X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Fajne logo

Współczesne trendy
i przykłady najlepszych
identyfikacji na świecie.

Fajne logo powstaje w wyniku inno­wa­cyj­nego myśle­nia i
przełomowych pomysłów. Najlepsze znaki są na zawsze
kojarzone z firmą i przy­czy­niają się do wiel­kiego suk­cesu
w rozpoznawaniu marki, którą reprezentują.

I choć nie ma tak fajnego logo, co podobałoby się
wszystkim. (Bo nie ma nawet koloru, który lubiłby
każdy).
To nie jest to ważne. Zadaniem logo nie jest, to
aby się wszystkim podobać.

Logo ma być rozpoznawalne, łatwo zapadać w pamięci i
wywoływać skojarzenia, które napędzają biznes.

Jak wyglądają współczesne wzory
i przykłady logo firm na świecie?

Logotypy muszą zawie­rać nie­zbędne cechy i osza­ła­mia­jące gra­fiki by móc roz­krę­cać
inte­res. Proste ele­menty, takie jak styl tek­stu, roz­miar czcionki, kolor, ton, kon­trast i
pro­ste gra­fiki odgry­wają znaczną rolę w usta­le­niu wize­runku firmy. Fajne logo może
przy­no­sić ogromne zyski tylko wtedy, gdy jest pra­wi­dłowo zaprojektowane.
Dobre logo - przykłady

Jedno jest pewne. Fajne znaki firmowe zawsze są proste!
Choć proste wcale nie znaczy minimalistyczne. Proste oznacza jasne i oczywiste.
Okazuje się, że proste logo radzi sobie dużo lepiej od konkurencji.

Raport z badań agencji Siegel & Gale jest zaskakujący. Prostota się po prostu opłaca.
- 64% konsumentów jest gotowa wydać więcej, w zamian za prostsze doświadczenia.
- 61% o tyle więcej rekomendacji otrzymują firmy posługujące się prostą komunikacją

Nieskomplikowane formy pomagają firmie wznieść się na wyżyny rozpoznawalności.
To dlatego uproszczenie logo do minimum obserwujemy pośród tak wielu wielkich firm.

Nowe logo Apple, Canon i Forda

Proste wygląda na łatwe, ale jego zaprojektowanie już wcale łatwe nie jest. Początkowa
ilość danych dotyczących firmy jest olbrzymia. Rolą projektanta jest więc
zredukowanie tej złożoności i wyciągnięcie z całego konceptu esencji. Tak aby
przedstawić sedno tak prosto jak to tylko możliwe.

Profesjonalny projektant logo

Opracowanie fajnego logo nie
jest łatwe. Na szczęście łatwo je
rozpoznać, gdy jest już gotowe.

Mariusz Słowik - Owocni.pl

W owocnych projektujemy
fajne logo dla fajnych firm.
Zapytaj nas o ofertę dla siebie.

Świetne logo
Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Wiele firm zdaje sobie sprawę, że zapro­jek­to­wa­nie jakie­go­kol­wiek
rodzaju logo­typu nigdy nie zaowo­cuje suk­ce­sem firmy.
Ale pewne aspekty
pro­jek­to­wa­nia zna­ków gra­ficz­nych mogą przy­czy­nić się do usta­wie­nia firmy w
świa­tłach reflek­to­rów. Bardzo łatwo to sobie uświa­do­mić.

Badania dowio­dły, że jeśli z pudełka kremu Nivea, usu­nąć napis NIVEA, krem
prze­stałby się sprze­da­wać w skali, która spowodowałaby ban­kruc­two firmy. Oto
praw­dziwy pokaz siły marki. By upew­nić się, że firma gene­ruje sprze­daż dzięki
wyko­rzy­sta­niu znaku fir­mo­wego ważne jest, by roz­wa­żyć poniż­sze wska­zówki pod­czas
two­rze­nia logo firmy.

Dobre logo firmy w praktyce...

Fajne logo wyraża prze­kaz w nazwie firmy nie będąc nawet pięk­nym. Nawet piękne
logo nie zosta­nie zauwa­żone, jeśli nie będzie w sta­nie prze­ka­zać jakie­goś prze­sła­nia.

Dobre logo Ladiore

Na poniż­szych faj­nych i pięk­nych, acz­kol­wiek zupeł­nie nie­zna­nych w Polsce
przy­kła­dach logo, widać to dosko­nale. Fajne logo, to poję­cie, które dla każ­dego będzie
miało inną twarz. Dla biz­nesu jed­nak naj­bar­dziej liczy się sprzedaż.

Świetne logo marki Endur

Zrozumienie ludzi jest priorytetem. Musimy wiedzieć jak podejmują wybór, jak chcą
traktowani i jak powinni się u nas czuć. W tym celu należy poznać naszych
konkurentów na rynku oraz zrozumieć zasady konkurencji. Celem nadrzędnym jest
znalezienie przewagi nad pozostałymi markami.

Jeśli chcesz prowadzić w biznesie,
musisz zrozumieć klientów lepiej
niż Twoja konkurencja tworząc
dopasowaną identyfikację wizualną.

Identyfikacja wizualna Nurion

Najlepsze logotypy powstają z jednego
składnika. Głównym zadaniem
pracy agencji reklamowej, jest
zdiagnozowanie, jaki to składnik.

Zleceniodawcy zawsze martwią się tym, że nowe logo firmy im się nie spodoba.
W Owocnych każdą współpracę rozpoczynamy z gwarancją satysfakcji. Dlatego klienci
nam ufają. Nie ma mowy o końcu pracy, jeśli klient nie jest zadowolony z naszego
dzieła. Tworzymy projekty do skutku, aż wreszcie spełnimy jego oczekiwania.

Co naprawdę się liczy, gdy
przy two­rzenia identyfikacji wizualnej?

Największe korporacje nie oszczędzają na wydatkach związanych z identyfikacją
wizualną. Wiedzą, że nic tak nie szkodzi marce, jak złe logo. Właściciele firm mylą
pojęcie minimalizmu z prostotą. Projektując logo należy stworzyć znak, który będzie
jasny i oczywisty dla klientów, a nie minimalistyczny. Co jeszcze ma znaczenie podczas
prac nad fajnym logo?

Najlepsze logo powinno polep­szyć wize­ru­nek Twoich pro­duk­tów i usług.
Ludzie mogą chcieć przej­rzeć stronę inter­ne­tową, jeśli logo­typ im zaim­po­nuje.

Unikatowy znak gra­ficzny wpada oglą­da­ją­cemu w oko i umac­nia wia­ry­god­ność firmy.
Jeśli Twoje logo nie jest zbyt impo­nu­jące, jest ste­reo­ty­powe lub nie zain­we­sto­wa­łeś w
niewystarczającej ilo­ści pie­nię­dzy, logo nie pomoże fir­mie i może wręcz dłu­go­trwale
zaszko­dzić wize­run­kowi firmy.

Pierwsze wra­że­nie utrzy­muje się dość długo, a szkód powsta­łych w tym momen­cie nie
da się napra­wić. Należy upew­nić się, że pierw­sze wra­że­nie wywo­ły­wane przez firmę
jest pozy­tywne wybie­ra­jąc impo­nu­jące, pro­fe­sjo­nalne logo.

Najpopularniejsze błędy napotkane
podczas projektowania fajnego logo.

W Owocnych każdego dnia poprawiamy znaki, które podczas tworzenia wydawały się
być dość dobre. Sprawiają, że poza dobrym wyglądem działają skutecznie. Dobrym
przykładem jest logo Polskiej Fundacji Filmowej, które odbierało prestiż tej instytucji.
Sama idea była akceptowalna, ale już wykonanie pozostawiało wiele do życzenia.

Odświeżone logo firmy

Ostatecznie udało się nadać fundacji blask godny Hollywood.
Finałowy projekt logo jest czytelny, prosty i solidny.

Szkice pomagają w tworzeniu logo

Powodem, dla którego logo wygląda amatorsko są najczęściej oszczędności. Amator
wybiera drogę na skróty. W kilka minut wykonuje projekt, która fachowcom zajmuje
wiele dni. Nie zwraca uwagi na to, jaki wpływ na psychikę klientów mają litery, kolory
i barwy.

Źle wykonane logo podważa autorytet firmy w oczach klientów.

Przepis na sukces jest jeden i niezmienny. Do zdobytej wiedzy należy dodać wiele
pracy. Niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę z tej wiedzy. Wiele agencji
wykorzystuje ten fakt, tworząc logo w popularnych automatów. Takiego znaku może
jutro używać też Twoja konkurencja. I to zgodnie z prawem. Inne produkują znaki
puste, czyli takie, które nie mają żadnej wartości biznesowej.

Jeszcze inne agencje kopiują już powstałe loga firmy. Niestety konsekwencje używania
plagiatu bierze na swoje barki firma, która tego znaku używa, a nie agencja
odpowiedzialna za nie.

Każdy z błędów ma takie same konsekwencje. Wszystko odbija się na zyskach firmy w
przyszłości. Jeśli Twój potencjalny klient przedkłada jakość na cenę, jest to znak, że
podjął on strategicznie dojrzałą decyzję.

Właściciele firm nieustannie popełniają te same 3 błędy.

Wiele pomysłów w jednym logo nigdy się nie sprawdza. Osoby zarządzające firmą
często decydują się na wzór skomplikowany, zapominając, że będzie on oceniany tylko
przez kilka sekund.

Klienci nie będą się długo zastanawiać się nad sensem logo. Nie będą go
interpretować. Znaki, które mają wszystko, zazwyczaj nie mają nic, a w rezultacie
łatwo o nich zapominamy.

Apple nie umieszcza w swoim logo komputera. Intermarche nie przedstawia w logo
jedzenia, a Sony sprzętu RTV. Czołowe i najlepsze marki eliminują dosłowność,
zostawiając je firmom amatorskim.

Pamiętajmy, że sam logotyp firmy przedstawiany jest w określonym kontekście - na
wizytówce, stronie internetowej itd. To właśnie kontekst tłumaczy to, czym zajmuje się
marka. Nie ma powodu, dla którego warto byłoby przedstawić ten pomysł jeszcze raz.
Zadaniem znaku graficznego jest realizacja znacznie poważniejszych zadań.

Zastanawiająco tanie oferty budzą podejrzenie. Zarówno one, jak i gotowe projekty to
przepis na kłopoty. Żadna z tych dróg nie wiedzie do celu, jakim jest finansowy sukces
firmy.

Inwestowanie w gotowe projekty to błąd, bo nigdy nie będą one ściśle dopasowane do
konkretnej firmy. Po co więc stawiać na rozwiązanie, które może mieć dosłownie
każdy?

Kilka przykładów fajnych logo
Światowe trendy z bieżącego roku

Przykłady dobrego logo

Jak rozpocząć pracę nad
projektowaniem logo?

Projektowanie skutecznie działających symboli to klucz do sukcesu dla każdego
właściciela firmy. Warto w tym aspekcie śledzić tych, którzy sukces już osiągnęli, czyli
najlepsze marki świata.

Fajne logo, najlepiej zacząć od znalezienia fajnych projektantów. Poszukiwania warto
zacząć właśnie tutaj. Zapytaj nas o niezobowiązującą ofertę stworzenia wyjątkowego
znaku dla Twojej firmy.

Zadzwoń 660 970 980 lub wypełnij formularz dostępny poniżej.
Mam nadzieję, że udało mi się pomóc.

Dzięki za uwagę!
Mariusz Słowik

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena