X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo fundacji, organizacji i stowarzyszeń


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Jako wła­ści­ciel fun­da­cji lub czło­nek zacnego sto­wa­rzy­sze­nia, dobrze zda­jesz sobie sprawę, że zna­le­zie­nie odpo­wied­niego źró­dła finan­sowa, może być nie­zwy­kle przy­tła­cza­ją­cym pro­ce­sem. Ludzie zwy­kle nie mają poję­cia, do kogo się zwró­cić, lub jak wygląda sam pro­ces ubie­ga­nia się o wspar­cie lub dota­cje. To tylko potwier­dza powszech­nie znaną prawdę, że logo każ­dej orga­ni­za­cji ma duży wpływ na jej odbiorców.

Budowa sil­nej wize­run­kowo marki, w tak kon­ku­ren­cyj­nej branży zapew­nia odbior­com przede w­szyst­kim naj­waż­niej­sze w tej dzia­łal­no­ści poczu­cie bez­pie­czeń­stwa. Sprawia, że jeste­śmy postrze­gani jako wia­ry­godna, doj­rzała insty­tu­cja, któ­rej można zaufać.

Wzory logo fun­da­cji, sto­wa­rzy­szeń i organizacji

Różne wzory logo stowarzyszenia

Organizacje poza­rzą­dowe od tysięcy lat uży­wają do iden­ty­fi­ka­cji sym­boli, her­bów, flag i ikon. Owocni poma­gają orga­ni­za­cjom, fun­da­cjom i sto­wa­rzy­sze­niom w wypro­mo­wa­niu wła­snej marki poprzez two­rze­nie dla nich logo­ty­pów, sym­boli i wszyst­kich innych iden­ty­fi­ka­to­rów, które poma­gają im się wyróż­nić na tle kon­ku­ren­cji. Dzięki solid­nym pod­sta­wom firmy i dobrej jako­ści pro­jek­tom, Owocni są postrze­gani jako lide­rzy Polskiego rynku pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­nego. Powyższe przy­kłady pre­zen­tują świa­towe stan­dardy i nie zostały zapro­jek­to­wane przez nas. Jeśli chcesz zoba­czyć nasze reali­za­cje, zaj­rzyj do naszego portfolio.

Co powinny zawie­rać logo­typy, któ­rych zada­niem jest zjed­na­nie sobie ludzi?

Logotyp jest wizu­al­nym repre­zen­tan­tem insty­tu­cji na rynku. Jego pro­jekt i wygląd zależy od rodzaju pro­wa­dzo­nych przez nią dzia­łań. Wzory logo róż­nią się w zależ­no­ści od branży. Krótko mówiąc, znak gra­ficzny musi przed­sta­wiać obraz tego, czym dokład­nie zaj­muje się orga­ni­za­cji i do jakiej branży należy. Dobre przed­sta­wie­nie insty­tu­cji za pomocą tylko jed­nej gra­fiki to naprawdę skom­pli­ko­wane zadanie.

Logotypy fundacji pożytku publicznego, organizacji pozarządowej i międzynarodowego stowarzyszenia

Projektując iden­ty­fi­ka­cję wizu­alną należy wziąć pod uwagę wiele róż­nych czyn­ni­ków. Rozważyć roz­miar orga­ni­za­cji, jej histo­rię, sko­ja­rzone barwy, maskotki, lako­niczne pseu­do­nimy, loka­li­za­cję oraz kam­pa­nie. Gdy już poznamy te infor­ma­cje, możemy zacząć pro­jek­to­wa­nie, które pasuje do misji jed­nostki i jej oso­bo­wo­ści. Projektowanie spój­nej toż­sa­mo­ści, która nie będzie ode­rwana od rze­czy­wi­sto­ści. Znak roz­po­znaw­czy to zna­czący ele­ment wize­runku. To obraz, który klient będzie pamiętał.

Kolorystyka i styl w logo­ty­pach organizacji

Kolory w każ­dym logo orga­ni­za­cji są nie­zwy­kle ważne. Możemy na przy­kład zauwa­żyć, kolor nie­bie­ski w wielu insty­tu­cjo­nal­nych logo­ty­pach. Jest tak dla­tego, że nie­bie­ski sym­bo­li­zuje komu­ni­ka­cję i koja­rzy się z przy­ja­zną atmos­ferą wśród ludzi. W logo mogą być wyko­rzy­stane różne odcie­nie tego koloru. Od jasnego  cyja­no­wego, sym­bo­li­zu­ją­cego radość po gra­na­towy sym­bol­izu­jący bezpieczeństwo.

Nie mniej­sze zna­cze­nie ma sam wzór i styl. Wielokrotnie można zauwa­żyć, że logo sto­wa­rzy­sze­nia nie spraw­dza się na rynku z powodu jego nie­po­trzeb­nej sty­li­za­cji. Logo musi dokład­nie dopa­so­wy­wać się do motywu firmy. Warto zapa­mię­tać, że zbyt ozdobne logo nigdy nie będzie się spraw­dzać. Wyżej wymie­nione punkty to klu­czowe ele­menty skła­da­jące się na lep­sze i bar­dziej efek­tywne logo, które robi wra­że­nie na rynku.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena