X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

10 unikalnych, odręcznych logo sygnatur

Kaligrafia, która nadaje identyfikacji prestiżu

Zestaw logotypów
zawierający godny
zaufania, osobisty
charakter


Spis treści:

Andrzej Sołoduszkiewicz

Autor:

Andrzej
Sołoduszkiewicz

Odręczny pod­pis właś­ci­ciela speł­niał kie­dyś wszys­tkie zada­nia dobrej marki. Również i dziś zas­tosowanie kali­gra­fii w pro­jek­towa­niu logo może być prze­pi­sem na suk­ces. Poz­naj 12 spek­taku­larnych logo­typów w postaci kali­gra­ficz­nej syg­natury i dowiedz się, jak tego nie zep­suć, gdy zaj­miesz się własnym.

Czy charakter pisma może świadczyć o charakterze biznesu?

Odręczny pod­pis przy­pom­ina o ludzi­ach ukry­tych za marką, buduje kli­mat bezpośred­niości i szczerości. To wartości szczegól­nie cenione w epoce wirtu­al­ności. Pro­jek­towanie z wyko­rzys­taniem kaligrafii (czy odręcznego pisma) wymaga szczegól­nego podejścia.

Najlepsze sygnatury wśród ręcznie “napisanych” logo

Trudno wyma­gać, by odręczne pismo speł­ni­ało wyma­gania pro­jek­towa­nia iden­ty­fikacji wiz­ual­nej.
Pomimo, a może dzięki tej specy­fice szy­bko można wyróżnić lid­erów tego rodzaju myśle­nia o znaku fir­mowym. Wyjątkowy ładunek emocji i charak­teru to ich wspólna zaleta. Poz­naj 12 spek­taku­larnych logo­typów w postaci czys­tej sygnatury.

"Nigdy nie było nikogo takiego jak Pepe. Trzej bracia zdecydowali się na tę nazwę z uwagi na jej zalety: zwięzłość, prostotę zapisu i zapamiętywalność.” Tak powstał logotyp Pepe Jeans.

Pomimo, a może dzięki tej specyfice szybko można wyróżnić liderów tego rodzaju myślenia o znaku firmowym. Wyjątkowy ładunek emocji i charakteru to ich wspólna zaleta. Poznaj 12 spektakularnych logotypów w postaci kaligraficznej sygnatury i dowiedz się, jak tego nie zepsuć, gdy zajmiesz się własnym.

Logo: Paul Smith

logo Paul Smith

Już od 1976 sir Paul Smith, ceniony pro­jek­tant
mody, czaruje swych klien­tów ele­gancją
i nieskazitelną jakoś­cią w stylu najlep­szych
kraw­ców z londyńskiej Sav­ile Row. Znakiem
rozpoz­naw­czym jego kreacji jest, a jakże,
dyskretny pod­pis, mis­tr­zowsko łączący
swo­bodę kreski z czytel­noś­cią. Każdy, kto
próbował się samodziel­nie ład­nie pod­pisać,
wie, w czym tkwi rzecz.

Co ciekawsze, znak uży­wany przez firmę
nie jest oso­bistym pod­pisem sir Paula. Fajną
syg­naturę zapro­jek­towała jego przy­jaciółka,
nie­jaka Zena. Aut­en­ty­czny pod­pis nie speł­niał
w tym wypadku wyma­gań Mis­trza i rozsąd­nie
więc sko­rzys­tał z pomocy specjalisty.

Logo: Harrods

logotyp Harrods

Równie ele­gancki i równie ang­iel­ski jest znak
Har­rodsa. Luk­su­sowy dom towarowy już od 1834 r.
pomaga znaleźć Wszys­tko Wszys­tkim i Zawsze
(jak mówi fir­mowa dewiza).

Z taką metryką marka zdążyła oczy­wiś­cie
wyko­rzys­tać dziesiątki wari­antów logo, często
uży­wanych równocześnie w różnych dzi­ałach.
W 1967 Minale Tat­ters­field zunifikował
chao­ty­czny wiz­erunek i zapro­ponował znak
w wer­sji bliskiej obec­nej. W 1986 przeszła ona
delikatny restyling, dos­tosowu­jący zapis do
wymogów współczesności.

Znak firmowy: Davidoff

znak firmowy Davidoff

Gdy Zino David­off w 1930 r. rozpoczął
budowę swego cygarowego imperium,
pod­pisanie się na swoim pro­duk­cie
nazwiskiem było czymś całkowicie
nat­u­ral­nym.

Odziedz­ic­zone razem ze sklepem
rodz­iców logo zdobyło sobie szy­bko
wielki prestiż i poważanie (to właśnie
Zino przy­wiózł do Europy słynne cygara
kubańskie).

Znak graficzny: s.Oliver

znak graficzny Oliver

Małe „s” w tym znaku nie jest błęd­nym
zapisem inic­jału; to po prostu skrót od sir.
Nazwa Sir Oliver została zmieniona
na krót­szą wer­sję w 1978, po niemal
dekadzie dzi­ałal­ności. Ta niemiecka sieć
dużych sklepów odzieżowych prze­chodz­iła
wiele przeo­brażeń, obe­j­mu­jące również
rezy­gnację z pier­wot­nej nazwy.

Od końca lat 90-tych rozpoczęła się
ekspan­sja ory­gi­nal­nej marki oraz
posz­erze­nie oferty m.in. o dział per­fum
i liczne pod­marki (dziecięcą, kobiecą itp.).

Logo: Disney

logo Disney

Aku­rat w artysty­czne umiejęt­ności
Wal­tera Eliasa Dis­neya nie ma powodu
wąt­pić. Genialny projektant i ani­ma­tor,
który jak mało kto wpłynął na ksz­tałt
świa­towego show busi­nessu, zapewne
z przy­jem­noś­cią uży­czył swo­jego pod­pisu
jako ele­mentu iden­ty­fiku­jącego jego
stu­dio graficzne.

Oczy­wiś­cie jest to wer­sja styl­i­zowana.
Obec­nie marka używa też bardzo wielu
logo­typów pomoc­niczych, służą­cych
odd­ziel­nym gałęziom mul­ti­me­di­al­nego
imperium The Walt Dis­ney Company.

Sygnatura: Olive

logo Olive

Nieco inną drogą poszedł amerykański
pro­du­cent sprzętu audio.

Inspiracja ręcznym pis­mem nie oznacza
tu hołdu złożonego właś­ci­cielowi, lecz ma
budować kli­mat ele­ganck­iego min­i­mal­izmu,
kon­tyn­uowanego w styl­istyce samego sprzętu.
"Eko­log­iczna" nazwa i kolorystyka współ­gra
z dow­cip­nym hasłem reklamowym
— „ocal dźwięk”.

Sygnatura: Virgin

logotyp Virgin

Tę wyjątkową markę można spotkać
niemal w każdej branży. Po odniesie­niu
nie­zlic­zonych sukcesów wyruszyła nawet
na pod­bój kos­mosu, tym razem pod nazwą
Vir­gin Galac­tic.

Dynam­iczny, wędru­jący w górę napis
emanuje równie wielkim optymizmem, jak
sam Richard Bran­son, charyz­maty­czny
założy­ciel Vir­gin i wszys­t­kich jej
niezliczonych.

Identyfikacja: Pepe Jeans

Identyfikacja Pepe Jeans

Nigdy nie było nikogo takiego jak Pepe.
Trzej bra­cia (In­dus Nitin oraz urodzeni
w Kenii Arun i Milan Shah), otwier­a­jąc sklep
w Lon­dynie, zde­cy­dowali się na tę nazwę
z uwagi na jej oczy­wiste zalety: zwięzłość,
pros­totę zapisu i zapamię­ty­wal­ność.

Lata 80-te były okre­sem najwięk­szej
pros­per­ity marki; w jej rekla­mach śpiewały
gwiazdy z list prze­bo­jów , zaś
przed­siębior­cze rodzeństwo liczyło zyski.
Obecne, «ręczne» logo Pepe Jeans wal­czy
o klien­tów od 1992 r., sam zaś wizerunek
firmy
znalazł się w rękach inwest­orów
hiszpańskich.

Znak firmowy: General Electric

znak firmowy General Electric

Jak można opisać w kilku zda­ni­ach
logo warte prawie 50 mil­iardów dolarów?
Oczy­wiś­cie nie da się tego zro­bić.

Można nato­mi­ast napomknąć, że
Gen­eral Elec­tric Com­pany roz­porządza
czwartą pod wzglę­dem rozpoz­nawal­ności
marką na Ziemi i wyko­rzys­tuje jeden
z najbardziej imponu­ją­cych sys­temów
iden­ty­fikacji wiz­ual­nej. Od opra­cow­anej
na własny użytek typografii (font GE Inspira
autorstwa Michaela Abbinka) po niezwykle
przekonu­jące tek­sty — wszys­tko, co doty­czy
tego gigan­ty­cznego przed­siębiorstwa. To
logo, które symbolizuje kredyt, leasing
i ubezpieczenia
. Dla innych znane będzie
jako logo transportowe i spedycji. A dla
jeszcze innych logo farmaceutyczne,
a nawet apteki
.

Fajna sygnatura firmy: Kellogg’s

Sygnatura Firmy Kelloggs

Bez niespodzianek — oto pod­pis Willa Kei­tha
Kel­logg we włas­nej oso­bie. Zbu­dowane na bazie
szkicu z 1906, przez całe epoki prze­chodz­iło
jedynie kos­me­ty­czne zmi­any: usunię­cie inic­jałów
(W.K.) i pogru­bi­e­nie liter mające poprawić ich
czytel­ność.

Również obec­nie bez prob­lemu można
połączyć znaleźć oczy­wiste pokrewieństwo
z początku XX i XXI wieku.

Znak graficzny: Wedel

znak graficzny Wedel

Choć Szanowny Pan Wedel przed­staw­iał się
zna­jomym raczej jako Karol, w marce hand­lowej
wyko­rzys­tał drugie ze swych imion. Najsłyn­niejszy
pol­ski (choć tak naprawdę pochodzący z Niemiec)
cukiernik swój pier­wszy sklep otworzył w 1851 r.,
na ul. Miodowej 12 w Warsza­wie.

Ożeni­wszy się z córką innego znanego cukiernika,
Karoliną Wiśniowską, dał początek rodowi
spec­jal­istów od najws­panial­szych pol­s­kich
słody­czy. W 1876 syn Karola Wedla, Emil Albert
Fry­deryk, otrzy­mał firmę w prezen­cie ślub­nym.
W 1999 prawa do marki wykupiło ang­iel­skie
Cad­bury, dziewięć lat później prze­jęte z kolei przez
drugi kon­cern spoży­w­czy świata, patrz Logo Kraft
Foods
Inc.

Logotyp: Knorr

logotyp Knorr

Również pochodze­nie dobrego logo Knorr
jest łatwe od odcyfrowa­nia — pomimo wielu
prz­eróbek i retuszy ener­gia ręcznego pod­pisu
Carla Hein­richa Knorra nie straciła nic ze swego
impetu.

Historia sięga roku 1838, 1838, w którym to
Carl Hein­rich wraz z synami zaczął suszyć
i przetwarzać cyko­rię sprzedawaną później
pro­du­cen­tom kawy. W 1873 świat zobaczył
pier­wsze pakowane zupy (składały się z mąki,
sus­zonych warzyw i grzy­bów). Już od 1932
marka Knorr obecna była w Polsce, zaś w 2000
roku prawa do jej wyko­rzysty­wa­nia prze­jął
Unilever.

Logo: Ford

logo Ford

Jeden z niewielu przykładów kaligrafii w logo
moto­ryza­cji
(zapewne w tej branży atmos­fera
tech­nicznej powagi i doskon­ałości liczy się
bardziej niż oso­bisty charak­ter ręcznego pisma).
Pomimo «odręcznego» wyglądu, na stylu
liter­nictwa zaważyła nie ręka Henry’ego Forda,
lecz zasoby i gust Harolda Willsa, kiedyś
zaj­mu­jącego się pro­jek­towaniem wiz­ytówek.
Nieco przy­pad­kowy dobór okazał się trwały
— od 1912 roku znak prze­chodzi jedynie
bardzo drobne mody­fikacje, doty­czące głównie
pro­por­cji owalu i sposobu nałoże­nia kolorów
na detale.

Tak Cię widzą, jak napisane jest Twoje logo

Podob­nie jak znaczna część przed­siębior­ców poszukuje nazwy w jakiś sposób związanej z ich osobą (najczęst­szą inspiracją jest nazwisko), pier­wszym pomysłem na logo będzie zapisanie ich inic­jałów — z wyko­rzys­taniem tech­nik kom­put­erowych bądź ręcznego pisma.

Zobacz także: 30 najlepszych przykładów wizytówek firmowych.

Ten drugi wari­ant wydaje się szyb­szy, ale wbrew pozorom jest bardziej wyrafi­nowany i trud­niejszy do dopra­cow­a­nia. Jak wynika z powyższego wyliczenia, kaligraficzny zapis może pojawić się niemal w każdej branży i potrafi spełnić wyma­gania staw­iane najlepszym.

Poznaj również: Wspaniała historia logo IBM i przykłady logotypów uzupełniających.

Tym, co kom­p­likuje zagad­nienia uży­cia odręcznego pisma w kre­owa­niu wiz­erunku, jest wymóg per­fekcji. Choć logo jest stwor­zone “od ręki”, musi być potem pod­dane staran­nej i pra­cochłon­nej obróbce przez studio graficzne, by mogło być wyko­rzys­tane jako w pełni funkcjon­alny znak. Paradok­sal­nie, to właśnie wraże­nie braku wysiłku pochłania tutaj najwięcej pracy.

Sprawdź też: 10 najlepszych przykładów projektów papierów firmowych.

To połącze­nie spon­tan­iczności i dopra­cow­a­nia detali jest kluczem przy tworze­niu każdego znaku wyko­rzys­tu­jącego ręczne pismo. Jeśli masz ciekawe doświad­czenia w tym obszarze, będziemy Ci wdz­ięczni za rozwinię­cie tego tem­atu w dyskusji na końcu tej strony.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena