X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Poznaj genialne ujemne przestrzenie logo

10 przykładów najlepszych znaków z kontrą

Świetne przykłady
logotypów, które
zawierają pustkę,
pełną treści


Spis treści:

Andrzej Sołoduszkiewicz

Autor:

Mariusz
Słowik

Choć może wyda­wać się to zaskaku­jące, najwięk­szą zaletą logo może być ele­ment, któ­rego ono wcale nie zaw­iera. Kreaty­wne uży­cie kon­try, pozbaw­ionej wypeł­nie­nia pustej prze­strzeni w znaku gra­ficz­nym, potrafi zasko­czyć i zach­wycić. Poz­naj najlep­sze świa­towe przy­kłady zas­tosowa­nia logo­typu w kontrze.

TOP 10 logotypów wykorzystujących negatywną przestrzeń

Przykła­dem takiego logo może być opisana przez przez psy­chologa Edgara Rubina waza. Rysunek naczy­nia utwor­zony przez sym­e­trycznie odbity męski pro­fil.

przez zastosowanie kontry widać albo dwie twarze albo kielich

Kon­tra nie jest więc samodziel­nym bytem
graficznym - ist­nieje tylko wtedy, gdy widoczny
jest pier­wotny obiekt, wyo­dręb­ni­a­jący ową
“ujemną przestrzeń” z tła.

Poniżej prezen­tu­jemy 10 najbardziej znanych, współczes­nych przykładów negaty­wnej przestrzeni. Samo poję­cie kon­try znane było już w starożyt­ności. Na przykład w pro­jek­towa­niu ogrodów wyko­rzysty­wane jest japońskie poję­cie kon­try, tzw. Ma.

Sprawdź też: 10 najsłynniejszych maskotek firmowych na świecie. + Polskie przykłady.

Miejsce 10: Salmovac

logo Salmovac

S jak super. Projektanci ze szkock­iego stu­dia graficznego
Aurora dostali ory­gi­nalne zadanie — zapro­jek­tować znak
dla pro­du­cen­tów szczepi­onek dla… ryb. Prze­myślana nazwa
(od ang. salmon vac­ci­na­tion) i uzu­peł­ni­a­jące hasło
reklamowe
zapew­ni­ają kom­plet infor­ma­cji na temat
wizerunku firmy.

Bardzo charak­terysty­czne "S" zbu­dowane z powtór­zonego
ksz­tałtu płynącej ryby czyni tę iden­ty­fikację kompletną.

Miejsce 9: Short film festival

logotyp Worldwide Short FIlm Festival

Świa­towa ikona kina to gotowy mate­riał na identyfikację
fes­ti­walu fil­mowego.

Nic dodać, nic ująć. Poza pod­pisem i dwoma ksz­tał­tami
nie ma w tym pro­jek­cie właś­ci­wie nic, a i tak każdy
rozpozna wielkiego Char­liego. Tak właśnie dzi­ała dobrze
użyta kontra. Zobacz też inne przykłady logo galerii,
teatrów i muzeów
.

Miejsce 8: Ogden plumbing

znak graficzny Ogden Plumbing

Hydraul­icy nie należą do najczęst­szych klien­tów agencji
reklamowych
. Nawet, gdyby ten znak nie był tak dobry,
jak jest, zasługi­wałby na pochwałę już za poważne
pode­jś­cie do kwestii tożsamości wizualnej tak
“nieglob­al­nego” biz­nesu. Matt Ever­son, pro­jek­tant
znaku Ogden Plumb­ing, ekspery­men­tował z wieloma
kom­pozy­c­jami postaci i narzędzi.

Rezul­tat doskonale przekazuje komu­nikat o zale­tach
oferty: ter­mi­nowości, bezpośred­niości i gotowości do
działania.

Miejsce 7: Concealed Logo

Concealed LOgo

Znak graficzny inicjatywy "Nadzieja na Pokój"
opra­cował amerykański ilus­tra­tor Ronald J. Cala II.
Poważane nazwisko oraz niezwykłe zdolności sprawiły,
że jego prace goszczą w pra­wie każ­dym ran­kingu
kreaty­wnego uży­cia prze­strzeni w logo.

Trudno się temu dzi­wić, gdyż tak błyskotliwe
połącze­nie relaty­wnie skom­p­likowanych ksz­tałtów
to wyjątkowe osiąg­nię­cie nawet na tle bohaterów
tego artykułu.

Miejsce 6: Human

logo Human

Przy tak delikat­nych tem­at­ach jak lecze­nie płod­ności
dyskrecja i ele­gancja znaków z "drugim dnem" jest
szczegól­nie pomocna.

Opra­cow­ane przez agencję Social UK lekarskie logo
gabinetu
Human™ (ang. człowiek) to przykład
tak­townego, ale czytel­nego przed­staw­ienia branży
za pośred­nictwem samej grafiki. Kto chce wiedzieć,
zobaczy w tym logo wszys­tko, co potrzeba.

Miejsce 5: Michael Jackson

znak Michael Jackson z czarną wstążką

Sty­lowe pożeg­nanie. Gdy uroczys­tości pogrze­bowe
danej osoby wyma­gają opra­cow­a­nia specjalnego,
unikalnego logo­typu, wiadomo, że chodzi o nie
byle kogo. Mało kto był "nie byle kim" do tego
stop­nia, jak król popu, niedoś­cigły Michael Jack­son.

Wykre­owany przez niemiecki odd­ział BBDO i stu­dio
Schön­heits­farm grafika logo łączy klasy­czny wzór
żałob­nej wstążki ze słyn­nym krok­iem tanecznym,
opra­cow­anym przez samego Mistrza.

Miejsce 4: Telewizja NBC

logotyp stacji telewizyjnej NBC

Jak wiele może dodać wartości wyko­rzys­tanie kon­try,
widać wyraźnie na przykładzie zmiany logo NBC
w lat­ach 1979 – 1986. Oczy­wiś­cie, ta sza­cowna marka
korzys­tała wcześniej z całej serii znaków; naj­ciekawsza
jest jed­nak właśnie ta ostat­nia zmi­ana logo. W wer­sji
z 1979 zasad­nicza zawartość pro­jektu jest taka sama:
biały paw z kolorowym ogonem towarzyszy nazwie firmy.

Tym, co dało nowemu (od 1986 r.) pro­jek­towi całkow­itą
przewagę, jest właśnie wyko­rzys­tanie "białej" przestrzeni.
Paw przes­tał być prostym rysunkiem; zlał się opty­cznie
z otocze­niem, wprowadza­jąc ele­ment zaskoczenia
i har­monię wynika­jącą z usunię­cia zbęd­nych ele­men­tów.

-wzorowy redesign!

Miejsce 3: Carrefour

logo Carrefour

Przy­cza­jona lit­era, ukryty znak. Powszech­nie znane
logo Car­refour zaw­iera pewien mniej powszech­nie
znany ele­ment. Zanim zaczniesz czy­tać, przyjrzyj się
mu jeszcze raz.

Stwor­zone w 1966 r. logo to oczy­wiś­cie coś więcej
niż dwie różnokolorowe strza­łki (sym­bol­izu­jące
spotkanie w cen­trum hand­lowym) — gdy wypełni się
przestrzeń pomiędzy nimi, wielki inic­jał pojawia się
jak wyczarowany. Odmi­en­nie od wielu innych, aku­rat
to logo oglą­dane jest najczęś­ciej na tle nieba (jako
oznakowanie budynku). Otwarta przestrzeń
wspo­maga tę iluzję znacznie bardziej niż wydruk na
jed­no­li­tym, białym tle. Poz­naj lep­iej tego twórcę logo.

Miejsce 2: Znak graficzny WWF

logo WWF przedstawiające pandę

Najsłyn­niejsza panda na świecie. Jak rzadko które
logo, znak graficzny WWF stał się ikoną
funkcjonu­jącą na prawach samodziel­nej grafiki,
a uroków kon­try niemal nikt już nie zauważa. Jest
to jedno z tych zwierząt, które z racji umaszczenia
stanowi świetny model do wszel­kich graficznych
przed­sięwz­ięć. Przed­staw­ie­nie pandy za pomocą
kilku plam czerni wydaje się dziś najbardziej
oczy­wistym z rozwiązań. Niekoniecznie musi­ało
być tak w lat­ach 60-tych, gdy pow­stawał tak słynny
dziś znak.

Obec­nie Fun­dusz używa nazwy "World Wide Fund
for Nature", nie mody­fikuje jed­nak grafiki ani skrótu
w logo. Trudno się temu dzi­wić — niełatwo byłoby
poprawić rozwiązanie doskonałe.

Miejsce 1: Logo formuły pierwszej

czarno-białe logo formuły 1

Grand Prix w dziedzinie wyko­rzys­ta­nia kon­try
przy­pada teamowi odpowiedzial­nemu za pro­jekt
samochodowego logo
For­muły 1 — prestiżowemu
cyk­lowi wyś­cigów samo­chodowych, jed­nemu
z naj­droższych sportów na świecie. Co ciekawe,
pow­stałym ok. 2000 r. znakiem F1 nie chwali się
żadna znana agencja. Nie wiadomo więc, kto jest
jego autorem.

Co powinno budzić uznanie, ele­ment w kon­trze
nie jest tu jedynie pomoc­niczym efek­tem graficznym,
który mógłby zostać pominięty bez szkody dla
czytel­ności znaku.

Ukryta w pustej przestrzeni cyfra to samodzielny
i niezbędny ele­ment kom­pozy­cji, bez którego
główna nazwa (czyli oczy­wiś­cie F1) pozostałaby
niezrozu­mi­ała.

Jak często bywa, geniusz tkwi w pros­to­cie:
tylko jeden kolor, żad­nych zbęd­nych efek­tów,
dopa­sowana i odpowied­nio zmody­fikowana
typografia to już właś­ci­wie kom­pletny opis tego
pro­jektu. Mało? Wręcz prze­ci­wnie — w dziedzinie
odd­a­nia charak­teru marki i czytel­ności to logo
zasługuje na pier­wsze miejsce na podium.

Coś z niczego, czyli kreatywne podejście do projektowania

Coś z niczego — twór­cze pode­jś­cie do logo pozwala zamienić pustą, obo­jętną przestrzeń w wyróż­ni­a­jący ele­ment znaku i samej marki. Nawet jeśli jest to tylko fajna sygnatura.

"Negaty­wna przestrzeń to graficzny odpowied­nik kalamburu."

Podob­nie jak jedno lub kilka słów może nagle zyskać dodatkowe, najczęś­ciej dow­cipne, znacze­nie, tak przez odpowied­nie ustaw­ie­nie grafiki naszym oczom w na pozór ukazuje się nowy, nie zauważany wcześniej obraz.

Zobacz także: Przegląd logo polskich spółek giełdowych 2010.

Oczy­wiś­cie nasze wskaza­nia są bardzo sug­esty­wne, być może w Two­jej opinii ten rank­ing powinien wyglą­dać inaczej. Jeśli posi­adasz ciekawe wiado­mości na temat zas­tosowa­nia negaty­wnej przestrzeni w logo, prosimy podziel się nimi w komen­tarzach do tego artykułu.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena