X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo medyczne i logo szpitala, lekarzy, przychodni


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Bez względu na to, czy pro­wa­dzisz wła­sną prak­tykę lekar­ską, przy­chod­nię, albo jaki­kol­wiek inny ośro­dek zdro­wia, potrze­bu­jesz pro­fe­sjo­nal­nie zapro­jek­to­wa­nego logo. Te logo­typy znacz­nie róż­nią się od innych rodza­jów logo pod wzglę­dem doboru koloru, stylu i prze­ka­zy­wa­nych emo­cji. Niezwykle istotne jest, by były zapro­jek­to­wane przez eks­per­tów, były uni­kalne i profesjonalne.

logo przychodni medycznej Navilyst Medical oraz kliniki lekarskiej Mayo Clinic

Logo odgrywa klu­czową rolę w prze­ka­zy­wa­niu światu prze­sła­nia. Zaprojektowanie wła­ści­wego logo­typu zależy of kilku róż­nych czyn­ni­ków, takich jak to, w jakiej branży dzia­łamy, jakie prze­sła­nie chcemy zako­mu­ni­ko­wać lub to, jak bar­dzo skom­pli­ko­wane logo chcemy posia­dać. Poniżej przed­sta­wi­li­śmy kilka waż­nych ele­men­tów, które przy­czy­niają się do stwo­rze­nia sku­tecz­nego wzoru logo, włą­cza­jąc kolory, sym­bole i wybór czcio­nek. Jednak na początku warto przyj­rzeć się dosko­na­łym wzo­rom i przy­kła­dom repre­zen­tu­ją­cym całą branżę.

Świa­towe wzory logo szpi­tali i klinik

przykłady logo szpitali i klinik

Upewnij się, że pro­jekt jest pro­sty i kreatywny

Kreatywny i pro­sty wzór z pew­no­ścią zapewni pro­fe­sjo­nalny wygląd sym­bo­lowi opieki zdro­wot­nej. Wyraźne i odpo­wied­nie gra­fiki, sku­pia­jące się na usłu­gach zwią­za­nych ze zdro­wiem będą sym­bo­li­zo­wać tera­pię w opiece zdro­wot­nej i prze­mó­wią do poten­cjal­nych klientów.

logo pogotowia ratunkowego EmerMed i przychodni lekarskiej Edinburgh Clinic

Profesjonalne uży­cie ele­men­tów pro­jektu może spra­wić, że znak gra­ficzny opieki zdro­wot­nej będzie atrak­cyjny i pomoże w zna­czą­cym repre­zen­to­wa­niu cech firmy zaj­mu­ją­cej się opieką zdro­wotną w całej branży medycznej.

Wybór wła­ści­wych kolo­rów logo medycznego

Projektując logo opieki zdro­wot­nej, szpitala czy kli­niki nie­zbędne jest wyko­rzy­sta­nie wła­ści­wej palety kolo­rów, która potrafi sku­tecz­nie zapre­zen­to­wać cechy zwią­zane ze zdro­wiem. Takie kolory jak szary, nie­bie­ski, biały, czarny, zie­lony, czer­wony, brą­zowy lub beżowy mogą być wyko­rzy­stane do nada­nia pro­fe­sjo­nal­nego wyglądu logo­ty­powi opieki zdro­wot­nej. Można też użyć bar­dziej koją­cej kolo­ry­styki, by zapre­zen­to­wać uzdra­wia­jący cha­rak­ter i tro­skę.

Logo szpi­tala zapew­nia szpi­ta­lowi natych­mia­stowe roz­po­zna­wa­nie, powinno być więc na tyle atrak­cyjne, by przy­cią­gać uwagę. Wybór wła­ści­wej kolo­ry­styki dla znaku fir­mo­wego szpi­tala jest bar­dzo ważny.

Wybór pro­stej i wyraź­nej czcionki
i typo­gra­fii do logo opieki zdrowotnej

Zdecyduj się na pro­ste i wyraźne kroje czcio­nek do zapisu nazwy firmy zwią­za­nej z opieką zdro­wotną. To sprawi, że wzór logo będzie wytłu­ma­czalny i łatwy do zro­zu­mie­nia przez poten­cjal­nych klien­tów. Należy się także upew­nić, że tekst jest wystar­cza­jąco duży, by ulep­szyć wygląd znaku fir­mo­wego. Proste czcionki umiesz­cza się w logo, by spra­wić, że będzie ono zro­zu­miałe i czy­telne dla wszyst­kich odbiorców.

Co jesz­cze powinny zawie­rać logo przy­chodni i szpitala?

Logo szpi­tala to gra­ficzne przed­sta­wie­nie szpi­tala, które wiele mówi o jego pro­fe­sjo­na­li­zmie i odda­niu. Logo przy­chodni powinno zawie­rać pewne ważne ele­menty, takie jak wła­ściwe emo­cje, wła­ściwy styl i pro­fe­sjo­na­lizm. Poniższe ele­menty pro­jektu spra­wią, że logo szpi­tala będzie się wyróż­niać wśród innych i zaszcze­pią w poten­cjal­nych klien­tach poczu­cie wiarygodności.

logo gabinetu medycznego i poradni medycznej

Emocje
Ludzie, któ­rzy maja stycz­ność z twoją firmą, dużo chęt­niej sko­rzy­stają z two­ich usług, jeśli twoje logo wywoła w nich pozy­tywne sko­ja­rze­nia i emo­cje. Przekazanie poczu­cia tro­ski jest ważną czę­ścią logo kli­nicz­nych. Istnieje wiele spo­so­bów na to, by pro­jek­tant logo­ty­pów mógł to osią­gnąć, jak na przy­kład zasto­so­wa­nie okrę­gów lub innych koli­stych kształ­tów. Wiarygodność i wra­że­nie pro­fe­sjo­na­li­zmu są rów­nie pożą­da­nymi emo­cjami. Mogą być wywo­łane poprzez kształt i kolor. Należy jed­nak zauwa­żyć, że nie­pro­fe­sjo­nalne logo medyczne mogą spra­wić, że klienci uznają cię za ama­tora nie­god­nego ich zaufania.

Styl
Jaki styl ma twoja firma? Ponieważ logo medyczne, przy­chodni czy szpi­tala są uni­kal­nym odzwier­cie­dle­niem two­jej firmy i repre­zen­to­wa­nych przez nią war­to­ści, powi­nie­neś dokład­nie roz­wa­żyć tę kwe­stię. Jeśli pro­wa­dzisz dzia­łal­ność o nowo­cze­snym, inno­wa­cyj­nym cha­rak­te­rze, kla­syczne logo nie wystar­czy. Wybrany styl będzie okre­ślał i odzwier­cie­dlał twoją całą firmę, więc doko­nuj roz­waż­nych wybo­rów i trzy­maj się ich.

Profesjonalizm
Jak zro­bić pro­fe­sjo­nalne logo? Jest to naj­waż­niej­szy aspekt medycz­nych logo. Projektant logo wie, jak zasto­so­wać wszyst­kie powyż­sze suge­stie i połą­czyć je w atrak­cyjny i pro­fe­sjo­nalny pro­jekt, który jest uni­kalny i stwo­rzony tylko dla cie­bie. Opieka zdro­wotna jest coraz bar­dziej kon­ku­ren­cyj­nym ryn­kiem, a wybór odpo­wied­niego logo da two­jemu biz­ne­sowi prze­wagę nad kon­ku­ren­cją. Nie bój się, by zasię­gnąć facho­wej opi­nii i pomocy w tej wysoce wyspe­cja­li­zo­wa­nej kwe­stii, skon­tak­tuj się z pro­jek­tan­tem już dzi­siaj, aby prze­ko­nać się, co eks­pert logo medycz­nych może zro­bić dla two­jej firmy.

Logo to naj­bar­dziej ide­alny ele­ment rekla­mo­wa­nia marki, okre­śla­jący cha­rak­ter i misję firmy. Dlatego ważne, by pro­jek­to­wa­nie logo­typu było odpo­wied­nie, wyróż­nia­jące się i stwo­rzone do prze­ka­zy­wa­nia odbior­com wła­ści­wego prze­sła­nia firmy. Projektowanie logo zdro­wot­nego nie jest wyjąt­kiem; ist­nieje kilka ści­słych zasad, któ­rych należy prze­strze­gać two­rząc zdro­wotne znaki gra­ficzne.

Należy pamię­tać o wyżej wymie­nio­nych ele­men­tach pod­czas pro­jek­to­wa­nia logo­typu szpi­tala. Pomogą one w stwo­rze­niu atrak­cyj­nego wzoru logo szpi­tala, które w zna­czący spo­sób będzie repre­zen­to­wać jego usługi medyczne w branży opieki zdro­wot­nej. Dobre logo szpi­tala odgrywa nie­zbędną rolę w zapew­nie­niu szpi­ta­lowi lub cen­trum usług medycz­nych nie­za­wod­nej rozpoznawalności.

Kiedy twoja firma posiada już pro­fe­sjo­nalne logo medyczne

Kolejnym kro­kiem powinno być upew­nie­nie się, że zosta­nie umiesz­czone na wszyst­kim, co wcho­dzi w skład two­jej dzia­łal­no­ści. Logotypy powinny znaj­do­wać się na każ­dej tablicy i w każ­dej pocze­kalni. Każdy kawa­łek papieru w twoim biu­rze, począw­szy od kar­tek na recepty po wizy­tówki, powi­nien mieć nadruk z twoim logo. Lekarze pra­cu­jący u cie­bie mogą nawet nosić kitle z twoim zna­kiem fir­mo­wym umiesz­czo­nym na fron­cie. W ten spo­sób, logo będą lepiej roz­po­zna­walne, ponie­waż będą czę­sto oglą­dane przez pacjen­tów i innych ludzi. W ten spo­sób buduje się świa­do­mość marki.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena