X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Wdrażanie identyfikacji wizualnej

Poznaj sprawdzony i kompletny proces

Pobierz darmowy schemat
przebiegu (PDF) dla
dużych firm i korporacji


Spis treści:

Andrzej Sołoduszkiewicz

Autor:

Mariusz
Słowik

Iden­ty­fikacja wiz­ualna, która przez lata gro­madzi zau­fanie i two­rzy auto­ry­tet, nigdy nie pow­staje przy­pad­kiem. To raczej spójna strate­gia, niż zestaw obraz­ków; spo­sób myśle­nia, a nie spo­sób drukowa­nia wiz­ytówek. Aby nowy pro­jekt mógł od początku speł­niać tak ambitne wyma­gania, kole­jne czyn­ności pro­jek­tanta i klienta powinny być staran­nie koor­dynowane. Doskonale służy temu opisy­wany proces.

Jak wyglądają podstawowe narzędzia identyfikacji firmy?

Nieza­leżnie od specy­fiki przed­sięwz­ię­cia, złożone pro­jekty prowadzi się w bardzo podobny sposób. Gdy chce osiągnąć się odpowied­nie efekty w odpowied­nim cza­sie, warto mieć przy­go­towany, sprawd­zony i konkretny plan. W tym artykule otrzy­masz od nas sprawd­zoną receptę na stworze­nie per­fek­cyjnej identyfikacji. Od księgi znaku do ostatniego wzoru firmowej wizytówki.

Iden­ty­fikacja wizualna nie dla każdego? Poniższa treści doty­czy firm, które zatrud­ni­ają powyżej 50 pra­cown­ików, świad­czą usługi w mod­elu franczyzy lub sprzedają pro­dukty w skali więk­szej niż regionalna.

Procedura, która przynosi dokładnie zaplanowane efekty

Odd­a­jemy w wasze ręce konkretny plan. Posługi­wanie się nim może być trak­towane pomoc­niczo, bądź też jako nien­aruszalny szkielet całego pro­cesu — schemat dzi­ałań, którego przestrze­gać będą wszys­tkie zain­tere­sowane strony.

Pro­ces tworzenia tożsamości wizualnej (iden­ty­fikacji fir­my) jest złożony i niełatwy w kon­troli. Co za tym idzie, ilość błędów bądź okazji do naruszenia pier­wot­nych założeń jest więk­sza, niż można by sobie tego życzyć. Każdy, kto uczest­niczył w śred­nim bądź więk­szym pro­jek­cie kreaty­wnym, nie będzie zdzi­wiony, słysząc o chaosie kom­pe­tencji, trud­nych do wytłu­maczenia przesto­jach, opóźnieni­ach i final­nej niespójności.

Sprawdź też: Identyfikacja wizualna firmy - 3 wskazówki.

Doty­czy to każ­dej ze stron i nie jest niczym zaskaku­ją­cym uświa­do­mienie sobie rzeczy­wistego sto­pnia zło­żo­no­ści real­i­zowanego zada­nia. Wymaga to orga­ni­za­cji i świado­mości planu, który narzuca ograniczenia na każdą ze stron uczest­niczą­cych w pro­ce­sie. Ale spoko­jnie, jest sprawd­zony ratunek.

Pobierz plan tutaj - jest dar­mowy!

Prezen­towany tutaj schemat może być bardzo pomocny w budowa­niu i mobi­li­zowa­niu kul­tury współpracy. Gdy ta zostanie osiąg­nięta, prowadze­nie każdego pro­jektu okazuje się być przed­sięwz­ię­ciem możli­wym w inteligent­nym zarządzaniu.

Jak wygląda wdrożenie identyfikacji firmy w praktyce?

Niestety tworze­nie logo dla wielkiej firmy angażuje na równi agencję i jej klienta. Przed­staw­iony tutaj schemat uwzględ­nia ich wza­jemne obow­iązki i zada­nia, od początku odpowied­nio ustaw­ia­jąc je wobec siebie. Służy temu podział dia­gramu na Dzi­ała­nia Klienta, Dzi­ała­nia Agencji oraz Dzi­ała­nia Zewnętrzne (w dużym stop­niu niezależne od pozostałych).

Typowe pro­ce­dury budowa­nia nowej iden­ty­fikacji marki. Przed­staw­ione w postaci czytel­nych schematów, pomogą w prowadze­niu śred­nich i dużych pro­jek­tów, mogą też być doskon­ałą inspiracją w małych.

„Przy­go­towanie kreacji to tylko część skom­p­likowanej układanki, jaką jest uru­chomie­nie i final­iza­cja tak złożonego projektu.”

Przy­go­towanie kreacji to tylko część skom­p­likowanej układanki, jaką jest uru­chomie­nie i final­iza­cja tak złożonego pro­jektu identyfikacji wizualnej firmy. Jeżeli efekty mają być nieprzy­pad­kowe, również klient musi poświę­cić swój czas i dołożyć starań, by dzi­ała­nia pro­jek­tan­tów były sterowane dokład­nymi ustal­e­ni­ami. Płynna współpraca i elim­i­nowanie jakichkol­wiek niewiadomych służą najlepiej wszys­tkim zain­tere­sowanym. Nawet, jeśli wymaga to na początku więcej uwagi, później zwraca się stokrotnie.

Wszys­tkie niewłaś­ciwe drogi dzi­ała­nia powinny być szczel­nie zablokowane. Czas poświę­cony pro­jek­towi przynosi wtedy szy­bkie i dopa­sowane do oczeki­wań rezul­taty. O takiej współpracy, oraz takich efek­tach marzą prze­cież zarówno pro­jek­tanci, jak i ich klienci.

Zobacz także: Jak zaprojektować logo? Poznaj 7 złotych zasad projektowania logo.

Poznaj 4 etapy budowy identyfikacji firmy

Etap I — Anal­iza i planowanie
Ten etap obe­j­muje rozpoz­nanie potrzeb, opra­cow­anie strate­gii i dokładny wywiad. Pozwala to na opracowanie kompletnego planu, stworzenie iden­ty­fikacji. Pierwszy etap, nie zaw­iera jesz­cze dzi­ałań kreatywnych. Jego zakończenie następuje wraz z akceptacją planu opracowania wszys­tkich przy­szłych projektów graficznych.

Etap II — Pro­jekt nazwy i logo
Na bazie ustaleń i infor­ma­cji zebranych w poprzed­nim etapie pow­stają i są badane propozy­cje nazwy nowej marki. Prace nad logo odby­wają się w podob­nym cyklu. Oczy­wiś­cie mogą rozpocząć się dopiero, gdy nazwa (i slo­gan, gdy jej towarzyszy), na pewno się nie zmieni. Niekiedy na tym etapie korzysta się z porad prawnych i badań na grupie docelowej. Ten etap kończy się wyborem ostate­cznej wer­sji znaku (nazwa + grafika).

Etap III — Planowanie wdroże­nia i pro­jekt ele­men­tów wiz­erunku
Ten etap obfi­tuje w szczegóły: zaplanowanie całego wiz­ual­nego i mar­ketingowego otoczenia marki. Wypra­cow­any charak­ter logo określa najczęś­ciej wszys­tkie późniejsze pro­jekty. Pow­staje kom­pletna lista mate­ri­ałów; często drukuje i pro­dukuje się ich próbne wer­sje. Następ­nie, wszys­tkie pro­jekty są akcep­towane i przy­go­towywane do pro­dukcji. Po zakończe­niu tego etapu przy­go­towane są już wszys­tkie dzi­ała­nia, które złożą się na zaist­nie­nie nowej marki na rynku.

Etap IV — Wdroże­nie i admin­is­tracja
To pier­wszy etap, który (w koń­cowej fazie) jest już widoczny na zewnątrz (przez klien­tów i konkurencję). Określany jest sposób uru­chomienia marki zarówno na zewnątrz (kon­fer­encja pra­sowa, kam­pa­nia bill­boar­d­owa itp.), jak i wewnątrz przed­siębiorstwa (instrukcje dla per­son­elu każdego szczebla, mate­ri­ały PR i reklam­owe itp.).

Zwieńcze­niem tego etapu i całego pro­cesu jest pub­liczna prezen­tacja marki. Identyfikacja firmy to kul­mi­nacja dzi­ałań i ich najbardziej spek­taku­larny ele­ment. Współpraca (szer­sza bądź obe­j­mu­jąca jedynie bieżącą obsługę) jest na ogół kon­tyn­uowana; z tego względu etap ten może nie mieć wyraźnego finału, bądź prze­rodzić się w inne projekty.

"Od klienta zależy to, z jakim mate­ri­ałem pro­jekt zostanie rozpoczęty. Od pro­jek­tan­tów – z jakim zakończony."

W pro­jek­towa­niu i wdraża­niu iden­ty­fikacji wizualnej ważne jest nie tylko to, co się robi, ale też, w jakiej kole­jności. Wartość udostęp­nionego schematu sięga dużo dalej niż powyższe, lin­earne i skró­cone, pod­sumowanie. Wszys­tkie etapy są od siebie współzależne, podob­nie jak — od rozpoczę­cia pro­jektu – zlece­nio­dawca i wykon­awca pro­jektu. Od tego pier­wszego zależy to, z jakim mate­ri­ałem pro­ces zostanie rozpoczęty. Od drugiego — z jakim zakońc­zony. Dla final­nego sukcesu niezbędne jest więc pełne zaan­gażowanie ich obu.

Przewodnik po najbardziej ryzykownej części pracy

Zbyt mało mówi się o tym, co dzieje się dzień po zatwierdze­niu logo.
Po opra­cow­a­niu, dyskusji i zatwierdze­niu konkret­nych pro­jek­tów wkraczamy na obszar mało rozpoz­nany, gdzie łatwo o omyłki i brak wyty­cznych. W jaki sposób logo i opis fir­mowej kolorystyki zamienia się w dzi­ała­jący na półkach, uli­cach i w umysłach klien­tów wizerunek?

Wdroże­nie wiz­erunku nie ma nic wspól­nego ze spoczę­ciem na lau­rach.
Dla pro­jek­tan­tów oznacza to, oczy­wiś­cie, zakończe­nie pewnego etapu dzi­ałań, i możli­wość planowa­nia dal­szych. Przed­siębiorstwo, które zamówiło i będzie wyko­rzysty­wać odd­ane mu mate­ri­ały, dopiero rozpoczyna swoją część pracy.

Pro­jekt wiz­erunku a rzeczy­wisty wiz­erunek to dwie różne rzeczy.
O mis­tr­zost­wie agencji świad­czy to pier­wsze, ale to jakość wdroże­nia jest kluc­zowa dla satys­fakcji klienta. Nie można zanied­bać tego, co następuje po zakończe­niu wszys­t­kich – na ogół ambit­nych i niełatwych – pra­cach kreaty­wnych. Satys­fakcja towarzysząca kole­jnym prezen­tacjom prób­nych i final­nych wer­sji powinna mieć swoją kon­tynu­ację również po zderze­niu pro­jektu z rzeczywistością.

Zobacz także: Pozycjonowanie marki produktu na rynku. Kompletny przewodnik.

Przestrzeganie reguł wyznaczonych
przez wizerunek, już samo w sobie go współtworzy

Nawet doskon­ały i godny nagród pro­jekt iden­ty­fikacji nie pomoże fir­mie, która nie ma deter­mi­nacji do aut­en­ty­cznego kierowa­nia się zasadami, które wcześniej uznała za godne wdrożenia. Dobrymi przykładami są tutaj logo internetowe AOL, logo miasta Melbourne, czy logo producenta Kraft Foods.

"Po prostu, same reguły nie są warte zbyt wiele, gdy się ich nie przestrzega."

Marki prze­chodzą prawdziwy test tej deter­mi­nacji wtedy, gdy dbałość o wiz­erunek przes­taje oznaczać parę miłych słów na stronie www, a zaczyna np. kosz­tować. Utrzy­manie spójności wiz­ual­nej dużego przed­siębiorstwa wymaga kon­troli i poważnego pode­jś­cia nawet do dro­bi­azgów. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoi przed­staw­iciele w każdej sytu­acji będą wywierać na klien­tach odpowied­nie wraże­nie. Gdy pri­o­ry­tety są płynne i nag­i­nają się do okoliczności („kryzys! W tym roku wszys­tkie wiz­ytówki firmowe będą czarno-białe”), lub nie ma ich w ogóle — i będzie to bardzo wyraźnie widać.

Lista kontrolna implementacji marki
to dokument, który przydać się każdej
przechodzącej zmiany firmie

Pobierz doku­ment i sprawdź, czy w swoim pro­jek­cie uwzględ­niłeś wszys­tko to, co ważne. Lista zmody­fikowana według Twoich potrzeb może być krót­sza bądź posz­er­zona o odpowied­nie ele­menty. Dokładny zakres będzie zależał od specy­fiki branży i konkret­nej marki.

Pełen wykaz odpowiada potrze­bom firmy o glob­al­nym zasięgu. W takim wypadku, opracowuje się również oddzielne mate­ri­ały dla dzi­ałów (branżowych bądź kra­jowych), spięte w całość nadrzęd­nym, kor­po­ra­cyjnym stylem. Lista wdroże­niowa może przy­dać się również na samym początku pracy, gdy doku­men­tuje się dopiero rozmiar przyszłego zada­nia. Odnosząc się do niej można w łatwy sposób określić, jak obec­nie komu­nikuje się marka. Pozwala to zaplanować ewen­tu­alne zmi­any i na bieżąco, z wylicze­niem w ręku, nad­zorować następstwo prac.

Dobra identyfikacja bazuje na regułach
określających nie tylko wygląd,
ale przede wszystkim zachowanie marki.

Styl wypowiedzi, atmos­fera budowana przez kam­panie reklam­owe, a nawet ton głosu sprzedaw­ców — wszys­tko ma znacze­nie dla obrazu naszej marki, jaki pow­staje w umyśle klienta. To on jest właśnie, ostate­cznie i niepod­ważal­nie, prawdzi­wym wiz­erunk­iem marki. To właśnie ten ist­niejący real­nie, a nie planowany i opisy­wany obraz marki ma kluc­zowe znacze­nie dla jej wyników.

Przepis na dobrą tożsamość wizualną marki jest schematyczny. Zbuduj strate­gię, wyz­nacz cele i real­isty­czny plan, zna­jdź odpowied­nich ludzi do odpowied­nich zadań w odpowied­nim cza­sie i… ciesz się rezultatami.

Jeśli masz ciekawe doświad­czenia związane z “wodowaniem marki” prosimy podziel się nimi w komen­tarzach do obec­nego artykułu.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena