X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo firm komputerowych, informatycznych i IT logo


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Programowanie jest potęż­nym i szybko roz­wi­ja­ją­cym się ryn­kiem. Coraz wię­cej ludzi zaczyna wyko­rzy­sty­wać kom­pu­tery, by uła­twić sobie życie. Branża roz­wi­nęła się na tyle, by zaspo­koić te potrzeby, pozwala też na wiele wię­cej. Efektem tego jest nie­zwy­kle kon­ku­ren­cyjny rynek, na tyle duży, że szansa na suk­ces jest cał­kiem spora. Jeśli jesteś zain­te­re­so­wany pro­wa­dze­niem firmy zaj­mu­ją­cej się pro­gra­mo­wa­niem lub two­rzysz bar­dzo dobre opro­gra­mo­wa­nie to pro­fe­sjo­nalny pro­jekt logo jest tym ele­men­tem, który powi­nien być wzięty pod uwagę jako pierwszy.

logo firmy informatycznej, dostawcy usług IT oraz systemu operacyjnego

Co spra­wia jed­nak, że jedne logo odnosi suk­ces, a inne po pro­stu nie spraw­dza się? Trudno jest odpo­wie­dzieć na to pyta­nie bez ana­lizy czyn­ni­ków, które wpły­wają na ten stan rze­czy. Oto kilka sche­ma­tów i cen­nych porad, które można zasto­so­wać przy pro­jek­to­wa­niu logo IT i programowania.

Świa­towe wzory logo infor­ma­tycz­nego. IT oraz oprogramowanie

przykłady i wzory logotypów z branży IT i informatycznej

Jak zapro­jek­to­wać wspa­niałe logo IT?

Koliste kształty
 Przyglądając się suk­ce­sowi stron Web 2.0, a także zesta­wie­niu Top 10 logo opro­gra­mo­wa­nia i sprzętu, widać, że koli­ste kształty domi­nują w świe­cie logo­ty­pów pro­gra­mo­wa­nia. Dlaczego są tak popu­larne? Ponieważ koja­rzą się z życz­li­wo­ścią i przy­jaź­nią. Kształt ten mówi nam, że dany pro­gram jest cie­kawy i łatwy w obsłu­dze. Ludzie, któ­rzy nie radzą sobie zbyt dobrze z nowymi tech­no­lo­giami, czyli miliony osób w samych Stanach Zjednoczonych, będą bar­dziej skłonni dać szansę takiemu pro­duk­towi, jeśli będzie koja­rzył się z pozy­tyw­nymi emocjami.

Obrazy fal
 Obrazy fal i innych ele­men­tów nawią­zu­ją­cych do ruchu są popu­lar­nym wybo­rem w logo pro­gra­mo­wa­nia, ponie­waż uka­zuję pozy­tywną zmianę i ruch. Świat pro­gra­mo­wa­nia wciąż się zmie­nia i wiele osób poszu­kuje firmy, która zdoła coś w nim zmie­nić. Dodanie pofa­lo­wa­nych linii i kształ­tów spra­wia wra­że­nie, że firma jest wciąż kilka kro­ków przed kon­ku­ren­cją. Jest to ważny czyn­nik, ponie­waż branża ta cechuje się tym, że pro­dukty bar­dzo szybko tracą swą inno­wa­cyj­ność, cza­sami nawet w kilka tygo­dni. Musisz także pamię­tać, że nie­fra­so­bliwa i nie­prze­my­ślana zmiana logo może skoń­czyć się kry­zy­sem toż­sa­mo­ści przedsiębiorstwa.

Kształty kwa­dratu i sze­ścianu
 Nie są to tylko kształty wielu kom­pu­te­rów, są także sym­bo­lem bez­po­śred­nio­ści. Może sta­no­wić to zachę­ca­jącą war­tość dla tych, któ­rzy poszu­kują pro­gra­mów „bez zbęd­nych dodat­ków”, robią­cych to, co powinny. Logo infor­ma­tyka, które używa tych kształ­tów oddaje rze­czową i prak­tyczną naturę samej firmy.

Jasne kolory
 Przeglądając kolejne logo pro­gra­mo­wa­nia, nie­trudno jest zauwa­żyć sze­roki zakres kolo­rów uży­wany w pro­jek­tach. Jest tak w więk­szo­ści z nich i tylko poje­dyn­cze przy­padki logo­ty­pów zdają się łamać ten sche­mat. Sprawia to, że obraz jest nie tylko zabawny i kolo­rowy, lecz także nowo­cze­sny. Logo infor­ma­tyka nie uży­wają krzy­kli­wych kolo­rów tylko i wyłącz­nie w przy­padku samego znaku gra­ficz­nego, lecz są one wyko­rzy­stane dla pożytku całej marki. Porozmawiaj ze swoim pro­jek­tan­tem o tym, które kolory naj­le­piej paso­wa­łyby do stylu two­jego przedsiębiorstwa.

Co warto wie­dzieć o logo­ty­pach IT?

Choć ist­nieje tylko kilka spo­so­bów na to, by wyko­rzy­stać wszyst­kie te ele­menty z powo­dze­niem, pra­wie każda odno­sząca suk­cesy firma pro­gra­mu­jąca posiada logo, które kie­ruje się przy­naj­mniej dwoma z nich. Jasne kolory i pro­ste kształty zdają się defi­nio­wać całą branże, ale nie myśl, że ozna­cza to wyłącz­nie bez­barwne i nie­ory­gi­nalne pro­jekty. Bez względu na to, czy potrze­bu­jesz logo infor­ma­tyczne, mul­ti­me­dialne czy kon­sul­tingu IT.

logo informatyczne, konsultingu IT i multimedialne

Profesjonalny pro­jek­tant logo jest w sta­nie stwo­rzyć obraz, który będzie wyłącz­nie twój, nawet jeśli zawiera tylko pod­sta­wowe ele­menty. Skontaktuj się z pro­jek­tan­tem już dziś, by dowie­dzieć się, jakie logo jest naj­lep­sze dla two­jej firmy.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena