X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Rewolucje w AOL ‐ poznaj logotyp,
który codziennie będzie inny niż wszystko.

Największy dostawca
sieci w USA wyróżnił
się, łamiąc wszelkie
zasady


Spis treści:

To, co zro­bił ze swoim wiz­erunk­iem ame­ry­kań­ski AOL, prze­kra­cza jed­nak zwy­kły poziom ryzyka przy zmi­anie fir­mowego znaku. To zach­wyca­jący przy­kład, jak wiele można osią­gnąć, gdy ma się odwagę wyz­naczać trendy. Już widać, że nowe logo zaczyna być inspi­ra­cją dla pro­jek­tan­tów z całego świata, kumu­lu­jąc roz­głos i sza­cunek dla odno­wio­nej marki. Zapraszamy na wspani­ałą opo­wieść o odważ­nych decyzjach.

Utrata klientów zmusza do bardzo odważnych działań

Świat dookoła zmieniał się — przyszedł więc czas na radykalne zmi­any w AOL-u. Do opra­cow­a­nia iden­ty­fikacji na miarę XXI wieku zatrud­niono agencję, która z awan­gar­dowych propozy­cji uczyniła swój znak fir­mowy.

Logo internetowe AOL (Amer­ica OnLine) straciło fir­mowe kolory, zyskał zaś kropkę w nazwie i zaprzysięgłych wrogów. Jeśli rzeczy­wiś­cie nieważne jest, jak o Tobie piszą (byle by pisali), zmi­ana wiz­erunku pod koniec 2009 roku była decyzją bardzo korzystną.

trzy logotypy AOL

Ory­gi­nalny, trudny do podro­bi­enia styl wzbudził wiele dyskusji i poz­wolił fir­mie zyskać wiele uwagi również poza­ amerykańs­kim rynkiem. Wydatki na logo tego producenta internetu, może być więc wpisana po stronie zysków. Jaki zaś będzie całoś­ciowy bilans korzyści i strat?

Nowa strate­gia starej marki miała zaś komu­nikować: nowoczes­ność, otwartość na zmi­any i obiet­nicę doświad­czenia wysok­iej i trud­nej do podro­bi­enia jakości.

Wszys­tko to ma wesprzeć odświeżony AOL w drodze do odzyska­nia kondy­cji z lat 90-tych, gdy należała ona do lid­erów branży i tak była postrzegana.

Co do nowoczes­ności, jest bezdyskusyjna. Londyńskie stu­dio Wolff Olins (obec­nie część grupy Omni­com) zasłynęło nowa­torskim pode­jś­ciem do idei marki i jej funkcjonowa­nia w społeczeńst­wie. Tym razem zapro­ponował architek­turę marki, która dla więk­szości osób będzie szok­iem. Gdy wejdzie się na stronę www firmy, widać, że logo firmy ma tylko częś­ciowo stałą postać. Białemu, na ogół kadrowanemu napisowi towarzyszy każ­do­ra­zowo inne tło. To bardzo, bardzo rzadko spo­tykane pode­jś­cie, sto­jące w sprzeczności z trady­cyjnie pro­mowanymi, szkol­nymi wzorcami.

Jak wygląda nowy logo internetowe AOL w praktyce?

To, co najbardziej wyróż­nia tę ory­gi­nalną propozy­cję, to roz­maitość zapro­ponowanych grafik. Tworzenie logo firmy wyglądało tak, że zami­ast jed­nego, kor­po­ra­cyjnego koloru czy styl­istyki fotografii w medi­ach obecne są setki najróżniejszych wiz­erunków: od abstrak­cyjnych chmur kolorów, przez złote rybki, kasety mag­neto­fonowe czy zdję­cia sza­le­jącego muzyka. Nie ma tu tylko jed­nego – sztampy, której spodziewać by się można po tak wielkiej korporacji.

"Amerykańskiemu gigan­towi pozostało tylko jedno – ucieczka do przodu"

Choć niezwykle liczne i stale zmieni­a­jące się obrazy-logo nie są przy­pad­kowe. Gdy przyjrzeć się im w więk­szej ilości, tworzą świeży i spójny zestaw, często naw­iązu­jący do lotu czy przestrzeni. Wszys­tkie razem poma­gają budować wraże­nie uni­w­er­sal­ności i energii. Nie bez znaczenia jest też sam efekt niespodzianki — tak zbu­dowana iden­ty­fikacja ma bardzo małe szanse znudzić się kiedykolwiek. To pomysł na miarę marketingu z Apple.

Wszak z każdym rok­iem zasób ilus­tracji można zmieniać bądź uzu­peł­niać; świet­nie pasuje to do płyn­nej z natury obec­nej Sieci, z miesiąca na miesiąc budu­jącej i obal­a­jącej nowe fenomeny popularności. Zastanawiasz się jak zrobić logo, które nie będzie podobne do niczego innego? Poznaj nowe logo AOL, które będzie inne każdego dnia.

różne przedstawienie loga AOL

Zmieniła się nazwy firmy. A raczej sposób prezentacji tej nazwy. Nowy zapis (mniejsze litery i kropka) mają przy­pom­i­nać o inter­ne­towym rodowodzie i odmłodzić ją stosownie do biz­ne­sowych zamierzeń. Kropka na końcu miała też dodawać nowej wiz­ual­ności nacisku i pewności siebie. Dzięki przyjętemu kadrowa­niu nazwa zawsze łączy się z białym tłem, zamieni­a­jąc je w ele­ment całego znaku. W tym wypadku nie ma już klasy­cznej wer­sji pod­sta­wowej i odwróconej choć wielu ludzi przyznaje że nowy znak firmowy przypomina czasem logo szkoły, a nawet przedszkola, z kolei innym kojarzy się z logo sportu, klubu czy drużyny . I chyba nic w tym dziwnego.

Zobacz także: Copywriter i przykłady nazw firm.

Jak w praktyce wyglądał proces projektowania logo AOL?

Zanim pod­jęto wszys­tkie powyższe decyzje, rozważano nawet porzuce­nie niezwykle znanej nazwy. Jak mówią Amerykanie, AOL oznaczał dla wielu „Inter­net Twoich rodz­iców”. Było to wielkim obciąże­niem dla każdej próby odświeże­nia wiz­erunku. Po bada­ni­ach przeprowad­zonych przez agencję Leo Bur­nett (grupa Pub­li­cis) porzu­cono jed­nak ambitne wizje renamingu. Rozpoz­nawal­ność marki, choć nieco przykur­zona, stanow­iła ogromny kap­i­tał, któ­rego nie wolno było zmarnować.

Jak widać, zespół Olinsa nawet przy tym ogranicze­niu potrafił dokonać rewolucji, o której mówiło się i dysku­towało wszędzie. Nie wszys­tkie głosy są pozy­ty­wne — tak niety­powe pode­jś­cie nie może spotkać się tylko z oklaskami.

Po awan­turze związanej z logo londyńskiej olimpiady, gdzie agencja była wzy­wana do zwrotu pieniędzy, jej spec­jal­iści zapewne dobrze rozu­mieją, że gdy aut­en­ty­cznie zmienia się rzeczy­wis­tość, trzeba się liczyć z jej oporem.

“Zmienne identyfikacje” - prezentowane już wcześniej...

Pomysł, by logo zmieni­ało się (wbrew najświętszym regułom brandingu) wraz z każdym pro­duk­tem, nie jest nowy. Co ciekawe, jed­nym z pier­wszych przykładów jest znów praca agencji Wollf Olins. Już w 1967 zestaw opakowań pro­du­centa farb Had­fields Paint wyko­rzysty­wał fir­mowy sym­bol – lisa – upo­zowanego w różnych sytu­ac­jach. Logo (czyli nazwa firmy + rysunek lisa) było więc na każdym pro­duk­cie nieco inne, lecz pewien stan­dard kom­pozy­cji pozostawał niezmi­enny. Ten model dzi­ała­nia zapew­niał zarówno spójność, jak i wyjątkową w tam­tych cza­sach oryginalność.

Choć nie był to ele­ment stałej iden­ty­fikacji, na podobne oper­acje na wiz­erunku decy­dowały się często linie lot­nicze: Bran­iff, British Air­ways, Mex­i­cana czy Jet Blue często korzys­tały (bądź korzys­tają) z różnego rodzaju deseni otacza­ją­cych niezmi­enny zapis nazwy (jest to więc wari­ant stosowany również w AOL-u).

logo Nickelodeon

Jed­nym z bardziej udanych i znanych przykładów podob­nych dzi­ałań jest amerykańska sieć TV Nick­elodeon. Stała jest tutaj typografia, ale już nawet ułoże­nie napisu zmienia się w różnych wer­s­jach znaku (nawet bardziej odważnie, niż w AOL-u). Nazwa prezen­towana była na
najróżniejszych ksz­tał­tach naw­iązu­ją­cych do dziecięcej rozry­wki, w stałej tonacji optymisty­cznej tonacji. Wraz z reor­ga­ni­za­cją marki nastąpiły kole­jne zmi­any; obec­nie stacja prezen­tuje się pod nazwą nick® i zupełnie nową identyfikacją. Choć zmienne identyfikacje stosowane są dziś najczęściej w logo programów, informatyki i IT.

Czy nowy wizerunek AOL, nie jest czasem zbyt odważny?

Nowy wiz­erunek AOL jest bardzo odważny — ale musiał taki być. Gdy postrze­ganie firmy na rynku przes­taje być odpowied­nie, nie pomoże chowanie głowy w piasek. AOL reprezen­tował starą szkołę Inter­netu, a więk­szość firm towarzyszą­cych jego kari­erze już dawno poupadało bądź przeszło kom­pletne, kamu­flu­jące reorganizacje.

Należy pamię­tać, że jak na firmę inter­ne­tową, AOL to dos­to­jny starzec. Pier­wsze dzi­ała­nia rozpoczęły się jeszcze w 1985r.! W świecie e-biznesu to pre­his­to­ria. W najlep­szych lat­ach marka obsługi­wała 30 mil­ionów sub­skry­ben­tów. Zwieńcze­niem tej ekspan­sji było połącze­nie się w 2001 r. z gigan­tem trady­cyjnych mediów - Time Warner Inc.

Jak rysuje się przyszłość “wszystko zawierającej” marki.

Dyrek­torzy finan­sowi dobrze wiedzą, że przeszłość to najlep­szy wskaźnik przyszłości. Ta rysowała się różnie. AOL miał nieszczególną rękę do inwest­y­cji. Kupi­ony za niemal mil­iard $ ser­wis Bebo nie może znaleźć kupca i najpraw­dopodob­niej zostanie po prostu wyłąc­zony. Za komu­nika­tor ICQ menedżerzy AOL zapła­cili kole­jną bajeczną sumę (400 mln $) — i zmuszeni byli sprzedać go za niecałą połowę sumy zakupu. Podobny rachunek został powtór­zony jeszcze przy kilku innych chy­bionych oper­ac­jach. Straty, straty, straty...

Dziś po odłącze­niu od Time Warner, Aol wal­czy o nową silną pozy­cję na rynku. Jesteśmy jego zagorza­łymi fanami i będziemy mu kibi­cować w tej wędrówce..

A jakie jest Twoje zdanie na temat zmi­en­nych logo­typów?

Moim ulu­bionym przykła­dem jest logo agencji Carat. Jeśli masz ciekawe doświad­czenia w tym tema­cie, podziel się nimi w komen­tarzach na samym dole strony.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena