X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo PR, szkolenia, doradztwo, konsulting.


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Relacje publiczne i kon­sul­ting to docho­dowy i wyma­ga­jący fach. Wymaga nie­zmier­nego odda­nia, cięż­kiej pracy i kon­cen­tra­cji, dając w zamian ogromny kapi­tał. Logo doradz­twa, szko­leń czy kon­sul­tingu powinno sym­bo­li­zo­wać postę­powe orga­ni­za­cje wybie­ga­jące myślą naprzód, ceniące sobie dokładne infor­ma­cje, wydajną ana­lizę, suk­ces i profesjonalizm.

przykłady logo firmy konsultingowej, firmy szkoleniowej oraz agencji PR

Profesjonaliści zaj­mu­jący się kon­sul­tin­giem są znani jako kon­sul­tanci. Są wyszko­leni i wykwa­li­fi­ko­wani w spe­cja­li­stycz­nych obsza­rach pracy wiel­kich firm i kor­po­ra­cji. Można by zary­zy­ko­wać stwier­dze­nie pod wzglę­dem ogromu pracy i potrzeb, to jeden z naj­cięż­szych zawo­dów na świe­cie. Wśród nich są świet­nie wyszko­leni pro­fe­sjo­na­li­ści, któ­rzy ofe­rują sze­roki zakres usług doradz­two, kon­sul­tingu i Public Relations

Wzory logo PR oraz firm dorad­czych i konsultingu.

przykłady i wzory logo firm doradczych i z branży konsultingu

Pięć naj­waż­niej­szych ele­men­tów logo
firmy Public rela­tions i firmy doradczej.

Od firm ofe­ru­ją­cych wyspe­cja­li­zo­wane usługi w dzie­dzi­nie mar­ke­tingu i usług dorad­czych doty­czą­cych opieki zdro­wot­nejaż do usług zwią­za­nych z Internetem i tech­no­lo­gią – światfirm dorad­czych działa według cał­kiem nowego sce­na­riu­sza.Ludzie stają się coraz bar­dziej zależni od uzy­ski­wa­nia poradwyspe­cja­li­zo­wa­nych firm dorad­czych i kon­sul­tan­tów. Praca tych kon­sul­tan­tów polega na poma­ga­niu tym ludziom w zna­le­zie­niuw miarę logicz­nego wyja­śnie­nia tego, jak mają się ich sprawy wokół nich i doj­ściu do koń­co­wych wnio­sków, doty­czą­cych tego, jak postę­po­wać w przy­padku pro­blemu i jak go napra­wić.

Sprawdź też: 10 Najlepszych przy­kła­dów pro­jek­tów stron edu­ka­cyj­nych.

Jest to szcze­gól­nie czę­ste w przy­padku branży tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­nych. Dlatego zada­niem kon­sul­tan­tów i wszel­kich innych agen­cji dorad­czych jest stwo­rze­nie bar­dziej pro­fe­sjo­nal­nych i god­nych zaufa­nia logo­ty­pów. Podstawowe ele­menty takie jak kolor, styl i roz­miar czcionki oraz efekty 3D mają zna­cze­nie przy podej­mo­wa­niu decy­zji na temat osta­tecz­nego wyglądu logo firmy doradczej.

Kolory i typo­gra­fia w logo doradczym.

Cechą wspólną cha­rak­te­ry­zu­jącą wszyst­kie logo­typy firm dorad­czych jest spo­sób, w jaki firmy te umiesz­czają w nich nazwę firmy – i nie cho­dzi tu o kon­kretny alfa­bet jak to jest w przy­padku firm zaj­mu­ją­cych się tech­no­lo­gią, takich jak IBM czy Microsoft. Jeśli cho­dzi o kolo­ry­stykę, zazwy­czaj można zna­leźć takie kolory jak zie­lony, nie­bie­ski, poma­rań­czowy i czer­wony. Czcionki wyko­rzy­sty­wane w logo firm dorad­czych to czcionki nale­żące do rodziny Arial i Times New Roman. Niektóre firm dorad­czych używa czcio­nek Monotype Corsiva, by popra­wić styl i ele­gan­cję fir­mo­wych logo­ty­pów. Często zda­rza się, że w logo firm dorad­czych umiesz­czone są uni­ka­towe ele­menty. Dzięki temu firma jest bar­dziej roz­po­zna­wana i kształ­tuje wśród klien­tów poczu­cie kre­atyw­no­ści. Do gra­fik przed­sta­wia­ją­cych takie ele­menty należą myszki kom­pu­te­rowe, syl­wetki budyn­ków na tle nieba, czy nawet latar­nie mor­skie itp.

różne logotypy firmy doradczej, konsulting oraz public relations

Kolory logo­ty­pów PR, firm dorad­czych i konsultingowych:

Kolory odgry­wają ważną rolę w suk­ce­sie logo. Nadają cha­rak­teru całemu wize­run­kowi znaku gra­ficz­nego. Jest to naj­bar­dziej klu­czowy ele­ment, który bie­rze się pod uwagę pod­czas two­rze­nia logo, włą­cza­jąc w to logo dla dyplo­mo­wa­nych księ­go­wych. Kolorami zazwy­czaj wyko­rzy­sty­wa­nymi w logo są różne odcie­nie nie­bie­skiego i zie­lo­nego, czarny, biały i brą­zowy. Pomimo, że, jak wspo­mniano wcze­śniej, różne stany w USA i różne kraje mają swoje wła­sne zestawy kolo­ry­styczne, wyżej wymie­nione kolory są naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wane, ponie­waż repre­zen­tują finan­sowy aspekt branży księ­go­wo­ści. Inne kolory, takie jak fio­le­towy i żółty są także dodat­kowo wykorzystywane.

Krój pisma, typo­gra­fia i czcionki w logo doradztwa:

Krój pisma to naj­trud­niej­sza część każ­dego znaku fir­mo­wego. Dobrze dopa­so­wana czcionka zaowo­cuje suk­ce­sem logo, pod­czas gdy kiep­ska dopro­wa­dzi do jego porażki. Dlatego też twórcy logo­ty­pów powinni sta­rać się wyko­rzy­stać wła­ściwą i odpo­wied­nią czcionkę, doda­jąc tekst do logo­typu dla wsze­lkich firm doradz­twa czy Public Relations. Ten ele­ment jest zbyt subiek­tywny, by mógł być pod­dany odgór­nym obostrze­niom kon­sul­tan­tów, jed­nak naj­czę­ściej wyko­rzy­stuje się czcionki TrueType. Należą do nich Microsoft, Adobe, Myriad itp.

Styl logo firm zwią­za­nych z konsultingiem:

Ten ele­ment logo­typu jest zależny od uzna­nia firmy odno­śnie tego, jak chce ona zapro­jek­to­wać swój znak fir­mowy. Co wię­cej, logo­typy takie logo­typy powinny być wyra­zi­ste, “star­ge­to­wane” i przy­szło­ściowe, by mogły zostać zmie­nione, jeśli to konieczne, zgod­nie z tech­no­lo­gicz­nymi i roz­wo­jo­wymi aspek­tami branży. Projektując logo public rela­tions musimy wiele wziąć pod uwagę. Przede wszyst­kim logo­typ musi odzwier­cie­dlać obraz firmy, a także przy­cią­gać uwagę klien­tów danej branży. Jeżeli fir­mie uda się zro­bić dobre pierw­sze wra­że­nie, dużo bar­dziej praw­do­po­dobne jest, że uda się jej pozy­skać zaufa­nie klienta lub sfi­na­li­zo­wać bar­dziej korzystną trans­ak­cję. Wspaniałe logo może pomóc fir­mie wyglą­dać bar­dziej wia­ry­god­nie i atrakcyjnie.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena