X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Podobno logo Pepsi wygląda jak grubas

Matematyczny błąd w obliczaniu uczuć?

Czy zapłaciłbyś
milion dolarów
za coś takiego?
Pepsi uważa, że warto


Spis treści:

Andrzej Sołoduszkiewicz

Autor:

Andrzej
Sołoduszkiewicz

Pepsi nie chce być już Coca-​Colą. Ich rywal­iza­cja trwa już od ponad wieku. Zarówno Pepsi, jak i Coca-​Cola zarzą­dzają swo­imi mar­kami po mis­tr­zowsku, ale zupeł­nie ina­czej. W 2008 Pepsi zmie­niło logo po raz 11 w swej his­torii; jak zawsze, nie bez odzewu i komen­tarzy. Poz­naj his­torię rebran­dingu, który nie każ­demu się podoba — i być może tak wła­śnie był zaplanowany.

Co można zyskać, wydając na zmianę logo setki milionów dolarów? Miliardy dolarów, o ile zrobi się to skutecznie

Pepsi pojawia się na rynku już w 1898 roku pod nazwą „Brad’s Drink”. Od 1903 sprzedawany był pod nazwą Pepsi-Cola (od pep­syny, którą zaw­ier­ała), w 1961 skró­coną. Pepsi szy­bko wypro­mowała się ceną, dwukrot­nie niższą od Coli, co było szczegól­nie korzystne w lat­ach Wielkiego Kryzysu (od 1929 r.).

Pier­wsza dekada nowego tysią­cle­cia nie była dla Pepsi najszczęśli­wsza. 
Spadek sprzedaży przy­pom­niał menedżerom marki, że być może nad­szedł czas na zmiany.

Zmi­ana wiz­erunku Pepsi w 2008 roku była jed­nym z najbardziej dysku­towanych rebrand­ingów ostat­nich lat. Jak zmienia się tak powszech­nie rozpoz­nawaną markę? Zobacz jak wyglądała historia logo Pepsi.

Historia logo Pepsi - jak wyglądała 11 zmiana?

Marka, która chce prze­maw­iać swoją młodoś­cią, musi młod­nieć cały czas. Świa­towa sieć entuz­jastów — ale i szy­der­ców — przedefin­iowała poję­cie rozgłosu i sukcesu nowej marki. To właśnie zagroz­iło nowemu wiz­erunk­owi Pepsi.

Przy glob­al­nej skali dzi­ała­nia zmi­ana jed­nego szczegółu opakowań czy brandingu kosz­tuje for­tunę. Zarządzanie takimi dzi­ała­ni­ami wymaga wiedzy oraz zespołów spec­jal­istów. Zaj­mują się więc tym najwięksi, ale czy najlepsi? Ocenę pozostaw­iamy Wam.

stare i nowe logo Pepsi

Czy nowe logo Pepsi to grubas
świecący białym brzuchem?
Rada nadzorcza nie była
zadowolona z takich skojarzeń...

Mil­iony dolarów, później dziesiątki mil­ionów, a następ­nie setki. Budżet rósł, a nowe logo zdoby­wało kole­jne wielkie i małe miasta. Ogromne reklamy dum­nie prezen­towały nowy znak sko­jar­zony z prostymi, inten­sy­wnymi hasłami. Fora pro­jek­tan­tów i znaw­ców rynku huczały od dyskusji. Taki rebrand­ing zdarza się raz na dekadę, a jego efekty widzi niemal każdy.

karykatura nowego logo Pepsi

Pośród tego zgiełku i dyskusji, ktoś nagle narysował pępek, aż całość wyglądała jak logo dla dzieci. Pępek zna­j­dował się w samym cen­trum nowego logo i uzu­pełniony został całą syl­wetką. Pełne zuch­wałości — przy­na­jm­niej w opinii pro­jek­tan­tów — logo zmieniło się w otyłego chłopca z tru­dem pros­tu­jącego się pod ciężarem wyp­iętego brzucha. Po chwili ciszy i zaskoczenia wybuchł śmiech, który prze­toczył się przez cały Inter­net i poza nim. Autorem par­o­dii nowego logo Pepsi jest amerykański twórca grafiki i artysta Lawrence Yang.

"W jed­nej chwili wysiłki jed­nej z najwięk­szych agencji reklam­owych, oraz jej klienta, zostały wzięte w nawias."

Puszka w ręku nie pozostawia wąt­pli­wości, kto jest winien tym kilo­gramom. W jed­nej chwili, wysiłki jed­nej z najwięk­szych agencji reklam­owej, oraz jej klienta, akty­wnej na całym świecie kor­po­racji, zostały wzięte w naw­ias. Co postanowiły?

przeróbki puszki Pepsi

Nie miały wiele szans na obronę wiz­erunku – przykłady
podob­nych wydarzeń pokazują, że z inter­nau­tami nie warto
wszczy­nać sporów. Ani Pepsi, ani Arnell Group nie zro­biły
więc zbyt wiele, licząc na skuteczność i siłę przekony­wa­nia
zaplanowanej wcześniej kampanii.

Oliwy do ognia krytyki
i fali ataków dolał ten dokument

Wielkie por­tale branżowe, niemal jed­nocześnie okrzyknęły go totalną bzdurą. Brzmi, jakby nowe logo Pepsi miało być kamie­niem milowym ludz­kich osiąg­nięć – cen­trum wszechświata i kodem do wszys­t­kich tajemnic.

Prezen­tacja nowego logo przy­go­towana przez Arnell Group ustawia swój nowy pro­jekt w szeregu najwięk­szych dzieł ludzkości oraz wywodzi ją od pradawnych praw umysłu i natury. Mil­iony lat his­torii, teo­ria Ein­steina, złoty podział, Da Vinci, yin-yang, struk­tura planet i Kos­mos w całości – to wszys­tko to jedynie części skład­owe idei, która przyjęła obraz dwukolorowej kulki.

Świat reklamy zatrząsł się – ze śmiechu. Doku­ment stał się kom­pro­mi­tacją, pom­nikiem patosu i reklam­owego bełkotu – prze­strogą dla wszys­t­kich biz­nesów i agencji planety.

Zdaje się, że przeczekanie okazało się rozsądną tak­tyką. Jak widać, smak napoju potrafił przezwyciężyć nieprzy­chylny komen­tarz, nawet ten najbardziej kreaty­wny. Jak nowy wiz­erunek zostanie przyjęty przez kon­sumen­tów i jak odbije się to na sprzedaży w dłuższym dys­tan­sie? Zobaczymy.

Pobierz PDF tutaj

To już 11 zmiana logo Pepsi; znak Coca-Coli nie zmienił się przez ten czas ani razu. Która strategia jest lepsza?

Dwie potężne marki, wal­czące od dziesiątków lat o lojal­ność tych samych klien­tów — Pepsi i Coca-Cola to poucza­jące przykłady, jak różnie można budować rep­utację, oraz przekony­wać nowe grupy odbiorców.

identyfikacja wizualna Pepsi

Pepsi to marka-kameleon. Od chwili założe­nia przeszła
wiele przeo­brażeń, od naślad­own­ictwa swego rywala przez
poszuki­wanie włas­nej drogi, często bardzo udane.
Pod­sta­wowe kolory marki i motyw koła pozostaje niezmi­enny
od dziesiątek lat — sposób wiz­ual­iza­cji tego schematu jest
jed­nak stale aktu­al­i­zowany. Niemal co dekadę Pepsi wygląda
zupełnie inaczej, budu­jąc wiz­erunek innowa­cyjnego lidera.

Gdy Coca-Cola chwali się znakiem sprzed 100 lat, Pepsi jest wyborem tych, którzy wolą przyszłość od przeszłości. Tak przy­na­jm­niej chcieliby to widzieć spec­jal­iści od reklamy; agencja BBDO, jeden z najważniejszych mar­ketingu Pepsi, ide­al­nie odd­ało to pode­jś­cie slo­ganem “gen­er­a­tion next” (w dokład­nym tłu­macze­niu – pokole­nie następne).

różne ułożenie logo Pepsi wyraża różne emocje

Gdy Coca-Cola chwali się znakiem sprzed 100 lat, Pepsi
jest wyborem tych, którzy wolą przyszłość od przeszłości.
Tak przy­na­jm­niej chcieliby to widzieć spec­jal­iści od reklamy;
agencja BBDO, jeden z najważniejszych mar­ketingu Pepsi,
ide­al­nie odd­ało to pode­jś­cie slo­ganem “gen­er­a­tion next”
(w dokład­nym tłu­macze­niu – pokole­nie następne).

"Każdemu wydaje się, że bez trudu rozróż­nia te smaki. Gdy uczest­nicy badań widzą, co piją częś­ciej się­gają po Colę. Gdy oce­ni­ają wyłącznie smak wybier­ają Pepsi."

To idea, a nie kolorowy znaczek, jest prawdzi­wym nowym komu­nikatem Pepsi.

W końcu taki znak nie może być podobny do logo biura podróży, hotelu czy logo agencji nieruchomości. Odbiorcy widzą, że ich nowoczesny napój jest nowoczesny znów, ale na inny sposób – a to może być osiąg­nięte tylko poprzez ciągłą zmi­anę. Oczy­wiś­cie, by rywal­i­zować z takim pode­jś­ciem, nie warto próbować dokład­nie tej samej tak­tyki.

Pytanie o właś­ciwą strate­gię jest więc niewłaś­ci­wie postaw­ione – zarówno pode­jś­cie Pepsi, jak i Coca-Coli wykazuje odpowied­nie zalety, ale jest tak właśnie dlat­ego, że są tak odmi­enne. Ich strate­gie są tak przekonu­jące również dlat­ego, że są tak doskonale skon­trastowane. W tym sen­sie, konku­ru­jące marki zależą od siebie nawza­jem. Każda z nich zaj­muje nieco inne miejsce na rynku – po części wymyślone przez nie same. Dzi­ała­jąc wedle spójnych zasad, kon­sek­went­nie real­i­zowanych przez dziesię­ci­ole­cia, można osiągnąć doskon­ałe efekty, nieza­leżnie od szczegółowych rozwiązań.

A jak wygląda Twoja opinia na tej iden­ty­fikacji, opisowego doku­mentu i reakcji kry­tyki? Będzie nam niezmiernie miło, jeśli podzielisz się swoimi prze­myśle­ni­ami lub rozwiniesz powyższy mate­riał w komen­tarzach na dole tej strony.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena