X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo parku, architektury, dewelopera i osiedla.


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Działając w nie­zwy­kle kon­ku­ren­cyj­nej branży z wie­loma fir­mami archi­tek­to­nicz­nymi i dewe­lo­per­skimi wal­czą­cym i o tego samego klienta, nie­zwy­kle istotne jest, byś odróż­niał się od innych przed­się­bior­ców. W połą­cze­niu z kil­koma dobrymi pomy­słami mar­ke­tin­go­wymi i pro­mo­cyj­nymi, możesz zostać zauwa­żo­nym na rynku i dodat­kowo na tym zarobić.

logo branży zajmującej się architekturą, apartamentami oraz dewelopera

Projektując logo zwią­zane z budo­wa­niem lub pro­jek­to­wa­niem, dużo waż­niej­sze jest uchwy­ce­nie abs­trak­cyj­nej formy w prze­strzeni lub obiektu, niż bycie dosłow­nym. Zwykle logo takie two­rzą orga­ni­za­cje, które chcą wyko­rzy­stać w spo­sób bez­po­średni i pośredni zna­cze­nie i uni­kal­ność danego obiektu.

Logo archi­tek­tury i dewe­lo­perki. Zobacz
dosko­nałe wzory logo­typy
w branży pro­jek­to­wa­nia i budowania.

przykłady logotypów z architektury, dewelopera oraz osiedla i parku

Jak zapro­jek­to­wać doj­rzałe logo w tak
trud­nej branży?

Używanie line art (rysunku kre­sko­wego) jest naj­lep­szym spo­so­bem na zapro­jek­to­wa­nie logo cha­rak­te­ry­stycz­nego obiektu. Na przy­kład w zamiesz­czo­nej tu gale­rii zoba­czysz logo parku, które powstały w tej tech­nice, two­rząc zna­jome i natych­miast roz­po­zna­walne zarysy zna­nych obiektów.

znaki graficzne firmy stawiającej konstrukcje budowlane, dewelopera loftów i osiedl

Istnieje wiele spo­sób na to, by twoje
logo oka­zało się skuteczne.

Przede wszyst­kim, okre­ślone miej­sce lub obiekt muszą być w jakiś spo­sób powią­zane z twoją firmą albo two­imi pro­duk­tami, bez względu na to, czy jest to mia­sto, w któ­rym pra­cu­jesz, albo obiekt sym­bo­li­zu­jący jedną z war­to­ści wyzna­wa­nych przez twoją firmę. Należy też pamię­tać, że logo cha­rak­te­ry­stycz­nych obiek­tów są naj­bar­dziej atrak­cyjne wtedy , gdy są przed­sta­wione raczej w for­mie abs­trak­cyj­nej, niż skraj­nie dosłow­nej. Dotyczy to zarówno logo osie­dla, loftu oraz wszel­kich kon­struk­cji budowlanych.

Logo musi być także uni­kalne i wyjąt­kowe, aby twoja firma odróż­niała się od innych, dzia­ła­ją­cych w tej samej branży. Choć kon­ku­ro­wa­nie ze zna­nym sym­bo­lem i obra­zem może oka­zać się spo­rym wyzwa­niem, kiedy powie­rzone w ręce pro­fe­sjo­nal­nego pro­jek­tanta, jest to zada­nie z całą pew­no­ścią moż­liwe do zrealizowania.

Jednym ze spo­sób na osią­gnię­cie
uni­kal­nego efektu jest posłu­że­nie się “line artem”.

Liniatura, czyli rysu­nek kre­skowy to jedna z naszych spe­cjal­no­ści! Kiedy już przyj­rzysz się przy­kła­dom zamiesz­czo­nym w gale­rii tej strony, zdasz sobie sprawę, że spe­cja­li­zu­jemy się w two­rze­niu wizu­al­nie abs­trak­cyj­nych i zara­zem uni­kal­nych zna­ków fir­mo­wych. Nie ma tu żad­nych stan­dar­do­wych obiek­tów clip art. Wszyst­kie obrazy są wyjąt­kowe, w każ­dym tego słowa zna­cze­niu i stwo­rzone spe­cjal­nie dla jed­nej firmy. Bez względu na to, czy chcesz poka­zać lokalną dumę i patrio­tyzm, albo przy­wo­łać sko­ja­rze­nia z odle­głym miej­scem, nasi pro­jek­tanci będą w sta­nie stwo­rzyć logo, na któ­rym ci zależy.

Kolor jest kolej­nym istot­nym ele­men­tem logo archi­tek­to­nicz­nego. Badania poka­zały, że różne kolory budzą w klien­tach odmienne emo­cje. Zawsze należy o tym pamię­tać. Twój pro­jek­tant logo będzie wie­dział, jak dobrać kolory, by przy­kuć uwagę ludzi, wzbu­dzić ich zain­te­re­so­wa­nie i wywo­łać odpo­wied­nie pierw­sze wra­że­nie, które da two­jej fir­mie naj­lep­szą z moż­li­wych szansę na sukces.

Kształt two­ich logo może odda­wać pomy­sły i emo­cje. Choć wielu ludzi uważa, że logo takie uza­leż­nione są od kształtu obiektu lub miej­sca, który zawie­rają, to w isto­cie mogą być lekko zaokrą­glone, albo mieć bar­dziej regu­larne kształty, by wywo­łać taki efekt, na któ­rym ci zależy.

Jeśli szu­kasz logo cha­rak­te­ry­stycz­nych obiek­tów i miejsc, możesz zakoń­czyć swoje poszu­ki­wa­nia w tym miej­scu. Mamy doświad­cze­nie w pracy nad tym uni­kal­nym gatun­kiem znaku gra­ficz­nego. Unikalne, pro­fe­sjo­nalne logo stwo­rzone spe­cjal­nie dla two­jej firmy, jest jed­nym z naj­lep­szych pre­zen­tów, jaki możesz poda­ro­wać samemu sobie. Daj swo­jemu biz­ne­sowi szansę na suk­ces, na którą zasłu­guje, kon­tak­tu­jąc się z jed­nym z naszych pro­jek­tan­tów w spra­wie odpo­wied­niego logo.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena