X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Historia prawdziwego
projektowego geniuszu

- Nazywam się Rand. Paul Rand.

Paul Rand ikona
projektowania logo z
licencją na
zadziwianie.


Spis treści:

Andrzej Sołoduszkiewicz

Autor:

Andrzej
Sołoduszkiewicz

Jeśli spróbu­jesz przy­pom­nieć sobie 5 – 10 najpopularniejszych zna­ków fir­mowych na świecie, najpraw­dopodob­niej będą tam prace Randa. Leg­en­darny IBM, Cum­mins, West­ing­house, Eng­lish First, Next (Apple) czy Enron to tylko przykład­owe pro­jekty jego autor­stwa. Trzy inne, jedne z naj­sław­niej­szych, zasłu­gują na bliż­sze omówie­nie. To perły w koro­nie niek­wes­t­ionowanego króla designu.

Poznaliście już najlepszego
projektanta logo w historii?

To on zaprojektował styl grafiki, który dziś zwykliśmy uważać za „zwyczajny”. Spek­taku­larnie uzdol­niony, już we wczes­nej mło­do­ści (która przy­padła na lata 30-​te XX w.) odniósł sze­reg zawo­do­wych suk­ce­sów jako malarz, ilus­tra­tor, gra­fik i projektant logo.

najlepszy projektant logo w historii
Nie staraj się być ory­gi­nalny.
Postaraj się być dobrym.
Odkryj niezwykłość w zwykłości.

Pra­cował dla gazet i mag­a­zynów artysty­cznych i świata mody; okazało się jed­nak, że to dopiero początek. Wszys­tkie te osiąg­nię­cia przyćmiła sława, jaką zdobył jako projektant logo dla dziesiątek najwięk­szych świa­towych korporacji.


Projekt na czas i miejsce
– Czyli jak powstało logo UPS.

stara identyfikacja wizualna firmy UPS
Opis pod zdjęciem

Zawsze z tar­czą, a na tar­czy… dow­cip pro­jek­tanta. Paul Rand otrzy­mał zlece­nie redesignu wiz­erunku logo firmy transportowej UPS w 1961. Wiązało się to ze zmi­anami i gwał­townym roz­wo­jem firmy, stającej się właśnie glob­al­nym gigan­tem logisty­cznym. Wiz­erunek firmy musiał więc pozostać zmieniony, ale rozpoznawalny.

logo UPS

Więk­szości rzeczy nauczysz się patrząc,
ale to lek­tura przynosi zrozu­mie­nie.
Czy­tanie uczyni Cię wolnym.

Paul Rand zachował trady­cyjny, towarzyszący fir­mie od początku motyw tar­czy (kojar­zonej też z herbem). Zami­ast her­aldy­cznych orna­men­tów, w her­bie nowego UPS pojaw­iło się obwiązane sznurkiem pudełko. Paul Rand podawał później ten przy­padek jako jeden z przykładów poczu­cia humoru w jego pro­jek­tach.

Zobacz także: Wspaniała historia logo IBM i przykłady logotypów uzupełniających.

Niekiedy, jego metafory nie spo­tykały się z uznaniem (np. za podzi­wiany od dekad plakat-rebus dla IBM został swego czasu odrzu­cony przez kierown­ictwo). W przy­padku United Par­cel Ser­vice było inaczej.

nowe logo firmy ibm

Kształt został zamknięty w formie ośmiu poziomych pasów. Owszem miały one kojarzyć się z elektronicznymi wyświetlaczami, ale ich głównym zadaniem było stworzyć uczucie szybkości i dynamizmu.

Słynny znak graficzny
stacji telewizyjnej ABC

Tak min­i­mal­isty­czna nazwa mogła otrzy­mać tylko jed­nego projektanta logo. Amerykańska sieć zatrud­niła Randa w 1961 roku. Zgod­nie ze swym artysty­cznym credo, z doty­chcza­sowego pro­jektu odjął wszys­tko, co się tylko dało. To, co zostało, było logo doskonałym.

logotyp ABC
Aż trudno uwierzyć, ale niezwykle prosty znak
mod­ernisty­czny - zapis abc na czarnym kole)
był stosowany niemal do dziś. I co na to TVN?

Obec­nie używa się lekko zmienionej wer­sji, choć ory­gi­nalny design cią­gle stosowany jest np. w druku. Nasz bohater gra tu we włas­nej lidze – taka żywot­ność pro­jektu jest bliska świa­towym reko­r­dom, jest to cecha swoista dla wielu jego propozy­cji (np. Logo IBM, również stosowany niemal przez półwiecze bez zmian).

Geniusze bywają niezrozumiani.
Tak było w tym przypadku.

nowe logo przed i po zmianie

Ford, czyli logo­typ porażka. „Niebieski owal” wyglą­dał w swo­jej his­torii roz­maicie, ale nigdy nie przeżył poważniejszej przemi­any. Szansa na przełom pojaw­iła się w 1966r. - pro­jekt gwiazdy designu, jaką był już wów­czas Rand, został jed­nak odrzu­cony. Trady­cyjna pisanka na błęk­it­nym tle została zastą­pi­ona futu­rysty­cznym jak na owe czasy krojem, sam zaś owal — niez­nacznie prze­for­mowany. Nie były to zmi­any dra­maty­czne, lecz wystar­cza­jąco poważne, by zbun­tować kon­ser­waty­wny zarząd. Pod­sta­wowa firma znaku Forda pozostała bez zmian od 1912 roku i taką ją oglą­damy do dziś na mil­ionach nowych aut. Rand, jak można przy­puszczać, swo­jej opinii na temat tego logo nie zmienił.

To Paul Rand zaprojektował styl grafiki,
który zwykliśmy uważać za „zwyczajny”.

Sądzisz, że „nazwa firmy na kolorowym kwadra­cie” to nudny, niegodny pro­jek­tanta pomysł? Jest tak tylko dlat­ego, że pewien amerykański wiz­joner postanowił nas kiedyś nauczyć, jak powinno się pra­cować nad iden­ty­fikacją firm. Sprzeciwiwszy się ten­dencjom do nos­tal­gii i trady­cyjnej „przy­tul­ności” staroświec­kich pro­jek­tan­tów, stał się jed­nym z twór­ców, filarów i naj­goręt­szych orę­down­ików tzw. stylu między­nar­o­dowego w typografii (znanym też jako szwajcarski/ang. swiss style).

Była to prawdziwa, oczyszcza­jąca rewolucja wiz­ualna: położono nacisk na pros­totę, czytel­ność i oszczęd­ność środ­ków, upowszech­ni­ano czcionki bezsz­ery­fowe (np. Hel­vetica - dziś jeden z najpowszech­niej spo­tykanych fontów); min­i­mal­izm zastąpił radosną twór­c­zość trady­cyjnych pro­jek­tan­tów.

Sprawdź też: Jacek Utko i projekty, które podwajają nakład gazet.

Podob­nie jak w nowoczesnej architek­turze, zami­ast rozbu­dowanego detalu i fak­tury, zaczęły liczyć się bardziej zasad­nicze gry prostych, moc­nych form. Nigdy wcześniej nie myślano tak o pro­jek­towa­niu. Grafika użytkowa zmieniła się na zawsze, a Rand już w połowie kari­ery stał się żywym pom­nikiem i wzorcem doskon­ałości rzemiosła i inwencji. Tworzył prawdziwe arcydzieła, bez względu na to czy projektował logo restauracji i kawiarni, czy tworzył logo architektury czy dewelopera.

Pamiętasz te słynne zdania?
Są warte zapamiętania!

Dziś, wszyscy podążamy ścieżkami wyty­c­zonymi przez Randa. Człowieka, który z pro­jek­towa­nia logo uczynił nie tylko sztukę, ale i naukę, z której wartoś­cią do dziś mało kto ma kom­pe­tencje polem­i­zować. Warto więc posłuchać przez chwilę Papy Logo (jak tytułowali Randa Amerykanie):

młody projektant Paul Rand

Więk­szości rzeczy nauczysz się patrząc,
ale to lek­tura przynosi zrozu­mie­nie.
Czy­tanie uczyni Cię wolnym.

Paul Rand zajmujący się designem
Design to dyskretny ambasador
Two­jej marki.
cytat słynnego projektanta Paul Rand
Komitety zmieni­ają pro­ces kreaty­wny
w sieczkę, co w długiej per­spek­ty­wie
uszkadza nie tylko sam pro­dukt,
ale i samą firmę go oferującą.
Paul Rand tworzący logo
To nie logo sprzedaje, ono iden­ty­fikuje.
Logo­typ czer­pie swoje znacze­nie
z potenc­jału pro­duktu, który sym­bol­izuje,
a nie odwrotnie.

Czy Peretz Rosenbaum, zrobiłby równie błyskotliwą karierę?

Najbardziej tajem­niczym pro­jek­tem Paula Randa był… on sam. Nie każdy wie, że proste, zapamię­ty­walne imię i nazwisko było pseudon­imem — świadomą kreacją pow­stałą na bazie inspiracji nazwiskiem wujka i typowej amerykaniza­cji imienia. Człowiek sławny na całym świecie jako Paul Rand nazy­wał się Peretz Rosen­baum. Już za młodu skró­cił ten zapis do dwóch prostych sylab, a kon­strukcja z 2×4 liter dawała mu sze­rokie możli­wości stworzenia oszczęd­nej i har­moni­jnej syg­natury. Nawet w tym przy­padku wymogi stylu i natura grafika brały górę. Roy R. Behrens, pro­fe­sor i prak­tyku­jący pro­jek­tant grafiki zauważył, że „nowa tożsamość Randa była nie­jako jego pier­wszym pro­jek­tem iden­ty­fikacji”. Jak pokazała pełna sukcesów przyszłość, była też równie błyskotliwa, jak wszys­tkie kreacje, które wyszły spod jego ręki.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena