X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo samochodów i motoryzacyjne

Przykłady projektów warsztatów, komisów czy taxi.


Za chwilę dowiesz się jak zaprojektować logo, które nigdy nie wyjdzie
z mody! Zobaczysz fascynujące wzory i przykłady. Ale najpierw zapytaj
nas o niezobowiązującą ofertę stworzenia logo dla Twojej marki.

Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Bez zna­cze­nia, w jakiej dzie­dzi­nie moto­ry­za­cji dzia­łasz, wła­ściwy pro­jekt logo zapewni ci odpo­wied­nią formę reklamy two­jej firmy. Logo samo­cho­dowe sta­nowi inte­gralną część two­ich akcji pro­mo­cyj­nych. Powinno być uwzględ­nione w twoim pla­nie mar­ke­tin­go­wym, ponie­waż ten jeden mały zna­czek będzie oglą­dany przez setki osób.

Dwa znane logo samochodów Peugeot i Chevrole

Wzór dosko­na­łego logo fir­mo­wego musi być przede wszyst­kim mieć zwią­zek z ofe­ro­wa­nym pro­duk­tem lub usługą. Musi go cha­rak­te­ry­zo­wać pewien urok i magne­tyzm, który przy­cią­gnie klien­tów i rzuci na nich swój czar. Projektując logo­typy moto­ry­za­cyjne należy wziąć pod uwagę ich naj­istot­niej­sze cechy charakterystyczne.

Najlepsze wzory marek i pro­jek­tów logo samochodowych

Logo BMW, Volvo i innych marek

Jak zro­bić logo dla motoryzacji?

Logo moto­ry­za­cyjne - naj­istot­niej­sze cechy samo­cho­do­wych wzo­rów logo.

Firmy uwa­żają pro­jekt logo za naj­waż­niej­szą broń w pro­mo­wa­niu swo­ich usług. Prawdę mówiąc, cha­rak­ter każ­dego indy­wi­du­al­nego biz­nesu ana­li­zuje się na pod­sta­wie rodzaju uży­wa­nego przez niego logo. Logotypy pokry­wają pełen asor­ty­ment peł­nio­nych funk­cji, od repre­zen­to­wa­nia biz­nesu do two­rze­nia plat­formy inter­ne­to­wej, na któ­rej firma może reali­zo­wać swoje umie­jęt­no­ści mar­ke­tin­gowe. Bez względu czy będzie to logo motoru, taxi, czy warsz­tatu samochodowego.

Logo motocykli BTS i taxi

Dobrze zapro­jek­to­wany znak fir­mowy może także poma­gać fir­mie w roz­wi­ja­niu bazy klien­tów, pro­duk­tów i usług, które ofe­ruje firma. Projektując logo należy poświę­cić uwagę trzem aspek­tom oferty. Czynnikom które przy­czy­niają się do stwo­rze­nia zarówno wyróż­nia­ją­cego się jak i sil­nie moty­wu­ją­cego znaku to motyw, naj­now­sze trendy i jakość.

Projekt logo samo­cho­do­wego, motoru oraz taxi

Logo moto­ry­za­cyjne zazwy­czaj zawie­rają pod­sta­wowe czę­ści skła­dowe pojaz­dów. Należą do nich opony, kie­row­nice od rowe­rów, koła samo­cho­dowe i inne roz­ma­ite czę­ści cię­ża­ró­wek i moto­cy­kli Harley Davidson. Marki samo­cho­dowe czę­sto posia­dają także ani­mo­wane znaki gra­ficzne z posta­ciami z kre­skó­wek a nawet same oży­wione samo­chody. Weźmy na przy­kład wul­ka­ni­za­cję. Chcąc na przy­kład polep­szyć sprze­daż opon i samo­cho­do­wych czę­ści zamien­nych, opona w znaku fir­mo­wym może pre­zen­to­wać roz­ma­ite ani­mo­wane sytu­acje, jak na przy­kład prze­kra­cza­nie linii mety w wyścigu dro­go­wym. Jednak logo myjni samo­cho­do­wej czy ser­wisu samo­cho­do­wego też mogą posia­dać świetne pomy­sły jak poka­zu­jemy poniżej.

Niebieskie logo myjni Aqua Style i serwisu samochodowego Gonda

Użycie koloru w logo dla mortoryzacji

Do naj­pow­szech­niej­szych kolo­rów w logo­ty­pach należą czarny, czer­wony, nie­bie­ski i zie­lony. Nie tylko dodają one do znaku gra­ficz­nego ele­ment pod­eks­cy­to­wa­nia, lecz rów­nież są zazwy­czaj bar­dzo moty­wu­jące i koja­rzone z przy­godą. Na doda­tek dodają spor­to­wego ducha moto­cy­kli­stom i kie­row­com spor­to­wych samo­cho­dów na całym świecie.

Czcionki we wzo­rze logo samochodu

Znaki gra­ficzne pro­jek­to­wane dla branży samo­cho­do­wej sku­piają się na dowol­nych w stylu, nie­wy­mia­ro­wych czcion­kach. Najpowszechniejsze czcionki uży­wane w pro­jek­tach gra­ficz­nych moto­ry­za­cyj­nych logo­ty­pów to te oparte na kroju Blackletter, takie jak czcionki Celtic i Gothic.

Logotypy w dużym stop­niu przy­czy­nia się do suk­cesu firmy. Nie ważne czy jest to logo samochodu, czy warsztatu. By upew­nić się, że tak jest, trzeba poświę­cić wiele uwagi pod­czas pro­jek­to­wa­nia logo­typu. Nie powinno się umiesz­czać zbyt wielu kolo­rów i gra­fik w jed­nym logo, ponie­waż skoń­czy się to nada­niem zna­kowi gra­ficz­nemu ogól­nego taniego i nie­od­po­wied­niego wyglądu. Należy zamó­wić pro­jekt logo u eks­per­tów i czer­pać korzy­ści z ich doświadczenia.

Twoje nowe logo firmy powinno być zamiesz­czone
we wszyst­kich mate­ria­łach pro­mo­cyj­nych two­jej marki

Internet stał się nie­odzow­nym narzę­dziem prak­tycz­nie każ­dego rodzaju dzia­łal­no­ści. Konieczne jest, by twój logo­typ mógł pra­co­wać dla cie­bie zarówno w sieci, jak i na papie­rze. Chcesz, by logo było obra­zem two­jego przed­się­bior­stwa, aby każdy mógł je ziden­ty­fi­ko­wać na pierw­szy rzut oka. Nieskomplikowana forma two­jego logo powinna udo­wod­nić twoim klien­tom, że twoja firma jest sta­bilna. Przedsiębiorstwa dzia­ła­jące dzi­siaj, pozba­wione swo­jego logo samo­cho­dowe, zwy­kle nie dostają dru­giej szansy, ponie­waż nie poświę­ciły wystar­cza­ją­cej ilo­ści czasu, by stwo­rzyć pro­jekt logo.

Twój logo­typ musi celo­wać w okre­ślo­nego klienta. Bez względu na to czy jest to gra­fika logo w kulto­wych orga­ni­za­cjach, czy logo dla gastro­nomii, pie­karni i cukierni.
Pierwszym kro­kiem jest zro­zu­mie­nie, jak chcesz, by wyglą­dał twój logo­typ. Istnieje sze­reg pomy­słów, które można zasto­so­wać przy two­rze­niu two­jego logo. Każda firma powinna posia­dać uni­kalny znak gra­ficzny. Przyciągnie to ludzi do two­jej firmy. Nudne i nie­ory­gi­nalne obrazki pro­mo­cyjne dziś już nie wystar­czą.

By zbu­do­wać swój biz­nes, musisz wyko­rzy­stać naj­now­sze tech­no­lo­gie. Twoje logo samo­chodu sta­nowi pod­stawę two­jej kam­pa­nii mar­ke­tin­go­wej. Kiedy posia­dasz już swój logo­typ, cała akcja rekla­mowa będzie prost­sza do zor­ga­ni­zo­wa­nia. Użyj jasnych i żywych kolo­rów przy­ pro­jek­to­wa­niu two­jego logo. Jeśli posia­dasz slo­gan, musi być on włą­czony w formę
logotypu.

Marki samo­cho­dowe, a zwłasz­cza ich
logo­typy są czymś wię­cej niż symbolami

Identyfikacja wizu­alna two­jej firmy musi dotrzeć do nowych klien­tów w naj­prost­szy z moż­li­wych spo­so­bów. Daj im do zapa­mię­ta­nia nie­skom­pli­ko­wany znak gra­ficzny. Kiedy staną przed ważną decy­zją kupna lub naprawy auta, zwrócą się do two­jej firmy. Twoje logo samo­cho­dowe powinno sprze­dać te usługi za ciebie.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena