X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo teatru, galerii, muzeum i opery


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Jaki inny biz­nes byłby bar­dziej nasta­wiony na obraz, niż roz­rywka, kul­tura i sztuka. Jest to ten seg­ment rynku, gdzie aspekt wizu­alny jest naj­waż­niej­szy. Firma, która chce odnieść suk­ces, musi pro­mo­wać się w pro­fe­sjo­nalny i roz­ryw­kowy spo­sób. Częścią takiego wize­runku jest posia­da­nie pro­fe­sjo­nal­nego logo.

polskie logo teatru narodowego, galerii sztuki oraz muzeum

Co spra­wia, że logo teatru czy gale­rii odnosi suk­ces? Zależy to od cha­rak­teru biz­nesu, ale w przy­padku logo­ty­pów zwią­za­nych z roz­rywką, atrak­cyjne połą­cze­nie kolo­rów i kształ­tów sta­nowi klucz do suk­cesu. Choć wybór odpo­wied­niej barwy nie nastrę­cza zbyt wielu pro­ble­mów, wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wiel­kie zna­cze­nie ma kształt użyty w logo kina czy opery.

logo kina, opery i corocznego eventu

Wzory naj­lep­szych logo­ty­pów
roz­ryw­ko­wych świata

9 wzorów logotypów teatrów, galerii, muzeów i opery

Logotypy o kuli­stych kształ­tach wydają się bar­dziej przy­ja­zne i zna­jome. Dobre przy­kłady logo roz­ryw­ko­wych wyko­rzy­stu­ją­cych ten kształt możemy zna­leźć w naszym blo­go­wym wpi­sie Top 10 logo tele­wi­zyj­nych. Wiele z tych sta­cji, począw­szy od CBS, koń­cząc na TVN Style używa tego kształtu wła­śnie z tego powodu. Jeśli spoj­rzysz na okrąg, nie ma tam żad­nych kątów ani pro­stych linii. Koła przy­po­mi­nają kształ­tem naszą pla­netę, albo przy­ja­zny uścisk. Jeśli chcesz, by Twoje przed­się­bior­stwo zwią­zane z roz­rywką wywo­ły­wało te same emo­cje, zasta­nów się nad imple­men­ta­cją tego kształtu w swoim logotypie.

Jak zapro­jek­to­wać logo gale­rii, teatru czy muzeum?
Czyli, krótko o kolo­rach, kształ­tach i czcionkach

Styl i wzór logo­ty­pów kul­tury i sztuki 
Czasami naj­now­sze style zna­ków gra­ficz­nych wyda­rzeń wyglą­dają bar­dzo faj­nie na chwilę obecną, ale w miarę jak zbliża się wyda­rze­nie stają się prze­sta­rzałe. Należy zawsze wybie­gać w przy­szłość w poszu­ki­wa­niu styli i wzo­rów wywie­ra­ją­cych dłu­go­trwały wpływ na oglą­da­ją­cych. Zaleca się nie wybie­ra­nie wzo­rów, które nie przy­po­mi­nają innych logo­ty­pów wyda­rzeń. Symbol wyda­rze­nia musi odróż­niać się od innych, by stwo­rzyć uni­ka­tową toż­sa­mość. Najlepiej gdy wzbo­ga­cony jest o slo­gan, bądź hasło reklamowe.

przykłady logo teatru, galerii i muzeum

Kolory logo­ty­pów 
 Logo gale­rii powinno nawią­zy­wać do pod­sta­wo­wego motywu wyda­rze­nia. Dla róż­nych wyda­rzeń wyko­rzy­sty­wane są różne palety kolo­rów, dla­tego zawsze trzeba pró­bo­wać zaadap­to­wać motyw i stwo­rzyć logo w podob­nej kolo­ry­styce. Zaobserwowano, że w logo­ty­pach wyda­rzeń naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wane są jasne odcie­nie kolorów.

Czcionki logo­ty­pów wyda­rzeń
 Jeśli w logo pubu wyko­rzy­sty­wane są także slo­gany i hasła rekla­mowe, rów­nie dobrze mogą być użyte różne atrak­cyjne czcionki. Jedna rzecz jest wspólna dla każ­dego logo – jest to wyko­rzy­sta­nie czy­tel­nych i dużych czcio­nek, by wywrzeć nie­za­po­mniane wra­że­nie na umy­słach oglądających.

Projektując znak fir­mowy zawsze należy roz­wa­żyć wszyst­kie aspekty i doce­lowe mate­riały. Symbol firmy zwią­za­nej z kul­turą, bądź wyda­rze­niem będzie jego fun­da­men­tem, dla­tego należy spró­bo­wać spra­wić, by było bar­dzo silne i impo­nu­jące. Bardzo ważne jest, by przy two­rze­niu logo sko­rzy­stać z usług pro­fe­sjo­na­li­stów, ponie­waż przy­szłość całej firmy lub wyda­rze­nia zależy wła­śnie od rozpoznawalności.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena