znak graficzny Ateny 2004

Malarskie, dynam­iczne pode­jś­cie do pro­jektu to coś,
czego niewiele można znaleźć w tym rankingu — tym
bardziej więc warto docenić grecki pro­jekt.
Naw­iązanie do klasyki, ale bez klasy­cysty­cznej
ciężkości.

To poziom, jakiego należało by się spodziewać gdy się
pamięta, że to właś­ci­wie Grecy wymyślili europe­jską
sztukę.

Logotyp, Pekin 2008

Logotyp Pekin 2008

Aku­rat tego logo zapewne nie trzeba nikomu
przy­pom­i­nać. Gdy umilkł już ryk try­bun, a poli­ty­czne
spory wokół Chin nieco przy­gasły, można ponownie
przyjrzeć się zeszłorocznemu logo­ty­powi.

Liter­nicze i graficzne naw­iąza­nia do kul­tury kraju-
gospodarza, olimpi­jskie koła i typowa w tym wypadku
kom­pozy­cja — wszys­tko wydaje się być na miejscu,
a sam znak bez zarzutu.

Logo, Londyn 2012

Flaga olimpijska Londyn 2012

Stare przepowied­nie Majów podobno
wyz­naczają na ten rok koniec świata.
Wszys­tko się zgadza, gdy patrzy się na tę
niezwykle brzy­dką propozy­cję logo.

Przed­staw­ione przez agencję Wolff Ollins w 2007,
wzbudz­iło kon­trow­er­sje, jakich olimpi­jski ruch jeszcze
nie widział. Mnożą się par­o­die znaku, swoje wąt­pli­wości
zgłosiły nawet orga­ni­za­cje zrzesza­jące epilep­tyków
(iden­ty­fikacja posi­ada bardzo żywą kolorystykę).

Zadzi­wia­jący pro­jekt przed­stawia po prostu
zin­ter­pre­towane graficznie cyfry 2012 oraz
obow­iązkowe koła i nazwę orga­ni­za­tora. Rozbu­dowany
sys­tem iden­ty­fikacji przewiduje wiele wari­antów
(w tym i logo paraolimpiady) oraz możli­wości
manip­u­lowa­nia pod­sta­wowym znakiem.

Dyskusje trwają, wraz z biegiem czasu gasną jed­nak
emocje. Kto nie wyro­bił sobie jeszcze opinii na temat
tej odważnej i niepodob­nej do niczego (poza
malarst­wem małp, co udowad­niał pewien bry­tyjski
tabloid) propozy­cji, być może weźmie pod uwagę cenę
pro­jektu: 400.000 funtów.

Tak wyglądały zimowe igrzyska olimpijskie.
Pełne białe szaleństwo w 20 przykładach.

Starożytni Grecy, twórcy olimpi­jskiej idei, nie znali śniegu.

Zimowe olimpiady z natury więc stoją w cie­niu let­nich igrzysk. Czy jakiś ślad tej hier­ar­chii prze­dostał się do znaków graficznych wyko­rzysty­wanych przez kole­jne lata? Oto dwadzieś­cia olimpi­js­kich znaków usz­ere­gowanych chrono­log­icznie.

Flaga Norwegii lidera zimowych igrzysk olimpijskich
Nor­we­gia jest lid­erem wszechcza­sów
w zimowych igrzyskach.
Zdobyła do tej pory 303 medale
wyprzedza­jąc drugą reprezen­tację
(USA) o ponad 50 medali.

Całą his­torię zaczy­namy od trze­ciej zimowej olimpiady, ale pier­wszej, przy której można mówić o stosowa­niu logo — wcześniejsze imprezy w Cha­monix i St. Moritz nie korzys­tały z tego typu form budowa­nia marki czy wizerunku.

Lake Placid 1932

Znak graficzny Lake Placid 1932

Sześć lat, inny kon­ty­nent — a jaka różnica!
Po wybit­nie trady­cjon­al­isty­cznym Paryżu (olimpiada
let­nia 1924) Stany Zjed­noc­zone, jak zwykle na
przedzie, pokazały, jak pro­jek­tuje się nowoczesny znak.

Cho­ciaż nie jest to zapewne najlepszy symbol na świecie,
nie można mu wiele zarzu­cić. Pojaw­iły się już
charak­terysty­czne koła, w innej jed­nak niż później
kolorystyce.

Garmisch-Partenkirchen 1936

Logotyp Garmisch Partenkirchen 1936

Uroczyś­cie otwarta przez samego Adolfa Hitlera.
Niemiecka impreza korzys­tała z surowego i zim­nego
wiz­erunku ośnieżonej góry. 1936 obfi­tował
w niemieckie igrzyska — Berlin goś­cił let­nią raptem
pół roku później.

Porównu­jąc dwa wyko­nane na te okazje pro­jekty logo,
ten zimowy wydaje się jed­nak mniej wojown­iczy niż
let­nia wersja.

Sankt Moritz 1948

Logo zimowych igrzysk olimpijskich w Sankt Moriz 1948

Aż dwanaś­cie lat trzeba było
czekać na kole­jną olimpiadę.

- najwięk­sza wojna w his­torii na długo uniemożli­wiła
myśle­nie o rywal­iza­cji innej niż mil­i­tarna.

Zapewne jest to jeden z niewielu zimowych logo­typów
ze słońcem jako głównym graficznym ele­mentem.
Klasy­czny pro­jekt — ele­gancki i lekko staroświecki,
jak sama Szwajcaria.

Symbol graficzny, Oslo 1952

Zimowe igrzyska olimpijskie Oslo 1952

Choć w dziedzinie pro­jek­towa­nia i grafiki na
Skan­dy­nawów zawsze można było liczyć, aku­rat ten
pro­jekt niewiele wnosi do his­torii.

Skom­pi­lowany z dość stan­dar­d­owych ele­men­tów, nie
zwraca uwagi żadną szczególną cechą, zręcznoś­cią
pomysłu czy wykonania.

Logotyp zimowych igrzysk olimpijskich, Cortina dAmpezzo 1956

Logotyp Cortina dAmpezzo 1956

Niewielka miejs­cowość zwana Królową Włos­kich
Dolomitów ma wielkie doświad­cze­nie w orga­ni­zowa­niu
zimowych zawodów sportowych. Setki kilo­metrów tras
i bardzo dużo słońca — to połącze­nie, które może
zaofer­ować niewiele miejsc na świecie.

Swoiste połącze­nie płatka śniegu (ksz­tałt) i słońca (kolorystyka) widać też w przy­go­towanym przez Włochów znaku.

Logo, Squaw Valley 1960

Zimowe igrzyska olimpijskie Squaw Valley 1960

Amerykańska wizja olimpi­jskiego logo była już
znacznie bardziej mod­ernisty­czna; ostre, dynam­iczne
formy i plas­ty­czna oszczęd­ność to charak­terysty­czne
cechy tego znaku.

To pier­wsze logo zimowej olimpiady, które można by
nazwać nowoczes­nym, w dzisiejszym sen­sie tego słowa.

Logotyp, Innsbruck 1964

Logotyp Innsbruck 1964

Aus­tri­acki pro­jekt wyróż­nia
się ciekawą kom­pozy­cją.

Stałe ele­menty (koła, pod­pis, sym­bol kraju-
gospodarza) nie są tu szczegól­nie inter­pre­towane, ale
za to współ­grają ze sobą w dobrze obmyślany sposób.
Mniej poszczęś­ciło się orga­ni­za­torom z pogodą —
z uwagi na wyjątkową nie­pogodę ogromne ilości
śniegu musi­ały być przy­wiezione z górnych Alp.

Logotyp, Sapporo 1972

Logotyp Sapporo 1972

Były to jedne z naj­droższych igrzysk w his­torii
- a zaoszczęd­zono na pro­jek­cie logo.

Zgod­nie z trady­cyjną dalekowschod­nią este­tyką,
japoński pro­jekt udanie inspiruje się własną nar­o­dową
sym­bo­l­iką. Oszczędna inter­pre­tacja zimowego tem­atu
zasługuje na wyróżnienie.

Identyfikacja, Innsbruck 1976

Identyfikacja Innsbruck 1976

Otrzy­mać prawo ponownej orga­ni­za­cji olimpiady już
po 12 lat­ach — to dość niety­powe. Aus­tri­ackie miasto
dostąpiło tego wyróżnienia z powodu wyco­fa­nia się
amerykańskiego Den­ver.

Dla odmi­any, była to więc zapewne jedna z tańszych
olimpiad — Aus­tri­acy musieli tylko nieco
unowocześnić niek­tóre obiekty. Nie inwest­owali na
pewno w grafikę — pro­jekt logo jest oczy­wistą
prz­eróbką kom­pozy­cji sprzed lat.

Logotyp, Lake Placid 1980

Logotyp igrzysk Lake Placid 1980

Ten pro­jekt zrywa z wieloma nawykami — brak w nim
sławnych olimpi­js­kich kół i dokład­niejszego opisu
imprezy.

Chłodna kolorystyka i oszczędna forma poma­gają
znieść upływ czasu — nie jest to jed­nak pewnie
pro­jekt, który świat graficzny zapamię­tał
z wdzięcznością.

Logo, Sarajewo 1984

Logo igrzysk Sarajevo 1984

Dość ognista — jak na zimową olimpiadę
- jest ta bałkańska propozy­cja.

Zwięzłość i kolorysty­czny umiar to dobre cechy
każdego pro­jek­tanta logo­typów.

His­to­ria mówi nam więcej o wilczku Vućko
— olimpi­jskiej maskotce, która podobno pomogła
zwal­czać bardzo powszechny negaty­wny stereo­typ
tego drapieżnika.

Symbol graficzny, Calgary 1988

Symbol graficzny Calgary 1988

Kanadyjczycy mocno zap­a­trzyli się w przeszłość — ich
propozy­cja wykazuje duży stopień pokrewieństwa
z Igrzyskami sprzed 4 lat.

Udało im się jed­nak wyjść z tych zawodów obronną
ręką — ich propozy­cja jest dopra­cow­ana
i charak­terysty­czna, a dodanie jed­nego koloru
uszla­chet­niło całość. Graficzna inter­pre­tacja liś­cia
klonu (sym­bolu Kanady) w postaci śnieżynki
zasługuje na brawa. To jeden z lep­iej prze­myślanych
i wyko­nanych logo­typów olimpijskich.

Logo, Albertville 1992

Logo igrzysk Albertville 1992

W pier­wszej chwili główny ele­ment tego znaku
również można by sko­jarzyć z kanadyjskim liś­ciem.

Oczy­wiś­cie, chodzi to jed­nak o płomień olimpi­jskiego
znicza. Pozostałe ele­menty umieszc­zone są zgod­nie
z regułami sztuki, i raczej bez ich szczegól­nego
wzbogacenia.

Symbol graficzny, Lillehammer 1994

Symbol graficzny Lillehammer 1994

Przyśpies­zony ter­min igrzysk wynikł z chęci
wprowadzenia przemi­en­ności zawodów let­nich
i zimowych.

Zami­ast typowych odwołań do kolorów flagi i innej
nar­o­dowej sym­bo­l­iki, Nor­we­gowie zaprezen­towali
logo z moty­wem zorzy polarnej.

Identyfikacja wizualna, Nagano 1998

Logo igrzysk zimowych Nagano 1998

Ten pro­jekt na pewno wyróż­nia się z tłumu — radosne
kolory i dynamika zaprzeczają stereo­ty­powi zim­nych
igrzysk, a graficznie zin­ter­pre­towane syl­wetki tworzą
całość wielkiej urody.

Nieza­leżnie od tego, kom­pozy­cja całości pozostała jak
najbardziej standardowa.

Logotyp, Salt Lake 2002

Logotyp Salt Lake 2002

Również Amerykanie postanow­ili dodać
nieco ciepła do swo­jej zimowej grafiki.

Nowoczesne przed­staw­ie­nie płatka śniegu i
ogranicze­nie kolorys­tki (olimpi­jskie koła pozostały
jed­no­bar­wne) tworzą zestaw, któremu nie można
nic zarzucić.

Logo, Turyn 2006

Logo igrzysk zimowych w Turynie 2006

Włochy są ojczyzną pro­jek­towa­nia, a może i piękna w ogóle.

Logo olimpiady, którą goś­cili, wyróż­nia się więc
świeżoś­cią i ele­gancją, która nie ma nic wspól­nego
z trady­cjon­al­izmem. To styl, który w pełni przy­należy
już do XXI wieku.

Logotyp, Vancouver 2010

Logotyp Vancouver 2010

Logo olimpiady, która odbyła się w 2010 roku.

Zanim wygłosi się opinię na temat tych pię­ciu brył
warto wiedzieć, że pro­jekt inspirowany jest trady­cyjną
rzeźbą pier­wot­nych mieszkańców Kanady — Inu­itów.

Podobne, etno­graficzne inspiracje zade­cy­dowały
o ksz­tał­cie maskotek. Kon­cepcja została
przy­go­towana przez Elenę Riverę Mac­Gre­gor
i Gon­zalo Ala­torre — pokon­ała tysiąc ­sześćset
innych konkur­sowych propozycji.

Logotyp, Soczi 2014

Logo Sochi 2014

Niczym raczej nie zaskoczy nas zimowa olimpiada w Rosji.

Trady­cyjna, ale este­ty­czna inter­pre­tacja motywu
śniegu i gór trzyma dobry olimpi­jski stan­dard.
Na bicie reko­rdów pozostanie nam zapewne poczekać
do roku 2018.

Oczy­wiś­cie, jeśli efekt cieplar­ni­any nie odsunie do
tego czasu idei zimowych zawodów w niepamięć.

Olimpijskie znaki, w przyszłości.

To nie koniec tematu o logo letnich i zimowych igrzysk olimpijskich. Będziemy starali się rozwi­jać ten artykuł w przyszłości uzu­peł­ni­a­jąc go o nowe arcy­dzieła. Jeśli dys­ponu­jesz infor­ma­c­jami, lub olimpi­jskimi medi­al­nymi ciekawostkami, będziemy wdz­ięczni za podzie­le­nie się nimi w komen­tarzach na dole strony.

A może poszuku­jesz wyraźnego, sportowego logo dla włas­nej firmy? Pozwól nam złożyć Ci ofertę w tej sprawie — kliknij. Gwaran­tu­jemy, że będziesz zadowolony z współpracy z nami.

Zobacz nowy, wyjątkowy
poradnik po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.

Jeśli chcesz stworzyć rozpoznawalną markę,
musisz zajrzeć do tego podradnika.
Który kolor sprawdzi się w Twojej branży?
Jaki kształt zwiększa rozpoznawalność?
W środku zmieścilismy ponad 50 badań
naukowych o działaniu dobrego logo.

Zobacz poradnik
Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena