X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo firmy transportowej, przewozowej,
logistycznej i spedycja


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Niezwykłe jest to, jak pro­ste logo trans­por­towe umiesz­czone na pojaz­dach może oka­zać się twoim głów­nym narzę­dziem mar­ke­tin­go­wym. Znaki gra­ficzne peł­nią ważną funk­cję w rekla­mie. Jeśli jesteś prze­wo­źni­kiem, pra­cu­jesz w spedy­cji lub logi­styce (a nawet jeśli jesteś pry­wat­nym wła­ści­cie­lem TIR’a) twój pro­jekt logo powi­nien być umiesz­czany na każ­dym pojeź­dzie, który posia­dasz. Zabieg ten sprawi, że dzie­siątki, albo nawet setki osób poznają nazwę two­jej firmy. Jeśli twoje główne logo jest uni­kalne i pro­fe­sjo­nalne, także zosta­nie zapamiętane.

Logo firmy transportowej

Ludzie o wiele łatwiej utrwa­lają sobie w pamięci obrazy i pro­jekty logo, niż słowa i imiona. Samochody te mogą nawet zaje­chać w dal­sze rejony kraju, co sprawi, że logo trans­por­towe zoba­czy jesz­cze więk­sza ilość osób. Jeśli zapa­mię­tają twój pro­jekt i odwie­dzą twoją stronę, pozy­skasz nowych klientów.

Wzory naj­lep­szych logo spe­dy­cji
i trans­portu na świecie

Przykłady logo dla firmy transportowej

Reklama jest sto­so­wana także po to, aby wykre­ować okre­ślone obrazy okre­śla­jące twoją markę i firmę. Twoje pro­jekty logo samo­cho­do­wych pomogą ludziom odróż­nić cię od kon­ku­ren­cji. Rozróżnienie to będzie moż­liwe, ponie­waż twój pro­jekt logo­typu jest bar­dziej pro­fe­sjo­nalny i uni­kalny niż te, które wyko­rzy­sty­wane są przez inne firmy. Na przy­kład, przed­się­bior­stwo UPS jest znane z wyso­kiej jako­ści, ter­mi­no­wych dostaw dla wyż­szych klas spo­łecz­nych.

Zobacz także: Nowe logo w moto­ry­za­cji. Audi, Volksvagen, Peugeot i Citroen.

Jeśli przed­sta­wisz swoim klien­tom pro­jekt logo tir, jachtu a nawet łodzi czy statku o wyso­kiej jako­ści to z pew­no­ścią zapad­nie im ono w pamięci. Jeśli twój logo­typ ma pro­fe­sjo­nalną formę i zapre­zen­to­wany jest w odpo­wied­nim miej­scu, twoje szanse na suk­ces staną się więk­sze. Ludzie nie tylko zaczną zapa­mię­ty­wać nazwę two­jego biz­nesu firmy, ale na zawsze zapa­mię­tają też uni­kalny znak i symbol.

Jak two­rzy się udane logo­typy i sym­bole gra­ficzne w tak kon­ku­ren­cyj­nej branży?

Przesłanie firmy prze­ka­zane za pośred­nic­twem logo­typu jest sku­tecz­niej­sze niż cała kam­pa­nia pro­mo­cyjna. Przyciągający wzrok wize­ru­nek trans­portu, spe­dy­cji czy logi­styki zawsze pomaga fir­mie two­rzyć jej markę. Łącząc pro­stotę, rów­no­wagę i har­mo­nię z bły­sko­tliwą kom­bi­na­cją kolo­rów można stwo­rzyć bar­dziej widoczny wize­ru­nek. Znak gra­ficzny, który przy­ciąga uwagę mak­sy­ma­li­zuje szyb­kość komu­ni­ka­cji z oglą­da­ją­cymi i jest nie­za­leżny od jego mar­ke­tin­go­wego zastosowania.

Znane znaki graficzne spedycji, jachtu i firmy kurierskiej

Tworząc logo­typy z branży trans­por­to­wej poświę­camy dużą uwagę temu, aby upew­nić się, by okre­ślony pro­jekt odpo­wia­dał sty­lowi i cha­rak­te­rowi okre­ślo­nej firmy. Pracując nad Twoim logiem w Owocnych zasta­no­wimy się nawet nad takimi aspe­ktami Twojego biz­nesu jak łagodna czy agre­sywna forma sprzedaży?

Logotypy dotrą tam, gdzie wiele reklam nie jest w stanie

Logo jest nama­calną pre­zen­ta­cją, która pra­cuje nad uwy­pu­kle­niem marki. Większość ludzi myli słowo „marka” z „logo”; a tak naprawdę te dwie rze­czy dzia­łają razem. Przyciągający wzrok logo­typ łączy ze sobą cel, wize­ru­nek i to, na czym sku­pia się firma wraz z głów­nym prze­sła­niem mar­ke­tin­go­wym, two­rząc coś, co zostaje w umy­śle każ­dego, kto na nie spoj­rzy. Odrobina stylu w pro­jek­cie logo kom­ple­men­tuje biz­nes. To, jak dla odbior­ców wygląda logo danej firmy jest waż­niej­sze od tego, jak wygląda dla jej właścicieli.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena