X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Logo szkoły,
uczelni, biblioteki,
przedszkola


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Bez względu na to, czy pro­wa­dzisz szkołę, biblio­tekę, szkołę czy uczel­nię, posia­da­nie odpo­wied­niego logo jest istot­nym ele­men­tem two­jego przy­szłego suk­cesu. W Polsce edu­ka­cja zaczyna być potęż­nym biz­ne­sem, gdzie wielu rodzi­ców szuka spo­so­bów, na to, by ich dziecko miało dobry start w życiu. Musisz być tak samo czujny i aktywny we wspie­ra­niu wła­snej firmy; znak gra­ficzny sta­nowi pierw­szy krok.

Przykład logo przedszkola

Jak zrobić logo edukacyjne?

Najczęściej wystę­pu­ją­cym typem logo edu­ka­cyj­nych są znaki gra­ficzne szkół i przed­szkoli. Aby szkoły pod­sta­wo­wej odno­siły suk­ces i przy­cią­gały odpo­wiedni rodzaj i odpo­wied­nią liczbę uczniów, muszą być zarzą­dzane jak każde inne przed­się­bior­stwo. Osiągnąć to można za pomocą akcji mar­ke­tin­go­wych i pro­mo­cji marki, infor­mu­jąc poten­cjal­nych klien­tów o war­to­ści szkoły i jej miej­scu na rynku.

Logo szkoły podstawowej i uczelni

Logo szkoły i uni­wer­sy­tec­kie mogą także wpły­nąć w pozy­tywny spo­sób na kadrę i pra­cow­ni­ków, budząc w nich ducha szkoły i poczu­cie misji. Rodzice nato­miast doce­nią, że szkoła, na którą prze­zna­czają ich ciężko zaro­bione pie­nią­dze, jest zarzą­dzana przez wykwa­li­fi­ko­wa­nych pro­fe­sjo­na­li­stów, co sta­nowi kolejną cenną war­tość, którą może komu­ni­ko­wać logo­typ. Choć sym­bole dosko­nale spraw­dzają się w przy­padku każ­dej szkoły, są szcze­gól­nie przy­datne w przy­padku szkół pry­wat­nych, któ­rych funk­cjo­no­wa­nie zależy od cze­snego i dota­cji.

Zobacz: Przykłady pro­jek­tów stron dla szkół i uniwersytetów.

W zależ­no­ści od cha­rak­teru insty­tu­cji, w logo­ty­pie mogą zostać wyko­rzy­stane roz­ma­ite kolory i style, by przed­sta­wić nazwę insty­tu­cji. Na przy­kład firmy w prze­my­śle tech­no­lo­gicz­nym wyko­rzy­stują zazwy­czaj bar­dzo wyra­zi­ste kolory i gra­fiki przed­sta­wia­jące niszowy zakres dzia­ła­nia firmy, jak widać to na obrazku logo e-learning.

Jakie kolory powinno się wyko­rzy­sty­wać w logo?

Jeśli cho­dzi o wzór logo edu­ka­cyj­nego, pro­jek­tant musi wziąć pod uwagę punkt widze­nia stu­den­tów uczęsz­cza­ją­cych do danej insty­tu­cji edu­ka­cyj­nej. Podczas gdy logo przed­szkola czy żłobka może wyko­rzy­sty­wać bar­dzo jasne barwy pod­sta­wowe i nawet „kre­sków­kowe” gra­fiki, logo­typy edu­ka­cyjne szkoły pod­sta­wo­wej i wyż­szej czy uni­wer­sy­tetu powinny wyko­rzy­sty­wać bar­dziej przy­ga­szone, lecz jed­no­cze­śnie zde­cy­do­wane kolory (takie jak bur­gund, gra­nat czy szma­rag­do­wo­zie­lony), a ich gra­fiki powinny odzwier­cie­dlać histo­rię insty­tu­cji, bądź dzie­dzinę nauki, w któ­rej się specjalizuje.

Dobrze zapla­no­wane logo szkoły wyż­szej, logo biblio­teki lub logo e-le­ar­ning powinny zawie­rać pewien rodzaj abs­trak­cyj­nej gra­fiki, który pomoże jej wyróż­nić się spo­śród innych insty­tu­cji edu­ka­cyj­nych. Powinno też wyko­rzy­sty­wać pro­sty krój pisma w nazwie instytucji.

Elastyczny pro­jekt logo szkoły i marek edukacyjnych

Wzór edu­ka­cyj­nego znaku gra­ficz­nego powi­nien nie tylko urze­kać przed­sta­wi­cieli mło­dego poko­le­nia. Bez względu na to czy będzie to logo biblio­teki czy logo przed­szkola, taki znak musi rów­nież być w sta­nie zaszcze­pić poczu­cie inspi­ra­cji w poten­cjal­nych uczniach.

Wiele marek szkół wyż­szych, e-le­ar­ning i uni­wer­sy­te­tów roz­pro­wa­dza różne rodzaje pro­duk­tów sygno­wa­nych logo uczel­nia­nym, takich jak dłu­go­pisy i ołówki, T-shirty, bluzy, zeszyty i ramki na tablice reje­stra­cyjne. Z tego powodu pro­jek­tant logo musi roz­wa­żyć jak może być wyko­rzy­stane logo uczelni. Musi ist­nieć moż­li­wość ska­lo­wa­nia logo do tak nie­wiel­kich roz­mia­rów, by zmie­ściło się na ołówku, lecz powinno ono także zazna­czać swoją obec­ność umiesz­czone na pod­świe­tlo­nej tablicy przy sta­dio­nie piłki nożnej.

Dlaczego szkoły, uni­wer­sy­tety, a nawet przed­szkola potrze­bują logo?

Niewiele osób się nad tym zasta­na­wia, ale wszyst­kie uni­wer­sy­tety i uczel­nie posia­dają pro­fe­sjo­nalne, atrak­cyjne logo­typy, roz­po­zna­walne przez ich stu­den­tów, absol­wen­tów i resztę spo­łe­czeń­stwa. Oto kilka powo­dów, dla któ­rych szkoły potrze­bują pro­jektu logo, z któ­rego mogłyby być dumne.

Wsparcie spo­łe­czeń­stwa
Duch szkoły (a także przed­szkola) jest istotny, ale każdy kto widział roz­ju­szo­nych, fanów na szkol­nym meczu wie, że wspar­cie spo­łeczne jest tak samo ważne, jak obraz uczelni. Posiadanie logo­typu nadaje szkole wize­ru­nek, spra­wia­jąc, że lokalna spo­łecz­ność jest bar­dziej skłonna wspie­rać taką pla­cówkę. Podczas gdy stu­denci i wydziały wciąż się zmie­niają, spo­łe­czeń­stwo potrze­buje nie­zmien­nego wize­runku, z któ­rym mogłoby się iden­ty­fi­ko­wać. Logo uni­wer­sy­tec­kie reali­zuje wła­śnie ten cel.

Estetyczna lokalizacja
Logo przed­szkola, szkoły pod­sta­wo­wej czy uczelni umiej­sco­wione są w obrę­bie pla­cówki, na bro­szu­rach, ulot­kach, koszul­kach i wszyst­kich gadże­tach sprze­da­wa­nych w skle­piku szkol­nym. Bez atrak­cyj­nego logo trudno wyobra­zić sobie, jak wyglą­dałby dany pro­dukt i dla­czego inni mogliby go kupo­wać. Estetyczne umiej­sco­wie­nie logo spra­wia, że przed­miot wydaje się być bar­dziej atrak­cyjny, w szcze­gól­no­ści dla osób uczęsz­cza­ją­cych do danej szkoły. Ludzie uwiel­biają chwa­lić się nazwą i marką uczelni, w któ­rej się uczą.

Tradycja
Wiele pla­có­wek, od wie­ków posiada te same logo. Tworzy to ducha tra­dy­cji, z któ­rym inne szkoły, czę­sto nawet lep­sze, nie są w sta­nie współ­za­wod­ni­czyć. Nie ozna­cza to, że uni­wer­sy­tety nie mogą zmie­niać swo­ich pro­jek­tów logo. Dobrze zapro­jek­to­wane logo uczelni powinno być jed­nak ponad­cza­sowe i przez lata pod­kre­ślać jej doskonałość.

Jak można zauwa­żyć, logo­typy marek edu­ka­cyj­nych są bar­dzo ważne z wielu powo­dów. Od ducha szkoły do daro­wizn absol­wen­tów – dają ludziom wize­ru­nek, z któ­rym mogą się utoż­sa­miać. Jeśli twoja pla­cówka nie posiada znaku gra­ficz­nego, lub jest ono słabe, może czas już poroz­ma­wiać z pro­jek­tan­tem o korzy­ściach, jakie może przy­nieść szkole posia­da­nie pro­fe­sjo­nal­nego pro­jektu logo.

Podaruj swo­jej insty­tu­cji edu­ka­cyj­nej wize­ru­nek będący syno­ni­mem sukcesu

Owocni są świetną odpo­wie­dzią na potrzeby logo biblio­teki, uczelni, a nawet przed­szkola. Nasi pro­jek­tanci pomogą ci zbu­do­wać pro­fe­sjo­nalną repu­ta­cję two­jego ośrodka, który przy­cią­gnie poten­cjal­nych uczniów i stu­den­tów i pod­nie­sie pre­stiż całej orga­ni­za­cji edukacyjnej.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena