X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo małej firmy usługowej i handlowej


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Małe firmy zaj­mu­jące się usłu­gami lub sprze­dażą deta­liczną są wszę­dzie i cza­sami maja pro­blemy z roz­po­zna­wal­no­ścią na rynku. Istotnym aspek­tem bycia roz­po­zna­wa­nym w swo­jej spo­łecz­no­ści, jest stwo­rze­nie porząd­nego pro­jektu logo. Jest tak wiele przed­się­biorstw zaj­mu­ją­cych się sprze­dażą deta­liczną zarówno w dużych, jak i w małych mia­stach, że kon­su­menci prze­stali już nawet zauwa­żać nowo otwarte sklepy. Dlatego bar­dzo ważne jest, aby twój pro­jekt logo przy­cią­gał uwagę odbiorców.

przykłady logo firmy handlowej i usługowej

Nie trzeba chyba wspo­mi­nać o tym, jak wiele firm na zawsze zamyka swój biz­nes, gdyż nikt nawet nie dał im szansy roz­woju. Nie mieli szansy, aby prze­ko­nać kon­su­men­tów, że są naprawdę dobrze roku­ją­cymi skle­pami. Bardzo czę­sto dzieje się tak dla­tego, że oni sami nie poświę­cili wystar­cza­ją­cej ilo­ści uwagi na pro­mo­cję. Jedyne, co zro­bili, to otwo­rzyli drzwi, wywie­sili tablice i pozwo­lili, aby wszy­scy po pro­stu prze­cho­dzili obok. Jest dużo rze­czy, które może zro­bić mała firma zaj­mu­jąca się usłu­gami i sprze­dażą deta­liczną, aby unik­nąć podob­nej sytu­acji. Dobre logo firmy sprzą­ta­ją­cej, sklepu rowe­ro­wego czy naprawy rowe­rów może w tym przy­padku zdzia­łać cuda.

znak graficzny branży sprzątającej, naprawy rowerów i sklepu rowerowego

Jeszcze przed otwar­ciem drzwi lokalu zacząć należy od dzia­łal­no­ści rekla­mo­wej, a także od zapro­jek­to­wa­nia dobrego logo, prze­ma­wia­ją­cego do kon­su­men­tów. Spraw, aby otwar­cie stało się wiel­kim i waż­nym wyda­rze­niem, a twój nowy biz­nes stał się miej­scem, które dostar­cza kon­su­men­tom wielu rodza­jów dosko­na­łych pro­duk­tów. Umieść logo swo­jej firmy na wszyst­kich mate­ria­łach rekla­mo­wych, a także na stro­nie inter­ne­to­wej. Ludzie będą czę­sto na nie wpa­dać i zaczną roz­po­zna­wać twoją firmę na długo przed otwar­ciem lokalu. Bez względu na to czy jest to logo rowe­rowe, czy logo firmy sprzątającej.

logo serwisu GreenGas, usług Fortune oraz wypożyczalni Sixt

Następnie możesz przy­go­to­wać wiel­kie, impo­nu­jące otwar­cie. Zaproś przed­sta­wi­cieli lokal­nego radia i tele­wi­zji, i stwórz z tego rze­czy­wi­ście wyda­rze­nie na wielką skalę. Umieść logo swo­jej firmy sprze­daży deta­licz­nej we wszyst­kich moż­li­wych miej­scach i upew­nij się, że wspo­mną o nim w radio i pokażą je w tele­wi­zji. Daj z sie­bie wszystko: poroz­wie­szaj balony, znaki i banery. Rozdawaj drobne gadżety pro­mo­cyjne, które będą miały na sobie logo two­jej firmy – wszystko, aby spo­łe­czeń­stwo dowie­działo się, że ist­nie­jesz. Takim dzia­ła­niem zyskasz uwagę konsumentów.

różne logo handlu, sklepu i turystyki

Najlepsze, co możesz zro­bić tuż po wiel­kim otwar­ciu, jest kon­ty­nu­acja dzia­łal­no­ści rekla­mo­wej. Istnieje wiele małych firm, które ze względu na brak dosta­tecz­nej reklamy, zostały szybko zapo­mniane przez spo­łe­czeń­stwo. Budując biz­nes i plan mar­ke­tin­gowy na dłuż­szy okres czasu, należy poświę­cać odpo­wied­nią ilość środ­ków finan­so­wych na reklamę. Jeśli chcesz odnieść suk­ces, musisz przy­cią­gnąć do sie­bie ludzi.

Doskonałe wzory i przy­kłady logo dla małych firm.
Handlowych i usługowych.

kilkanaście przykładów logotypów małych firm branży handlowej i usługowej

Symbolika, kolo­ry­styka i czcionki.
Jak zapro­jek­to­wać logo dla firmy
detalicznej?

Branża han­dlu deta­licz­nego to, ogól­nie rzecz bio­rąc, sklepy. W tym biz­ne­sie, wła­ści­ciel kupuje dużą ilość towaru od hur­tow­nika i z zyskiem sprze­daje towary klien­tom. Zwykle odbywa się to w skle­pach, które sprze­dają towar w okre­ślo­nym regio­nie. Sklepy ist­nie­jące na rynku zaopa­trują klien­tów zagra­nicą. Ten rodzaj biz­nesu jed­nak wciąż musi mieć repre­zen­tu­jący go sym­bol, dla­tego też pro­jek­tuje się dla nich znaki gra­ficzne. Dla tych logo­ty­pów nie ist­nieją spe­cjalne czy zastrze­żone cechy. Wszystko zależy od wła­ści­ciela sklepu, może on mieć akie logo, jakie sobie zaży­czy. Jedyną rze­czą, którą należy roz­wa­żyć jest to, by nie były zbyt duże. Niektóre cechy, które należy wziąć pod uwagę znaj­dują się poniżej:

Czcionki i dobór słów są dla bar­dzo ważne dla firm zaj­mu­ją­cych się sprze­dażą deta­liczną. Jest tak, ponie­waż więk­szość skle­pów ma w logo swoją nazwę. Głównie dla­tego nazwa musi być uwy­pu­klo­nym ele­men­tem logo. Czcionki są zazwy­czaj wyraźne, tak, by nazwę było łatwo odczytać.

Kolory w tego typu logo­ty­pach nie są bar­dzo ważne. Pomimo, że zazwy­czaj kolory w logo są ważne, nie jest tak w przy­padku logo sprze­daży deta­licz­nej. Przedsiębiorcy w han­dlu deta­licz­nym sta­rają się jed­nak, by kolory paso­wały do sprze­da­wa­nych przez nich towa­rów. Właściciel sklepu spo­żyw­czego na przy­kład może mieć logo w kolo­rze brą­zo­wym, zie­lo­nym lub jakim­kol­wiek koja­rzą­cym się z jedze­niem. Jednak, jak wspo­mniano wcze­śniej, wszystko zależy od właściciela.

Styl ma zna­cze­nie - znak gra­ficzny sprze­daży deta­licz­nej powi­nien być tak mały, jak to tylko moż­liwe. Ponieważ zawiera on głów­nie nazwę, powi­nien być na tyle sty­lo­wy by ludzie nie mieli pro­ble­mów z odczy­ta­niem nazwy. Nawet, jeśli ktoś tylko rzuci na niego okiem, musi być w sta­nie zro­zu­mieć nazwę. W skró­cie od logo rowe­ro­wego po logo firmy sprzą­ta­ją­cej, żadne nie może być „przedobrzone”.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena