X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logotypy polskich spółek giełdowych 2010.

Przegląd logo na parkiecie niespodzianek.

Polska giełda pełna
skarbów i masy
międzynarodowego
obciachu


Spis treści:

Debiut na Giełdzie Papierów Wartoś­ciowych jest dla wielu przed­siębior­ców syn­on­imem suk­cesu. To zwieńcze­nie ogrom­nej, bar­dzo cięż­kiej pracy, efekt lat angażowa­nia najlep­szych zdol­ności i całego dostęp­nego czasu. Wejś­cie na par­kiet sta­nowi więc sym­bol­iczne zakończe­nie pew­nego etapu roz­woju, pod­danie się oce­nie rynku i ode­branie należ­nej nagrody. My przyz­nal­iśmy nagrody dodat­kowe za wzo­rowy wiz­erunek marki. Chcesz wie­dzieć, kto i dla­czego je otrzymał?

Czy potęgę polskich spółek widać w ich identyfikacjach?

Pol­ski parkiet grupuje marki różniące się prawie wszys­tkimi możli­wymi cechami: his­torią pow­sta­nia, struk­turą, mod­elem zarządza­nia, branżą i charak­terem  klien­tów. Tę roz­maitość widać w każdym szczególe wiz­erunku firmy. Przyjęta strategia wpły­wała  na pri­o­ry­tety marki, a te zna­jdy­wały odzwier­ciedle­nie w tym, jak dane przed­siębiorstwo było i jest postrze­gane na rynku.

Niekiedy nawet potężne firmy wyglą­dają tak, jak gdyby zapom­ni­ano w nich o wiz­erunku. Ale są także powody do dumy dla serca i rozumu.

Hossa na parkiecie. Czyli najlepsze polskie logo GPW.

Coraz liczniejsza grupa zaczyna jed­nak rozu­mieć korzyści z budowa­nia sil­nej marki. W prze­ci­wieńst­wie do wielu innych zasobów, marka nie cierpi nawet pod­czas najsłab­szej koni­unk­tury - to stały kap­i­tał kumu­lu­jący rynkową siłę przed­siębiorstwa.

Sprawdź też: 10 przykładów odręcznej kaligrafii w logo.

Rep­utacja marki nie maleje razem ze sprzedażą; odwrot­nie, to raczej jej zanied­banie może obniżyć hand­lowe wyniki. To nowe pode­jś­cie do brandingu widać w wielu pol­s­kich markach. Warto opisać kilka z tych, które zasługują na uwagę — i nie chodzi tu tylko o pochwały.

logo Orlen

Jedno z najbardziej rozpoz­nawal­nych logo w
Polsce.
Zasługi położyła tu wyjątkowa akty­wność
Orlenu, dys­ponu­jącego ogólnopol­ską siecią
stacji ben­zynowych, ale i sam znak skutecznie
wspiera tę rozpoz­nawal­ność. Mocna forma
graficzna oraz duży ładunek patri­o­tyzmu (znak,
kolorystyka, a nawet doskonała nazwa firmy) zdały
rynkowy egzamin.

logo Sygnity

Lider pol­skiego rynku IT posi­ada imponu­jący
jak na pol­skie stan­dardy zestaw.
Zarówno nazwa
firmy, jak i iden­ty­fikacja firmy są godne podziwu
i naślad­owa­nia. Zwłaszcza przez przed­staw­icieli
dol­nej części tego artykułu.

znak PGNiG

Pol­skie Gór­nictwo Naftowe i Gazown­ictwo SA
zde­cy­dowało na nowo ulokować się w świado­mości
pol­s­kich odbior­ców w 2005 r. Nowe logo tej
korporacji - [ energetyki ]
, jest rozu­mi­ane jako
graficzne przed­staw­ie­nie litery “E” w postaci
płomienia, motywu naw­iązu­jącego zarówno
do branży, jak i poprzed­niego znaku.

logotyp Żywiec

Ele­gancja znaku Grupy Żywiec. Wyróż­nia go nie
tylko na tle logo spożywczych kolegów. Wyważoną
typografię wspiera zawsze dobrze widziana
trady­cja i naw­iązanie do browar­nictwa, przed­staw­ione
w postaci spójnych kolorysty­cznie ornamentów.

logo Cersanit

Cer­sanit. Najładniejszy przedstawiciel logo
branży budowlanej
obecny w mil­ionach pol­s­kich
łazienek,
stanowi rzadki przykład wyważonego i
dopa­sowanego do rynku pro­jek­towa­nia. Jeden
kolor i drobny, ale zaskaku­jący motyw graficzny
są ze sobą dobrze zgrane - nienachalne ale
cią­gle charakterystyczne.

logotyp Vistula

Klasyka, klasyk, Vis­tula. Zapewne trudno byłoby
zapro­ponować bardziej state­czne logo mody /
fashion
niż to, którym posługuje się pol­ski
wytwórca ekskluzy­wnych, wyjś­ciowych stro­jów.
Podob­nie jak gar­ni­tury tej marki, taki znak
nieprędko straci na aktualności.

logo bank Pekao SA

„Bank z żubrem” — i każdy wie, o co chodzi.
Nieskom­p­likowane, ale rozpoz­nawalny na
pier­wszy rzut oka logotyp pomaga zna­j­dować
swoje banko­maty tysią­com Polaków.

znak graficzny Amica

AGD Amica. Typowo kor­po­ra­cyjne,
oszczędne liter­nictwo i inten­sy­wny kolor to jedyne
ele­menty użyte w znaku. W tej branży umiar jest
ceniony bardziej niż barokowe rozpasanie.

logo Emperia

Choć marka Empe­ria może niewiele mówić
prze­cięt­nemu Polakowi,
prawie każdy robi zakupy
w jed­nej z ich sieci (Stokrotka, Lewiatan,
Groszek i wiele innych). To pier­wszy przykład
biz­nesu o relaty­wnie krót­kiej, nie
się­ga­jącej do PRL his­torii. Nowoczesna nazwa
firmy i logo. Brawo.

znak Spray

Oper­a­tor tele­fon­iczny Spray pro­ponował
zaawan­sowane usługi trans­misji głosu,
danych
oraz dostęp do Sieci. Dziś, marka zna­j­duje się
w już w port­felu konkurenta — Vec­try S.A.
Typowe, poprawne logo z cyklu Web 2.0.

logo bankowe BOŚ

Troska o naturę, która jest widoczna również w
logo Banku Ochrony Środowiska.
Dziś to logo
byłoby zapewne zre­al­i­zowane inaczej; i dziś
nie ma się jed­nak czego wstydzić.

logo Hygienika

Miejsce na podium należy się również Hygien­ice.
W tym wypadku wyróżnie­nie wynika nie tyle z
grafiki (logo prezen­tuje medyczno-biznesowy
stan­dard), a z doskon­ałej nazwy firmy —
prostej, czytel­nej i niepow­tarzal­nej. To
bardzo rzadki w Polsce przykład udanego namingu.

Bessa, czas zwołać akcjonariuszy. Czy to jest nasze logo?

Przed­staw­iamy logo­typy lid­erów, którzy na nich nie wyglą­dają. Przeglą­da­jąc giełdę, nierzadko można się zdzi­wić. Wielo­let­nie lekce­waże­nie reklamy (całkowicie uza­sad­nione w reali­ach cen­tral­nie sterowanej gospo­darki) spowodowało, że iden­ty­fikacja marek o olbrzymim potenc­jale jest dopra­cow­ana mniej niż wiele start-upów zakładanych przez stu­den­tów. Jaki komu­nikat wysyłają akcjonar­ius­zom? Nasz rozwój skończył się wieki temu?

"Iden­ty­fikacja marek o olbrzymim potenc­jale jest mniej dopra­cow­ana niż wiele start-upów zakładanych przez studentów."

logo Anti

Anti — reklama. Jak to możliwe, że pro­jek­tanci
zie­leni i małej architek­tury przy włas­nym logo
wykazali tak mało staran­ności? Firma o takim
dorobku i ope­ru­jąca w wysoce este­ty­cznej
branży zasługuje na coś znacznie lep­szego.
Zadzi­wia również mało pozy­ty­wna nazwa “Anti”
(choć zapewne ma ona swoje uzasadnienie).

logotyp Pemug

Pemug — Zdu­mieniom nie widać końca.
W przy­padku firmy Pemug, spec­jal­isty od kon­strukcji
sta­lo­wych, doskon­ałość rze­mio­sła i jakość
obsługi również musi zastą­pić wiz­erunek. Nie
napi­sać nic o takim znaku, to jak udzie­lić mu
nieza­służonej pochwały.

logo Orzeł Biały

Nazwa Orzeł Biały mówi sama za siebie.
Mówi tak wiele, że trudno dodać coś więcej, nie
narusza­jąc zasad dobrego wychowa­nia. Z
sza­cunku do nazwy, milkniemy. Bez komentarza.

marka Energopol

Zero energii w Ener­gopolu Połud­nie.
Choć można wybaczyć nazwę z epoki Barei, zas­tosowanie
cud­zysłowu czy skrótu w nazwie, która doskonale
mogłaby się bez niego obyć, to prawdziwe
kuri­ozum, niepotrzeb­nie obniża­jący wiz­ualny
potenc­jał spółki.

logo Swarzędz

Ist­nieje od 1932 r. — i to widać. Choć
oszczęd­ność i min­i­mal­izm są i w naszych
cza­sach wysoko cenione, obec­nie byłyby one
zin­ter­pre­towane inaczej, niż dekady temu.

Podobny prob­lem, choć na inną skalę, ma również
znak Swarzędza, ceniony pro­du­cent mebli. Nawet
najwięksi entuz­jaści retro zale­ciliby
pro­fesjon­alny redesign.

Błędy w projektowaniu logo na przykładzie dużych spółek.

Gdy opra­cow­anie iden­ty­fikacji nie otrzy­muje odpowied­niego pri­o­ry­tetu, efekty stają się widoczne już pod­czas pier­wszego pub­licznego wys­tąpi­enia marki. Powszech­nie powielane prak­tyki dzi­ałają szczegól­nie nieko­rzyst­nie, gdy obser­wowane są w grupie. Łatwo wyróżnić jest zestaw zachowań, które powinno się wye­lim­i­nować z dyskusji już na samym początku, inaczej mamy do czynienia ze smut­nymi wyrobami logo podob­nymi. Napisal­iśmy ciekawe artykuły m.in. o wadach i błę­dach w pro­jek­towa­niu logo, oraz o zasadach pro­jek­towa­nia dojrza­łych logo­typów. Z pewnoś­cią warto je przeczy­tać, choćby po to, aby nie powielać błędów, jakie wkradły się do iden­ty­fikacji poniższych spółek.

logotypy spółek

Typ 1: Wszys­tko w jed­nym, czyli
Franken­stein Detek­tywi byliby zapewne w stanie wyo­dręb­nić kilka różnych pro­jek­tów logo zawartych w każdym z tych przykładów. Nad­miar grafiki, nad­miar tek­stów, nad­miar kolorów i niedobór zdrowego kom­pro­misu. Są to logo bardzo czytelne — czytel­nie infor­mu­jące: „nie potrafimy się dogadać”.

logo spółek

Typ 2: Fala nudy, czyli kom­pro­mis braku pomysłów. Dowolna wari­acja na temat “Nike po pol­sku” to zapewne pier­wsza kon­cepcja znaku, jaka pojawia się w głowie każdego początku­jącego pro­jek­tanta. Uni­w­er­salna, bo na ogół nic nie znacząca. Szanowni Państwo, prze­cież nie raz udowad­nial­iś­cie, że stać was na więcej.

"Nierynkowe “wychowanie” przyniosło efekty — pol­skim fir­mom wyr­wano mar­ketingowe zęby."

Typ 3: Chyba najbardziej pop­u­larny i najbardziej żenu­jący. Dlat­ego postanow­iliśmy go nawet nie pokazy­wać. Składa­jąc apel do wszys­t­kich przedsiębiorców. Nawet jeśli Twoja firma posi­ada odd­zi­ały na trzech kon­ty­nen­tach, staraj się nie uży­wać sym­bo­l­iki kuli ziem­skiej. W żad­nej formie i pod żadną postacią. To często pier­wsza idea, każdego przed­siębiorcy. Cały świat robi to od lat. Wyróżnij się albo zgiń.

Kierunek przyszłość, czyli idzie ku dobremu.

Pol­ską giełdę możemy uznać za gospo­dar­czą elitę kraju. Obecne na niej marki to lid­erzy swoich branż, przykłady doskon­ałej prak­tyki, niezłom­ności i finan­sowej potęgi wypra­cowywanej przez lata. Choć jeszcze nie wszys­tkie imponują również mar­ketingiem, pociesza­jące jest, że tych god­nych pochwały jest coraz więcej, zaś nawet najbardziej kon­ser­waty­wne zaczy­nają śmielej patrzeć w stronę współczes­nych rozwiązań.

Zobacz także: 10 przykładów najlepszych logo z kontrą.

Kiedyś, pro­dukty sprzedawały się same. A gdy się nie sprze­da­wały, też nie było prob­lemu. Realia gospo­darki uspo­łecz­nio­nej spraw­iły, że nasze fab­ryki funk­cjo­no­wały w specy­ficznej rzeczy­wis­tości: nie trzeba było się reklam­ować, nie było kon­ku­ren­cji, a poję­cie zysku miało jedy­nie mar­gin­alne znacze­nie. To nie­ryn­kowe “wycho­wa­nie” przy­nio­sło efekty — pol­skim fir­mom wyr­wano mar­ketingowe zęby. A jakie są Twoje odczu­cia, doświad­czenia? Podziel się nimi w komen­tarzach do tego arty­kułu.
Dziękujemy.

Przeczytaj ten artykuł także w wersji niemieckojęzycznej

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena