X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Historia logo Mistrzostw Świata i Europy, w piłce nożnej.

Przegląd symboli od 1932r.

Rozgrywki między
koncepcjami logotypów
FIFA i UEFA . OLE!


Spis treści:

Andrzej Sołoduszkiewicz

Autor:

Andrzej
Sołoduszkiewicz

Najpop­u­larniejsza, wspani­ała, fas­cynu­jąca… Nie ma takich słów, które w pełni odd­adzą skalę emo­cji pow­iązanych z piłką nożną.Trudno zna­leźć rów­nież słowa, które mogłyby choć w czę­ści okre­ślić Mistrzostwa Świata, które przy­no­szą jesz­cze więk­sze emo­cje, wyra­zić atmos­ferę panu­jącą na try­bu­nach. Nawet tak pop­u­larna dyscy­plina (czy może już reli­gia?) potrze­buje jed­nak wiz­erunku; ten zaś nie obe­jdzie się bez logo.

Poznaj znaki firmowe, najpopularniejszej dyscypliny świata.

Przy­go­towanie znaku tak wiel­kich i rozpoz­nawal­nych imprez to wielki prestiż i okazja do zdoby­cia rozgłosu. Często wynikrozstrzy­gany jest w drodze konkursu (duch sportowej rywal­iza­cji obow­iązuje).

Wydawałoby się zatem, że zwycięzcy będą reprezen­tować, nomen omen, ligę mis­trzów w pro­jek­towa­niu logo a jak jest w isto­cie?

Być może chcesz od razu skoczyć do logo­typów mis­tr­zostw Euro.

Po piłkars­kich emoc­jach zapraszamy na logo­ty­powe emocje olimpi­jskie.

Złota szesnastka. Piłkarskie logo Mistrzostw Świata.

Poniżej, w chrono­graficznej kole­jności prezen­tu­jemykilka­naś­cie znaków graficznych, które patronowałynajbardziej pop­u­larnym zawodom na Ziemi od ponadpół wieku.

"Ponieważ nie mamy nic, zro­bimy wszys­tko! — Słowa orga­ni­za­tora, Car­losa Dit­tborna, pozostaną w pamięci na długo."

Aby uniknąć oskarżeń o korupcję (o które w piłce nożnej ostat­nionietrudno), przyj­mu­jemy kole­jność chrono­log­iczną. Każdy kibic (i grafik) może wybrać włas­nych faworytów.

16. Identyfikacja wizualna, Brazylia 1950

identyfikacja wizualna Brazylia

Naj­gorętsi fanatycy fut­bolu na świecie
nie mogli przy­go­tować nic zbliżonego do
odcieni szarości — brazyli­jskie logo jest pełne
dynamizmu i żywych kolorów, naw­iązu­ją­cych
trady­cyjnie do barw kraju-gospodarza.

Wynik: Urug­waj 2 – 1 Brazylia

15. Identyfikacja, Szwajcaria 1954

identyfikacja Szwajcaria

Neu­tralny w cza­sie wojny kraj zdobył prawo
orga­ni­za­cji Pucharu dzięki niewielkim zniszczeniom
i relaty­wnie dobrej kondy­cji. Szwa­j­carowie zapro­ponowali
spoko­jne, lecz nie zapada­jące w pamięć logo o delikat­nej
budowie, wyko­rzys­tu­jące flagę.

Wynik: Niemcy Zach. 3 – 2 Węgry

14. Logo piłkarskie, Szwecja 1958

logotyp Szwecja

Żywe kolory skan­dy­nawskiego logo zain­spirowane
są bar­wami szwedzkiej flagi. Skrót w tle tłu­maczy się
jako pol­skie „MŚ”.

To właśnie wtedy na świa­towej sce­nie zade­bi­u­tował
słynny Pelé.

Wynik: Niemcy Zach. 3 – 2 Węgry

13. Logo FIFA, Chile 1962

logo Chile

„Ponieważ nie mamy nic, zro­bimy wszys­tko” — to
słowa orga­ni­za­tora, Car­losa Dit­tborna, stały się
nie­ofic­jal­nym mottem tych zawodów.

Zostały powiedziane nie bez przy­czyny — w
trak­cie przy­go­towań kraj został zde­wastowany przez
najwięk­sze trzęsie­nie ziemi XX wieku. Nie wpłynęło to
na poziom pro­jektu logo — wyróż­nia się ono delikat­nym
i pełnym detali rysunkiem.

Wynik: Brazylia 3 – 1 Czechosłowacja

12. Symbol, Anglia 1966

symbol Anglia

Cen­tral­nym ele­mentem ang­iel­skiej propozy­cji był
Puchar Juliesa Rimeta (Złota Nike), rzeźba autorstwa
Abela Lafleura. Skradziona z wys­tawy tuż przed
zawodami, podobno znaleziona została przez psa
o imie­niu Pick­les.

Inne ele­menty logo nie budzą, na szczęś­cie,
podob­nie dra­maty­cznych wspom­nień (a ory­gi­nalny
puchar zag­inął na dobre w 1983).

Wynik:Anglia 4 – 2 Niemcy Zach.

11. Symbol graficzny, Meksyk 1970

symbol graficzny Meksyk

Przez wielu fanów ten właśnie puchar jest uważany
za najws­panial­szy w his­torii — brazyli­jscy Canarin­hos
dokony­wali w tym roku cudów, jakie nieczęsto
ogląda się na boisku.

Również od graficznej strony to logo należy do
ścisłej medalowej czołówki. Oszczędna forma,
charak­terysty­czne liter­nictwo — już na pier­wszy
rzut oka wyróż­nia się ono w tłu­mie sportowych
logo­typów.

Wynik:Brazylia 4 – 1 Włochy.

10. Identyfikacja wizualna, RFN 1974

identyfikacja wizualna RFN

Te zawody zapamię­tamy na zawsze dzięki
wspani­ałemu zwycięstwu Polaków
nad drużyną ang­iel­ską.

Niekoniecznie zaś z powodu logo­typu — kolorystyka
nie porywa, a sama kom­pozy­cja nie może być
raczej uznana za ciekawą.

Wynik: Niemcy Zach. 2 – 1 Holandia.

9. Logotyp, Argentyna 1978

logotyp Argentyna

Naw­iązanie do flagi nieczęsto bywa tak
kreaty­wne jak to argen­tyńskie — z biało-niebieskich
pasów stwor­zono graficzną inter­pre­tację
rąk trzy­ma­ją­cych piłkę.

Proste, dopra­cow­ane, charak­terysty­czne — tak
właśnie powinno wyglą­dać dobre logo.

Wynik: Argen­tyna 3 – 1 Holandia.

8. Logo FIFA, Hiszpania 1982

logo Hiszpania

Niewiele jest ele­men­tów, których brakuje w tej
propozy­cji — obfi­tość flag i kolorów może
zawró­cić w głowie.

Choć można dysku­tować o czytel­ności, nie
o entuz­jazmie i dynam­ice tego znaku.

Wynik: Włochy 3 – 1 Niemcy Zach.

7. Symbol graficzny, Meksyk 1986

logo sportowe Meksyk

Jak widać, Meksykowi dobrych pomysłów
star­czyło tylko na jeden pro­jekt. Kole­jne
mis­tr­zostwa świata w tym kraju nie
dys­ponują już logo­typem na miarę 1970 roku.

Nie posi­ada ono żad­nych błędów,
trudno jed­nak też je za cokol­wiek pochwalić.

Wynik: Argen­tyna 3 – 2 Niemcy Zach.

6. Symbol, Włochy 1990

- Brak Zdjęcia

Dość ory­gi­nalny znak zapro­ponowali
europe­jscy spec­jal­iści od designu.

Niety­powy, migoczący obraz piłki w
kolorach nar­o­dowej flagi i mod­ernisty­czne
liter­nictwo pokazują, że Włosi nie wzorują się
na cud­zych rozwiąza­ni­ach, a pomysłów im nie brakuje.

Wynik: Niemcy Zach. 1 – 0 Argentyna

5. Identyfikacja wizualna, USA 1994

identyfikacja wizualna USA

Amerykańska propozy­cja to dobry stan­dard
pro­jek­towa­nia — ale jed­nak stan­dard.

Naw­iązanie do flagi (kolory, pasy), czytelny
opis i data to niemal obow­iązkowe ele­menty
takiego pro­jektu. Poza nimi, trudno by znaleźć
w tym znaku zwraca­jące uwagę ele­menty.

Wynik:Brazylia 3 – 2 Włochy (Karne)

4. Logotyp, Francja 1998

logotyp Francja

Na tle fran­cuskiego logo­typu, nawet
amerykański znak sprzed czterech lat
wydaje się dość ory­gi­nalny.

Dynam­iczny — w zamierze­niu — ele­ment
graficzny, fran­cuska flaga, piłka fut­bolowa — to
wszys­tko zna­jdziemy w tym znaku. W tym
przy­padku to dość niewiele.

Wynik: Francja 3 – 0 Brazylia

3. Logo, Korea & Japonia 2002

logo Korea Japonia

To pier­wszy Puchar zor­ga­ni­zowany przez
dwa kraje oraz pier­wszy w Azji.

Wspól­nie przy­go­towany znak odznacza
się żywą kolorystyką i ele­ganckim liter­nictwem.
Mniej ma wspól­nego z trady­cyjnym
wschod­nim min­i­mal­izmem, więcej zaś — z
typowo fut­bolową energią.

Wynik:Brazylia 2 – 0 Niemcy

2. Symbol, Niemcy 2006

symbol Niemcy

Wesołe twarze to charak­terysty­czny ele­ment
znaku z mis­tr­zostw sprzed paru lat.

Z obow­iązkowych naw­iązań do flagi
kraju-gospodarza został tylko drobny
graficzny ele­ment dookoła jed­nej z
uśmiech­nię­tych buziek. To logo, które
dys­ponuje potenc­jałem nawet więk­szym,
niż jest w takim wypadku potrzebne.

Wynik: Włochy 5 – 3 Francja (Karne)

1. Logo, RPA 2010

logo RPA

Liter­nictwo i rysunek postaci umiejęt­nie
naw­iązuje do kolorystyki i folk­loru tego kraju.

Choć wybór lokaliza­cji budzi kon­trow­er­sje
wśród samych Afrykańczyków (wielkie inwest­y­cje
w boiska mają specy­ficzny wydźwięk w kraju,
który cią­gle wal­czy z ogrom­nymi obszarami
przytłacza­jącej biedy), znak dobrze odna­j­duje
się w otocze­niu poprzed­nich pro­jek­tów.

Wynik: Hisz­pa­nia 1 – 0 Holandia

Logo EURO 2012 - niezwykła historia.

W tym artykule przed­staw­iamy Wam pewną piłkarską his­torię. Tym ciekawszą, że klien­tem tym jest najpotężniejsza w Europie orga­ni­za­cja w najbardziej fas­cynu­ją­cym sporcie świata — UEFA. Projektant-kalosz? Zobacz­cie sami…

Poz­naj his­torię klien­tów, którzy potrze­bowali ponad trzy­dzi­estu lat, by przekonać się do nowego logo. Poz­naj pro­jek­tan­tów, którym udało się ich przekonać

Paradoks piłkarskiej iden­ty­fikacji. Logo na 2×45 minut.

paradoks piłkarskiej identyfikacji

Paradoks piłkarskiej iden­ty­fikacji. Logo na 2×45 minut.
W typowym przy­padku, powszechna rozpoz­nawal­ność znaku
wynika między innymi z jego wieku. Dłu­go­let­nia obec­ność na
rynku daje szansę na utr­wale­nie się w pamięci odbior­ców — to
nie przy­padek, że najcenniejsze marki świata (np. Coca-Cola,
Mer­cedes) liczą sobie niejed­nokrot­nie ponad 100 lat.

Znak opra­cow­any np. dla Olimpiady czy, jak te tutaj, zawodów
piłkars­kich, jest prezen­towany raptem przez parę­naś­cie dni
zawodów. Mimo to, ma on szansę osiągnąć wyżyny
rozpoznawalności.

Jak przekonać się można dzięki prezen­towanym ilus­tracjom, szansa ta po prostu nie była wyko­rzysty­wana. Logo Mis­tr­zostw Europy w piłce nożnej ist­ni­ało przez dziesię­ci­ole­cia w właś­ci­wie niezmienionej formie.

Graficzny znak firmowy na trzydzieści dwa lata.

Sprawd­zony przez dekady szablon nie był skom­p­likowany:na prezen­towane co cztery lata logo składała się graficznie przed­staw­iona flaga kraju-organizatora, skró­towiec UEFA oraz dwie cyfry infor­mu­jące o roku imprezy.

znak firmowy UEFA z 5 różnymi flagami państw

Ten ele­ment okazuje się być znaczący, gdyż jest tojedyna różnica, która pozwalała łatwo ziden­ty­fikowaćznak. Drugą i ostat­nią różnicą była kolorystyka flagi, ale gdy któryś kraj orga­ni­zował zawody ponownie, wów­czas tylko data poma­gała zde­zori­en­towanym kibicom

logo pucharu Europa 80

Wyjątkiem potwierdza­ją­cym regułę jest rok 1980.
Trudno powiedzieć, co wyróżniło tak bardzo aku­rat te
zawody — znak aku­rat tego Pucharu wyróż­nia się
jed­nak zarówno na tle poprzed­ników, jak i następców

Logotyp na jeden rok i ani dnia dłużej.

Stan­dard logotypu-flagi został wów­czas zarzu­cony — zastąpił ją ciekawie zapro­jek­towany znak łączący motyw piłki i kwiatu. Zniknął nawet napis UEFA, na rzecz bardziej ogól­nej nazwy kon­ty­nentu i datą. Kolorystykę można uznać za naw­iązu­jącą do flagi Włoch — kraju goszczącego puchar tamtego roku. Wynika ona jed­nak również z przyjętej kompozycji.

Z graficznego punktu widzenia znak ten zasługuje na wyróżnie­nie nie tylko z powodu swo­jej odręb­ności. Nawet na tle wszys­t­kich późniejszych propozy­cji okazuje się być wyjątkowo prze­myślany. Pozbaw­iony udzi­wnień, trochę flo­rysty­czny ale i bardzo charak­terysty­czny. Piłka kwit­nie, lecz i ten, pro­jekt nie miał jed­nak god­nych siebie kontynuatorów.

Ponadczasowy znak graficzny, czy samobój ?

Cztery lata później znów zaprezen­towano nowe logo. Był to… ponownie stary pro­jekt. Przyp­isany Euro od dekad wzór został zas­tosowany ponownie — zarówno w 1984, jak i w kole­jnych zawodach, w 1992 roku.

logo UEFA z 3 flagami

Jak się okazało, był to jed­nak łabędzi śpiew prastaregopro­jektu graficznego. Już w 1996 zawody Euro dys­ponowały zupełnie nowym, dynam­icznym znakiem. Ta nowa trady­cja jest kon­tyn­uowana do dziś — w roku 2000 i wszys­t­kich następ­nych puchar Europy pieczę­tował się unikalnym znakiem. Wielo­let­nia dom­i­nacja znaku-flagi została przeła­mana. Czy słusznie?

4 logo mistrzostwa Euro

Logo EURO 2012 - polskie Euro, polski projekt.

dwie propozycje logo euro 2012

Treść zdeza­k­tu­al­i­zowana: Na pewno inaczej
będzie wyglą­dać logo samych zawodów, byle nie
wyglą­dał tak jak na tej propozy­cji. Choć nie jest to
jeszcze potwierd­zone, jedna z propozy­cji obe­jrzeć
można obok. Połącze­nie pol­s­kich i ukraińs­kich barw
przed­staw­ione zostało w postaci kolorowej piłki.

Nie posi­ada już może entuz­jazmu pro­mo­cyjnego
znaku, jed­nak na pewno spełni swoje mar­ketingowe
zada­nia. Na pewno też nie deta­lami logo­typu będą
zaprzą­tać sobie głowę kibice, gdy sędzia rozpocznie mecz.

oficjalne logo Euro 2012

Dobrze znane więk­szości Polaków
pro­mo­cyjne logo Pol­ski i Ukrainy zapro­jek­tował
Grze­gorz Ryszko.

W udany sposób łączy ono pol­skie i ukraińskie
motywy ludowe z żywym, sportowym charak­terem.
Nasy­cone kolory i bardzo charak­terysty­czny pas
(naw­iązu­jący do ukraińskiej kra­jki) na pewno
skutecznie przy­cią­gały spo­jrzenia jurorów. Dzięki
jego pomocy, lub co bardziej praw­dopodobne
bez przeszkód z jego strony osiągnęliśmy
pier­wszy etap drogi do celu.

Przyszłość logotypów w piłce nożnej.

Oczy­wiś­cie będziemy na bieżąco rozwi­jać ten dział. A być może Ty posi­adasz ciekawą wiedzę na temat pro­jek­towa­nia związanego z piłką nożną? Prosimy podziel się nią w komen­tarzach na dole strony. Dziękujemy!

Jeśli oglą­dasz ten artykuł w poszuki­wa­niu inspiracji i dobrej drogi do stworzenia włas­nego znaku fir­mowego, skon­tak­tuj się z nami klika­jąc tu, lub zadz­woń: 660 970 980.Z przy­jem­noś­cią przy­go­tu­jemy indy­wid­u­alną ofertę dla Ciebie. Sprawdź również artykuł o zasadach pro­jek­towa­nia skutecznych logotypów, napisz do nas wiadomość klika­jąc tu lub zadz­woń: 660 970 980. Z przy­jem­noś­cią przy­go­tu­jemy indy­wid­u­alną ofertę dla Ciebie.  

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena