X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo Lego, czyli logo dla dzieci.


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Firmy, które zaj­mują się akce­so­riami, pro­duk­tami, zaopa­trze­niem i usłu­gami zwią­za­nymi z dziećmi i nie­mow­lę­tami rów­nież potrze­bują wykre­owa­nia toż­sa­mość marki, by wypro­mo­wać biz­nes w tej trud­nej branży.

logo firm z zabawkami dla dzieci Lego i Duplo oraz opieki nad dziećmi Baby's Hut

Tworząc fir­mowe logo dla dzieci i mło­dzieży powinno się wziąć pod uwagę kilka waż­nych rze­czy, aby ten znak gra­ficzny stał się uni­ka­towy i atrak­cyjny. Poniżej znaj­duje się kilka waż­nych cech wzoru logo­typu dla dzieci i mło­dzieży. Firma lego robi to w dosko­nały sposób.

Wzory i przy­kłady logo­ty­pów
skie­ro­wa­nych do dzieci.

sześć logotypów firm oferujących treści dla dzieci

Jak zro­bić logo dla dzieci?

Jesteśmy czę­sto pytani jak zro­bić dobre logo, dzie­cięce. Na przy­kład takie jak logo lego, czy logo disney­land. Na rynku znaj­dują się setki pro­duk­tów posia­da­ją­cych znak gra­ficzny skie­ro­wany do naj­młod­szych. Logo sklepu z odzieżą dzie­cięcą, sklep z zabaw­kami, placu zabaw czy opieki nad dziećmi. Zarówno firma, jak i iden­ty­fi­ka­cja wizu­alna mogą jed­nak ponieść porażkę, jeśli logo się nie wyróż­nia. Jedynym spo­so­bem, by stać się roz­po­zna­wal­nym na rynku jest stwo­rze­nie uni­ka­to­wego znaku fir­mo­wego. Czynniki, które spra­wiają, że logo wyróż­nia się na rynku są następujące:

logo Toy Story Mania jako przykład dobrego logo dla dzieci

- przed­sta­wie­nie celu firmy,

- przed­sta­wie­nie jako­ści firmy i jej natury,

- czy­tel­ność,

- mżli­wość dopa­so­wa­nia do róż­nych rodza­jów mate­riału

- dobry, łatwy do zro­zu­mie­nia projekt

Projekt logo w artak­cyj­nej dzie­cię­cej kolorystyce.

Projektując znaki dla nie­mow­ląt i dzieci należy wyko­rzy­sty­wać żywe, przy­cią­ga­jące wzrok kolory, takie jak poma­rań­czowy, żółty, czer­wony, nie­bie­ski, fio­le­towy, różowy i zie­lony, które pomogą przy­cią­gnąć klien­tów. Używając dobrze dobra­nych połą­czeń kolo­ry­stycz­nych z pew­no­ścią uda się spra­wić, że cały pro­jekt logo dla nie­mow­ląt będzie wyglą­dał ład­nie i atrakcyjnie.

znaki graficzne sklepu z odzieżą dziecięcą Reserved Kids oraz sklepu z zabawkami ToysRus

Chwytliwe gra­fiki w mar­kach dla dzieci.

Branding wiel­kich marek dzie­cię­cych i ich gra­fiki rekla­mowe to kolejny zna­czący czyn­nik, który ma wielki wpływ na znaki gra­ficzne dla malu­chów i nie­mow­ląt. Ekscytujące i chwy­tliwe obrazki, takie jak posta­cie z kre­skó­wek, kwiaty czy postaci zwie­rząt mogą przy­cią­gać naj­młod­szych do danej marki.

Czcionki skie­ro­wane do dzieci.

Krój pisma jest rów­nież uwa­żany za obo­wiąz­kowy ele­ment wzoru nowego logo dla malu­chów. Wykorzystując czcionki skie­ro­wane do dzieci, które są pro­ste i duże nie­wąt­pli­wie uda się przy­cią­gnąć uwagę dzieci.

Powyższe czyn­niki zde­cy­do­wa­nie powinny być roz­wa­żone pod­czas two­rze­nia logo­typu dla nie­mow­ląt, tak, by gra­fika była bar­dziej cza­ru­jąca. Wykorzystując odpo­wied­nie obrazki i jasne kolory, można stwo­rzyć sku­teczny wzór logo biz­ne­so­wego iz powo­dze­niem pro­mo­wać pro­dukty i zaopa­trze­nie skie­ro­wane do najmłodszych.

Logo to naj­bar­dziej lukra­tywny ele­ment
budo­wa­nia marki.

Tworzy toż­sa­mość marki i przed­sta­wia stan­dard danego biz­nesu doce­lo­wym odbior­com. W erze mar­ke­tingu inter­ne­to­wego, nie­mal każda firma potrze­buje toż­sa­mo­ści marki, by roz­wi­jać swój biz­nes, szcze­gól­nie, jeśli cho­dzi o logo uczelni, szkoły, przed­szkola czy żłobka. Nowy znak gra­ficzny może w zna­czący spo­sób sym­bo­li­zo­wać usługi zwią­zane z dziećmi i spra­wić, że firma będzie wyróż­niała się wśród konkurencji.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena