X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Którą firmę wybrać do zaprojektowania logo?

Czyli kompletny poradnik dla kupującego

Zweryfikuj jakość
usług firm projektujących
identyfikację wizualną


Spis treści:

Andrzej Sołoduszkiewicz

Autor:

Mariusz
Słowik

Real­iza­cja pro­jektu logo zwieńc­zona sukce­sem to zawsze wynik doskon­ałej współ­pracy z doświad­c­zonym pro­jek­tan­tem. Tworze­nie kreaty­wnego logo jest pro­ce­sem roz­ło­żo­nym w cza­sie – zaczyna się od szki­ców, wstęp­nych wiz­ual­iza­cji, burzy mózgów i gry ksz­tałtów. Założe­niem jest wypra­cow­anie cze­goś spry­t­nego i naprawdę intere­su­jącego. Jak nie popeł­nić błędu już na samym początku – przy wybo­rze kreaty­wnego wykon­awcy? Poz­naj pro­ces pro­jek­towa­nia nieza­pom­ni­anego wrażenia.

Ten jeden, ten jedyny.
Jak zidentyfikować projektanta marzeń?

Poś­piech pod­czas wyboru part­nera biz­ne­sowego rzadko się opłaca. Decy­du­jąc się na stworze­nie sil­nej marki, nie warto się spieszyć z wyborem odpowied­niej firmy, która zapro­jek­tuje dobre logo. Poś­piech to naj­gorszy doradca. Tak, jak nie warto sug­erować się wartoś­cią książki oce­ni­a­jąc ją po okładce, tak i w tym przy­padku pier­wsze wraże­nia wcale nie są miar­o­da­jne. W tak ważnym pro­ce­sie nie ma miejsca na ekspery­menty. Sprawdź kom­pe­tencje osób odpowiedzial­nych za przyszłe wiz­ualne kreacje twoich usług czy produktów.

"Warto, poświę­cić kilka chwil na roz­mowę z dawnymi klien­tami pro­jek­tanta, pyta­jąco wraże­nia, jakie towarzyszyły współpracy."

Jeśli projektant nie potrafi skutecznie zaprezentować włas­nej marki, nie należy liczyć na to, że z obcą pójdzie mu znacznie lep­iej. Napisal­iśmy świetne artykuły o zasadach projektowania logo i o tym jak zrobić logo we własnym zakresie. Z pewnoś­cią poz­wolą Ci one odpowied­nio przy­go­tować się do współpracy z firmą od projektowania.

Wybór odpowied­nich ludzi przekłada się na jakość pro­duktu. Zobacz, jak wygląda oferta projektowania logo, która przy­go­towana jest we właściwy sposób. Wyjaś­nia ona dokład­nie, jak wygląda pro­ces, co dosta­jesz w finale. A co najważniejsze daje gwarancję, że Twoje pieniądze będą bez­pieczne i nie ryzyku­jesz kupna kota w worku.

skuteczne logotypy

3 pod­sta­wowe cechy
skutecznego logo­typu:

Firma. Logo. Wiarygodność.
Odpowiedzialność.
Sprawdź podstawowe cnoty
dobrego usługodawcy:

Fachowa obsługa, praw­domówność a przede wszys­tkim odpowiedzial­ność. To cechy, które ułatwiają współpracę i zag­waran­tują skuteczność real­iza­cji. Jak zaprojektować logo firmy? Jak wybrać odpowiednią firmę do zaprojektowania dobrego logo? To bardzo proste...

Zacznij od sprawdzenia wiary­god­ności. Najlepiej rozpoczy­na­jąc od doty­chcza­sowego dorobku firmy (port­fo­lio). Zre­al­i­zowane prace to fun­da­ment najlep­szych firm pro­jek­tu­ją­cych logo i zarazem najlep­sza rekomen­dacja. Warto, abyś poświę­cił choć kilka chwil na roz­mowę z dawnymi klien­tami pro­jek­tanta, pyta­jąc o wraże­nia, jakie towarzyszyły współpracy.

Sprawdź dokład­nie ofertę na stronie. Upewnij się, że nie będziesz zaskaki­wany masą dodatkowych ukry­tych kosztów związanych z pro­jek­towaniem Two­jego nowego logo.

Zaniechaj współpracy z fir­mami - widmo. Firmy logo wirtu­alne mogą sprowadzić realne kłopoty. Odpuść sobie firmy, z którymi możesz kon­tak­tować się wyłącznie za pomocą maila lub tele­fonu komórkowego. W przy­padku wys­tąpi­enia trud­ności w real­iza­cji praw­dopodob­nie zosta­niesz „odłąc­zony”. Firma logo nie poda­jąca dokład­nego adresu siedz­iby nie zna­jdziesz ponownie, gdy sta­niesz w obliczu sytu­acji naruszenia praw autors­kich. Koniecznie sprawdź, w jakich godz­i­nach i jakimi sposobami możesz kon­tak­tować się z firmą.

Sprawdź też: Projektowanie graficzne - 3 świetne przykłady.

Zrozumienie jest podstawą wszystkich wielkich projektów

Upewnij się, że jesteś właś­ci­wie rozu­mi­any od samego początku.

Jeżeli czu­jesz, że kwes­t­ionar­iusz nie daje możli­wości odzwier­ciedle­nia specy­ficznych cech Two­jego biz­nesu, nie bój się zadawać kłopotliwych pytań, lub rozważ rezy­gnację. Pro­jek­tanci to nie wróżki – jeżeli nie chcą dokład­nie poz­nać Twoich oczeki­wań, nie stworzą dopa­sowanej tożsamości.

"Firma logo, która wymaga od Ciebie infor­ma­cji w 50 stron­i­cowym pliku Worda przy­pom­ina lekarza, który pyta, jakie leki Ci przepisać."

Zbyt dużo infor­ma­cji może w równym stop­niu skom­p­likować pracę, jak ich niedobór. Przesyt danych prowadzi do selekcji, którą samowol­nie przeprowadza grafik. Skutki tych decyzji mogą być druz­gocące, dlat­ego tak ważna jest pre­cyzja. Firma, która pro­ponuje Ci wysłać „opis potrzeb” w 50-stronicowym pliku Worda przy­pom­ina lekarza, który pyta, jakie leki Ci przepisać. Na tym etapie nie straciłeś jeszcze czasu ani pieniędzy. Wbrew pozorom, to najlep­szy moment wyco­fa­nia się z realizacji.

W poniższych artykułach podpowiadamy jak zaprojektować logo finansowe (banki kantory), logo edukacyjne (szkoły, uczelnie, biblioteki) czy logo turystyczne (Biura podróży, Hotele, Hostele), a także logo na stronę.

3 katastrofalne cechy ofert w podejrzanie niskiej cenie

Logo, które kosz­towało kilka zło­tych, może spowodować szkody na kilka mil­ionów
To jedne z najboleśniejszych lekcji, które odra­bi­ają firmy oszczędza­jące na nowym znaku fir­mowym. Napisal­iśmy świetny artykuł na temat kosztów i kon­sek­wencji niewłaś­ci­wie zapro­jek­towanego logo. Rekomen­du­jemy tą lek­turę, każdemu, kto za chwilę wyda swoje pieniądze na nowy wiz­erunek firmy czy produktu.

Brak gwarancji lub brak zwrotów gotówki
Niepewność włas­nych umiejęt­ności. Tani pro­jek­tanci logo nie gwaran­tują Ci żad­nej gwarancji ani zwrotu pieniędzy w przy­padku nieod­powied­niej real­iza­cji ich usługi. Być może dlat­ego klient nie wraca do nich – takie dzi­ałanie pod­szyte jest brakiem zau­fa­nia do włas­nego pro­jektu. Pro­jektu, który w naj­gorszym wypadku może być pro­jek­tem ukradzionym z zagranicy. Co zdarza się nad­ wyraz często…

Mały wybór kiep­s­kich pomysłów w słabej oprawie graficznej
Tanie rozwiąza­nia ofer­ują ci mały wybór. Niek­tórzy pro­jek­tanci tworzą pro­dukt nie ofer­u­jąc ci wyboru między różnymi sty­lami pro­jektu lub zapew­ni­a­jąc bardzo mały wybór. Wów­czas, nal­iczają dodatkowe koszty za alter­naty­wne rozwiąza­nia.

Ama­torstwo i ogranic­zona liczba for­matów, które będzie trzeba prz­er­abiać. Pro­fesjon­alne firmy zapew­ni­ają pro­jekt w postaci bitmapy i w grafice wek­torowej. Oba rodzaje obrazu okazują się w prak­tyce niezbędne (bitmapy uży­wasz na stronie, zaś wer­sji wek­torowej – np. na wiz­ytówkach).

Zwróć uwagę na to, że problemy: Prob­lemy z tytułu błędów w projektowaniu logo pojaw­iają się z opóźnie­niem, np. pod­czas drukowa­nia wiel­kich for­matów, tłoczenia (lub grawerowa­nia) logo, czy haftu na fir­mowych ubra­ni­ach. Niepraw­idłowo opra­cow­ane logo będzie w przyszłości powodować kłopoty. Najlepiej zapoz­naj się z pełnym artykułem na ten temat.

Jeśli wybrałeś już właściwą firmę,
rozpocznij współpracę we właściwy sposób

Od czego rozpocząć pomyślną real­iza­cję? Skup się na włas­nych klien­tach. Stwórz portret psy­cho­log­iczny ide­al­nego klienta. Ide­alny klient to ten, który będzie gen­erował fir­mie najwięk­sze zyski. Odgad­nij jego zachowa­nia, gusta. Kieruj przekaz do ludzi z krwi i kości, nie do wymyślonych, hipote­ty­cznych postaci.

Musisz wiedzieć, co najczęś­ciej kupuje twój przyszły klient, jakie kierują nim motywacje, gdzie mieszka i czym się zaj­muje. Im lep­iej go zdefini­u­jesz, tym bardziej wzrosną szanse na stworze­nie logo­typu, które przy­ciąga klien­tów jak prawdziwy magnes. Im więk­szą grupę docelową będziesz chciał uwzględ­nić, tym mniejsza będzie siła Two­jego nowego logo.

Logo jest prak­ty­cznym narzędziem mar­ketingowym, dlat­ego powinno być przede wszys­tkim funkcjon­alne. Będziesz uży­wał go w wielu celach: wys­tąpi na wiz­ytówkach, rekla­mach, w Internecie, na gadże­tach reklam­owych. Musi równie dobrze wyglą­dać w małym for­ma­cie, jak i w dużym, w kolorze i w kon­trastowym zestaw­ie­niu czerni z bielą.

Nie może zaw­ierać zbyt wielu szczegółów, liczy się prze­cież ekono­mia. Warto abyś poznał także najczęstsze błędy popełniane podczas projektowania logo firmy.

Drukowanie złożonych wzorów może być kosz­towne. To jed­nak nie znaczy, że twoje logo powinno być zbyt proste i nudne. Stwórz har­monię funkcjon­al­ności i wyglądu.

Zadaniem logo jest zarabiać pieniądze dla Twojej firmy

Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki pomogą Ci pod­jąć właś­ciwe decyzje. Być może masz już własne doświad­czenia w tym tema­cie? Podziel się nimi w komen­tarzach artykułu, które zna­j­dują się poniżej. Cieszą nas wszelkie kon­struk­ty­wne rozwinię­cie tem­atu.

Pro­jek­towanie logo, to także jedna z kom­pe­tencji naszego zespołu. Robimy to właś­ci­wie i co ważne - uwiel­bi­amy to robić. Jeśli chcesz abyśmy przed­staw­ili Ci owocną ofertę stworzenia pro­fesjon­al­nego logo, wystar­czy, że klikniesz tutaj, lub po prostu zadz­won­isz pod nr tel. 660 970 980. Zawsze z wielką satys­fakcją obser­wu­jemy, jak firmy, którym pomagamy odnoszą sukcesy w biz­ne­sie. Zapraszamy!

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena