X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo miasta,
dzielnicy, gminy,
powiatu


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Logotypy peł­nią ważną funk­cję w rekla­mie. Nie ina­czej jest w przy­padku sku­tecz­nej pro­mo­cji mia­sta, dziel­nicy, gminy czy powiatu. Udana inwe­sty­cja w logo­typ poka­zuje, że zarządcy myślą per­spek­ty­wi­stycz­nie. Dzięki temu klienci biz­ne­sowi, inwe­sto­rzy czy zwy­kli tury­ści zostaną przy­cią­gnięci przez takie miej­sca dużo łatwiej (i co ważne - przy znacz­nie mniej­szych nakła­dach finansowych).

przykłady logo miasta, gminy oraz dzielnicy

Zarządzanie i koor­dy­na­cja prac zwią­za­nych z regio­nem ozna­cza dzia­ła­nie w nie­ustan­nie zmie­nia­ją­cym się świe­cie. Miejscu prze­sy­co­nym aspek­tami wizu­al­nymi. Istnieje jed­nak kilka rze­czy, które każdy lider jest w sta­nie zro­bić, by dać spo­łe­czeń­stwu nie­zbędną prze­wagę nad kon­ku­ren­cją. Jednak wielu z nich zadaje sobie pyta­nie: jak opra­co­wać takie logo mia­sta, czy logo dziel­nicy, które będzie dla nas ide­alne? Na szczę­ście można to osią­gnąć, prze­strze­ga­jąc kilku łatwych zasad.

Dobre przy­kłady logo miast, dziel­nic, gmin i powiatów

różne wzory logo miast, gmin oraz powiatów

Najlepsze znaki i sym­bole na świe­cie skła­dają się z pro­stego tek­stu i nie­skom­pli­ko­wa­nej gra­fiki. Zarządcom i oso­bom decy­zyj­nym czę­sto wydaje się, że ozda­bia­jąc swoje logo dużą ilo­ścią gra­fik i kolo­rów zyskają silną reak­cję ze strony klien­tów. Tymczasem jest dokład­nie odwrot­nie. Większość logo­ty­pów, które osią­gnęły suk­ces, zawiera bar­dzo pro­sty znak lub sym­bol połą­czony z czy­tel­nym tekstem.

Powyższe logo­typy zawie­rają wyjąt­kowe gra­fiki, tek­stury, kolory i tek­sty, które dopa­so­wują się do prak­tycz­nie każ­dego rodzaju mate­riału pro­mo­cyj­nego. Jedno z naj­bar­dziej genial­nych logo­ty­pów mia­sta przed­sta­wiamy w arty­kule o logo Melbeourne.

Pomysł na ide­alne logo mia­sta, dziel­nicy i gminy

Mając wystar­cza­jące fun­du­sze, należy zain­we­sto­wać w zle­ce­nie stwo­rze­nia logo przez pro­fe­sjo­nalną firmę. Unikatowy logo­typ może wyra­zić cele i umie­jęt­no­ści danej firmy. Rynek jest pełen pro­jek­tan­tów zna­ków gra­ficz­nych, jed­nak tylko nie­wielu potrafi stwo­rzyć logo­typ, który polep­szy zdol­no­ści mar­ke­tin­gowe mia­sta czy całego regionu. Projektant logo powi­nien dobrze znać miej­sce, dla któ­rego two­rzy logo­typ, ponie­waż zyska dzięki temu wgląd potrzebny do stwo­rze­nia odpo­wied­niego logo gminy. Unikatowy znak zapew­nia suk­ces w każ­dym środku przekazu.

Jak owocni pra­cują nad logo­ty­pami
opr­aco­wy­wa­nymi na potrzeby regionów?

Ludzie łatwiej zapa­mię­tują obrazy niż nazwy czy słowa. Dobry znak fir­mowy jest łatwy do zapa­mię­ta­nia, jeśli spra­wia, że odbiorcy są zain­te­re­so­wani danymi cechami oferty. Logo mia­sta, logo dziel­nicy, czy logo gminy to naj­prost­szy i naj­ła­twiej­szy spo­sób przed­sta­wie­nia pozy­tyw­nego wize­runku. Spra­wia ono, że obec­ność danego regionu jest odczu­walna i dostrze­gana. Każde mia­sto, region czy powiat musi zde­cy­do­wać, jaki wize­ru­nek nakre­ślić swoim klien­tom. Logotypy rekla­mują różne cechy w zależ­no­ści od rodzaju odbior­ców. To co przy­ciąga uwagę i zain­te­re­so­wa­nie tury­stów nie zawsze odpo­wiada biznesowi.

Korzystanie z usług Owocnych może wyda­wać się nie­kon­wen­cjo­nalne, ponie­waż korzy­ści ofe­ro­wane przez naszych klien­tów nie sta­no­wią dla nas prio­ry­tetu przy pracy nad logo. To samej insty­tu­cji przy­pi­sy­wana jest marka. Dany region może dzi­siaj pro­mo­wać okre­ślony rodzaj usług, ale jutro może ofe­ro­wać coś zupeł­nie innego. Dlatego w cen­trum zawsze sta­wiamy ide­al­nie wyeks­po­no­wane nazew­nic­two. Jeśli chcesz, aby­śmy zło­żyli Ci bez­płatną ofertę zapro­jek­to­wa­nia logo, po pro­stu daj nam o tym znać.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena