X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo sklepów spożywczych, piekarni, cukierni


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Supermarkety, inter­net i ulice pękają w szwach od ilo­ści logo­ty­pów zwią­za­nych z gastro­no­mią. Jednak nie­które firmy zaj­mu­jące się tym seg­men­tem rynku zdają się pro­spe­ro­wać o wiele lepiej od innych. W tym arty­kule sta­ramy się odpo­wie­dzieć dla­czego.

logo delikatesów Alma oraz poradni dietetycznej

Nikt nie kocha jedze­nia i picia tak jak Polacy. Choć trudno powie­dzieć, co sta­nowi zna­ko­mity prze­pis na suk­ces, to logo wydaje się jego istot­nym skład­ni­kiem. Logo piz­zerii, die­te­tyka, mar­ketu, cukierni, pie­karni czy napo­jów mogą być zapro­jek­to­wane w taki spo­só­b, by sku­sić klienta do zaku­pie­nia pro­duktu lub sko­rzy­sta­nia z usług, a także wytwo­rze­nia szumu na rynku. Spójny pro­jekt strony inter­ne­to­wej, powi­nien wzmoc­nić "głodne" emocje.

Dobre wzory pro­jek­tów logo skle­pów i gastronomii

wzory logo lokali gastronomicznych, cukierni i piekarni

Jak wyróż­nić się marką pośród konkurencji?

Istnieje wiele rodza­jów firm zaj­mu­ją­cych się gastro­no­mią i nie­mal taka sama ilość logo przy­pi­sa­nych tej branży. Ludzie są zwy­kle przy­tło­czeni zbyt wie­loma opcjami wyboru, twoje logo musi sta­no­wić zatem szansę „nie do prze­ga­pie­nia”, by poka­zać im, czym się wyróż­niasz, jak można zaob­ser­wo­wać w naszym zesta­wie­niu logo­ty­pów gastro­no­micz­nych.

Zobacz także: Przykłady dobrych stron: kawiar­nie, cukier­nie i pie­kar­nie.

Jeśli zaj­mu­jesz okre­śloną niszę na rynku, lub sprze­da­jesz trudno dostępny pro­dukt, może sta­no­wić to inte­re­su­jący pomysł na logo. Jak zatem zapro­jek­to­wać zro­bić logo restau­ra­cji pie­karni a nawet wody mine­ral­nej? Jeśli spe­cja­li­zu­jesz się w daniach naro­do­wych lub regio­nal­nych, bran­ding i logo gastro­no­miczne także mogą być do tego dosto­so­wane. Sprawia to, że klien­tom łatwiej jest zro­zu­mieć, dla­czego powinni wybrać wła­śnie ciebie.

Jeśli twoja firma lub restau­ra­cja ofe­rują więk­szy zakres pro­duk­tów, będziesz potrze­bo­wał pro­jektu gra­ficz­nego innego rodzaju logo. Na szczę­ście ist­nieje wiele spo­so­bów na zapro­jek­to­wa­nie logo gastro­no­micz­nych. Jednym z nich jest wybór stylu opar­tego na loka­li­za­cji two­jej firmy. Jeśli posia­dasz zabawny styl retro, może to być prze­kształ­cone w nostal­giczne logo odwo­łu­jące się do lep­szych czasów.

znak graficzny napoju Red Bull oraz wody mineralnej Żywiec Zdrój

Jak zapro­jek­to­wać i zro­bić logo piz­zerii sklepu, cukierni, pie­karni czy zdro­wej żyw­no­ści? Jeśli chcesz wpły­nąć na bar­dziej wysu­bli­mo­wa­nego odbiorcę, ele­ganc­kie logo gastro­no­miczne mogą być zapro­jek­to­wane w taki spo­sób, by oddać jakość two­ich usług i twoje doświad­cze­nie, jak widać w naszym zesta­wie­niu. Bez względu na to, jak masz styl, nie­zwy­kle ważne jest, byś powie­dział o tym swo­jemu pro­jek­tan­towi logo­ty­pów, by mógł stwo­rzyć odpo­wied­nio zapro­jek­to­wany logo­typ tylko dla ciebie.

logo sklepu spożywczego Whole Foods Market i herbaciarni Tea Shop

Czego warto użyć w logo
sklepu, pie­karni czy cukierni?
Czyli o czcion­kach, typo­gra­fii i kolorach.

Zarówno czcionki i paleta barw uży­wana przez twoją firmę i jej uni­kalny styl mogą być oddane w pro­fe­sjo­nalny i atrak­cyjny spo­sób, który będzie dobrze odbie­rany przez two­ich klien­tów docelowych.

Wszyscy sły­sze­li­śmy, że „zie­leń jest nową czer­nią”, więc jeśli twoje przed­się­bior­stwo jest przy­ja­zne śro­do­wi­sku, z całą pew­no­ścią należy to uwzględ­nić w twoim logo sklepu. Można to osią­gnąć za pomocą kolo­rów ziemi, jak brązy, zie­le­nie i inne barwy. Inne obrazy, które można uznać za pro śro­do­wi­skowe to glo­bus, pro­mień słońca, kra­jo­brazy, a nawet pro­ste, koli­ste kształty. Mając na uwa­dze tak wielu ludzi kupu­ją­cych zdrową żyw­ność, powi­nie­neś z dumą przed­sta­wiać ten aspekt two­jej działalności.

Rynek gastro­no­miczny jest nie­zwy­kle kon­ku­ren­cyjny, każ­dego dnia powstają i zni­kają kolejne firmy. Na szczę­ście dla odpo­wied­nio zarzą­dza­nej firmy nie powinno to nastrę­czyć zbyt wielu trudności.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena