X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo firmy budowlanej, remontowej i projektowej


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Twoje logo firmy budow­la­nej sta­nowi nie­zwy­kle cenne narzę­dzie pro­mo­cji, poma­ga­jąc Ci osią­gnąć suk­ces na nie­zwy­kle kon­ku­ren­cyj­nym rynku budow­la­nym. Działalność w tej branży wiąże się z wysoką kon­ku­ren­cyj­no­ścią na rynku. Wie­le innych fir­m budow­la­nych wal­czy o te same zle­ce­nia, dla­tego też naj­waż­niej­szym czyn­ni­kiem jest wyróż­nie­nie wła­śnie Two­jego przed­się­bior­stwa na tle innych i sku­pie­nie Two­ich wysił­ków na budo­wie toż­sa­mo­ści i iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej marki. Można to osią­gnąć za pomocą sil­nie oddzia­ły­wu­ją­cych logo­ty­pów budowlanych.

Przykłady logo­ty­pów firm budow­la­nych i remontowych

Przykłady logotypów firmy budowlanej

Zwykle w takiej sytu­acji jedy­nym wyj­ściem jest stwo­rze­nie logo­typu, który jest wyjąt­kowy i uni­kalny.   W połą­cze­niu z innymi cie­ka­wymi akcjami pro­mo­cyj­nymi, twoja obec­ność na rynku zosta­nie zauwa­żona, a ty otrzy­masz wię­cej zle­ceń. Możemy być budow­ni­czymi two­jego logo budow­lane, two­rząc znak gra­ficzny ide­al­nie do cie­bie dopa­so­wany. Jako pro­fe­sjo­nalni pro­jek­tanci logo, wiemy, jak stwo­rzyć ide­alny logo­typ budow­lany i zapro­jek­to­wać wizy­tówki budow­lane wzory.

Przykładowe wzory pro­jek­tów logo zwią­za­nego budow­nic­twem, remon­tami i projektowaniem

Gdy klient wybiera firmę budow­laną, w jaki spo­sób podej­muje decy­zję?  W przy­padku nie­któ­rych osób, jest to reko­men­da­cja innych ludzi. Dla innych, decy­zja ta zależy od ich moż­li­wo­ści finan­so­wych. Jednak dla wielu, zależy od pro­fe­sjo­na­li­zmu wize­runki danej firmy. Dlatego wła­śnie budowa logo firm dzia­ła­ją­cych w branży budow­la­nej jest tak ważne.

Najlepsze logo firm związanych z budownictwem

Logo budow­lane to nie tylko atrak­cyjna forma, którą można umie­ścić w dowol­nym miej­scu.  Jest wizu­alną repre­zen­ta­cją two­jej firmy i jej war­to­ści, prze­ka­zuje ważne infor­ma­cje o etyce two­jej pracy, stylu, a nawet jako­ści two­ich pro­duk­tów. Kiedy poten­cjalni klienci spo­glą­dają na twój znak fir­mowy, w ich pod­świa­do­mo­ści powsta­nie obraz two­jej firmy, wli­cza­jąc w to kwe­stie two­jej uczci­wo­ści i tego, czy jesteś godny zaufa­nia i można na tobie pole­gać w czymś tak waż­nym jak pro­jekt budow­lany. Jest to oczy­wi­ście nie­zwy­kle ważny ele­ment suk­cesu two­jej firmy,  dla­tego też przy projektowaniu logo powi­nie­neś pra­co­wać wyłącz­nie z wykwa­li­fi­ko­wa­nym i pro­fe­sjo­nal­nym pro­jek­tan­tem.

Jak zro­bić logo budow­lane, aby two­rzyło silną markę?

Twój logo­typ budow­lany może być efek­tyw­nie wyko­rzy­stany w spo­sób, który pozwoli two­jej fir­mie wywrzeć na klien­tach odpo­wied­nie wra­że­nie. Jeśli jesteś przed­się­biorcą budow­la­nym albo świad­czysz usługi remon­towe, potrze­bu­jesz odpo­wied­niego znaku gra­ficz­nego, który odzwier­cie­dli filo­zo­fię i pro­fe­sjo­na­lizm two­jej firmy.

Umiejętność uka­za­nia takich war­to­ści jak zaufa­nie i etyka jest nie­zwy­kle ważne w branży budow­la­nej. Twój znak fir­mowy może pomóc ci to osią­gnąć, poprzez wysła­nie spo­łe­czeń­stwu odpo­wied­niego prze­kazu. W two­rze­niu logo dla firmy budow­la­nej albo lokal­nego przed­się­biorcy, nasi pro­jek­tanci doko­nują wszel­kich sta­rań, by upew­nić się, że logo współ­gra z toż­sa­mo­ścią firmy w zakre­sie jej sta­tusu i celów.

Ostatnią istotną kwe­stią zwią­zaną z logo, o któ­rej należy wspo­mnieć przy logo budow­la­nych, jest ich umie­jęt­ność przy­cią­ga­nia uwagi. Chcesz, aby twoje reklamy i znaki gra­ficzne wybi­jały się z tłumu. Dlatego waż­nym jest, abyś posia­dał cał­ko­wi­cie uni­kalne logo, zamiast jed­nego z goto­wych sza­blo­nów. Twój pro­jek­tant powi­nien wie­dzieć, w jaki spo­sób uży­wać kolo­rów, kształ­tów i róż­nych czcio­nek, by stwo­rzyć wyjąt­kowe i ory­gi­nalne logo budow­lane, które przy­cią­gnie uwagę ludzi, będąc jed­no­cze­śnie atrak­cyj­nym i dopa­so­wa­nym do pro­wa­dzo­nego przez cie­bie biznesu.

Zadanie pro­jek­to­wa­nia i two­rze­nia
logo budow­la­nych może być skomplikowane

Lecz pro­fe­sjo­nalny i doświad­czony pro­jek­tant zna­ków fir­mo­wych powi­nien wie­dzieć, co odróż­nia twoją firmę od innych i wyko­rzy­sta tą wie­dzę, by stwo­rzyć dokład­nie taką markę, któ­rej potrze­bu­jesz. Profesjonalne logo prze­ka­zuje klien­tom istotne infor­ma­cje, kreu­jąc jed­no­cze­śnie pozy­tywny wize­ru­nek firmy. Ten jeden ele­ment może być kamie­niem milo­wym w osią­gnię­ciu suk­cesu i roz­po­zna­wal­no­ści two­jej firmy.

Profesjonalny pro­jek­tant logo wie, jak zapro­jek­to­wać logo­typy budow­lane, aby prze­ka­zać klien­tom istotne infor­ma­cje.  Twoje logo poin­for­muje wszyst­kich o tym, w jakiej branży dzia­łasz. Istnieje na to wiele spo­so­bów. Twój znak gra­ficzny może zawie­rać w sobie obrazy, które zwią­zane są z budow­nic­twem, jak na przy­kład kształty budyn­ków i narzę­dzi. Jeśli pre­fe­ru­jesz bar­dziej nowo­cze­sny wygląd, nie­które kształty, jak na przy­kład trój­kąty, są czę­sto koja­rzone z ryn­kiem budow­la­nym. Kolory jak poma­rań­czowy i żółty także bez­po­śred­nio odno­szą się do tej gałęzi dzia­łal­no­ści i co za tym idzie, są czę­stym ele­men­tem logo budow­la­nych. Jeśli twoja firma zaj­muje okre­śloną niszę rynku, jak na przy­kład budow­nic­two eko­lo­giczne, to aspekt ten także może być podkreślony.

Budowa logo i sym­bolu marki budowlanej

Innym waż­nym ele­men­tem pro­jek­to­wa­nia logo budow­la­nych jest stwo­rze­nie sym­bolu, który sprawi, że firma roz­po­zna­wana będzie jako godna zaufa­nia i sta­bilna. Można to osią­gnąć poprzez uży­cie kształ­tów, które będą repre­zen­to­wały tę war­tość, jak na przy­kład kwa­draty. Efekt ten można także osią­gnąć poprzez uży­cie nie­bie­skiego koloru, który jest barwą cie­płą i budzącą zaufa­nie. Często zda­rza się tak, że nie­pro­fe­sjo­nalne logo nie­ko­rzyst­nie wpływa na twój biz­nes, dla­tego nie­zwy­kle waż­nym jest, aby twój logo­typ budow­lany był rów­nie pro­fe­sjo­nalny jak ty.

Logo firmy budowlanej i agencji nieruchomości

Zadanie two­rze­nia logo budow­la­nych może być skom­pli­ko­wane, ale pro­fe­sjo­nalny i doświad­czony pro­jek­tant zna­ków fir­mo­wych powi­nien wie­dzieć, co odróż­nia twoją firmę od innych i wyko­rzy­sta tą wie­dzę, by stwo­rzyć dokład­nie takie logo, któ­rego potrze­bu­jesz. Profesjonalne logo prze­ka­zuje klien­tom istotne infor­ma­cje, kreu­jąc jed­no­cze­śnie pozy­tywny wize­ru­nek firmy. Mając do dys­po­zy­cji tak róż­no­rodne pro­dukty i usługi, kon­su­menci mają sze­roki wybór, a zapa­mię­ta­nie znaku gra­ficz­nego naprawdę może pomóc sprze­dać pro­dukt. Ludzie, czę­sto widząc logo, koja­rzą je lepiej niż koja­rzy­liby same słowa.

Wykorzystanie kolo­rów w logo­ty­pach budowlanych

Użycie kolo­rów rów­nież two­rzy odważne prze­sła­nie i pomaga fir­mie w sprze­daży pro­duktu. Kolory naj­czę­ściej uży­wane we wzo­rach logotypu firmy budowlanej to nie­bie­ski, żółty, ciem­no­czer­wony i jasno­po­ma­rań­czowy. Każdy z tych kolo­rów przed­sta­wia zazwy­czaj okre­ślony kon­cept w umy­śle klienta, który koja­rzy kolor z usługą. Czerwony sym­bo­li­zuje zagro­że­nie, a poma­rań­czowy to jaskrawy kolor ostrze­gaw­czy. Te kolory są czę­sto widy­wane na tere­nach budowy, dla­tego też są one koja­rzone ze sobą. Profesjonalni budow­lańcy wyko­rzy­stują te kolory w zna­kach gra­ficz­nych firmy, by odtwo­rzyć obraz znaj­du­jący się w naszych gło­wach i poprzez pamięć wizu­alną pro­mo­wać firmę. Należy zadbać o to, by w logo­ty­pie budow­la­nym nie było umiesz­czo­nych zbyt wiele kolo­rów, ponie­waż znisz­czą one cały przekaz.

Twoje logo powinno być czę­ścią two­ich wzo­rów wizy­tó­wek budow­la­nych, i nie tylko

Także akcji pro­mo­cyj­nych, powinno być zamiesz­czone w inter­ne­cie i na innych doku­men­tach, uży­wa­nych przez twoją firmę. Strategia ta postawi twoje logo na świecz­niku i zoba­czy je duża liczba osób. Niezbędnym jest, byś poka­zał innym fir­mom i poten­cjal­nym klien­tom, że twoja firma sta­nowi siłę, z którą trzeba się liczyć. Poniżej pre­zen­tu­jemy wzory wizy­tówki budo­wal­nej, które zasłu­gują na uznanie

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena