X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo korporacji, przemysłu i energetyki.


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Większość ludzi uważa, że prze­mysł i usługi kor­po­ra­cyjne to nie jest branża nasta­wiona na aspekty wizu­alne, ale tak naprawdę bar­dzo się mylą. Klienci i kon­tra­henci patrzą na twoją firmę, by zde­cy­do­wać, czy jesteś tym, kogo szu­kali. Jeśli nie korzy­stali wcze­śniej z two­ich usług i ofert, jedy­nym spo­so­bem by mogli cię oce­nić, jest odnie­sie­nie się do two­jego wize­runku. Oznacza to, że jakość logo prze­my­sło­wego może zawa­żyć na suk­ce­sie two­jej firmy – lub jego braku.

logo europejskiej, międzynarodowej i polskiej korporacji

Co czyni wize­ru­nek kor­po­ra­cji atrak­cyj­nym? Istnieje sze­reg spo­so­bów na to, by stwo­rzyć efek­tywny logo­typ, jed­nak można zasu­ge­ro­wać się kil­koma wska­zów­kami. Oto kilka rze­czy wspól­nych więk­szo­ści dobrych logo prze­my­sło­wych, kor­po­ra­cyj­nych i energetycznych.

przykłady logotypów elektrowni i spółek energetycznych

Odniesienia do two­jej branży. Jest wiele róż­nych rodza­jów firm dzia­ła­ją­cych w prze­my­śle, zatem twoja firma także musi się w czymś spe­cja­li­zo­wać. Ważnym jest, by twoje logo o tym infor­mo­wało, bez względu, czy sta­nie się tak poprzez obraz, kształt, slo­gan, a nawet nazwę two­jej firmy. Logo prze­my­słowe zwłasz­cza w branży FMCG są naj­bar­dziej sku­teczne, gdy ludzie na pierw­szy rzut oka mogą stwier­dzić, czym się zajmujesz.

znaki firmowe doradztwa, przemysłowe i rynku FMCG

Odniesienia do two­jej spe­cja­li­za­cji. W zależ­no­ści od nazwy two­jej firmy, może być to nie­moż­liwe do osią­gnię­cia. Jednak odnie­sie­nia do two­jej nazwy lub histo­rii two­jego przed­się­bior­stwa dadzą ci pew­ność, że klienci zawsze będą wią­zać twoją nazwę i ofertę z twoim logo. Logo prze­my­słowe sto­su­jące się do tej stra­te­gii może być uni­kalne, a nawet zabawne, pomyśl zatem o imple­men­ta­cji tych wskazówek.

Wzory naj­lep­szych, kor­po­ra­cyj­nych logo­ty­pów świata.

najlepsze wzory logotypów korporacji, przemysłu i energetyki

Jak zapro­jek­to­wać
udane logo kor­po­ra­cyjne.
Kolory, kształty, czcionki.

Użyj róż­nych kształ­tów, by przy­cią­gnąć ludzi za pomocą mar­ke­tingu wpły­wa­ją­cego na emo­cje. Większość ludzi nie uważa prze­my­słu za branżę zwią­zaną z emo­cjami, jed­nak logo są w sta­nie wywo­łać emo­cje w spo­sób sub­telny i efek­tywny, uży­wa­jąc odpo­wied­nich kształ­tów. Kwadrat jest czę­stym wybo­rem, ponie­waż jest figurą solidną i bez­po­śred­nią, zupeł­nie jak twoja branża. Trójkąt stanowi rów­nie inte­re­su­jącą opcję, ponie­waż oddaje siłę. Jeśli masz pyta­nia zwią­zane z logo i kształ­tami, poroz­ma­wiaj ze swoim pro­jek­tan­tem logo.

Przykuwająca uwagę paleta barw. Może być podyk­to­wana spe­cy­fiką branży, w któ­rej dzia­łasz; na przy­kład firmy odno­szące się do gorąca i ognia zwy­kle mają logo o czer­wo­nych i poma­rań­czo­wych kolo­rach. Niebieski, z dru­giej strony, zwią­zany jest z wodą i czy­sto­ścią, cech rów­nie przy­dat­nych w nie­któ­rych spe­cjal­no­ściach. Jednym ze spo­so­bów wyboru koloru jest zde­cy­do­wa­nie, które z emo­cji chcesz w ludziach wywo­łać, gdy spoj­rzą na twoje logo. Bez względu na to czego poszu­ku­jesz, kolor może ci w tym pomóc.

Logo prze­my­słowe przy­bie­rają różne formy i odmiany. Jednak, które są naj­bar­dziej efek­tywne, mają przy­naj­mniej kilka cech wspól­nych. Nie ma jed­nak sztyw­nych reguł. Jeśli masz cie­kawe i dobre pomy­sły na spra­wie­nie, by twoje logo odnio­sło suk­ces, nie bój się podzie­lić nimi z twoim pro­jek­tan­tem. Ta współ­praca pomię­dzy kimś, kto naj­le­piej zna twoją firmę – tobą – i pro­fe­sjo­na­li­stą w zakre­sie two­rze­nia logo dla firm jak twoja, sta­nowi receptę na suk­ces. Da two­jej fir­mie prze­wagę nad kon­ku­ren­cją, któ­rej potrzebujesz.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena