X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo biura podróży, hotelu, hostelu


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Zaprojektowanie fascy­nu­ją­cego i efek­tyw­nego logo dla ludzi w podróży i tury­styki łączy się z rze­tel­nym zro­zu­mie­niem potrzeb i pra­gnień klien­tów. Bez względu na to, czy pro­wa­dzisz biuro podróży, hotel, hostel czy egzo­tyczny ośro­dek waka­cyjny, zanim spo­tkasz się ze swoim twór­czym i przy­ja­ciel­skim pro­jek­tan­tem logo, musisz poznać wszyst­kie (mate­rialne i emo­cjo­nalne) korzy­ści, jakie twoja firma zapew­nia konsumentom.

Logo biura podróży

Świetne wzory logo hoteli, hosteli i biur podróży

Wzory logo hoteli, hosteli i biur podróży

Poniżej znaj­dziesz kilka pod­sta­wo­wych ele­men­tów, które powinny zostać zawarte w pro­jek­cie logo skie­ro­wa­nego do ludzi w podróży lub tury­stów. Posiadanie porząd­nego planu przy two­rze­niu pro­jektu logo biura podróży, logo hotelu czy logo hostelu bar­dzo pomoże two­jej fir­mie w uzy­ska­niu efek­tyw­nego wzoru.

Jak zapro­jek­to­wać logo hotelu,
ośrodka lub logo biura podróży?

Logo to śro­dek, dzięki któ­remu firma jest roz­po­zna­wana w świe­cie biz­nesu lub łatwa metoda przed­sta­wie­nia na rynku sym­bolu, dzięki któ­remu firma sta­nie się zapa­mię­tana. Jeśli biuro ofe­ruje wycieczki do miast o pięk­nej, buj­nej roślin­no­ści w pro­jek­cie logo powinny zna­leźć się drzewa itp. Tak samo jeśli miej­sce podróży sły­nie z moż­li­wo­ści żeglo­wa­nia, w logo cam­pingu czy motelu mogą się zna­leźć obrazy żagló­wek itd. Tu wyobraź­nia pro­jek­tan­tów może być nieograniczona.

Logo motelu, firmy campingowej i grupy hoteli

Przed stwo­rze­niem logo podróż­ni­czego należy roz­wa­żyć to, jakich czcio­nek i kolo­rów powi­nie­neś użyć, czy lep­sze będą sym­bole czy znaki. Obrazy i sym­bole zawarte w pro­jek­cie logo powinny być dopa­so­wane do natury two­jej branży.

Kolorystyka w logo zwią­za­nych z podróżowaniem

Ważną czę­ścią two­rze­nia kre­atyw­nego pro­jektu logo podróż­ni­czego jest odna­le­zie­nie odpo­wied­nich kolo­rów. Niektóre odcie­nie wywo­łują silne sko­ja­rze­nia lub przy­wo­dzą na myśl pewne ste­reo­typy. Jeśli pro­wa­dzisz biuro podróży orga­ni­zu­jące wycieczki w tro­pi­kalne miej­sca, takie jak Bali (Indonezja) czy Cancun (Meksyk), sam zauwa­żysz, że tego typu logo podróż­ni­cze pra­wie zawsze mają kolor zie­lony lub nie­bie­ski. Jeśli myślisz o logo dla ośrodka wypo­czyn­ko­wego, agro­tu­ry­styki lub pen­sjo­natu, możesz odwo­łać się do kolo­rów, które pod­kre­ślą wyjąt­kowy cha­rak­ter tych miejsc.

Logo ośrodka wypoczynkowego, agroturystyki i pensjonatu

Z dru­giej strony, brązy naj­czę­ściej łączone są z pusty­niami, a biele z zim­nymi rejo­nami geo­gra­ficz­nymi. Łatwo zauwa­żyć, że nie­mal wszyst­kie kolory wyko­rzy­sty­wane są zgod­nie z naturą miej­sca, jakim zaj­muje się firma. Choć zda­rzają się fan­ta­styczne wyjątki od tej reguły.

Typografia i czcionki logo­ty­pów turystycznych

Jeśli cho­dzi o wybór czcionki, naj­bar­dziej odpo­wied­nia dla two­jego logo hotelu, hostelu czy logo biura podróży podróż­ni­czego będzie ta, która jest naj­le­piej dopa­so­wana do rodzaju pro­duk­tów, jakie sprze­da­jesz, lub usług, jakie świad­czysz. Styl pisma Roman czy kla­syczny Old-English będą odpo­wied­nie, jeśli pro­mu­jesz for­malne miej­sca i loka­cje podróży. Jeśli jest to loka­li­za­cja prze­zna­czona dla całych rodzin, możesz poba­wić się wie­loma kolo­rami przy uży­ciu zwy­kłego stylu czcionki. Tak jak w poniż­szych przy­kła­dach logo cam­pingu, biura tury­stycz­nego, zajazdu czy schroniska.

Logo zajazdu, biura turystycznego i schroniska

Logo Firm Organizujących Wycieczki róż­nią się mię­dzy sobą tak jak róż­nią się rodzaje świad­czo­nych przez nie usług. Ich zada­niem jest odzwier­cie­dla­nie kon­kret­nej branży, któ­rej logo repre­zen­tują. Z przy­jem­no­ścią pomo­żemy Ci opra­co­wać logo z któ­rego będziesz dumny.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena