X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo sportowe,
klubu i drużyny


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

To radość, eks­cy­ta­cja, skoki adre­na­liny i cudowny pro­jekt logo spra­wiają, że wciąż chcemy wię­cej. Sport staje się aktu­al­nie jedną z naj­bar­dziej opła­cal­nych branż biz­ne­so­wych. Jesteśmy w sta­nie oglą­dać sport 24 godziny na dobę na kana­łach takich jak: Canal+ Sport, Eurosport, Polsat Sport czy TVP Sport. Telewizja i sate­lita już dawno zmie­niły spo­sób postrze­ga­nia sportu, a tech­no­lo­gia wciąż się roz­wija. Gdy nie ma żad­nych poważ­nych wyda­rzeń spor­to­wych, gro­ma­dzą ludzi oglą­da­ją­cych Mistrzostwa w Domino czy Mistrzostwa w Kamień, Papier, Nożyce. To naprawdę zdumiewające.

Przykłady logo klubu, sportu i drużyny

Możesz się teraz zasta­na­wiać, jaki to ma zwią­zek z twoim pro­jek­tem logo spor­to­wego. Odpowiedź jest pro­sta. Twoje logo spor­towe może pew­nego dnia zostać poka­zane w tele­wi­zji, twoje logo może nawet wisieć na trans­pa­ren­cie roz­wie­szo­nym na sta­dio­nie pod­czas pro­fe­sjo­nal­nych wyda­rzeń sportowych

Najlepsze wzory logo klubu spor­to­wego i drużyny

Głównym celem każ­dego logo­typu spor­to­wego jest stwo­rze­nie dłu­go­trwa­łego i nie­za­po­mnia­nego wra­że­nia w umy­słach poten­cjal­nych klien­tów. Innymi słowy możemy powie­dzieć, że logo jest w zasa­dzie ser­cem każ­dej orga­ni­za­cji. Reklama, logo­typy i budo­wa­nie świa­do­mo­ści marki są sku­teczne tylko wtedy, jeśli są w sta­nie dotrzeć do odpo­wied­niej grupy odbiorców.

Różne wzory logo klubu sportowego

Jeśli dzia­łasz w prze­my­śle spor­to­wym, musisz upew­nić się, że twoje logo znaj­duje się na każ­dym sta­dio­nie, sali gim­na­stycz­nej, par­kingu i sto­łówce w twoim mie­ście. Następnym razem, gdy dziecko two­jego klienta doce­lo­wego będzie potrze­bo­wało nowych butów spor­to­wych lub ochra­nia­czy, zapa­mię­tają twoje logo spor­towe i spraw­dzą, co masz w ofer­cie. Nawet jeśli zaczy­nasz na nie­wielką skalę, rekla­muj się na lice­al­nej sali gim­na­stycz­nej, a także w hali spor­to­wej, na kor­cie teni­so­wym a nawet sta­dio­nie jeśli pozwala Ci na to budżet. Ludzie z mia­sta zoba­czą twoje logo i utkwi ono w ich świa­do­mo­ści. Dzieci, które upra­wiają sport, zapa­mię­tają twoje logo i wpłyną na swo­ich rodzi­ców, co do miej­sca, w któ­rym będą chcieli kupić nowy sprzęt spor­towy. Jeśli jesteś w sta­nie zapew­nić im wyso­kiej jako­ści pro­dukt i usługę, twój biz­nes będzie prosperował.

Znane logo sportowe hali, kortu tenisowego oraz stadionu

Jak zro­bić dobre logo dla spor­to­wego biznesu?

Pytaniem, które nasuwa się teraz na myśl jest: czym jest dobre logo spor­towe? Odpowiedź na to pyta­nie powinna brzmieć: dobre logo jest czymś, co spra­wia, że oglą­da­jący są zacie­ka­wieni. Dobrym logo­ty­pem powinna być jaka­kol­wiek rzecz przy­cią­ga­jąca uwagę. Szczególnie, jeśli cho­dzi o sport, kom­pletny cha­rak­ter i wize­ru­nek firmy musi być wyra­żony za pośred­nic­twem logo. Dobrze ilu­strują to poniż­sze przy­kłady logo sportu, takie jak logo squ­ash, czy logo dru­żyny a nawet maratonu.

Przykłady logo lekkiej atletyki, biegu i maratonu

Czcionki i typo­gra­fia w logo­ty­pach sportowych

Krój pisma w logo stwo­rzo­nego dla sportu odgrywa klu­czową rolę. Styl czcionki jest jed­nym z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych aspek­tów dobrej iden­ty­fi­ka­cji. Dlatego czcionka w logo roz­rywki powinna być arty­styczne i łatwa do odczy­ta­nia, by zapre­zen­to­wać wła­ściwy skrót lub slo­gan firmy, lub klubu sportowego.

Kolory w logo­ty­pach zwią­za­nych ze sportem

Przed nada­niem jakie­go­kol­wiek stylu sym­bo­lowi spor­to­wemu zawsze powinno się pamię­tać, że klu­czowa jest pro­stota. Tworząc logo dla roz­rywki powinno się wyko­rzy­stać takie kolory jak nie­bie­ski, czarny, indygo, czer­wony, poma­rań­czowy i ich odcie­nie. Te kolory mają bar­dzo silny wpływ na umy­sły oglą­da­ją­cych. Wybór kolo­rów jesz­cze przed zapro­jek­to­wa­niem znaku fir­mo­wego jest bar­dzo pro­fe­sjo­nal­nym posu­nię­ciem. Doskonale doku­men­tują to poniż­sze wzory logo węd­kar­skiego, teni­so­wego czy logo squash.

Sprawdź też: Identyfikacja wizualna firmy - krótki poradnik video.

trzy logotypy: tenisowy, wędkarski i squash

Co jesz­cze warto wie­dzieć o logo­ty­pach sportowych?

Tworzenie logo­ty­pów spor­to­wych to zawsze trudne zada­nie. Wymaga to zde­cy­do­wa­nie umiar­ko­wa­nej gry czcio­nek, styli i kolo­rów. Zawsze należy pamię­tać, że wymyślne mate­riały deko­ra­cyjne w więk­szo­ści przy­pad­ków nie spraw­dzają się. Logo z prze­zna­cze­niem dla sportu może być bar­dzo atrak­cyjne poprzez wyko­rzy­sta­nie odpo­wied­nich kon­tra­stów, kolo­rów, czcio­nek i kształtów.

Koniecznie trzeba rów­nież pomy­śleć o logo­ty­pach, któ­rych roz­miar można zmie­nić, ponie­waż jeśli cho­dzi o branżę spor­tową logo jest cały czas wyko­rzy­sty­wane na róż­nych mate­ria­łach. Wszystkie ele­menty logo sportu powinny być dostrze­galne będąc zamiesz­czane w róż­nych roz­mia­rach. Sztuka two­rze­nia logo dla sportu polega na stwo­rze­niu sym­bo­liki, która będzie rów­nie dobrze wyglą­dała na wydru­kach jak i w sieci.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena