X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Miles Newlyn - najlepsze loga

Projektant logo, do którego drzwi pukają najpoważniejsze marki świata

Jeśli Twój syn chce
zostać projektantem,
niech będzie jak Newlyn.


Spis treści:

Andrzej Sołoduszkiewicz

Autor:

Andrzej
Sołoduszkiewicz

Mało która poje­dyn­cza osoba zre­al­i­zowała tyle pre­sti­żo­wych i podzi­wianych logo­ty­pów, jak ten skromny lon­dyń­czyk. Logo­typy takie jak Unilever, Honda, Car­refour, Soci­ete Gen­erale, Roth­mans, Tate Gallery — to nie jest port­fo­lio czo­ło­wej firmy reklam­owej, lecz doro­bek poje­dynczego spec­jal­isty! Pomimo imponu­ją­cych możli­wości, Miles New­lyn nie sko­rzys­tał z pokusy kor­po­ra­cyjnej kari­ery i nie zaan­gażował się w prze­wodze­nie któ­rejś z agen­cji, co nie byłoby zapewne niczym trud­nym. Podziw? To za mało.

Newlyn nie ma klientów
To jego klienci mają klientów

Najsłyn­niejsze iden­ty­fikacje wizualne stu­dia z Con­stan­tine Road 125 pow­stały na zlece­nie wiel­kich agencji reklam­owych, pracu­ją­cych z kolei dla jeszcze więk­szych, glob­al­nych kor­po­racji.

Wedle słów samego Milesa, w więk­szości przy­pad­ków jego usług szukają firmy albo dopiero wchodzące na rynek, albo sto­jące w per­spek­ty­wie poważnych przemian. Właśnie w takiej sytu­acji najbardziej potrzebne jest to, co najrzad­sze — idea, która potrafi wpłynąć na rzeczy­wis­tość oraz postawić markę w zupełnie nowym świ­etle. W tej arcytrud­nej dyscy­plinie Miles New­lyn jest powszech­nie uznanym mistrzem.

Jakie jest najlepsze logo
w życiu Milesa Newlyna?

Według nas, jest to najsłyn­niejsze „U” we współczes­nym brandingu.
W każdym okre­sie ludzkiej twór­c­zości pojaw­iali się geniusze oraz ich arcy­dzieła.

Mogłoby się wydawać, że narysowano już naprawdę wszys­tko i na wszys­tkie sposoby, że osiągnęliśmy matem­aty­czną granicę ilości udanych form i nic nas już nie zaskoczy. A na pewno nie będzie to cena logo.

Pro­jekt nowego sym­bolu graficznego firmy Unilever pokazuje, że to bzdura. Zawsze jest miejsce na coś total­nie świeżego i ory­gi­nal­nego. Arcy­dzieła genial­nych twór­ców pojaw­iają się także dziś i z pewnoś­cią warto się im przyjrzeć bliżej.

"160 mil­ionów razy dzi­en­nie, gdzieś na świecie, ktoś sięga po pro­dukt Unilevera."

Aby dobrze zrozu­mieć geniusz tego znaku, warto poz­nać kilka szczegółów na temat giganta, którego reprezen­tuje. Kor­po­racji, która w swoim port­felu posi­ada mnóstwo dobrze znanych nam marek. Lid­era pro­duk­tów szy­bkozby­wal­nych (branża FMCG), który swą pozy­cję kon­sek­went­nie budował wokół prze­mysłu tłuszc­zowego.

Sprawdź też: Nowe logo AOL będzie inne każdego dnia.

Żar­to­bli­wie rzecz ujmu­jąc, szy­b­ciej udałoby nam się wymienić firmy, których Unilever nie posi­ada w swoim port­fo­lio niż te, które pozostają w jego włada­niu. Unilever posi­ada około czterystu marek. I mogę was zapewnić, że każda z nich posiada własną tożsamość wizualną i księgę znaku.

Najlepsze loga

Stare logo firmy Unilever

Nie musiał on posi­adać szczegól­nych mar­ketingowych zalet.
Jed­nak zaczął kojarzyć się źle, gdy po zamachach w USA
kan­ci­aste „U” zaczęło kojarzyć się ze zbur­zonymi wieżowcami.

Ofic­jal­nym powo­dem zmian była nowa strate­gia firmy.
Zakłada, że logo kon­cernu jako sym­bol jakości będzie
pro­mowany ofic­jal­nie. Pojawić ma się w każdej reklamie.

Zmieniony znak firmowy miał wprowadzić kon­cern na nowy stopień prze­jrzys­tości  i wiary­god­ności. Kon­cern nie będzie ukry­wał już swego ist­nienia pod setkami brandów, lecz będzie otwar­cie prezen­tował swoją obec­ność i skalę działania. Tak powstało najlepsze logo w branży.

Gdy logo musi znaczyć wiele, często nie znaczy nic. To pułapka, z której do tej pory nikt chyba nie uciekł w takim stylu, jak Newlyn.

Nowe, profesjonalne logo Unilever

Miles stworzył pro­jekt logo, w którym na inic­jał „U” (spójny
ze starym znakiem) złożyło się aż 26 ele­men­tów graficznych.
Jako całość, prezen­tują nowy, bardziej emocjon­alny wiz­erunek.
Każdy odd­ziel­nie zaś reprezen­tuje inną sferę dzi­ała­nia, bliską fir­mie
z różnych powodów.

Wyrażają energię marek i ich wartości składa­ją­cych się na Unilever.
Wiele z nich inte­gruje się ze sobą. Dla przykładu kwiat oraz dłoń.
Sym­bolu serca nikomu chyba wyjaś­niać nie trzeba.

Newlyn, to przede wszystkim
arcymistrz liternictwa!
Poznaj typografię szytą
naprawdę grubymi nićmi

Więk­szość pro­jek­tów logo Milesa New­lyna wyko­rzys­tuje wyłącznie typografię. Jako pro­fesjon­alny pro­jek­tant wielu fontów (np. Demo­c­ra­t­ica, Mis­sion­ary) posi­ada on pełną kon­trolę nad warsz­tatem typograficznym; kon­tem­plu­jąc wielką roz­maitość prezen­towanych na stronie pro­jek­tów można łatwo zapom­nieć, że znakomita więk­szość z nich to „tylko” litery. Żad­nych obrazków, strza­łek, słońc, syl­wetek drzew — co za ulga! Miles jest świadomy roli, jaką wyz­naczył typografii w swoich pra­cach; oce­nia, że to właśnie odpowied­nio zapisana nazwa firmy jest prawdziwą istotą dobrego logo, ewen­tu­alne grafiki można więc pominąć.

Proste logo typograficzne Hondy

Pierwotna wersja nie zawierała błędów
w projektowaniu logo
, brakowało jej pewnej
finezji przez co nie odzwier­cied­lała wyższych
wartości firmy jak dynamika czy nowoczes­ność.

Pier­wsza faza pro­jektu obe­j­mowała rytm,
krzy­wiznę i wagę. Kole­jna faza doty­czyła
zapro­jek­towa­nia nowego kroju pisma szery­fowego
i pole­gała na zop­ty­mal­i­zowa­niu czytel­ności
i ogól­nej równowagi.

Prace w ostat­nim etapie doty­czyły przesłanek,
czyli ogól­nego wyjaśnienia tej zmi­any. Final­nie
“siła marzeń” stała się nowym motto, dla którego
zapro­jek­towano typografię na zamówienie.

Nazwa i logo to największe wartości każdej marki.
Prak­tyka pokazuje, że z nazwy firmy w znaku firmowym prawie nigdy się nie rezygnuje. Zachodzi to wyłącznie, gdy znak jest już bardzo dobrze wypro­mowany (np. logo sportowe Nike, logo komputerowe - Apple czy logo samochodowe - Mer­cedes, bezbłęd­nie rozpoz­nawane również jako sam sym­bol). Dużo częst­szy jest odwrotny sce­nar­iusz, w którym dodatkowa grafika jest porzu­cana na rzecz znaków czysto czysto typograficznych (składa­ją­cych się wyłącznie z liter). Taką właśnie strate­gię prefer­uje Newlyn.

Projekt typografii

Pier­wszy krój pisma zapro­jek­towany na zamówie­nie dla marki opieki medy­cznej.
 
Logo­typ Her­ceptin i towarzyszące mu 4 czcionki Her­ceptin zostały zapro­jek­towane dla Roche.

Poziom prac Milesa widać po ilości powracających klientów

Chyba najbardziej wiary­godna ocena, jaką może otrzy­mać projektant logo. I tutaj New­lyn bry­luje, stale otrzy­mu­jąc kole­jne zlece­nia od „swoich” marek. W branży, gdzie dla samej różnorod­ności mar­ketingu często zmienia się agencje reklam­owe, ta stałość jest prawdzi­wie nobilitująca.

Dobre logo Carrefour

Zasug­erowałem, by nie zmieniać samego sym­bolu.
Wartość rozpoz­nawal­ności jest nie do przece­nienia
nieza­leżnie od tego, czy odczy­tu­jemy C w negaty­wie,
czy też nie. Pod­czas próby całkowitego
przepro­jek­towa­nia testy per­mu­tacji C i dia­mentu
ujawniły jedynie per­fek­cyjność ory­gi­nału.

Z logo Carrefour było zupełnie inaczej. Czcionka
ITC Amer­i­can Type­writer, wypuszc­zona pod­czas
kre­owa­nia tożsamości firmy, była przeszkodą dla
każdej strate­gicznej zmiany.

Jedyne sko­jarze­nie jakie budz­iła to: duże, tanie
i rodem z lat 70-tych — niezbyt trafny zestaw dla
nar­odu tak lubu­jącego się w kuchni. Nowy logo­typ
został zapro­jek­towany na zamówie­nie. Dawał
poczu­cie opiekuńc­zości, neu­tral­ności cen i
naw­iązy­wał do litery C w znaku.

Znak firmowy Suez

Zarys sytu­acji: zamożna i wyrafi­nowana paryżanka wyrusza
w wielką podróż po Afryce.

Doświad­cze­nie to dla niej wyz­nacznik luk­susu. Gościn­ność
i realia życia pustyn­nej społeczności wywier­ają na niej
ogromne wraże­nie. Po powro­cie, chcąc wyrazić swoje przeży­cia
w skra­jnie prostych warunk­ach, kobi­eta postanawia na zawsze
zrezyg­nować z noszenia butów. Wyobraz­iłem sobie tę krótką his­torię,
by naw­iązać do korzeni nowego brandu Suez Lyon­aise des Eaux.

To fran­cuskie przed­siębiorstwo użyteczności pub­licznej jest
niezwykle mocno przy­wiązane do trady­cji niesienia swo­jego
wkładu dla kom­fortu ludzkości.


His­to­ria dzi­ałal­ności firmy sięga budowy Kanału Sueskiego,
co pozostaw­iło głęboki ślad w jej kul­turze kor­po­ra­cyjnej. Bardzo
istotne było więc, by odświeżona tożsamość obe­j­mowała to
dziedz­ictwo i wyrażała istotę dostar­cza­nia pod­sta­wowych
dóbr: wody, energii, komu­nikacji i usług odpad­owych. Logo­typ
zapro­jek­towano tak, by łączył atry­buty hi-tech z pier­wot­nymi;
by był auto­ry­taty­wny ale i przys­tępny; by jego forma, choć
z XXI wieku, naw­iązy­wała do korzeni ludzkości.

Poznaj najlepsze pro­jekty logo Milesa: Skit­tels, Arla, SG.

Zobacz nasz film: Projektowanie logo pięknego, prostego i łatwo zapadającego w pamięci.

Przykłady dobrego logo

Pomimo pasji i popularności
Miles Newlyn
zachował zdrowy stosunek do branży

Jego opinie na temat mar­ketingu mogą być bardzo zaskaku­jące. Miles opisuje brand­ing jako „szczęś­cie w wer­sji light” — swego rodzaju odskocznię od ponurego obrazu wojen i niespraw­iedli­wości opisy­wanych przez mass media. W świecie biz­nesu panuje zaś obow­iązkowy optymizm, który każe przed­staw­iać rzeczy­wis­tość w znacznie pogod­niejszych barwach. Wynika to z chęci namówienia uspoko­jonych klien­tów do kon­sumpcji (której nie służą strach czy nad­mierny namysł nad zaw­iłoś­ci­ami między­nar­o­dowego handlu).

Trudno powiedzieć, czy New­lyn opisuje tu pewną godną potępi­enia prak­tykę, czy też całą reklamę w ogóle. Wiele z jego prac real­i­zowanych jest dla glob­al­nych potęg, które zapewne pod­padają pod niewe­sołą definicję „szczęś­cia light”. Inne to orga­ni­za­cje non-profit, reprezen­tu­jące całkowicie odmi­enne pri­o­ry­tety. W swej codzi­en­nej pracy Miles może więc zapewne dokład­nie przyjrzeć się każdemu z obec­nych na rynku mod­eli działania.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena