X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Papier firmowy
- wzór, który klienci
schowają sobie
na pamiątkę

Przewodnik po projektach firmowej
papeterii z świetnymi przykładami.

Wszystkie doj­rzałe marki posi­adają własny wzór fajnego
papieru firmowego.
Pomaga to w prezen­towa­niu wiary­god­nego
i sta­bil­nego wiz­erunku. Papier fir­mowy używa się w przy­padku
więk­szości ofic­jal­nej kore­spon­dencji – do fak­tur, pok­witowań,
umów czy listów.

W tym artykule przedstawiamy wiele wyjąt­ko­wych przy­kła­dów i
podpowiadamy, jak zro­bić ide­alną pape­te­rię dla swo­jej firmy. To
swego rodzaju pod­sta­wowe świa­dec­two dojrza­łości Two­jego
biz­nesu, warto więc zro­bić je dobrze.

Co znajdziesz w artykule

Dlaczego warto posiadać
unikalną papeterię
firmową?

W momen­cie gdy coraz więcej firm pojawia się na hory­zon­cie, trzeba być uważanym
za pro­fesjon­al­istę, aby przy­ciągnąć uwagę wartoś­ciowych klien­tów. Dlat­ego
niepo­zorny papier fir­mowy odgrywa tak istotną rolę w codzi­en­nej komu­nikacji
biz­ne­sowej. Nie tylko jako podkład pod wystawiane faktury czy rachunki, ale także
pod pisanie ofert, dokumentów i whitepapers.

Dobry wzór papieru fir­mowego to pod­sta­wowe oręże w budowa­niu tożsamości marki.
Im lep­szy jest wzór papeterii, tym więk­sze szanse na to, że pismo firmowe będzie
wyglądać bardziej profesjonalnie. To wrażenie często ma duże ma znaczenie.

Papier firmowy Nenekafor
Projekt papieru firmowego
Identyfikacja wizualna

Projektowanie dobrego
papieru firmowego, zaczyna się
od zaprojektowania dobrego logo. W owocnych codziennie projektujemy dobre loga.
Możemy zaprojektowac jedno dla Ciebie.
Zapytaj nas o ofertę dla siebie.

Projekty logo - Owocni
Wyślijcie mi niezabowiązująca ofertę

Pewnie znasz bardzo dobrze ten moment, kiedy kończy się spotkanie biz­ne­sowe.
Wiesz o tym, że podanie potenc­jal­nemu klien­towi robiącej wraże­nie wiz­ytówki jest jak
celny strzał w dziesiątkę. Który często zamienia go w klienta rzeczy­wis­tego i płacącego.

Nie mar­nuj więc czasu na trafi­anie w dziewiątkę — wyko­rzys­taj w pełni tę jedną,
jedyną możli­wość która pojawia się przy pier­wszym kon­tak­cie z nowym klien­tem.
Poz­naj dziesięć mis­tr­zows­kich wiz­ytówek fir­mowych w trzech różnych kategoriach.

Szablony papierów
firmowych które
podziwia cały świat. Jak powinien wyglądać?
Jak go zaprojektować?

Papier firmowy musi jed­nocześnie mieć siłę prze­bi­cia, musi być moty­wu­jący i
zaprasza­jący, a także przynosić korzyści dla interesu. Ist­nieje tak wiele różnych
przykładów papeterii, że cza­sem może być ciężko wybrać taką, która będzie ide­al­nie
pasować do danej sytuacji.

Pro­fesjon­alny wzór papieru lis­towego
powinien być skromny. Tak, aby wiado­mość
na stronie była zawsze w cen­trum uwagi.

Papier biurowy

Projekt papieru fir­mowego zawsze powinien zaw­ierać najważniejsze informacje:
nazwę firmy, jej adres, numer tele­fonu, adres witryny inter­ne­towej, numer faksu oraz
adres e-mail. Już dziś możesz zacząć kre­ować iden­ty­fikację wiz­ualną swo­jej marki za
pomocą czegoś tak prostego i niedro­giego jak wzór papieru firmowego.

Pro­jek­towanie ide­al­nej papeterii warto zacząć od zada­nia sobie 3 pytań:

● Jaki jest charakter mojej firmy?
● Jaki wizerunek chcę prezen­tować?
● Jaki jest mój rynek docelowy i jaki pro­jekt najbardziej by do niego przemówił?

Myśląc nad powyższymi pyta­ni­ami możesz już być w stanie częś­ciowo zwiz­ual­i­zować
swoją ide­alną papeterię. Na końcu tego artykułu, zna­jdziesz listę 4 błędów, których
każda firma powinna unikać pro­jek­tu­jąc ide­alną papeterię fir­mową.

Papeteria firmowa
Papeteria restauracji

Oto szablony papierów firmowych,
których nie wydrukujesz
w żadnej drukarni.

Papier firmowy Lucid
Projekt papieru firmowego
Dobry projekt Musto
Szablon papeterii Barba
Papier firmowy La castagnas

Jak stworzyć i zaprojektować
dobry papier firmowy? Poznaj 4 wielkie błędy. I nie daj
się złapać na żadnym z nich.

Pro­jek­towanie papeterii nie jest czymś, co może zro­bić każdy. Wymaga to
przede wszys­tkim doświad­czenia. Odpowied­niego wyczu­cia pro­jek­tów graficznych,
doskon­ałej jakości wyko­na­nia i wprawnego oka jeśli chodzi o kolory i obrazy. Wiele
firm ofer­uje pro­jekty papeterii za niewielką cenę. Koniecznie należy się jed­nak
upewnić, że za niską ceną oferty nie kryje się niskiej jakości lub tandetny pro­jekt
papeterii. Postanow­iliśmy opi­sać 4 pod­sta­wowe błędy, któ­rych należy się wys­trze­gać.
Powielanie ich może znacząco zaszkodzić reputacji firmy. Poz­naj zasady,
pro­jek­towa­nia papieru fir­mowego, który wygrywa z konkurencją. A potem sprawdź
także zasady projektowania logo.

Błąd 1: Zatłoczona papeteria firmowa

Wybier­a­jąc wzór papeterii fir­mowej, należy upewnić się, że wszys­tko nie
jest stłoc­zone w jed­nym miejscu na górze papeterii.
Oczy­wiś­cie jest wiele
rzeczy i ważnych infor­ma­cji, które chcemy tam umieś­cić. Jed­nak w dzisiejszych
cza­sach, gdy kon­takt możemy naw­iązać na wiele różnych sposobów, papete­ria ze
wszys­tkimi danymi kon­tak­towymi może być zatłoc­zona i brzy­dka. Należy więc
wszys­tko zaplanować i wcześnie pod­jąć decyzje odnośnie tego, co koniecznie musi
znaleźć się w górnej części papeterii.

Dla przykładu: Czy naprawdę potrze­bu­jemy dwóch różnych adresów e-mail, kilku
numerów tele­fonu, adresu i innych tego rodzaju śmieci nagro­mad­zonych przy logo we
wzorze papeterii? Należy zas­tanowić się, czy nie możemy pom­inąć części z tych rzeczy,
a jeśli nie, można spróbować umieś­cić je w dol­nej części strony, w stopce. Im więcej
otwartej przestrzeni zna­j­duje się na stronie, tym bardziej pro­fesjon­al­nie wygląda
papeteria.

Błąd 2: Nadużywanie koloru w papeterii firmowej

Z pewnoś­cią każdy może przyz­nać, że uwiel­bia różnorodność (i mnogość)
kolorów.
Pracu­jąc jed­nak nad kolorystyką papeterii, należy uży­wać kolorów z
umi­arem, albo wcale. Papete­ria będzie kopi­owana, kserowana i wysyłana fak­sem;
doku­menty pow­stałe w ten sposób są zawsze czarno-białe. Dlat­ego, jeśli w papeterii
jest uży­tych wiele kolorów i umieszc­zone są wspani­ałe, cieniowane obszary, pod
koniec będzie ona wyglą­dać brzydko.

Po tym, jak papier firmowy zostanie prze­fak­sowany i skserowany, będzie
wyglą­dać jak czarna plama atra­mentu.
Wtedy może lep­iej, by była uży­wana w
bada­ni­ach psy­cho­log­icznych, a nie jako papete­ria. Często sugeruję, by pracu­jąc nad
pomysłami na papeterię kilkukrot­nie skserować i prze­fak­sować każdy pro­jekt,
znę­ca­jąc się trochę nad papeterią, zanim zade­cy­du­jemy, że to właśnie ostate­czny
wygląd. Robiąc to, możemy zobaczyć taką papeterię, jaką będą widzieć inni.

Błąd 3: Zbyt szczegółowa papeteria

Stworze­nie papieru firmowego z wieloma wspani­ałymi szczegółami również nie
będzie się dobrze sprawdzać.
Będzie ona prze­chodz­iła te same zabiegi, co
powyżej, a nie chcemy prze­cież, by wyśmienita grafika wyglą­dała później jak tat­uaż
starego mary­narza, zbyt roz­ciąg­nięta i rozmyta od inten­sy­wnego użytkowa­nia. Piękne
szczegóły zgu­bią się i wszys­tko będzie nieostre. Ponownie należy spróbować samemu
przeprowadzić wyżej wymienione zabiegi i przekonać się, czy wciąż podoba nam się
efekt końcowy.

Błąd 4: Papeteria narcystyczna

Potrze­bu­jesz papeterii, która prezen­tuje firmę, a nie tylko Ciebie. Wszyscy
widzieli te błyszczące wiz­ytówki i piękny papier firmowy, drukowane w pełnym kolorze,
które wyko­rzys­tuje wielu pośred­ników handlu nieru­chomoś­ci­ami – wyglą­dają
wspaniale. Jed­nakże są one często nieco prze­sad­zone i trochę zbyt krzyk­liwe, jeśli nie
należymy do branży pośred­nictwa handlu nieru­chomoś­ci­ami. W innym przypadku
taki wzór będzie bardzo prze­sad­zony i będzie sug­erował, że jesteśmy zbyt
zain­tere­sowani własną osobą.

Bez względu na to, co planu­jemy zro­bić z naszą papeterią czy w jakiej branży
pracu­jemy, nie ma sensu krę­cić się w miejscu i tracić czas na tworze­nie papeterii,
która później będzie rozczarowaniem. Zami­ast tego, należy poświę­cić trochę czasu na
prze­myśle­nia doty­czące firmy i jej misji. Następ­nie należy spróbować zapro­jek­tować
papeterię, która będzie przekazy­wała te uczu­cia. Chcemy, by papete­ria funkcjonowała
jak pier­wsze wraże­nie, dlat­ego ważne, by robiła to właściwie.

Jak więc wyglądają
bezbłędne przykłady? Dokładnie tak:

Idealny papier firmowy wzór
Jak zrobić dobry papier firmowy?
Przykłady projektowania papieru firmowego

Wszystko zaczyna się
od pierwszego kroku.

Dziedz­ina pro­jek­towa­nia stan­dardów komu­nikacji jest ogromna.
Jesteśmy świadomi tego, że z pewnoś­cią nie wycz­er­pal­iśmy tego tem­atu. Jeśli masz
wiedzę, która poz­woli rozwinąć treść o nowe infor­ma­cje prosimy podziel się nią w
komen­tarzach na dole tej strony. Serdecznie dziękujemy!

Sprawdź także: 30 najlepszych przykładów wizytówek firmowych.

Prezen­towane powyżej prace służą jako ide­alne przykłady nowoczes­nych
świa­towych stan­dardów i nie są naszego autorstwa.
Jeśli chci­ałbyś zobaczyć
nasze real­iza­cje zajrzyj do owoc­nego portfolio. A może chcesz otrzy­mać pełną ofertę?

Nic prostszego napisz do nas uży­wa­jąc tego formularza, lub zadz­woń tel. 660 970 980.
Jeśli Twoja papete­ria nie zmieniła się prze­ciągu ostat­nich 15 lat lub więcej, być może
przyszedł czas na jej uaktualnienie.

Dzięki za uwagę!
Mariusz Słowik
Owocni.pl

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena