X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo firmy kosmetycznej, solarium, salonu fryzjerskiego i paznokci


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Bez względu na to, w jaki spo­sób zobra­zu­jesz swoją dzia­łal­ność, musisz upew­nić się, że twoje logo kosme­tyczne jest pozy­tywne. Reakcja i wska­zówki two­ich klien­tów sta­no­wią ważny aspekt lojal­no­ści wobec two­jej marki i dzia­łań mar­ke­tin­go­wych - nie ina­czej jest w przy­padku rynku salo­nów kosme­tycz­nych, fry­zje­rów, sola­riów czy per­fu­me­rii. Chcesz, aby twoi klienci poczuli się piękni i zdrowi wła­śnie dzięki tobie. Zaprojektuj więc swoje logo tak, aby dobrze speł­niało to zadanie.

logo marki kosmetycznej, zakładu fryzjerskiego oraz perfumerii

Zadaniem firm zwią­za­nych z kosme­tyką jest zapew­nie­nie naj­lep­szych indy­wi­du­al­nych tera­pii za pomocą wypo­sa­że­nia, pro­duk­tów i indy­wi­du­al­nych zabie­gów pie­lę­gna­cyj­nych. Ludzie uwiel­biają czuć się piękni, dla­tego w tej branży jest duża kon­ku­ren­cja. Rozpoznawalne i budzące zaufa­nie logo salonu kosme­tycz­nego czy logo fry­zjera to naj­lep­szy spo­sób na reklamę usług i budo­wa­nie nie­ska­zi­tel­nej repu­ta­cji wśród klientów.

Znane mię­dzy­na­ro­dowe wzory logo kosme­tycz­nego, fry­zjera i perfumerii

dwanaście wzorów znaków firmowych branży fryzjerskiej i kosmetycznej

Główne cechy wzo­rów logo salo­nów
zwią­za­nych z urodą

Aby stwo­rzyć dobry logo­typ salonu pięk­no­ści, upew­niamy się, że logo takie zawiera esen­cję two­jej dzia­łal­no­ści. Dążymy do tego, by uka­zać nie tylko to, czym zaj­muje się twoja firma, ale także, w jaki spo­sób to robi. Niektóre pro­jekty muszą być pełne życia i sym­bo­li­zo­wać aktyw­ność, inne muszą być spo­kojne i wyciszone.

przykłady logo drogerii, salonu fryzjerskiego oraz solarium

Dobry wzór znaku fir­mo­wego salonu kosme­tycz­nego powi­nien zawie­rać gra­fikę lub sym­bol, który wraz z tek­stem będzie robił pozy­tywne wra­że­nie na poten­cjal­nych klien­tach. Grafiki, które łatwo pod­kre­ślają kon­kretne usługi ofe­ro­wane przez salon z pew­no­ścią zosta­wią w umy­słach klien­tów dobre wra­że­nie. Salony fry­zjer­skie i pięk­no­ści, które ofe­rują klien­tom zabiegi upięk­sza­jące mogą roz­wa­żyć uży­cie we wzo­rze logo kobie­cych wzo­rów, takich jak dam­skie ciało, paznok­cie, naskó­rek wokół paznokci, dło­nie czy kosme­tyki upiększające.

Wybór czcio­nek dla pięk­nego logotypu

Kroje pisma wyko­rzy­sty­wane zazwy­czaj w logo­ty­pach salo­nów pięk­no­ści są ele­ganc­kie i sty­lowe, by oddać poczu­cie piękna, klasy i ele­gan­cji. Artystyczny styl pisma nazwy firmy i jej slo­ganu sprawi, że logo będzie wyglą­dać bar­dziej atrak­cyj­nie. Elegancki znak gra­ficzny to sku­teczne narzę­dzie mar­ke­tin­gowe dla biz­nesu, które może z łatwo­ścią rekla­mo­wać zabiegi upięk­sza­jące i pro­dukty branży kosmetycznej.

Wybór kolo­rów dla logo salonu manicure

Kobiece kolory będą wyglą­dały naj­le­piej w logo­ty­pach zwią­za­nych z urodą i doda­dzą ich wyglą­dowi ele­gan­cji. Herbaciany róż, żółty, czer­wony i lawen­dowy to nie­które z naj­lep­szych wybo­rów kolo­ry­stycz­nych, które są zarówno jasne, ele­ganc­kie jak i bar­dzo kobiece. Te kolory są naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wane w zna­kach fir­mo­wych salo­nów kosme­tycz­nych i salo­nach pięk­no­ści, nada­jąc im bar­dziej sty­lowy wygląd. To oczy­wi­ście tylko nie­które ważne punkty, które należy uważ­nie roz­wa­żyć w trak­cie two­rze­nia logo firmy.

Dobre logo, to pod­stawa wszyst­kich
uda­nych biz­ne­sów w branży kosmetycznej

Logo salonu kosme­tycz­nego powinno być zapro­jek­to­wane w taki spo­sób, aby odda­wało pro­fe­sjo­na­lizm i prze­ma­wiało do tych klien­tów, na któ­rych ci zależy. Twój znak gra­ficzny będzie tym, z czym klienci sko­ja­rzą twoją firmę i co za tym idzie, powi­nien wyglą­dać pro­fe­sjo­nal­nie.

Mamy ogromne doświad­cze­nie w two­rze­niu zna­ków gra­ficz­nych dla firm dzia­ła­ją­cych w branży salo­nów kosme­tycz­nych. Kiedy już nakre­ślimy twoją toż­sa­mość, będziesz mógł wybrać okre­ślony sza­blon i wzór na twoją stronę inter­ne­tową, którą dosto­su­jemy do two­ich potrzeb.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena