Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Znak logo

Pierwsze wrażenie możesz zrobić tylko raz.
Dlatego Twoje logo powinno być świetne!


Mózg wydaje emocjonalną ocenę tego na co potrzy w 0,1 sekundy.
W tym artykule dowiesz się jak stworzyć znak, który dobrze wykorzysta
ten czas. Ale najpierw zapytaj o ofertę stworzenia logo dla Twojej firmy.

Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

O rozwijaniu biznesu w 0,1 sekundy napisano już wiele Właśnie
tyle czasu potrzebuje ludzki umysł, aby wydać emocjonalną reakcję tego na
co patrzy. Ta reakcja ma ma ogromny wpływ na jego późniejsze oceny.
Potocznie mówimy o niej “Pierwsze wrażenie”.

0,1 sekundy

Dobrze zaprojektowany znak będzie stanowił wizytówkę, która zbliży
potencjalnych konsumentów do marki. Jak tego dokonać i uniknąć błędów,
które obniżą wizerunek naszej marki w oczach konsumentów?

Wizytówka branży

Profesjonalni graficy i projektanci logo znają problem na wskroś, dlatego
wielu tworzenie dobrego znaku ubiera w powtarzalny proces. Identyfikacja
wizualna zazwyczaj powstaje podobnie i składa się ona z czterech
kluczowych etapów: strategia, szkicowanie, wektoryzacja i dobór kolorów.

Przykłady wyjątkowego, modularnego znaku, logo dzielnicy
Przykłady wyjątkowego, modularnego znaku, logo dzielnicy.

Najważniejszą kwestią jest stworzenie ponadczasowego charakteru i
rozpoznawalności, dzięki którym znak będzie pracował na sukces marki tak
ciężko jak ty. Trudność tego zadania polega na spełnieniu tych wymagań
przy jednoczesnym zachowaniu prostoty. Proste jest mądre!

Klasyczne znaki graficzne zaprojektowane przez Georg’a Bokhua
Klasyczne znaki graficzne zaprojektowane przez Georg’a Bokhua

Łatwo zauważyć słuszność takiego podejścia w liczbach – aż o 61% wzrosła
liczba rekomendacji badanych marek, po tym, gdy ich komunikacja stała się
prostsza.

Identyfikacja wizualna marki Endur.
Identyfikacja wizualna marki Endur.

Sednem pracy grafika specjalisty to umiejętne skompresowanie ogromu informacji
o firmie w jednej prostej formie. Zdolność do analizy, redukcji i
ogromna znajomość rynku to cechy, które musi mieć każda osoba zajmująca
się tworzeniem logotypów.

Lubisz wiedzieć więcej?
Zacznij od początku.

Poniższy artykuł jest rozwinięciem naszego
bestsellerowego poradnika o tworzeniu
niezapomnianych dla przedsiębiorców.

Jeśli jeszcze go nie czytałeś, zacznij od niego.
Znajdziesz tam wyniki badań dotyczące wpływu
kolorów i kształtów na klientów.

Zobacz artykuł
Tak się robi świetne logo

Głównym celem każ­dego biz­nesu jest suk­ces finan­sowy.
Dobrej jako­ści znaki fir­mowe łatwo zapadają w pamięć i z pewnością
pomagają firmom w osią­gnię­ciu suk­cesu. Właściciele naj­więk­szych świa­to­wych
marek
dobrze wie­dzą, że na pewnym etapie biznesu, to właśnie logo sta­no­wi
naj­więk­szą war­tość ich firm. Ich pro­dukty byłyby prak­tycz­nie bez­war­to­ściowe
bez swo­ich logo­ty­pów. (A przy­naj­mniej musiałyby być o ¾ tańsze).

Dobre logo fir­mowe powinno uła­twiać bły­ska­wiczną roz­po­zna­wal­ność.
Symbolizować jakość, war­tość i auten­tycz­ność w umy­śle każ­dego
klienta. Bez względu na to czy są to loga firm moto­ry­za­cyj­nych, firm medycz­nych
czy dzia­łal­no­ścią dewe­lo­per­ską a nawet remon­tową. Logo jako znak
zastrzeżony jest krę­go­słu­pem marketingu firmy, warto więc wydać pie­nią­dze,
by zatrud­nić pro­fe­sjo­na­li­stów do jego zapro­jek­to­wa­nia. Logotyp zapro­jek­to­wany
przez odpo­wied­nich ludzi może zmak­sy­ma­li­zo­wać suk­ces firmy i
dać jej realną prze­wagę nad konkurencją.

Przykłady znaków logo w
naj­lep­szych projektantów
na świecie.

Nowoczesny branding powinen wychodzić poza schematy
Nowoczesny branding powinen wychodzić poza schematy.

Znak, logo czy też symbol stanowi w biz­ne­sie najważniejszą
część iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej firmy.
Jako pierw­sze wra­że­nie, jakie
klienci otrzy­mują na temat firmy, logo­typ powi­nien być dobrze zapro­jek­to­wany
i odzwier­cie­dlać wysoki stan­dard jako­ści usług danej firmy. Najlepiej,
by wzór logo­typu był zapro­jek­to­wany przez pro­fe­sjo­nal­nego pro­jek­tanta,
grafika lub dobrą agencję reklamową. Zazwyczaj gwarantuje to branding na
wysokim poziomie i zapewnia odpo­wied­nio uni­ka­towy symbol.

Który grafik naj­le­piej zapro­jek­tuje
wspa­niały znak fir­mowy
dla nowego biznesu?

Nie wszystkie studia graficzne i inne firmy zaj­mu­jące się pro­jek­to­wa­niem
logo­ty­pów
za pośred­nic­twem Internetu potra­fią zapew­nić dobrej jako­ści
gra­ficzne, które naj­le­piej odpo­wia­dają sty­lowi i wize­run­kowi firmy.

Zobacz jak wygląda
owocny proces
projektowania logo

Pokażcie mi proces

W sumie jest ich bardzo mało. (Napisaliśmy artykuł o tym jak wybrać
dobrego grafika do projektu logo.)
Ale są wśród nich wyjątki, te nie tylko
pra­cują nad roz­wo­jem jed­nych z naj­lep­szych stron inter­ne­to­wych, lecz także
ofe­rują opcję wyboru spo­śród logo­ty­pów dobrej jako­ści, dzięki czemu wspól­nie
z wła­ści­cie­lem wybie­rają osta­tecz­nie ten, który naj­bar­dziej odpo­wiada
biz­ne­so­wemu wize­run­kowi danej firmy.

Nowoczesne znaki firmowe nie boją się oryginalnej kolorystyki
Nowoczesne znaki firmowe nie boją się oryginalnej kolorystyki.

Ważne, by przed doko­na­niem jakich­kol­wiek płat­no­ści obej­rzeć port­fo­lio
firmy, spraw­dzić jej rze­tel­ność i pro­fe­sjo­na­lizm. Musimy wie­dzieć, czy nasze
nowe logo firmy będzie dobrej jako­ści i, przede wszyst­kim, czy są uni­ka­towe.
Jeśli to w ogóle moż­liwe dobrze jest skon­tak­to­wać się z fir­mami, któ­rym wybrana
przez nas firma wyko­nała już znak logo, by uzy­skać infor­ma­cje na
temat pro­fe­sjo­na­li­zmu, pro­ble­mów, z któ­rymi się spo­tkali i jako­ści wyko­na­nia
ich zna­ków firmowych.

Charakterystyczne cechy
wspa­nia­łych zna­ków
graficznych firm:

Wyjątkowe

Wyjątkowe

Niektóre z naj­bar­dziej popu­lar­nych logo­ty­pów na świe­cie
zawie­rają uni­ka­towe, dopa­so­wane kroje pisma.

Proste

Elastyczne

Znak gra­ficzny powi­nien wyglą­dać ide­al­nie na wszyst­kich mate
­ria­łach. Rozmiar gra­fik i tek­stu umiesz­czo­nych w takim logo jest
dopa­so­wy­wany do wizy­tó­wek, wydru­ków pra­so­wych, fak­tur,
reklam na bil­l­bo­ar­dach, odzieży, kub­ków i pape­te­rii. Większość
zna­ków fir­mo­wych jest uważ­nie dosto­so­wana, tak, by ich kroje
pisma i gra­fiki wyglą­dały per­fek­cyj­nie nie­za­leż­nie od roz­miaru
czy mate­riału. Zobacz wzory i przy­kłady logo firm, które wyglą ­
dają świet­nie.

Proste

Proste

Prostota to klu­czowy aspekt w two­rze­niu wspa­nia­łego znaku
logo. Ludzie czę­sto myślą, że pomy­słowe logo składa się z
nie­sa­mo­wi­tych gra­fik i krzy­kli­wego tek­stu. Właściwie jest na
odwrót. Logotypy głów­nych marek takich jak Coca Cola, Nike,
AT&T czy Apple są pro­ste, ale roz­po­zna­wane na całym świe­cie.
Żadne z nich nie ma żad­nych skom­pli­ko­wa­nych gra­fik czy
demon­stra­cyj­nych tekstów.

Inspirujące

Inspirujące

Wspaniały znak logo musi skła­niać klien­tów do ocze­ki­wa­nia
wspa­nia­łego pro­duktu i prze­ka­zy­wać prze­sła­nie poprzez
wzbu­dza­nie emo­cji. Wspaniały znak fir­mowy jest nie­zbędne w
pre­zen­to­wa­niu wize­runku, cha­rak­teru i celu firmy.

Cena pro­jek­to­wa­nia
znaku firmowego.

Masz zdol­no­ści kre­atywne i wie­dzę na temat tego, jak pro­jek­tuje się znaki
fir­mowe? Możesz spró­bo­wać samo­dziel­nie stwo­rzyć znak gra­ficzny dla
swojej firmy. Najważniejsze, by uni­kać uży­wa­nia clip artów, albo wszech
obecnych w sieci generatorów. Takie rozwiązania są sze­roko dostępne także
dla Twojej konkurencji. Nie chodzi o to, że mogą ode­brać logo­ty­powi jego
uni­ka­to­wość, ale o to, że konkurencja może legalnie używać takiego samego
znaku. Napisaliśmy nawet artykuł o konsekwencjach niskiej ceny logo firmy.

Ale jeśli zależy Ci na tym, aby posiadać dojrzałą markę, kliknij
guzik poniżej i zapytaj nas o niezobowiązującą ofertę.
Z przy­jem
­no­ścią zło­żymy Ci bez­płatną propozycję zapro­jek­to­wa­nia uni­kal­nego logo­typu
dla Twojej firmy.

Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

na zaprojektowanie logo

Artur Baza

Autor:

Artur
Baza

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego
X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena