X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo ubezpieczenia, leasing, kredyt


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Logotypy ubez­pie­cze­niowe i kre­dy­towe są klu­czo­wym ele­men­tem każ­dej marki ubez­pie­cze­nio­wej. Logotyp wyraża wszystko, czym jest twoja firma, wizu­ali­zu­jąc twój biz­nes. Jest pod­stawą stylu two­jego przed­się­bior­stwa i pozwala twoim klien­tom dowie­dzieć się, czego mogą się spo­dzie­wać po two­jej insty­tu­cji. Każdy rodzaj firmy ubez­pie­cze­nio­wej jest w sta­nie wyko­rzy­stać tę metodę, lecz nie­wielu wie, jak zdo­być pro­fe­sjo­nalny pro­jekt logo, nie wyda­jąc przy tym ogrom­nych kwot pieniędzy.

logo ubezpieczenia i kredytu

Na szczę­ście ist­nieje wiele opcji zarówno dla dużych jak i małych firm. Agencje pro­jek­tu­jące logo ubezpie­cze­niowe takie jak ta, sku­piają się na two­rze­niu takich zna­ków gra­ficz­nych, które są dosto­so­wane do cie­bie i ofe­ro­wane w roz­sąd­nej cenie. Jesteśmy chętni I gotowi, by pomóc two­jej fir­mie osią­gnąć suk­ces, który może dać tylko i wyłącz­nie atrak­cyjny pro­jekt logo.

Wzory i przy­kłady pro­jek­tów logo ubez­pie­cze­nia,
kre­dytu i leasingu.

przykłady logo ubezpieczenia

Co spra­wia, że logo zwią­zane z finan­sami jest
naprawdę skuteczne?

Zależy to oczy­wi­ście od firmy, lecz ist­nieje kilka czyn­ni­ków wspól­nych wszyst­kim Jak widać w naszym zesta­wie­niu Top 10 logo agen­cji ubez­pie­czeń samo­cho­do­wych, logo­typ taki musi być dosto­so­wany do two­jej branży. Na przy­kład, jeśli spe­cja­li­zu­jesz się w ubez­pie­cze­niach aut, powinno to być oddane w stylu emble­matu samo­cho­do­wego. Jeśli ofe­ru­jesz ubez­pie­cze­nia miesz­kań i domów, naj­bar­dziej odpo­wied­nie mogą być obrazy zwią­zane z wize­run­kiem domu. Istnieje kilka obra­zów zwią­za­nych bez­po­śred­nio z tema­tyką ubez­pie­czeń, jed­nak więk­szość logo sku­pia się na okre­ślo­nej spe­cy­fice ubez­pie­cze­nia. Pozwala to klien­tom spoj­rzeć na twoją przej­rzy­stą ofertę, nie musząc zga­dy­wać, czym dokład­nie się zajmujesz.

Kolejnym podo­bień­stwem pomię­dzy wszyst­kimi
logo kre­dytu i leasingu jest kształt.

Ogólnie rzecz bio­rąc, logo ubez­pie­cze­nia zbli­żone są wize­run­kowo do kwa­dratu lub okręgu. Dzieje się tak z powodu wra­że­nia, jakie odno­szą ludzie, patrząc na te kształty. Okręgi są popu­larne, ponie­waż mówią o przy­jaźni i spra­wiają, że ludzie są bar­dziej roz­luź­nieni. Daje to danej fir­mie ubez­pie­cze­nio­wej sporą prze­wagę, ponie­waż kon­su­menci będą postrze­gali ją jako sprzy­mie­rzeńca. Kwadraty są rów­nie czę­stym wybo­rem, ponie­waż nadają logo bar­dziej tra­dy­cyjny cha­rak­ter. Ludzie, któ­rzy szu­kają uczci­wej, tra­dy­cyj­nej, kon­kret­nej firmy, zostaną przy­cią­gnięci przez podobne logo.

Nie ma ogól­nie przy­ję­tej palety barw i kolo­rów w logo ubezpieczeniowych.

Jednak tutaj także panuje kilka tren­dów. Niektóre firmy wybie­rają patrio­tyczną, białą i czer­woną paletę barw, ponie­waż jest kla­syczna, a przy oka­zji wyraża wol­ność i moż­li­wość wyboru. Niebieski jest szcze­gól­nie popu­larny, ponie­waż uspo­kaja i spra­wia, że klienci postrze­gają daną agen­cję jako miej­sce, gdzie ktoś roz­wiąże ich pro­blemy. Czarny i biały także mogą być odpo­wied­nie, jeśli tylko pasują do two­jej dzia­łal­no­ści i rodzaju klien­tów doce­lo­wych. Jednak w rękach pro­fe­sjo­na­li­sty, wiele innych kolo­rów będzie potra­fiło wybić firmę przed tłum.

Czy jesteś gotowy na to, by popro­wa­dzić swoją firmę w przy­szłość?
Jeśli tak, być może nad­szedł moment, by zapy­tać pro­jek­tanta logo o atrak­cyjne, pełne eks­pre­sji logo kre­dytu, czy logo leasing, któ­rego potrze­bu­jesz, by osią­gnąć suk­ces. Da to two­jej fir­mie tak bar­dzo pożą­daną przez cie­bie prze­wagę nad konkurencją.

Kredyty i pożyczki sta­no­wią draż­liwy temat w także i w Polsce. Wielu ludzi podejrz­li­wie patrzy na firmy, które mają z tym jaki­kol­wiek zwią­zek. Bez względu na to, czy twoja firma two­rzy logo kre­dy­towe, popra­wia sco­ring kre­dy­towy, lub ofe­ruje inne usługi zwią­zane z kre­dy­tami, ludzie są zwy­kle nie­przy­chyl­nie nasta­wieni do tego typu dzia­łal­no­ści. Istnieją jed­nak spo­soby na to, by odróż­nić się od kon­ku­ren­cji i przed­sta­wić swoją firmę jako lep­szy i pew­niej­szy wybór. Logo, które jest w sta­nie prze­ka­zać te war­to­ści, sta­nowi pierw­szy krok do sukcesu.

Logo są bar­dzo potęż­nym narzę­dziem. Wykorzystują kształty, kolor i obraz by dotrzeć do pod­świa­do­mo­ści poten­cjal­nego klienta. Co waż­niej­sze, są w sta­nie wpły­nąć na odbior­ców kon­kret­nego rodzaju. Jest to szcze­gól­nie przy­datne w przy­padku logo hipo­tecz­nych, gdy firmy nie chcą przy­cią­gnąć wszyst­kich klien­tów, ale klien­tów wywo­dzą­cych się z kon­kret­nej grupy doce­lo­wej. Tak naprawdę, gdy odkry­jesz, że nie masz wystar­cza­ją­cej ilo­ści klien­tów, lub odpo­wied­niej ilo­ści klien­tów doce­lo­wych, ist­nieje duże praw­do­po­do­bień­stwo, że wina leży po stro­nie złego logo.

Czcionki i typo­gra­fia mają ogromne zna­cze­nie w logo kre­dytu, leasingu i ubez­pie­cze­nia. Jednym z naj­bar­dziej efek­tyw­nych rodza­jów czcionki w tej branży, jest ta, o gru­bym, ści­śnię­tym kroju pisma, który sym­bo­li­zuje siłę i solid­ność. Twój wize­ru­nek nabie­rze domi­nu­ją­cego, onie­śmie­la­ją­cego cha­rak­teru, co może być pozy­tywne jak i nega­tywne, w zależ­no­ści od emo­cji, które chcesz prze­ka­zać. Z dru­giej strony, jeśli sta­rasz się oddać ruch i moż­li­wość wzro­stu two­jego przed­się­bior­stwa, czcionka o fali­stym kształ­cie może być lep­szym pomy­słem. Jeśli nie jesteś pewien, co do tego, co będzie naj­lep­sze dla two­jej marki,  poroz­ma­wiaj ze swoim pro­jek­tan­tem logo.

logo pożyczki

Jeśli twoja firma udzie­la­jąca poży­czek ma uni­kalną nazwę, bogatą histo­rię logo, lub inny ele­ment, może to sta­no­wić dosko­nały doda­tek do two­jego logo­typu. Logo hipo­teczne są naj­bar­dziej efek­tywne, gdy są uni­kalne i łatwo zapa­dają w pamięci. Używanie obra­zów uni­kal­nych dla two­jej firmy uła­twi klien­tom odróż­nie­nie cię od kon­ku­ren­cji i budowę toż­sa­mo­ści marki, w którą wszy­scy uwie­rzą. Jeśli z twoim logo wiąże się jakaś histo­ria, da to twoim klien­tom temat do roz­mowy, ist­nieje więc szansa na wywo­ła­nie na rynku pozy­tyw­nego szumu zwią­za­nego z twoją firmą.

Logo ubez­pie­cze­niowe (a także kre­dy­towe) róż­nią się od sie­bie, spra­wia­jąc, że nie­zwy­kle trudno jest pod­jąć jaką­kol­wiek decy­zję. Dlatego też tak wielką zaletą jest sko­rzy­sta­nie z pomocy doświad­czo­nego pro­jek­tanta logo. Ci pro­fe­sjo­na­li­ści wie­dzą, jak połą­czyć ze sobą prze­szłość, teraź­niej­szość i przy­szłość w uni­kal­nym pro­jek­cie, który prze­każe klien­tom twoją wia­do­mość, dając two­jej fir­mie sławę, któ­rej potrze­buje i suk­ces, któ­rego pożądasz.

Jeśli pro­wa­dzisz insty­tu­cję zaj­mu­jącą się udzie­la­niem poży­czek na kapi­tał inwe­sty­cyjny i potrze­bu­jesz odpo­wied­niego logo, może oka­zać się to strza­łem w dzie­siątkę. Jeśli zde­cy­du­jesz, że postę­pu­jesz słusz­nie, skon­tak­tuj się z nami już dzi­siaj, by roz­po­cząć pro­ces pro­jek­to­wa­nia logo­typu. Ty i twoja firma otrzy­ma­cie pro­jekt, który zado­woli zarówno two­ich inwe­sto­rów, jak i osoby zain­te­re­so­wane twoją instytucją.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena