X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Nowe, wielowymiarowe logo miasta Melbourne

Poznaj cud nad rzeką Yarra

System identyfikacji
wizualnej miasta,
który zasługuje na
nagrodę Nobla


Spis treści:

Andrzej Sołoduszkiewicz

Autor:

Andrzej
Sołoduszkiewicz

Projekt nowej iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej Melbourne zmie­nił na zawsze spo­sób myśle­nia o tej for­mie mar­ke­tingu. Oryginalna kon­cep­cja i natchnione wyko­na­nie kata­pul­to­wały to mia­sto ze środka pustyni do roli podzi­wia­nego na całym świe­cie lidera auto­pro­mo­cji. Dopiero na tak dosko­na­łym przy­kła­dzie widać rolę świa­do­mego budo­wa­nia swego wizerunku.

Teraz każde miasto chce być takie, jak Melbourne.

Wiz­erunek nie stworzy miasta, tak samo, jak firmy. Czy jed­nak można obyć się zupełnie bez wiz­erunku? Sytu­acja w której oferta jest doskon­ała, a nikt tego nie widzi, zdarza się nad wyraz często. Taki właśnie prob­lem miało Mel­bourne, jedno z najbardziej intere­su­ją­cych miast Aus­tralii.

Stare logo miasta — połącze­nie nazwy, greck­iej kolumny, słońca, i ptasiego pióra, utrzy­manego w jed­no­litej szarości. Trudno powiedzieć, jaki przekaz miał nieść ten znak. Może, na początku lat 90-tych, gdy pow­stawał, było to bardziej czytelne. w XXI wieku ten wiz­erunek musiał się zmienić.

logo miasta Melbourne

Fakty mówią za siebie. Niedługo po tym, jak przy­wódcy miasta zde­cy­dowali o odnowie­niu wiz­erunku i wyznaczyli to zadanie pro­fesjon­al­is­tom, Mel­bourne i jego nowa marka zwró­ciły na siebie uwagę i uznanie całego świata. Warto przyjrzeć się tak inspirującej historii.

Nagle, wszyscy zobaczyli Melbourne na nowo.
Wizerunek miasta, który przyciąga uwagę i inwestycje.

Za zmi­anę logo odpowiedzial­ność wzięła się znana firma od logo Lan­dor, od 1941 roku kon­sul­tant i twórca wielu wspani­ałych marek. Pracuje on z takimi lid­erami, jak Alca­tel, British Air­ways, Cit­roen, Pepsi i dziesiątki innych.

Kluczem do zrozu­mienia ich kon­cepcji logo miasta Mel­bourne jest roz­maitość. Wielo­raka, obfita oferta w różnych sfer­ach roz­woju to spec­jal­ność Mel­bourne – miasta, które jest równocześnie lid­erem w nauce, sztukach pięknych, sporcie, zaj­mu­jąc stałe miejsce w eli­cie najbardziej rozwinię­tych metropolii świata.

nowy projekt z napisem
wiele przykładów logo Melbourne
różne konfiguracje logotypu - brandmark

Autorzy systemu identyfikacji wizualnej i logo miasta Melbourne zasłużyli na Nobla dziedziny projektowania logo.

Mel­bourne to wiele miast w jed­nym. To właśnie musi­ało stać się widoczne. Kon­cepcja opra­cow­ana przez spec­jal­istów z Lan­dor Asso­ciates oparta została na połącze­niu zmi­en­nych i stałych ele­men­tów graficznych. Nowy sym­bol miasta zawsze wyko­rzys­tuje charak­terysty­czny inic­jał „M” oraz pod­pis „City of Mel­bourne”. Wnętrze dużej litery jest jed­nak zawsze inne – i w tym ukryta jest istota tej koncepcji.

„Pro­jekt «M» stanie się ikoną Mel­bourne.” - Robert Doyle, bur­mistrz miasta.

Każda wielka — rozmi­arem i ambic­jami — marka to coś więcej niż logo.
To sys­tem. Doskonale widać to na przykładzie tej iden­ty­fikacji. Tego rodzaju idea nie mogłaby być zaprezen­towana za pomocą jed­nego znaku – jej sens i zasada dzi­ała­nia jest widoczna dopiero, gdy zaprezen­tuje się kom­pletne rozwiązanie. W tym przy­padku będzie to np. prezen­tacja kilkudziesię­ciu wer­sji spójnych znaków graficznych oraz przykłady ich zastosowania.

"Mel­bourne to także najwięk­sze skupisko aus­tral­i­jskiej Polonii."

Jeden znak to tylko mała część całej strate­gii. Składają się na nią wszys­tkie ele­menty, które ogląda docelowy użytkownik: strona www, pub­likacje, deko­racje z okazji świąt bądź imprez różnego rodzaju… Dosłownie każda rzecz, która związana jest z miastem, może stać się narzędziem komu­nikacji i perswazji.

Melbourne ma być postrzegane tak, jak to zaprojektowano.

Iden­ty­fikacja miasta z zasady jest skierowana przede wszys­tkim do osób z zewnątrz. To oni mają zostać zain­tere­sowani, a później przeko­nani prezen­towaną ofertą. Ci, którzy doskonale znają dane miejsce oraz lubią i często korzys­tają z jego zalet, nie muszą na ogół być przekony­wani na nowo. Wiz­erunek ma opowiedzieć pewną his­torię tym, którzy nie mają możli­wości poz­nać jej samodziel­nie. Dlat­ego właśnie potrze­bują go również dobre pro­dukty. Dokładnie tak samo jak w przypadku logo teatru, logo unijnego czy logo firmy sprzątającej.

Sprawdź też: Najlepsze logo na świecie. Zobacz przykład logo idealnego.

Przykład­owo, gdy opracu­jesz nowy rodzaj słody­czy, dużo ryzykowałbyś licząc na to, że wypro­muje się sam. Nawet jeśli jest pyszny, na początku nikt nie będzie o tym widział. Również później, jego smak i zalety pozna najwyżej elita kone­serów. Zobacz nowe logo miasta Melbourne.

logo Melbourne na zewnątrz

Tylko niewielka grupa osób śledzi rynek i stale wypróbowuje nowości. Wszys­t­kich pozostałych do takiej próby trzeba umiejęt­nie zaprosić. Władze Mel­bourne zro­biły to w doskon­ałym stylu. Mając się czym pochwalić, pochwal­iło się skutecznie i przekonująco.

plakat z identyfikacją wizualną miasta Melbourne

Chcąc, by Twoja oferta została zauważona, warto dołożyć starań, by robiła wraże­nie dokład­nie tak dobrej, jaka jest. To punkt ide­al­nej równowagi między wiz­erunk­iem a wartoś­cią – gdy ele­mentu pro­mocji nie jest ani za dużo (budowanie pozorów), ani za mało (brak komu­nikacji z odbiorcą).

identyfikacja miasta - 4 hasła

Każdy, kto chce być lid­erem, prag­nie też być tak postrze­gany.
Zaczyna dzi­ałać wtedy samo­speł­ni­a­jąca się przepowied­nia – sukces tworzy dobrą markę, a dobra marka pomaga przy­cią­gać kole­jne sukcesy. A jak wygląda Twoje zdanie na ten temat? Jeśli posi­adasz ciekawe infor­ma­cje wzbo­ga­ca­jące pier­wotny mate­riał, prosimy podziel się nimi ze światem w komen­tarzach na dole tej strony.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena