X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Loga banków, finansowe, funduszy i kantorów


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Jednym z naj­lep­szych spo­so­bów na pro­mo­cję two­jej firmy finan­so­wej jest posłu­że­nie się logo­ty­pem. Porywające, przy­ku­wa­jące uwagę logo banku daje kon­su­men­tom wra­że­nie bez­pie­czeń­stwa i sta­bil­no­ści – cech, które są tak cenione w branży finansowej.

logo banku Alior Bank oraz funduszu emerytalnego ING

Niestety ta gałąź rynku od zawsze boryka się z pro­ble­mem braku zaufa­nia. Logo finan­sowe ma za zada­nie roz­wią­zać ten pro­blem. Wpadający w oko znak gra­ficzny da twoim klien­tom pew­ność, że jesteś jedyną firmą, z którą chcą robić inte­resy. Twój znak gra­ficzny jest praw­do­po­dob­nie pierw­szym obra­zem two­jego przed­się­bior­stwa, który zoba­czą twoi klienci. Imponujący logo­typ, będące nie­ustan­nie w zasięgu wzroku, utwier­dzi klien­tów, że sta­rasz się im pomóc, ofe­ru­jąc naj­lep­sze usługi na rynku.

Międzynarodowe wzory logo banku, kan­toru i lombardu

wzory logo banków, funduszy i finansów

Każdy emble­mat, obraz lub sym­bol repre­zen­tu­jący firmę lub pro­dukt jest uwa­żany jako jej logo. Logotypy są pro­jek­to­wane tak, by były natych­miast iden­ty­fi­ko­wane z pro­duk­tem czy firmą. Znaki fir­mowe mogą być wyko­rzy­sty­wane w druku, np. w bro­szu­rach rekla­mo­wych, na papie­rze fir­mo­wym czy innych ofi­cjal­nych ele­men­tach pape­te­rii danego pro­duktu czy firmy. Dzięki takim sym­bo­lom firmy i pro­dukty są łatwo roz­po­zna­wane. Logo to naj­bar­dziej sku­teczny spo­sób na wyróż­nie­nie się spo­śród innych firm z branży. I to nie ważne, czy cho­dzi o logo kan­toru, czy logo lombardu.

logo banku mBank oraz firmy doradczej Deloitte

Wpływowe orga­ni­za­cje finan­sowe już w prze­szło­ści zastrze­gły sobie takie emble­maty. Jednak obec­nie, gdy świat zmie­nił się gwał­tow­nie, więk­szość firm finan­so­wych posiada wła­sne logo finan­sowe. Niektóre firmy finan­sowe zain­we­sto­wały wiel­kie ilo­ści pie­nię­dzy w swoje znaki fir­mowe, ponie­waż w pełni zdają sobie sprawę z tego, że jest to klu­czowy spo­sób na zbu­do­wa­nie uni­ka­to­wej toż­sa­mo­ści marki.

Sprawdź też: Jak zrobić logo firmy - krótki poradnik video.

Jak zapro­jek­to­wać i zro­bić logo banku, fun­du­szu czy insty­tu­cji finansowej?

Dobre logo banku wyróż­nia go na tle firm, które nie zagosz­czą w tej branży zbyt długo. Ci, któ­rzy nie poświę­cają odpo­wied­niej ilo­ści czasu i środ­ków na stwo­rze­nie dobrego logo, spra­wiają wra­że­nie, że nie chcą poświę­cić odpo­wied­niej ilo­ści czasu i środ­ków na zapew­nie­nie naj­lep­szej jako­ści usług. Klienci ocze­kują naj­bar­dziej atrak­cyj­nej oferty i szu­kają firmy, która to zaoferuje.

Logo finan­sowe jest dokład­nie tym, czego potrze­bu­jesz, by poka­zać wyjąt­ko­wość two­jej oferty, a także twoją wia­ry­god­ność. Wielu ludzi dzia­ła­ją­cych na dzi­siej­szym rynku nie wie, czego tak naprawdę potrze­bują. Inteligentny klient będzie szu­kał eks­klu­zyw­nego logo­typu firmy ofe­ru­ją­cej usługi finan­sowe. Logo insty­tu­cji powie­dzą mu, czy są warte jego pieniędzy.

Jeśli chcesz być pierw­szą firmą, o któ­rej pomy­śli taki klient, musisz zde­cy­do­wać się na logo finan­sowe, które naj­le­piej okre­śli to, kim jesteś, co potra­fisz i jak dobrze potra­fisz to zro­bić. W tak śmiałe obwiesz­cze­nie nikt by nie uwie­rzył, gdyby nie zasto­so­wa­nie ener­gicz­nego, peł­nego życia logo. Wielu klien­tów pole­gało nie­gdyś na rekla­mie „z ust to ust”. Być może nie­któ­rzy posłu­ży­liby się tego typu pocztą pan­to­flową, by zna­leźć odpo­wied­nią firmę finan­sową, fun­dusz, a nawet kan­tor czy lombard.

Kolory logo­ty­pów w mar­kach
finan­so­wych i bankowych

Wybierając kolory dla logo finan­so­wego należy zawsze pró­bo­wać wybrać uni­wer­salne kolory, pro­fe­sjo­nal­nie uży­wane przez nie­które dru­kar­nie. Zauważono, że te kolory mają silny wpływ na oglą­da­ją­cych. Czerwony jest zazwy­czaj uży­wany do przy­cią­ga­nia uwagi, a nie­bie­ski, z powodu swych koją­cych wła­ści­wo­ści repre­zen­tuje kom­fort. Takie kolory jak czarny, ciemny i srebrny są rów­nież wyko­rzy­sty­wane w two­rze­niu pro­fe­sjo­nal­nych logotypów.

Style logo ban­ko­wego i funduszu

Istnieje kilka róż­nych sty­lów nowego logo banku, fun­du­szu inwe­sty­cyj­nego, lom­bardu czy kan­toru, czę­sto pro­jek­to­wa­nego i wyko­rzy­sty­wa­nego, by polep­szyć sytu­ację firmy finan­so­wej. Jednym z bar­dzo dobrych spo­so­bów jest umiesz­cze­nie nazwy firmy poni­żej znaku gra­ficz­nego. Istnieją także cał­ko­wi­cie sym­bo­liczne znaki fir­mowe, wyko­rzy­stu­jące różne geo­me­tryczne kształty. Zawsze należy pró­bo­wać zna­leźć rów­no­wagę pomię­dzy slo­ga­nami i symbolami.

Czcionki i slo­gany logo­ty­pów finansowych

Jeśli logo finan­sowe wymaga doda­nia slo­ganu, należy zawsze pamię­tać o zacho­wa­niu mię­dzy­na­ro­do­wego stan­dardu i jako­ści słów. Slogan powi­nien być pre­cy­zyjny i powi­nien także prze­ka­zy­wać kom­pletne infor­ma­cje doty­czące firmy czy pro­duktu. Odpowiednie, widoczne i czy­telne kroje pisma są zawsze wyma­gane do stwo­rze­nia sku­tecz­nego slo­ganu. Logo zawsze powinno być łatwe do zapa­mię­ta­nia i wywie­rać dłu­go­trwałe wra­że­nie na oglą­da­ją­cych. Nie należy uży­wać sym­boli, któ­rych nie da się wyko­rzy­stać w róż­nych roz­mia­rach. Tworzenie logo finan­so­wego to trudne zada­nie. By stwo­rzyć sku­teczne logo zawsze należy sta­rać się wypró­bo­wy­wać uni­ka­towe slo­gany i emblematy.

Każdy emble­mat, obraz lub sym­bol repre­zen­tu­jący firmę lub pro­dukt jest uwa­żany jako jej logo. Logotypy są pro­jek­to­wane tak, by były natych­miast iden­ty­fi­ko­wane z pro­duk­tem czy firmą. Znaki fir­mowe mogą być wyko­rzy­sty­wane w druku, np. w bro­szu­rach rekla­mo­wych, na papie­rze fir­mo­wym czy innych ofi­cjal­nych ele­men­tach pape­te­rii danego pro­duktu czy firmy. Dzięki takim sym­bo­lom firmy i pro­dukty są łatwo roz­po­zna­wane. Porządny pro­jekt logo w świe­cie finan­sów, to naj­bar­dziej sku­teczny spo­sób na wyróż­nie­nie się spo­śród innych firm z branży. Wpływowe orga­ni­za­cje już w prze­szło­ści zastrze­gły sobie takie emble­maty. Jednak obec­nie, gdy świat zmie­nił się gwał­tow­nie, więk­szość firm finan­so­wych posiada wła­sne logo finan­sowe. Niektóre firmy finan­sowe zain­we­sto­wały wiel­kie ilo­ści pie­nię­dzy w swoje znaki fir­mowe, ponie­waż w pełni zdają sobie sprawę z tego, że jest to klu­czowy spo­sób na zbu­do­wa­nie uni­ka­to­wej toż­sa­mo­ści marki.

Buduj dobrą markę od samego początku.
Zdobądź logo finan­sowe, któ­rego szukałeś!

Dzisiejszy świat jest zupeł­nie inny. Klienci szu­ka­jący firmy finan­so­wej z całą pew­no­ścią zro­bią to poprzez inter­net. Otwiera on moż­li­wo­ści nie tylko na twoje mia­sto, ale na cały świat. Aby być kon­ku­ren­cyj­nym na podob­nym pozio­mie, musisz być gotowy na prze­pro­wa­dze­nie szcze­rej kam­pa­nii rekla­mo­wej. Taka kam­pa­nia zaczyna się od dekla­ra­cji tego, kim jesteś. Proste słowa i zda­nia już nie wystar­czą. Logo wypełni miej­sce wszyst­kich słów i gra­fik, byś mógł zająć miej­sce obok naj­mniej­szych i naj­więk­szych firm świata. Weź za przy­kład oso­bi­ste doświad­cze­nia. Co znaj­du­jesz za każ­dym razem, gdy szu­kasz cze­goś w inter­ne­cie? Zauważysz, że ponad 80% wszyst­kich firm zaj­mu­ją­cych się finan­sami ma zin­dy­wi­du­ali­zo­wane logo.

Jedną z zalet posia­da­nia takiego zróż­ni­co­wa­nego i zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nego logo jest to, że możesz użyć go na swo­ich wizy­tów­kach i bro­szu­rach. Daje to moż­li­wość reklamy za każ­dym razem, gdy ktoś je zauważy. Wszystkie twoje doku­menty będą miały nadru­ko­wany znak fir­mowy – nie­drogą formę reklamy. Buzz mar­ke­ting (mar­ke­ting szep­tany) to wciąż wspa­niałe roz­wią­za­nie dla każ­dej firmy. Twoi klienci będą mogli z łatwo­ścią zapa­mię­tać twoją nazwę. Logo finan­sowe będzie dosko­na­łym narzę­dziem, które utkwi ludziom w gło­wach na długo.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena