X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo online, na
stronę internetową
i web 2.0


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Posiadanie dobrego logo jest abso­lutną koniecz­no­ścią, jeśli zamie­rzasz zało­żyć docho­dową firmę dzia­ła­jącą w sieci. W tym arty­kule, przy­glą­damy się świa­to­wym tren­dom w pro­jek­to­wa­niu logo­ty­pów web 2.0.

logo sklepu Amazon, komunikatora Skype oraz strony internetowej Onet

Logo online sta­nowi obraz two­jej dzia­łal­no­ści. Pokazuje umie­jęt­no­ści i moż­li­wo­ści two­jej firmy. Oddaje twoje war­to­ści, wizje i cele, przed­sta­wia­jąc je w naj­bar­dziej korzyst­nym świe­tle. Twój logo­typ inter­ne­towy będzie uni­kalny i stwo­rzony tylko dla cie­bie. Kreatywność i uwaga poświę­cone two­jemu pro­jek­towi będą ode­brane jako śmiały krok w dobrym kie­runku na polu komu­ni­ka­cji z Two­imi klien­tami doce­lo­wymi. Wiele firm roz­bu­do­wuje się, doda­jąc oddziały zaj­mu­jące się dzia­łal­no­ścią w Inter­ne­cie. Logo do pro­jektu strony inter­ne­to­wej poka­zuje, która z firm dosko­nale pora­dziła sobie z wyzwa­niami dzi­siej­szego rynku.

Świetne przy­kłady logo online i na strony internetowe

wzory logo online stron internetowych

Jak zapro­jek­to­wać logo online na stronę internetową?

Pomijając wszyst­kie eks­cy­tu­jące zmiany tech­no­lo­giczne, wydaje się, że wiek elek­tro­niki dopiero się zaczyna. Jeśli jaka­kol­wiek firma chce prze­kro­czyć próg 21 wieku, będzie potrze­bo­wać dobrego znaku gra­ficz­nego. Nadążanie za kon­ku­ren­cją nie jest w modzie. Biznes, nie­stety, rzą­dzi się swo­imi pra­wami. Jak zro­bić logo online na stronę inter­ne­tową? Powinieneś roz­wa­żyć wszystko, co pozwoli two­jej fir­mie prze­ści­gnąć kon­ku­ren­cję. Identyfikacja wizu­alna online, funk­cjo­nuje pod wie­loma posta­ciami. Logo online, to sklep inter­ne­towy, strona inter­ne­towa, aukcje i wszystko to co wiąże się z tra­dy­cyj­nym biz­ne­sem. Trudno zatem dać jed­no­znaczną odpo­wiedź. Ale z pew­no­ścią ist­nieją pewne wska­zówki o któ­rych piszemy poni­żej tego akapitu.

logo sklepów internetowych eBay i Agito oraz portalu społecznościowego Facebook

Jest także prawdą, że w dzi­siej­szym świe­cie sza­lo­nego kon­sump­cjo­ni­zmu nie tylko wiel­kie marki posia­dają swoje strony inter­ne­towe. Wiele osób fizycz­nych posiada strony, które mogłyby być repre­zen­to­wane przez ich wła­sne logo strony inter­ne­to­wej. Byłoby to cie­ka­wym zja­wi­skiem, z uwagi na ewen­tu­alną per­so­na­li­za­cję podob­nych zna­ków graficznych.

Czcionki dla inter­ne­to­wego znaku graficznego

Internet jest kamie­niem milo­wym roz­woju i postępu. Dlatego też czcionki użyte w znaku gra­ficz­nym powinny być postę­powe i nowo­cze­sne. Należy uni­kać nie­doj­rza­łych kro­jów czcio­nek, takich jak Comic Sans. Logo inter­ne­towe powinno wyko­rzy­sty­wać współ­cze­sne czcionki. Dla logo­typu inter­ne­to­wego wska­zane są zarówno sze­ry­fowe jak i bez szeryfów.

Kolorystyka marek internetowych

Zanim zapro­jek­tu­jemy inter­ne­towy znak fir­mowy, naszym obo­wiąz­kiem jest spraw­dze­nie, w jakich środ­kach prze­kazu będzie on wyko­rzy­sty­wany. Ponieważ logo online jest naj­czę­ściej uży­wane w sieci, ważny jest wybór takich kolo­rów, które zapew­nią przej­rzy­stość i uni­wer­sal­ność w każ­dym medium. Podczas gdy jaskrawe kolory wyglą­dają dobrze w druku, mogą przy­spa­rzać pro­ble­mów z widocz­no­ścią na ekra­nie. Wyraziste kolory, takie jak nie­bie­ski, zie­lony i czarny są odpo­wied­nie dla logo internetowego.

Symbole w logo na stronę internetową

Symbole wyko­rzy­sty­wane w logo na stronę inter­ne­to­wą niekoniecz­nie muszą być zwią­zane z akce­so­riami kom­pu­te­ro­wymi czy urzą­dze­niami takimi jak myszka, urzą­dze­nia bez­prze­wo­dowe czy kable. Można wyko­rzy­stać także sym­bole okre­śla­jące praw­dziwe cele usług inter­ne­to­wych, takie jak pręd­kość, nie­za­wod­ność i stała łącz­ność. Grafiki sym­bo­li­zu­jące łącz­ność i nie­za­wod­ność poma­gają oddać wize­ru­nek poświę­ce­nia firmy w dostar­cza­niu usług inter­ne­to­wych naj­wyż­szej jako­ści. To nie nowość. Usłyszysz to w każ­dej fir­mie świad­czą­cej usługi two­rze­nia stron inter­ne­to­wych.

Podsumowanie

Gdy coraz wię­cej przed­się­biorstw prze­nosi się do inter­netu, kon­su­menci zaczęli poszu­ki­wać w sieci przed­mio­tów codzien­nego użytku, pro­mo­cji i oka­zji. Stosując naj­now­sze tech­no­lo­gie w połą­cze­niu z logo inter­ne­to­wym, poka­żesz klien­tom, że nie boisz się glo­bal­nego rynku i współ­za­wod­nic­twa. Jeśli zro­bisz to w spo­sób efek­tywny, zauwa­żysz na swo­jej stro­nie wyraźny tego dowód. Odpowiednie umiej­sco­wie­nie two­jego logo strony inter­ne­to­wej jest ważną czę­ścią tego planu. Czcionka, kolory, ikony, etc. – to wszystko warto uło­żyć wła­ści­wie. Elastyczność dzia­łal­no­ści jest kolej­nym pozy­tyw­nym aspek­tem sto­so­wa­nia inter­ne­to­wego logo.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena