X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Dokąd jadą logo samochodów?

Logotypy Audi, Volkswagen, Peugeot i Citroen

Poznaj przykłady trendu,
który kompletnie zdominował
branżę motoryzacyjną


Spis treści:

Znaki fir­mowe pro­du­cen­tów samo­chodów należą do najin­ten­sy­wniej pro­mowanych. Dziesiątki pro­du­cen­tów wal­czą o naszą uwagę nie tylko tech­nologią czy ceną, ale i emoc­jami. Próbują wzbu­dzić swoim wiz­erunk­iem zau­fanie, sza­cunek, a cza­sem nawet pasję. Do tego potrze­bują dosko­nale zapro­jek­towanych logo samochodów, które podą­żają za klien­tami. Zobacz, jak rozwi­jają swoje znaki lid­erzy glob­al­nego rynku.

Nowe logo Audi – przewaga dzięki szczegółom.
Tak poprawia się tylko doskonałe logotypy.

Odnosząc sukcesy i pomimo zdobytej rep­utacji, w 2009 niemiecki pro­du­cent przed­stawia nowy wiz­erunek, logo i typografię.

Marki, np. taka jak Audi, zawsze zna­j­duje się w cen­trum uwagi. W swo­jej branży jest szanowana za skuteczną rywal­iza­cję z potężnymi konkurentami (BMW i Mer­cedes), nowa­torstwo tech­niczne czy sukcesy sportowe. Zasługuje na pochwały również z punktu widzenia mar­ketingu – to wspani­ały przykład, jak ciężką pracą i kon­sek­wencją można pod­nieść na wyżyny nawet bardzo zapom­ni­aną markę. Poznaj nowe logo w świecie motoryzacji.

Dlaczego i w jaki sposób Audi poprawia doskonałe logo?

Bardziej odpowied­nia forma tego pyta­nia brzmiałaby: jak długo marka powinna trwać przy nie zmie­nio­nej for­mie znaku? Swoje logo­typy zmieni­ają najwięksi, kieru­jąc się roz­maitymi przy­czy­nami – od chęci utrzy­ma­nia nowoczes­nego charak­teru po man­i­fes­tację siły i energii. Również w przy­padku Audi czyn­niki te grały na pewno odpowied­nią rolę. Więcej napisal­iśmy o tym w artykule o redesig­nie logo.

stare i nowe logo Audi

Co zmieniono? Jak często się zdarza przy delikat­nych mody­fikac­jach – wszys­tko. Choć dla zwykłego prze­chod­nia znaczek na aucie będzie wydawał się “taki sam”, inny jest teraz każdy ele­ment: od koloru, przez kom­pozy­cję, liter­nictwo i grafikę.

Tylko ilość pierś­cieni, sym­bol­izu­ją­cych założy­cieli firmy, się nie zmieniła:

nowe logo Audi na samochodzie

• połąc­zone koła są wytłoc­zone w inny sposób oraz zyskały
na met­al­icznym połysku,

• logo­typ jest teraz wyrów­nany do lewej (zami­ast wyśrodkowania),

• nazwa jest zapisana innym, lże­jszym kro­jem pisma,
a sam napis zmniejszył się pro­por­cjon­al­nie o niemal połowę.

Nowe logo Audi wyraźnie mówi o zmi­anie, jaką chce chwalić się stulet­nia marka. Jest świeże i nowoczesne, i na pewno będzie wyglą­dać doskonale na każdym mod­elu firmy. Zaś za następne sto lat – znów przyjdzie czas na obow­iązkowy redesign, nawet jeśli Audi pokona już wów­czas wszys­t­kich konkuren­tów (wtedy będą to już zapewne małe statki kosmiczne).

Logo Citroën – kreatywnie i futurystycznie od ponad 90 lat

Inaczej niż w przy­padku Audi, tutaj mamy nieo­mal fran­cuską rewolucję. Słynny znak graficzny marki Cit­roen zwany potocznie “chevron”, zyskał zupełnie nową formę. Bardziej zaokrą­gloną, wypukłą i imi­tu­jącą powierzch­nię wypolerowanego met­alu. Kolorystyka pozostała podobna, ale jest inaczej rozłożona — z grafiki przeszła na typografię. Same litery są znacznie bardziej futu­rysty­czne, wyróż­ni­a­jąc się np. połąc­zonymi krop­kami nad ë (mało kto wie, że mają one własną gra­maty­czną nazwę – to diereza). Za wprowadze­nie fran­cuskiego logo w nowe stule­cie odpowiada agencja Lan­dor, współpracu­jąca i współt­worząca od dekad z naj­doskon­al­sze świa­towe marki.

stare i nowe logo Citroen

Dodawanie przestrzeni i met­al­icznego blasku wydaje się być obow­iązkowym tren­dem w logo­ty­pach moto­ryza­cyjnych. Oprócz oczy­wis­tej graficznej innowa­cyjności, aku­rat w tym przy­padku takie mody­fikacje mają dodatkowy sens – znak graficzny jest wów­czas bardziej podobny do tego “prawdzi­wego”, umieszc­zonego na masce.

Inaczej niż w przy­padku Audi, tutaj mamy nieo­mal fran­cuską rewolucję.

Zmi­any w logo Cit­roëna, ale i innych pro­du­cen­tów wynikają też po części z innej, jeszcze prost­szej przy­czyny. Są po prostu możliwe. Dawne ograniczenia tech­nologii druku wyz­naczały restryk­cyjne reguły budowy logo – miało ono mieć małą ilość kolorów (lub nawet tylko jeden),jed­no­lite wypełnie­nie zami­ast prze­jść tonal­nych i możli­wie prostą formę — cieni czy wytłoczeń.

Dziś te ograniczenia mogą być śmi­ało lekce­ważone. Tech­nolo­gie 3D, Inter­net oraz nowe opcje druku spraw­iają, że odw­zorować można niemal każdą graficzną ideę. Dzięki temu możemy oglą­dać znaki wyglą­da­jące jak wyko­nane z met­alu, o pełnej unikalnych szczegółów typografii i żywej kolorystyce. Taki jest nowy sym­bol Cit­roëna, i więk­szość porównu­ją­cych zgodzi się chyba, że zmi­ana wypadła imponująco.

Nowe logo Peugeot – ewolucja i emocje.
Firmowy lew stracił język, ale zyskał wiele w zamian.

Logo Peu­geot to lew. Niewiele pro­du­cen­tów aut może pochwalić się tak czytel­nym i moc­nym sym­bolem. W świecie mniej lub bardziej abstrak­cyjnych znaków, gwiazd, rom­bów i okręgów, znak tej firmy wyróż­nia się niczym aut­en­ty­czny król. To logo nie do pomyle­nia z żad­nym innym.

Mody­fikacja znaku, który odniósł już tyle sukcesów, to prawdziwe wyzwanie. Inaczej niż przy wielu bardziej ogól­nych sym­bo­l­ach, tu każdy może od razu rozpoz­nać nawet drobne różnice rysunku. Tylko spec­jal­iści zori­en­tują się, że np. Audi zmieniło wytłocze­nie swoich okręgów. Gdy Peu­geot zacznie rysować swój emblemat w nowym stylu, nie umknie to niczy­jej uwadze.

Zgod­nie z obow­iązu­ją­cym tren­dem, znak zyskał swoją wer­sję 3D oraz met­al­iczną powierzch­nię. Cała syl­wetka jest wyrzeźbiona znacznie agresy­wniej, w czym bardzo pomaga sug­es­tia trze­ciego wymi­aru. Najbardziej oczy­wistą różnicą w sto­sunku do poprzed­niego lwa jest schowanie języka; jako detal zbyt drobny i wynika­jący raczej z dawnej her­aldyki niż decyzji pro­jek­tanta, zakłó­całby on silne wraże­nie, jakie daje cała bryła zwierzęcia.

stary i nowy logotyp Peugeot

W nowym liter­nictwie widać dalekie podobieństwo do Cit­roëna – bezsz­ery­fowe, o delikat­nych krągłoś­ci­ach, bez wąt­pi­enia jest nowoczesne i niebanalne. Podob­nie w poprzed­nim przy­padku, kolorowy jest tylko napis pod znakiem. Wiz­ualne pokrewieństwo nie jest przy­pad­kiem – obaj pro­du­cenci są częś­cią kon­cernu (PSA).

Zadanie odmłodzenia lwa wyz­nac­zone zostało zespołowi BETC Design, mogącemu pochwalić się pra­cami dla takich marek jak Alstom, Air France czy Car­refour. Ide­alny pod­wykon­awca dla fran­cuskiego giganta motoryzacyjnego.

W walce o klienta lwa wspiera nowe hasło reklam­owe – „motion & emo­tion”. W styl­istyce znaku widać zarówno więcej ruchu, jak i emocji - obiet­nica wydaje się być dotrzy­mana. Wiel­bi­ciele trady­cji nie powinni być jed­nak zaw­iedzeni – również w obec­nym znaku każdy rozpozna dziedz­ictwo, któremu początek w 1810 r. dała ambitna rodz­ina Peu­geotów. To przykład rebrandingu, który potrafi przekonać wszys­tkie pokolenia.

Das Logo. Zmiany w znaku Volkswagena
– strategia prosta i niezawodna jak słynny Garbus

To było logo, które musi­ało się zmienić. Nazis­towskie dziedz­ictwo kładło się cie­niem na wszys­tkim, co doty­czyło his­torii tej marki, obmyślanej prze­cież przez samego Adolfa Hitlera w 1930 roku. Niemiecka marka zmieniała się później parokrot­nie, tracąc kono­tacje his­to­ryczne. Dziś, jest to po prostu typografia umieszc­zona w okręgu – a zarazem jedno z najbardziej rozpoz­nawal­nych znaków świata.

Zmi­ana została wyko­nana, ale nie po to, by wyprzedzić swój czas, lecz aby nieza­leżnie od jego upływu marka pozostawała zawsze jed­nakowo nowoczesna.

O ile pier­wszą zmi­anę wymusiła his­to­ria, ta wyko­nana w 2000 roku przez agencję MetaDe­sign należy do odmi­en­nego typu – retuszu tak delikat­nego, jak to tylko możliwe, a jed­nocześnie zauważal­nego dla każdego, kto zetknie się z odświeżonym brandem.

stare i nowe logo Volkswagen

Aby uży­wany bez więk­szych zmian przez ponad 50 lat znak nie stracił swego charak­teru, a na powrót mógł stać się nowoczesny, wyko­nano delikatny wari­ant prac:
• dodano kolor tła, pozostaw­ia­jąc jed­nak białe litery
• zarówno tło, jak i litery są teraz delikat­nie wypukłe
• ele­menty znaku zyskały delikatne obrysy i cienie.

Pro­jekt redesignu logo Volk­swa­gena dzieli od pozostałych bohaterów artykułu niemal dziesięć lat. O skuteczności projektantów może świad­czyć fakt, że właś­ci­wie w ogóle tego nie widać. Zmi­ana została wyko­nana, ale nie po to, by wyprzedzić swój czas, lecz by nieza­leżnie od jego upływu marka pozostawała zawsze jed­nakowo nowoczesna. Powyższa opowieść zde­cy­dowanie nie wycz­er­puje tem­atu. Jeśli dys­ponu­jesz więc ciekawymi, wzbo­ga­ca­ją­cymi pier­wotny mate­riał infor­ma­c­jami, prosimy podziel się nimi w komen­tarzach na dole tej strony.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena