X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo stomatologia i ortodoncja


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Logo repre­zen­tuje firmę i ofe­ro­wane przez nią usługi. Jest to odbi­cie lub sym­bol, który zapew­nia fir­mie osobną toż­sa­mość na nie­zwy­kle kon­ku­ren­cyj­nym rynku sto­ma­to­lo­gicz­nym i orto­don­tycz­nym. To wła­śnie wzór dobrze roz­po­zna­wal­nego logo sto­ma­to­lo­gicz­nego i orto­don­tycz­nego jest wspa­nia­łym spo­so­bem na wyróż­nie­nie się w zróż­ni­co­wa­nym tłumie.

logo stomatologiczne, pasty do zębów oraz producenta ortodontycznego

Zdrowie to jeden z naj­waż­niej­szych aspek­tów ludz­kiego życia. Dlatego logo gabi­netu sto­ma­tolo­gicz­nego lub orto­don­tycz­nego powinno sym­bo­li­zo­wać uzdra­wia­jącą naturę firmy, któ­rej celem jest praca na rzecz lecze­nia i tera­pii. Podczas gdy styl logo jest bli­sko zwią­zany ze zdro­wiem, uży­cie kolo­rów, gra­fik i czcio­nek rów­nież decy­duje o koń­co­wym suk­ce­sie logo zdro­wot­nego. Poniżej znaj­dują się przy­kłady świet­nych reali­za­cji, a także instruk­cja, która pomoże Ci stwo­rzyć logo doskonałe.

Poznaj świetne wzory logo stomatologicznego.

przykłady wzorów logo ortodontycznych oraz gabinetu stomatologicznego

Pamiętaj o zasa­dach.
Czyli jak zro­bić dobre logo
sto­ma­to­lo­giczne lub ortodontyczne?

Opiekę sto­ma­to­lo­giczną zapew­niają wykwa­li­fi­ko­wani spe­cja­li­ści wszel­kiej maści. Konsultanci medyczni, pro­fe­sjo­nalny per­so­nel pie­lę­gniar­ski, leka­rze sto­ma­to­lo­dzy far­ma­ceuci itp., dla­tego, przed zapro­jek­to­wa­niem odpo­wied­niego logo należy roz­wa­żyć kilka klu­czo­wych czyn­ni­ków sym­bo­li­zu­ją­cych lecz­ni­czy cha­rak­ter firmy.

przykłady znaków stomatologii estetycznej, ortodoncji i protetyki

Podstawowe ele­menty wzoru logo gabi­ne­tów sto­ma­to­lo­gicz­nych. Ortodonci lub sto­ma­to­lo­dzy spe­cja­li­ści pro­wa­dzą zazwy­czaj pry­watne prak­tyki w kli­ni­kach, dla­tego też potrze­bują uni­ka­to­wej iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej, by zapre­zen­to­wać swoje pro­fe­sjo­nalne usługi i zabiegi w branży sto­ma­to­lo­gicz­nej. Poniżej opi­su­jemy pod­sta­wowe cechy logo sto­ma­to­lo­gicz­nego. Takie jak wła­ściwa kolo­ry­styka i sym­bo­lika. A także krój pisma i czcionki.

1. Umieszczenie tek­stu i innych czcio­nek
w logo stomatologicznym.

Wykorzystanie pro­fe­sjo­nal­nych kro­jów pisma w logo orto­don­cji to praw­dziwy fun­da­ment uda­nych zna­ków. Wybór wła­ści­wej czcionki jest ważny, ponie­waż nadaje ona wia­ry­godny wygląd zna­kowi gra­ficz­nemu orto­don­cji. Pomimo, iż umiesz­cze­nie tek­stu w takiego typu zna­kach fir­mo­wych nie jest konieczne, leka­rze sto­ma­to­lo­dzy zwy­kle zamiesz­czają w logo den­ty­stycz­nym nazwę firmy czy wła­sne nazwi­sko. By dodać logo­ty­powi pro­fe­sjo­na­li­zmu typo­wego dla prak­tyki lekar­skiej można użyć takich czcio­nek jak Times New Roman czy Corsiva. Ponadczasowe, kla­syczne logo doda wia­ry­god­no­ści każ­dej profesji.

2. Logo sto­ma­to­log. Odpowiednie gra­fiki i symbole.

Lekarze sto­ma­to­lo­dzy czę­sto pro­jek­tują swoje logo­typy den­ty­styczne, uważ­nie zwra­ca­jąc uwagę na ilu­stra­cje i szcze­góły. Bąbelki z piany czy szczo­teczka z pastą do zębów na wło­siu przy ustach peł­nych bia­łych zębów two­rzą wspa­niały obraz i od razu infor­mują każ­dego prze­chod­nia, że w pobliżu znaj­duje się gabi­net dentystyczny.

Kreatywność w two­rze­niu zna­ków gra­ficz­nych jest nie­ogra­ni­czona i wiele wię­cej opcji jest wciąż dostęp­nych. Animowane obrazki, przed­sta­wia­jące przy­jaź­nie wyglą­da­jące zęby wyko­nu­jące codzienne czyn­no­ści mogą być wyko­rzy­stane jako ilu­stra­cje mające na celu wywo­ła­nie poczu­cia szczę­ścia, rado­ści i bez­pie­czeń­stwa w małych pacjen­tach gabi­ne­tów sto­ma­to­lo­gicz­nych. Dzieci w prze­dziale wie­ko­wym od dwóch do pię­ciu lat zazwy­czaj pła­czą, gdy przy­cho­dzą do swo­jego den­ty­sty na regu­larne bada­nia zębów i jamy ust­nej. Jakiekolwiek ani­mo­wane twa­rze nale­żące do zębów w logo den­ty­stycz­nym spra­wią, że poczują się bar­dziej kom­for­towo i będą bar­dziej zre­lak­so­wane. Dlatego też ilu­stra­cja w logo sto­ma­to­log to ważna cecha, którą należy uwzględ­nić przy pro­jek­to­wa­niu znaku graficznego.

3. Kolory koja­rzone z logo dentystycznym.

To sto­no­wane, przy­jemne kolory, które spra­wiają, że czło­wiek czuje się zre­lak­so­wany. Najbardziej domi­nu­ją­cymi kolo­rami w logo den­ty­stycz­nym są biały, różowy i czer­wony, bazu­jące na kolo­rach ludz­kich ust. Kolory wywo­łują wspo­mnie­nia, dla­tego też kolory z okre­ślo­nymi odnie­sie­niami są zazwy­czaj naj­lep­sze. Zielony to rów­nież ważny kolor, ponie­waż ciem­no­zie­lony czy nawet nie­bie­ski czę­sto wpro­wa­dza pro­fe­sjo­na­lizm w znaku firmowym.

Najlepsza kolo­ry­styka logo orto­don­tycz­nego. Ponieważ zabiegi orto­don­tyczne mogą być bole­sne w logo orto­don­cji wyko­rzy­stuje się głów­nie sto­no­wane kolory, by stwo­rzyć wra­że­nie kom­fortu i ulg,. W znaku gra­ficz­nym orto­don­cji czę­sto uży­wane są takie kolory jak różowy, biały, żółty, różne odcie­nie nie­bie­skiego i zielonego.

Co jesz­cze warto wie­dzieć two­rząc logo,
które wygrywa z konkurencją?

To wła­śnie nie­które ważne cechy, które mogą sku­tecz­nie przy­czy­nić się do stwo­rze­nia pro­fe­sjo­nal­nego wzoru logo orto­don­tycz­nego. Może ono słu­żyć jako cenne narzę­dzie iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej dla leka­rzy sto­ma­to­lo­gów i zapew­nić im godną zaufa­nia pozy­cję w branży den­ty­stycz­nej. Ortodontyczny znak fir­mowy może w zna­czący spo­sób zbu­do­wać silną więź pomię­dzy spe­cja­li­stami sto­ma­to­lo­gii i ich pacjentami.

Branża den­ty­styczna, to dzie­dzina medy­cyny, któ­rej pacjenci czę­sto się boją, nie­mniej jed­nak jest ona bar­dzo ważna. Podczas gdy ist­nieje tak wiele pry­wat­nych gabi­ne­tów, bar­dzo istotne jest, by być kon­ku­ren­cyj­nym. Jednym z dobrych spo­so­bów, by to zre­ali­zo­wać jest nie­sa­mo­wite logo, które uwy­pu­kla branżę, będąc jed­no­cze­śnie zapra­sza­ją­cym i ele­ganc­kim oraz poka­zu­jąc klien­tom, że mogą powie­rzyć swoje zęby kon­kret­nemu lekarzowi.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena