X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo restauracji
i kawiarni


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Twój pro­jekt logo odzwier­cie­dla toż­sa­mość two­jej restau­ra­cji, zadbaj więc, żeby efekt sta­no­wił kwin­te­sen­cję pro­fe­sjo­na­li­zmu. Poznaj inspi­ru­jące wzory fan­ta­stycz­nych zna­ków graficz­nych w trzech kate­go­riach.

przykłady logo marki fastfood, restauracji i kawiarni

Restauracje i kawiar­nie są głów­nie oce­niane poprzez swoje logo­typy. Odnosi się to szcze­gól­nie do sieci restau­ra­cyj­nych i skle­pów dzia­ła­ją­cych na licen­cji fran­czy­zo­wej. Ludzie odwie­dza­jący twoje mia­sto zapa­mię­tają twoje logo i zatrzy­mają się u cie­bie, ponie­waż znak gra­ficzny wyda im się zna­jomy. Twoje logo restau­ra­cyjne jest klu­czem do pozy­ska­nia lojal­no­ści klien­tów.

Chcesz, by zapa­mię­tali, kim jesteś.

Wzory logo wiel­kich marek restau­ra­cji i kawiarni

dwanaście wzorów logotypów restauracji oraz kawiarni

Kolory zwią­zane z mar­kami jedzenia

Ogólnie rzecz bio­rąc, są kolory, które w pamięci łączymy z jakimś rodza­jem jedze­nia. Na przy­kład logo McDonald’s uka­zuje „M” w kolo­rze żół­tym. Co to ozna­cza? Jest to zwią­zane ze sma­żo­nym jedze­niem, które zazwy­czaj jest ser­wo­wane przez firmę.

logo znanej pizzerii Pizza Hut

Podobnie jest z logo piz­zerii “Pizza Hut”, uka­zuje ono dach
chatki w kolo­rze czer­wo­nym; kolor ten koja­rzy się z kolo­rem
ket­chupu, uży­wa­nego do pizzy. Oczywiście, jeśli cho­dzi
o restau­ra­cje, pierw­szym sko­ja­rze­niem, które przy­cho­dzi na myśl
jest jedze­nie. Ogólnie rzecz bio­rąc w logo­ty­pach restau­ra­cji można
zna­leźć obrazy sym­bo­li­zu­jące jedze­nie; jeśli ono nie wystę­puje,
znaj­duje się w nim nazwa posiłku. Jeden z tych ele­men­tów
wystę­puje w każ­dym logo.

Czcionki i typo­gra­fia zwią­zane ze smakiem

słynne logo McDonalds

Czcionki i typo­gra­fia zasto­so­wana w tego rodzaju
logo­ty­pach są nad wyraz ważne.

Powinny być uwy­pu­klone, albo, odzwier­cie­dlać cha­rak­ter pro­duktu.
Dlatego w typo­gra­fii wymie­nio­nym wyżej logo McDonald’s znaj­duje się
duże, wyraźne „M”, jed­nak jest ono w kolo­rze, repre­zen­tu­ją­cym ciepłe
i smażone jedzenie.

Posiadanie odpo­wied­niego logo firmy jest bar­dzo ważne

Wszystkie te cechy łączą się w ide­alne logo. Innym powo­dem prze­trwa­nia tych logo­ty­pów na rynku jest fakt, że są one odpo­wied­nie, jeśli cho­dzi o branżę świad­czo­nych przez firmę usług. Logo musi mówić to, co powie­działby spe­cja­li­sta od mar­ke­tingu pro­mu­jący firmę.

Sprawdź też: Logo firmy, które łatwo zapadnie w pamięci - inspiracje.

logo kawy Coffee Park

Sprawdź też: Kawiarnie, cukier­nie i pie­kar­nie
Przykłady dobrych stron
.

Znak gra­ficzny, które wygląda ama­tor­sko i nie­za­chę­ca­jąco,
odstra­szy klienta, zanim jesz­cze spró­buje two­ich potraw. Czy
wszedł­byś do restau­ra­cji z tan­det­nie stwo­rzoną nazwą firmy?
Logotypy restau­ra­cji i kawiarni sta­no­wią klu­czowy ele­ment jej
toż­sa­mo­ści, tuż obok dosko­na­łej obsługi i jako­ści ser­wo­wa­nych
dań.

Projektowanie logo restau­ra­cji
i kawiarni może być cie­ka­wym
doświadczeniem

Twoje logo odzwier­cie­dla toż­sa­mość two­jej restau­ra­cji, zadbaj więc, żeby efekt sta­no­wił kwin­te­sen­cję pro­fe­sjo­na­li­zmu. Istnieje wiele rodza­jów kuchni i restau­ra­cji - wło­skie, indyj­skie, taj­skie, hisz­pań­skie czy fran­cu­skie. Jeśli na przy­kład, pro­wa­dzisz restau­ra­cję mek­sy­kań­ską, możesz wybrać jeden z wielu sty­lów. Rustykalny krój pisma z som­brero, pinatą, lub innym ele­men­tem kul­tury mek­sy­kań­skiej może odpo­wia­dać sty­lowi two­jej restau­ra­cji. Jeśli ofe­ru­jesz pro­dukty kuchni azja­tyc­kiej, pomyśl nad zasto­so­wa­niem azja­tyc­kiej czcionki, uwzględ­nia­jąc obraz cia­steczka szczę­ścia, pałe­czek czy sushi. Pole do popisu jest nieograniczone.

różnice w logo logo restauracji włoskiej, hiszpańskiej, meksykańskiej, indyjskiej, tajskiej oraz chińskiej

Profesjonalna firma pro­jek­tu­jąca logo będzie w sta­nie prze­kształ­cić twoje pomy­sły w uni­kalny i pro­fe­sjo­nalny pro­jekt. Będzie on wyróż­niać się na tle kon­ku­ren­cji i przy­cią­gnie tłumy klien­tów. Twoje logo restau­ra­cji jest ide­al­nym ele­men­tem, który możesz umie­ścić na pojaz­dach do cate­ringu, uni­for­mach lub każ­dym innym miej­scu, które się do tego nadaje. Z odpo­wied­nim logo baru, będziesz w sta­nie zbu­do­wać odpo­wied­nią renomę swo­jej marce.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena