X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo spa, wellness i resortów


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Jeśli jesteś zain­te­re­so­wany otwar­ciem spa, resortu, sana­to­rium, welness albo biz­nesu podob­nego rodzaju, pierw­sze, czego potrze­bu­jesz, to pro­fe­sjo­nalny pro­jekt logo spa prze­ma­wia­jący do two­ich klien­tów doce­lo­wych. Istnieje kilka ele­men­tów, z któ­rych powinno skła­dać się takie logo. Oto kilka łako­mych kąsków, o któ­rych powi­nie­neś pomy­śleć wraz ze swoim gra­fi­kiem, pro­jek­tu­jąc logo spa dla swo­jego biz­nesu zaj­mu­ją­cego się zdro­wiem i urodą.

przykłady logo spa, resort i wellness

Logotypy dla tego rodzaju biz­nesu są w dużej mie­rzezwią­zane ze zdro­wiem jak i oso­bi­stą pie­lę­gna­cją. Tegorodzaju logo można czę­sto zna­leźć na kosme­ty­kach.Salony kosme­tyczne i cen­tra odnowy bio­lo­gicz­nej, czę­sto sprze­dają na rynku wła­sne pro­dukty. Ludzi należydo niego przy­cią­gać poprzez eks­cy­ta­cję. To ozna­cza,że logo takiej firmy musi być czymś, co natych­miastprzy­po­mina o dobrym samopoczuciu.

Świa­towe wzory logo spa i resortów.

Jak zapro­jek­to­wać i zro­bić logo zwią­zane z relaksem?

Każde logo musi mieć motyw prze­wodni, coś, co spaja wszyst­kie ele­menty. W przy­padku logo Spa, resortu odnowy bio­lo­gicz­nej, czy sola­rium mogą być to pro­ste logo lub takie, o bar­dzo ozdob­nym, kobie­cym wzor­nic­twie. Styl odpo­wiedni dla cie­bie i two­jej firmy będzie zale­żał od typu usług, jakie świad­czysz, oraz od atmos­fery panu­ją­cej w two­jej branży. Bez względu na to, jakiego rodzaju wła­ści­cie­lem jesteś, nie powi­nie­neś two­rzyć wła­snego logo sam. Pozwól pro­fe­sjo­na­li­ście stwo­rzyć uni­ka­towy pro­jekt logo Spa, o ozdob­nym czy pro­stym pro­jek­cie, który będzie paso­wał do cie­bie wprost ide­al­nie.

logo masażu, odnowy biologicznej i sanatorium

Grafika i sym­bole w logo zwią­za­nym ze spa.

Grafika logo czę­sto zawiera okre­ślony obraz, więc należy naj­pierwokre­ślić, czy twój pro­jekt logo go potrze­buje i, jeśli tak, jaki jego rodzaj będzie dla cie­bie naj­lep­szy. Nierzadko można zauwa­żyć zarys ciała, czy twa­rzy czło­wieka. Ty także możesz mieć podobne, jeśli tylko zechcesz - nie­po­wta­rzalne i świeże. Istnieją jed­nak także inne alter­na­tywy: motywy kwia­towe będą odpo­wied­nie, jeśli w swoim ośrodku uży­wasz kwia­tów do deko­ra­cji lub zabie­gów. Wiele eko­lo­gicz­nych firm może odnieść dużo korzy­ści pre­zen­tu­jąc w logo swoje „eko-nastawienie”. Zawrzyj w logo te ele­menty, któreodróżniają twój biz­nes od innych. Możesz także spró­bo­wać cał­ko­wi­cie zre­zy­gno­wać z kon­kret­nych obra­zów. Prostszy pro­jektlogo może zawie­rać jedy­nie tekst i tro­chę upięk­szeń, co sprawi, że gra­fika nie będzie potrzebna.

Czcionki i typo­gra­fia w logo zwią­za­nym ze spa.

Styl czcionki w Logo Spa, resor­tów i wel­l­ness.
Chcesz, aby ludzie patrzący na twoje logo iden­ty­fi­ko­wali je z nazwą two­jej firmy, więc dobrym pomy­słem jest zawar­cie w nim nazwy two­jego przed­się­bior­stwa. Aby pod­kre­ślić to połą­cze­nie i zacząć budo­wać toż­sa­mość marki, powi­nie­neś wybrać czcionkę pasu­jącą do wybra­nego przez cie­bie stylu. Jeśli jest on bar­dzo ozdobny, użyj falu­ją­cej czcionki, która prze­nika obraz. Jeśli masz pro­sty pro­jekt logo, lep­szym pomy­słem będzie bar­dziej nowo­cze­sna czcionka. W obu przy­pad­kach uni­kaj takiej, która jest mocno wytłusz­czona. Logo Spa tak samo jak Spa powinno być relaksujące.

Kolory uży­wane w logo pre­zen­tu­ją­cym regenerację.

Kolor Logo. Twoje logo Spa, tak jak logo resortu, sola­rium czy masażu powinno mieć kolor prze­wodni pasu­jący do innych pro­duk­tów uży­wa­nych w two­jej branży. Nie powi­nien być on dobie­rany na pod­sta­wie swo­jej atrak­cyj­no­ści, ale dopa­so­wa­nia do two­jej firmy. Ośrodki skie­ro­wane do kobiet mogą uka­zać to poprzez kolor różowy, lawendę lub inne barwy odzwier­cie­dla­jące kobie­cość i femi­nizm. Miejsca i firmy eko­lo­giczne mogą wyko­rzy­sty­wać motywy zie­leni, aby poka­zać jak bar­dzo są eko. Logo Spa dla wiel­ko­miej­skiej, wysu­bli­mo­wa­nej firmy może być nawet czarno-białe, o pro­stym, ele­ganc­kim projekcie.

Najważniejsza z porad doty­czą­cych projektowania.

W pro­ce­sie two­rze­nia i podej­mo­wa­nia decy­zji doty­czą­cych pro­jektu logo resort, twój gra­fik może pomóc ci w dobo­rze ele­men­tów pasu­ją­cych do two­jej branży i marki. Nie powi­nie­neś takiego logo two­rzyć sam; pozwól gra­fi­kowi wykre­ować atrak­cyjne, pro­fe­sjo­nalne logo welness, które spodoba się twoim klien­tom i skupi się na naj­moc­niej­szych punk­tach two­jej firmy.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena