X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo siłowni, fitness i suplementów


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Siłownie i kluby fit­ness stają się z dnia na dzień coraz bar­dziej popu­larne, szcze­gól­nie wśród ludzi dba­ją­cych o swoją dietę i wagę. Tak jak w każ­dym innym biz­ne­sie, w branży siłowni i klu­bów fit­ness ist­nieje duża kon­ku­ren­cja. Dla­tego też każdy klub fit­ness i siłow­nia musi z zasady wyróż­niać się wśród konkurencji.

różne logo branży fitness, siłowni i suplementów

Logo siłowni jest uwa­żane za jeden z naj­lep­szych spo­so­bów reklamy tego biz­nesu. Znak fir­mowy siłowni może w pro­fe­sjo­nalny spo­sób odno­sić się do usług zwią­za­nych ze zdro­wiem i spraw­no­ścią fizyczną, zachę­ca­jąc swych odbior­ców do ćwi­czeń fizycz­nych i kształ­to­wa­nia sylwetki.

Cechy logo­ty­pów zwią­za­nych z ciwiczeniami.

Wzór logo klubu fit­ness lub logo siłowni jest jedną z dosko­na­łych moż­li­wo­ści, by przed­sta­wić gru­pie doce­lo­wej prze­sła­nie firmy i przy­cią­gnąć klien­tów. Logo będzie zde­cy­do­wa­nie pro­mo­wało usługi zapew­nia­jąc wize­ru­nek firmy god­nej zaufa­nia i sil­nie osa­dzo­nej na rynku. Poniżej znaj­duje się kilka waż­nych ele­men­tów wszyst­kich logo. Od kul­tu­rystki i aero­biku, przez suple­menty na dobrej syl­wetce kończąc.

znak firmowy klubu fitness, kulturystyki i odżywek

Grafika i sym­bole w logo­ty­pach siłowni i fitness.

Ostatecznym celem logo­typu fit­ness jest repre­zen­to­wa­nie zdro­wia, siły i spraw­no­ści fizycz­nej. Dlatego też, nie­zwy­kle ważne jest prze­ka­za­nie misji i cha­rak­teru firmy poprzez wła­ściwą gra­fikę. Najbardziej powszechne obrazy w logo­ty­pach klu­bów fit­ness to ludz­kie ciało, kul­tu­ry­ści i szczu­płe syl­wetki. Umieszczenie wła­ści­wego obrazka w logo fit­ness klubu może w zna­czący spo­sób przed­sta­wić oglą­da­ją­cym prze­sła­nie zdro­wia i spraw­no­ści fizycz­nej. Warto zasta­no­wić się nad takim sym­bo­lem i w zna­kach gra­ficz­nych, który wła­ści­wie odzwier­cie­dli naturę całej firmy.

Kolorystyka w logo fit­ness i siłowni.

Wybór kolo­rów do logo siłowni to nie aż takie trudne zada­nie. Kolory rów­nież odgry­wają istotną rolę w przy­cią­ga­niu klien­tów do inte­resu poprzez wielki psy­cho­lo­giczny wpływ na umy­sły ludzi. Dobrym wybo­rem, jeśli cho­dzi o kolo­ry­stykę logo klu­bów fit­ness są ener­ge­tyczne i jasne palety kolo­rów. W logo­ty­pach klu­bów fit­ness zazwy­czaj wyko­rzy­stuje się takie kolory jak czer­wony, zie­lony, nie­bie­ski, poma­rań­czowy lub brą­zowy, by dodać ener­gii i przy­cią­gnąć grupę docelową.

Czcionki i typo­gra­fia w logo­ty­pach
zwią­za­nych z ćwi­cze­niami fizycznymi.

Wybór czcionki do logo siłowni to kolejny ele­ment iden­ty­fi­ka­cji, która sprawi, że będzie ono bar­dziej sku­teczne. Wybór wła­ści­wego rodzaju czcionki jest także ważny przy prze­ka­zy­wa­niu odpo­wied­niego prze­sła­nia. Proste i wyraźne wzory czcio­nek spra­wią, że logo będzie czy­telne i wszech­stronne. Należy wybrać wyraźne i sty­lowe kroje czcio­nek by dum­nie repre­zen­to­wały nazwę siłowni lub jej slo­gan. To sprawi, że znak fir­mowy będzie zro­zu­miały dla odbior­ców i pomoże prze­ka­zać prze­sła­nie logo­typu siłowni.

Powyżej zostały wymie­nione naj­waż­niej­sze ele­menty, które spra­wiają, że logo­typy są bar­dziej pro­fe­sjo­nalne i prze­ko­ny­wu­jące. Wzór logo siłowni z pew­no­ścią jest zna­kiem iden­ty­fi­ka­cyj­nym, który wiele mówi o cen­trum fit­ness. By repre­zen­to­wać te usługi oraz pro­gramy tre­nin­gowe nie­mal każda firma zaj­mu­jąca się fit­nes­sem potrze­buje uni­ka­to­wej iden­ty­fi­ka­cji wizualnej.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena