X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Redesign loga. Zmiana logo firmy w praktyce

Kiedy opłaca się odświeżyć znak firmowy?

Dlaczego największe
marki świata
regularnie odświeżają
swoje logo?


Spis treści:

Redesign wiz­erunku może mieć różny zakres i strate­gię, ale najczęś­ciej podobny cel — zaprosze­nie nowych klien­tów i poglę­bi­e­nie rela­cji z obec­nymi. Zmi­ana fir­mowego logo to doskon­ały spo­sób na zwięk­sze­nie potenc­jału ist­niejącej marki przy peł­nym zachowa­niu jej trady­cyjnych zalet. Poz­naj naj­ciekawsze przy­padki oraz fakty na temat mod­ern­iza­cji znaku fir­mowego. Dowiedz się dla­czego naj­bar­dziej docho­dowe marki świata reg­u­larnie prze­chodzą lifft­ing wizerunku.

Firmy, zmieniają wizerunek, aby zarobić więcej. Kropka.

Wiz­erunek firmy, podob­nie do pier­wszego samo­chodu, może w końcu stać się zbyt mały, wadliwy i niewygodny. Szkoda wów­czas czasu na ciśnię­cie się i obniżanie lotów. Trzeba przed­stawić się klien­tom na nowo, aby zyskali pełen obraz korzyst­nych zmian, jakie u Ciebie zaszły. Inaczej cią­gle będą myśleć, że nie zmieniło się nic.

Zobacz doskon­ałe przykłady:

Nowe logo KFC — Ken­tucky Fried Chicken

Stare logo KFC

Wyraźniejszy i bardziej przy­jazny. Znane na całym
świecie logotyp został narysowany od nowa.

Nowe logo KFC

Inicjały nazwy firmy są znacznie więk­sze,
a dodatkowe obrysy popraw­iają czytel­ność.
Kole­jny przykład udanej ewolucji marki.
Zobacz inne przykłady logo restauracji i kawiarni.

Logo Dis­cov­ery Chan­nel

Stare logo Discovery

Zmieniło się wszys­tko, by prestiż i nowa­torstwo
stacji mogło pozostać bez zmian.

Nowe logo Discovery

Pod­sta­wowy kolor stosowany jest w kon­trze.
Typografia delikat­nie naw­iązuje do pier­wow­zoru –
jed­nak czytel­ność i ory­gi­nal­ność nowego znaku
znacznie lep­sza. Pozostała również grafika plan­ety
– ma nowe położe­nie i rozmiar.

Zmiana logo Audi (Logo samochodowe)

Stare logo Audi

Niemiecki pro­du­cent konsekwentnie real­izuje
swoją filo­zofię również, gdy chodzi o swój własny
redesign logo.

Nowe logo Audi

Znak ma nowe pro­por­cje, kolory, liter­nictwo, inna
jest również kon­strukcja słyn­nych sple­cionych
okręgów — a prze­cież każdy rozpozna go w każdej
sytuacji.

UPS — United Par­cel Ser­vice

Stare logo UPS

Logo transportu i logistyki. Jeden z najlepszych
przykładów, jak wiele może sko­rzys­tać marka,
która odważy się na rewolucję w wiz­erunku.

Nowe logo UPS

To po prostu nowe spo­jrze­nie. UPS wyko­rzysty­wał
sym­bol paczki «od zawsze». Nowy znak jest
ele­gancki i prosty, ale w zupełnie inny sposób,
niż poprzednik.

Kodak

Stare logo Kodak

Doskon­ały przykład nowoczes­nych trendów.
Główną rolę odgrywa tu liter­nictwo.

Nowe logo Kodak

Znak nie jest już prezen­towany na kolorowym tle,
zyskał bardziej wyjątkowy styl pisma i inten­sy­wny
kolor. Daje to więcej przestrzeni i świeżości.

Intel

Stare logo Intel

Logo nowych technologii. Zmi­ana marki według
typowego dla kor­po­racji mod­elu: nowocześniejsze
litery, lekka zmi­ana kolorów i delikatny retusz grafiki.

Nowe logo Intel

Zmody­fikowana typografia zamknięta jest w
okręgu, wiz­ual­nie odd­ziela­jąc znak od otoczenia.

Zmiana logo Visa

Stare logo Visa

Zami­ast grafiki i napisu — napis, który jest
jed­nocześnie formą graficzną.

Nowe logo Visa

Kolory zostały lekko zmody­fikowane, ale z
pozostaw­ie­niem pod­sta­wowej tonacji.
Charak­terysty­czne zakończe­nie pier­wszej litery
sku­pia uwagę, ale domin­uje nad samą nazwą.
(Zobacz też inne logo banku i finansów)

Google

Stare logo Google

Logo inter­ne­towego giganta nigdy nie było
przykła­dem wartym naślad­owa­nia.

Nowe logo Google

Po zmi­anach, bardziej przy­pom­ina on dzieło
pro­fesjon­al­istów, zachowu­jąc jed­nak swoje
młodzieńcze cechy: bardzo inten­sy­wną
kolorystykę i nieco staroświecki — jak na XXI
wiek — efekt wytłoczenia.

Deich­mann

Stare logo Deichmann

Zmi­ana tak dyskretna, jak to możliwe.

Nowe logo Deichmann

Stare logo straciło dodatkowy kolor i ilus­trację. Cały
tekst mieści się w jed­nym polu, a główny inic­jał
zachował pamiątkę po poprzedniku.

Zmiana logo pepsi

Stare logo Pepsi

Gdy tak słynna marka zmienia swój znak, wiedzą o
tym wszyscy.

Nowe logo Pepsi

Inter­nauci nie pokochali tej wer­sji, zasy­pu­jąc fora
par­o­di­ami nowej grafiki, widząc w niej syl­wetkę
otyłej postaci. Z nad­wagą czy nie, logo radzi sobie
w handlu znacznie lep­iej, niż w mediach.

Powyższe marki już dawno zdawały się osiągnąć doskon­ałość. A jed­nak zde­cy­dowały się na wprowadze­nie zmian w logo, aby pod­nieść, a nie obniżyć swoje dochody. W dol­nej części tego artykułu opisu­jemy dokład­nie dlaczego i jak to robią. Dla osób lubią­cych zagłębiać branżowe prak­tyki przed­staw­iamy sie­dem zasad tworzenia logo, które wyróż­nia dobre znaków.

Sprawdź też: Tworzenie logo, które zapanie w pamięć.

"Posługi­wanie się starą marką przy stale zwięk­szanym potenc­jale firmy jest pozbaw­ian­iem się szans wyko­rzys­ta­nia wielu nowych możliwości."

Dlaczego małe i średnie firmy “remontują” swoje logo?

Powodów do zmi­any logo może być wiele. Dokład­niej, jest ich tyle samo, ile przy­czyn budowa­nia biz­nesów w ogóle. Gdy firma się rozwija, a logo pozostaje takie samo, przes­taje być prawdziwe i aut­en­ty­czne. Nato­mi­ast pub­liczny wiz­erunek marki może zacząć wprowadzać klien­tów w błąd. Tracą na tym obie strony. Gdy zaś wiz­erunek pozostaje świeży i aktu­alny, wszyscy mogą tylko zyskać. Oto 5 powodów, obser­wowanych zmian w małych firmach.

1. Twoja firma jest znacząco inna niż wtedy, gdy pow­stawały pier­wsze mate­ri­ały reklam­owe.

Spójność między wiz­erunk­iem a charak­terem firmy to pod­sta­wowa zasada przy jakichkol­wiek mar­ketingowych dzi­ała­ni­ach. Udawanie kogoś, kim się nie jest prędzej czy później zostanie wykryte.

Ta zasada dzi­ała też w drugą stronę — posługi­wanie się starą marką przy stale zwięk­szanym potenc­jale firmy jest po prostu pozbaw­ian­iem się szans wyko­rzys­ta­nia wszys­t­kich możli­wości. Jeśli w rozwój i utrzy­manie pozy­cji na rynku został włożony taki duży wysiłek, dlaczego klienci mają nic o tym nie wiedzieć?

2. Od rozpoczę­cia dzi­ałal­ności minęło już ponad 10 lat.

Nie oszuku­jmy się — w mar­ketingu, a nawet samej tech­nologii taki wiek logo może oznaczać prawdziwe śred­niowiecze. Zwłaszcza w Pol­skiej, nadra­bi­a­jącej straty rzeczy­wis­tości. Straty te są oczy­wiste. Kiedyś nawet uży­wanie koloru w znaku było niepotrzebną ekstrawa­gancją. Dziś możli­wości są znacznie więk­sze, i wcale nie kosz­tują więcej.

3. Niemal cała konkurencja prezen­tuje doskon­al­szy wiz­erunek.

To nat­u­ralne, że właśnie nowe firmy chwalą się najbardziej nowa­torskim mar­ketingiem; to jedna z dużych zalet wchodzenia na rynek. Wszys­tko jest najnowsze, świeże, zgodne z aktu­al­nymi tren­dami.

Aby utrzy­mać charak­ter nowoczes­nej firmy, nawet najwięksi co jakiś czas odnaw­iają swoją iden­ty­fikację wiz­ualną. Skoro od dziesię­ci­oleci liczą oni każdą złotówkę (dolara, euro…), muszą dobrze wiedzieć, jak bardzo opłaca się takie odświeże­nie wizerunku.

4. Po Twoim pro­jek­cie logo dobrze widać, że na nim oszczędza­łeś.

Gdy kupuje się samochód dostaw­czy, nie zawsze stać Cię na naj­moc­niejszy lub najoszczęd­niejszy model. Kupu­jesz to, na co się stać, przez co, paradok­sal­nie, przez jakiś czas pono­sisz więk­sze koszty codzi­en­nej eksploat­acji. Bardzo podob­nie jest z wiz­erunk­iem firmy - dobry potrafi przynieść wymierne korzyści. Średni — zawsze tylko przeciętne. Skoro więc odniosłeś sukces po mimo swo­jego logo, wyobraź sobie, czego będziesz w stanie dokonać, gdy zaczniesz prezen­tować się w pełni pro­fesjon­al­nie! Tutaj możesz znaleźć dodatkowy artykuł; Logo cena o ryzyku posi­ada­nia taniego logo.

5. Masz logo w ksz­tał­cie dłoni, puz­zla lub łyżwy? A może podróbkę Nike lub dymka z komiksu.

Ten punkt można potrak­tować żar­to­bli­wie, ale prob­lem ist­nieje nie tylko w aneg­do­cie. Komik­sowy dymek stał się mate­ri­ałem dla setek, jeśli nie tysięcy różnych znaków. Najczęś­ciej spo­tykane są w nowych, inter­ne­towych branżach. Nie da się ukryć, że doskonale do niej pasuje. Zwięzła komu­nikacja, roz­mowa, społeczności, dia­log z klien­tem — gdzie indziej jeden kwadracik z dzióbkiem potrafi powiedzieć aż tyle?

Sukces tego sym­bolu stał się jego przek­leńst­wem; uniknię­cie pla­giatu stało się niemal niemożliwe, a o ory­gi­nal­ności nawet nie ma co mówić.

Prawidłowa zmiana logo firmy
w praktyce, czyli 3 kierunki prowadzące
do zupełnie innych rezultatów

Ewolucja — moc­niejszy wiz­erunek zastępuje słab­szy.
Gdy wiesz, że musisz zmienić logo, ale niekoniecznie chcesz to robić.

Gdy chcesz wysłać na rynek syg­nał o dobrej kondy­cji i roz­woju, zachowu­jąc rozpoz­nawal­ność dawnej marki, łagodna ewolucja może być odpowied­nią drogą roz­woju. Tak właśnie dzi­ałają
posi­adacze bardzo dużych, rozpoz­nawal­nych brandów, gdy chcą przy­pom­nieć się swoim klien­tom, bądź zawal­czyć o więk­szy udział w rynku.

Pod­sta­wowe cechy logo­typu pozostają niezmi­enne. To dzięki nim w nowym znaku cią­gle
rozpoz­nawalne jest doty­chcza­sowe dziedz­ictwo. To, co nowe, widać w szczegółach:
dopra­cow­anych i pokazu­ją­cych odświeżoną markę z jak najlep­szej strony.

Zalety łagod­nej reformy iden­ty­fikacji firmy to:
• pozy­ty­wny komu­nikat dla klien­tów (part­nerów, akcjonar­iuszy…)
• dotrzy­manie kroku aktu­al­nym stan­dar­dom w mar­ketingu
• zachowanie rozpoz­nawal­ności znaku pomaga obniżać koszty redesignu.

Rewolucja — nowe nar­o­dziny.
Musisz zmienić logo, bo poza nim zmieniło się już wszys­tko.

Przy­go­towanie zupełnie nowej marki to jedna z najtrud­niejszych decyzji, jaką może pod­jąć menedżer. Oprócz oczy­wistych zalet do rozważe­nia pozostają liczne ryzyka. Nie jest to jed­nak nigdy oper­acja odby­wa­jąca się w próżni. Najczęś­ciej nowe logo po prostu musi pow­stać, by wiz­erunek firmy pozostał dopa­sowany do jej rzeczy­wis­tego charakteru.

Typowe przy­czyny rebrandingu to: połącze­nie firm, prze­ję­cie cud­zej marki, zmi­ana branży czy rozsz­erze­nie dzi­ałal­ności. Nokia, która z pro­du­centa opon stała się lid­erem high-tech, jest tu podręcznikowym przykła­dem. Skoro opony nie były już sprzedawane, nie powinny pojaw­iać się w mate­ri­ałach mar­ketingowych ani w logo. Musi­ała więc pow­stać zupełnie nowa marka dla starej firmy.

Zalety kom­plet­nej zmi­any marki to:
• możli­wość zdoby­cia nowych grup klien­tów
• dopa­sowanie wiz­erunku do nowego zakresu dzi­ała­nia
• ener­gia wynika­jąca z nowego startu

Aby pro­ces prze­bu­dowy firmy odbył się w pełni kom­for­towo, a korzyści były jak najwięk­sze, warto staran­nie się przy­go­tować. To zagad­nie­nie omówiliśmy dokład­niej w artykule o wdraża­niu identyfikacji firmy.

Korekta — postęp ukryty w deta­lach. Niezbędna, gdy logo coraz sła­biej speł­nia swoje funkcje. Najczęst­szy przykład takiej oper­acji ratunkowej to wyko­nanie pro­fesjon­al­nej, wek­torowej grafiki na bazie ama­torskiego rysunku, doty­chczas uży­wanego jako logo. Takich firm jest u nas cią­gle bardzo wiele. Ich znaki pow­stawały często przy­pad­kiem, przy okazji tworzenia ulotek bądź strony www.

Gdy nagle okazuje się, że na wzorze wiz­ytówki nie da się rozpoz­nać drob­nego tek­stu, a przy pow­ięk­sze­niu znaku na bill­board­zie widać pik­sele, ratunek jest tylko jeden — pro­fesjon­alny retusz w fir­mie zawodowo zaj­mu­jącej się budowaniem iden­ty­fikacji wizualnej.

Nawet bardzo zły pro­jekt logo może stać się… zad­owala­jący, jeśli poświęci mu się odrobinę uwagi. Doświad­c­zony pro­jek­tant wie, co odjąć bądź zmienić w grafice, by speł­ni­ała ona tech­niczne i warsz­ta­towe wymogi.

Zalety retuszu logo to:
• świeży wygląd przy nis­kich kosz­tach
• brak konieczności uruchami­a­nia całej kam­panii
• wyko­rzys­tanie nowych form reklamy

Zobacz także: Kraft Foods zmienia logo 3 razy do roku? O co tu chodzi?

Na koniec poznaj 3 sytuacje, w
których wielkie korporacje
obowiązkowo odświeżają
swój wizerunek firmy

Typowym przy­pad­kiem biz­ne­sowych prze­ta­sowań jest his­to­ria brandu Aviva. Początkowo zwany CGNU, pow­stał on w wyniku połączenia się Nor­wich Union i CGU. Samo CGU było zaś efek­tem fuzji Com­mer­cial Union i Gen­eral Acci­dent. Aby opanować sytu­ację przy tak wielu prze­ta­sowa­ni­ach, pop­u­laryza­cja nowej marki musi być przeprowadzana wyjątkowo cier­pli­wie i sprawnie. Aviva, nowa, ale już doskonale rozpoz­nawana, poradz­iła sobie z tym doskonale. Poniżej prezen­tu­jemy trzy sytu­acje, w których kor­po­racje obow­iązkowo zmieni­ają wizerunek firmy.

1. Negaty­wne bądź nieodpowiadające oczeki­wan­iom skojarzenia.

Jeśli z dowol­nych przy­czyn Twoja marka może być kojar­zona w sposób zagraża­jący intere­som firmy, zbu­dowanie nowego wiz­erunku będzie znacznie skuteczniejsze, niż pozby­cie się złej sławy. Wobec takiego zagroże­nia warto rozważyć zmi­anę nie tylko logo, ale i nazwy oraz wszys­t­kich ele­men­tów iden­ty­fikacji wizualnej.

To, czy nowy znak będzie naw­iązy­wał do poprzed­niego, zależy od konkret­nego przy­padku i tego, jak bardzo chcesz zer­wać łączność z dawną mar­ketingową strate­gią. Poniżej opisu­jemy trzy sposoby real­iza­cji takiej zmi­any. Gdy zagrożona jest sama rep­utacja marki, najbardziej odpowied­nie będzie najczęś­ciej to najbardziej zdecydowane.

Mały wybór kiep­s­kich pomysłów w słabej oprawie graficznej. Tanie rozwiąza­nia ofer­ują ci mały wybór. Niek­tórzy pro­jek­tanci tworzą pro­dukt nie ofer­u­jąc ci wyboru między różnymi sty­lami pro­jektu, lub zapew­ni­a­jąc bardzo mały wybór. Wów­czas, nal­iczają dodatkowe koszty za alter­naty­wne rozwiąza­nia. Być może chci­ałbyś poz­nać galerię real­iza­cji, która zach­wyca wielu — kliknij tu. Ama­torstwo i ogranic­zona liczba for­matów, które będzie trzeba prz­er­abiać. Pro­fesjon­alne firmy zapew­ni­ają pro­jekt w postaci bitmapy i w grafice wek­torowej. Oba rodzaje obrazu okazują się w prak­tyce niezbędne (bitmapy uży­wasz na stronie, zaś wer­sji wek­torowej – np. na wiz­ytówkach). Zwróć uwagę na to, że prob­lemy z tego tytułu pojaw­iają się z opóźnie­niem, np. pod­czas drukowa­nia wiel­kich for­matów, tłoczenia (lub grawerowa­nia) logo, czy haftu na fir­mowych ubra­ni­ach. Niepraw­idłowo opra­cow­ane logo będzie w przyszłości powodować kłopoty. Najlepiej zapoz­naj się z pełnym artykułem na ten temat.

2. Fuzje, prze­ję­cia i podziały.

To jedna z najbardziej oczy­wistych, nat­u­ral­nych niemal przy­czyn. Gdy firmy łączą się bądź wykupują, oznacza to wiele zmian dla każdej z nich. Cza­sami są to oper­acje finan­sowe; prze­ważnie jed­nak uży­czają sobie nawza­jem swoich zasobów i grup klien­tów, a do nowych dzi­ałań twor­zona jest odd­zielna, łącząca dwa biz­nesy marka.

Cza­sami zmi­anę wymusza domin­u­jący part­ner, innym razem firma traci prawa do doty­chcza­sowych znaków towarowych (np. gdy odd­ziela się od marki-matki). Tak też stało się z naszymi oper­a­torami IDEA, którą dziś znamy pod marką Orange, oraz ERA GSM na którą dziś mówimy T-Mobile.

W takich sytu­ac­jach nie ma powodu, by ukry­wać wcześniej uży­wane marki. Wręcz prze­ci­wnie — akcen­tuj zawsze, że nowa odsłona firmy w pełni dziedz­iczy potenc­jał poprzed­niczki (np. dopisu­jąc „wcześniej znana jako …”). Sprawdzaj zna­jo­mość nowej marki wśród klien­tów; z odnoszenia się do poprzed­niej rezygnuj dopiero, gdy ta nowa jest już w pełni samodzielna.

3. Prze­jrzysta opty­mal­iza­cja, czyli robi­e­nie porząd­ków w port­felu marek.

Rozwi­ja­jąc biznes, często wygod­nie jest tworzyć kole­jne, «doraźne» marki dla nowych grup pro­duk­tów, niezbyt pasu­ją­cych do wiz­erunku doty­chcza­sowej dzi­ałal­ności. Ma to wiele zalet, ale po lat­ach mno­gość różnych marek może potencjału nie można rozcieńczać. firmy i gen­erować koszty. Nad­chodzi wów­czas czas na ujed­no­lice­nie przekazu bądź bardziej kon­sek­wentne, określone na nowo podziały.

Wszys­tkie doty­chcza­sowe marki mogą połączyć się pod nowym, spójnym dla całej firmy logo, bądź też stwor­zone zostanie kilka stałych grup pro­duk­tów, od tej pory rozwi­janych odd­ziel­nie. Przed takimi oper­ac­jami warto dobrze policzyć koszty. Na rynku spo­tykane są różne mod­ele dzi­ała­nia i nie zawsze łatwo jest ocenić, który jest «najlep­szy». Posi­adanie jed­nej marki dla wszys­t­kich pro­duk­tów może obniżać koszty, ale również sprzedaż. Zawsze będzie więc wys­tępował tu ele­ment inwest­y­cji, strate­gii i ryzyka.

Aby ryzyko było jak najm­niejsze, konieczne są trzy ele­menty, dokładne prze­myśle­nie, czego naprawdę potrze­bu­jesz, pro­fesjon­alne przy­go­towanie pro­jek­tów oraz wdroże­nie, które poz­woli na pełne wyko­rzys­tanie ich potencjału.

Gdzie szukać profesjonalnej firmy od zmiany logo?

Naszymi obserwac­jami na temat wyboru właściwej firmy od logo, podzielil­iśmy się w tym artykule. Pomiędzy tymi mod­e­lami dzi­ała­nia ist­nieje sze­roka paleta rozwiązań pośred­nich. Na przykład, konieczność tech­nicznego sko­ry­gowa­nia znaku może być doskon­ałą okazją do styl­isty­cznego retuszu.

Niekiedy też to, co było planowane jako drobna mody­fikacja, wraz z roz­wo­jem sytu­acji zmienia się w kom­pletny rebrand­ing całej firmy. Dzieje się tak szczegól­nie często, gdy klient napotka doświad­c­zoną agencję, która potrafi nien­achal­nie przed­stawić pełnię możli­wości, jakie wynikają z prze­myśle­nia na nowo wiz­ual­nej osobowości firmy.

Dobór odpowied­niej strate­gii nie musi być więc wyk­lucza­jący — pro­gram redesignu logo i wymi­any mate­ri­ałów marki zawsze można ograniczyć, ale i rozwinąć. Nie trzeba pode­j­mować od razu najwięk­szych wyzwań, ale warto pamię­tać, że tylko grun­towane zmi­any mogą przynieść aut­en­ty­cznie imponu­jące efekty. Oczy­wiś­cie, mimo wszel­kich starań, punkt widzenia może różnić się w zależności od doświad­czenia. Jeśli posi­adasz więc wiedzę, która pomogłaby rozwinąć ten temat, prosimy podziel się nią w komen­tarzach do tego artykułu. Dziękujemy.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena