X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Księga znaku

Podstawowe narzędzie, budowania wizerunku wielkich firm

Księga identyfikacji
wizualnej
Przewodnik, który
pomaga tworzyć zyski


Spis treści:

Andrzej Sołoduszkiewicz

Autor:

Andrzej
Sołoduszkiewicz

Kiedy wiz­ytówki jed­nej firmy pow­stają w róż­nych siedz­ibach, brand­ing „na oko” przes­taje wystar­czać. Tak jak transat­lantyk , pomimo fal i min­i­mal­nych wahań kursu trzyma się wyz­nac­zonej trasy, tak księga znaku pełni rolę kom­pasu, który w każ­dej sytu­acji i każ­demu pra­cown­ikowi powinna wyz­naczyć właś­ciwy kie­ru­nek dzi­ała­nia. Czym byłaby żegluga bez naw­igacji? To nie ogranicze­nie, lecz potężne narzę­dzie wspar­cia. Chcesz dowie­dzieć się jak to dzi­ała? Koniecznie przeczy­taj ten artykuł.

Brak księgi znaku, oznacza kłopoty ze spójnością wizerunku

Budowanie glob­al­nej świado­mości marki wymaga tego, aby była ona odpowied­nio czytelna i odczy­ty­wana w każdym miejscu i cza­sie, w którym wys­tępuje. Oznacza to, że nawet, gdy pra­cown­icy mówią dziesiątkami języków i uży­wają różnych alfa­betów, wszys­tkie mate­ri­ały fir­mowe posi­adają ten sam wiz­ualny charak­ter i tworzą spójny wizerunek firmy. 

Ten efekt można osiągnąć tylko, gdy dzi­ałają oni według reguł, niewrażli­wych na intencje czy prywatną kreatywność.

Księga znaku - standard unikania wizerunkowej wpadki

W języku ang­iel­skim księga znaku opisy­wana jest jako guide­lines, stan­dards lub man­u­als. Wyty­czne, stan­dardy, instrukcje obsługi — te ter­miny pozwalają lep­iej zrozu­mieć znacze­nie pub­likacji, które stanowią podstawowe narzędzie tworzenia identyfikacji wizualnej firmy.

Kiedyś w formie imponu­ją­cych pub­likacji, dziś najczęś­ciej jako kor­po­ra­cyjne, wewnętrzne strony www, instrukcje obsługi wizerunku firmy służą pra­cown­ikom każdego szczebla w osią­ga­niu jak najlep­szych wyników i poma­gają w wyo­dręb­nie­niu marki spośród konkurencji.

"W wiz­erunku firmy demokracja nie ist­nieje, a przy­na­jm­niej nie powinna." - Owocni

W prezen­towa­niu marki nie powinno być żad­nej wol­ności. Odwrot­nie niż przy wielu otwartych, dają­cych swo­bodę;zasadach nowoczes­nego biz­nesu. Marka nie powinnawyglą­dać raz tak, raz inaczej; to, co w innych przy­pad­kachmoże być uznane za „twór­czy chaos”, tutaj będzie tylkotworzyć wraże­nie nied­bałości i schizofreniczną roz­maitośćwielu stylów w jed­nym brandzie. Krótko mówiąc, to, co nie jest zale­cone w księdze znaku, jest zabronione. Od sygnatury do maskotek firmowych.

Nie przy­pad­kiem więk­szość takich kodek­sów (to następne odpowied­nie określe­nie księgi) zaw­iera również zestawienia właściwych i niewłaściwych Poniżej kilka ciekawych przykładów stron, służą­cych za inter­ak­ty­wne księgi iden­ty­fikacji wielkim firmom.

identyfikacje trzech różnych marek

Przy zarządza­niu tak złożoną struk­turą, jaką jest mar­ket­ing dużej (lub bardzo dużej) firmy, nieporządek jest stanem niemal nat­u­ral­nym — pow­strzy­manie tej entropii wymaga koor­dy­nacji, kon­troli i ogrom­nych ilości pracy. W więk­szości, wykonuje ją za nas właśnie księga logo i iden­ty­fikacji marki, która zawiera w sobie znacznie więcej informacji niż tylko odpowiedź na pytanie jak zaprojektować logo.

Zobacz także: Logo cena. 3 podstępne triki nieuczciwych firm od projektowania logo

Co otrzy­mu­jesz w zamian? Opra­cow­anie logo, slo­ganu, ele­men­tów pomoc­niczych i wszys­t­kich reguł, które składają się na architek­turę marki, to poważna inwest­y­cja. Tak jak każdy z fir­mowych wydatków, może ona okazać się tylko kosztem, bądź też stać się zaczynem przyszłych, więk­szych dochodów.


W marketingowym sensie,
marka to siedziba firmy
Księga identyfikacji wizualnej,
to plan jej architektury

przykład ksiegi identyfikacji firmy Nasa

Nieza­leżnie od lokalnych odd­zi­ałów czy
mobil­nych przed­staw­icieli, na ogół ist­nieje rodzaj
kwa­tery głównej, źródło energii i strate­gii dla
wszys­t­kich podległych struk­tur.

Dla biz­nesu takim sil­nikiem będzie zarząd i lid­erzy
wyz­nacza­jący kierunki roz­woju przed­siębiorstwa.
Wiz­erunk­owo, rolę tego strażnika-przywódcy speł­nia
właśnie księga iden­ty­fikacji, określa­jąc co jest, a co nie
jest warte zaan­gażowa­nia i pochwały.

W ksz­tał­towa­niu zewnętrznego obrazu firmy są tylko
dwie drogi — albo jest to pro­ces otoc­zony opieką i
kon­trolą, albo w ogóle nie można o nim mówić, a
wszys­tkim rządzi przy­padek. Jakkol­wiek by to nie
brzmi­ało, nie ma tu żad­nej samodziel­ności; właśnie
dzięki maksy­mal­nej elasty­czności komu­nikacji spójność
wiz­erunku i dzi­ałań firmy jako całości może być dziś
zarządzana tak elasty­cznie, jak nigdy dotąd...

Twór­cza anar­chia? W glob­al­nej skali tej twór­c­zości
raczej nie będzie widać; brak porządku zaś na pewno
tak. Choć „wol­ność” jest lubianym słowem, zapewne nikt
by nie chciał, by firmy, które pro­dukują dziecięce lekarstwa
bądź pasy bez­pieczeństwa pozostawały całkowicie
swo­bodne. Warto się nad tym zas­tanowić, wyz­nacza­jąc
rozsądne ramy swo­jej przyszłej marce.

Przy dostęp­nej dziś tech­nologii żadne niedoskon­ałości
komu­nikacji nie mogą już być usprawiedliwione.

W wizerunku słowo “dlaczego”
jest ważniejsze od “jak”

Wiele przed­siębiorstw chęt­nie widzi­ałoby się jako „lid­era, wyz­nacza­jącego trendy w branży oraz kreu­jącego postęp tech­no­log­iczny”; tak też się opisują w swoich mis­jach, wiz­jach i rapor­tach. Już sama powszech­ność tego rodzaju określeń świad­czy o dużym ryzyku pus­tosłowia. Cele i cechy marki nie powinny być dobier­ane według ich piękna. Gdy nie wys­tępuje pokrycie między słowami i dzi­ała­ni­ami, iden­ty­fikacja może okazać się tylko mak­i­jażem, który ani nie pomoże w budowa­niu wiz­erunku, ani nie przyniesie pieniędzy.

Gdy księga znaku iden­ty­fikacja wskazuje jakieś dzi­ała­nia jako obow­iązu­jące, powinna tłu­maczyć, z jakich powodów ten właśnie wari­ant ma być jedynym wyborem wszys­t­kich osób związanych z firmą. Wiele osób może odczuwać skrępowanie tego rodzaju reg­u­lam­i­nami. Potrzebne jest wza­jemne porozu­mie­nie, by mogli oni dzi­ałać nie tylko w zgodzie z literą, ale i duchem kody­fikowanych księgą zasad prezen­tacji i identyfikacji firmy.

Poznaj 8 najistotniejszych aspektów projektowania
standardów marki według Jerrego Kuypera

czarno-biały portret Jerry Kuypera

Jerry Kuyper w swo­jej długiej kari­erze miał okazję
pra­cować z wieloma podzi­wianymi lid­erami brandingu.
Księgi identyfikacji wizualnej AT&T, Cisco, WWF (panda!),
Exxon to tylko niek­tóre z prac, w których brał udział w
agenc­jach (Lan­dor, Lippincott&Margulis i inne) bądź jako
samodzielny kon­sul­tant.

Gdy ktoś taki tworzy listę najis­tot­niejszych aspek­tów
pro­jek­towa­nia stan­dardów marki, warto poświę­cić jej
czas. Oto ona.

Strate­gia
Skup się na tym, dlaczego coś jest ważne i co firma stara się osiągnąć w ten sposób zami­ast tłu­maczyć jedynie, jak to zrobić.

Obra­zowość
Konkretne przykłady są na ogół skuteczniejsze niż pra­cowicie spisane instrukcje.

Przys­tęp­ność
Stwórz mate­riał zachę­ca­jący do pracy. Unikaj żargonu.

Zwięzłość
20 stron może być skuteczniejsze niż 50. Nie pub­likuj podręcznika tworzenia wiz­ytówki, gdy możesz po prostu załączyć wzór.

Sza­cunek
 Miej na uwadze, kto będzie korzys­tał z iden­ty­fikacji. Nie obrażaj ich inteligencji.

Równowaga
Celem jest utrzy­manie pro­por­cji między szty­wnoś­cią a elasty­cznoś­cią zasad. Nad­miar które­jkol­wiek jest tak samo niebezpieczny.

Cyfryza­cja
Stwórz prezen­tacje w wer­sji elek­tron­icznej, które będzie można łatwo przesyłać, mody­fikować i drukować we włas­nym zakre­sie. Dla zaawan­sowanych zas­tosowań skuteczniejsza od trady­cyjnych książek będzie kor­po­ra­cyjna, wewnętrzna strona www. W 1987 Gen­eral Elec­tric wydrukowało 2.000 400-stronicowych stan­dardów wiz­erunku. Po roku ani jeden egzem­plarz nie był już dostępny.

Skala
Korzys­tanie z rozwiązań cyfrowych/wirtualnych pozwala lep­iej dos­tosować markę do konkret­nych dzi­ałań i szy­b­ciej reagować na nowe potrzeby.

Dobre prawo pomaga w rozwoju
Złe prawo uszkadza to, co reguluje

Sum­i­enne stosowanie się do zasad zawartych w księdze identyfikacji wizualnej, które zostały niesum­i­en­nie określone również oznacza kłopoty. Dokład­nie tak, jak niezrozu­mi­enie zasad przez zespół nie daje dobrych per­spek­tyw. Rozwiązaniem jed­nak nie jest całkowita rezy­gnacja z zasad, lecz opra­cow­anie takich, które są aut­en­ty­cznie pomocne. Jakość iden­ty­fikacji daje się później odczuć w codzi­en­nych dzi­ała­ni­ach i wynikach każdego pra­cown­ika. Praw­dopodob­nie, jeśli któreś z zagad­nie nie zostało prze­myślane odpowied­nio głęboko, szy­bko się o tym dowiesz (choćby z relacji pod­wład­nych, ale też i z raportów finansowych).

"Dobra księga iden­ty­fikacji wizualnej to przykład kreaty­wnego ograniczenia, które marka narzuca sama sobie, aby stawać się lep­szą." – Owocni

Jeśli reprezen­tu­jesz markę o między­nar­o­dowych aspirac­jach w której brakuje skutecznych narzędzi, po prostu skon­tak­tuj się z nami Kliknij tutaj, lub zadz­woń tel. 660 970 980. Z przy­jem­noś­cią pomożemy Ci opra­cować skuteczny zestaw reguł, które stworzą czytelny wizerunek firmy, który wygrywa z konkurencją.

Oczy­wiś­cie zda­jemy sobie sprawę, że to, co napisal­iśmy zde­cy­dowanie nie wycz­er­puje tem­atu. Jeśli chcesz rozwinąć ten temat, lub masz ciekawe doświad­czenia z włas­nej prak­tyki, prosimy podziel się nimi w komen­tarzach poniżej tej treści.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena