Dokąd jadą logotypy motoryzacyjne?
Logo Audi, Volksvagen, Peugeot i Citroen.

Poznaj przykłady trendu, który kompletnie zdominował branżę motoryzacyjną.

Co znajdziesz w artykule

  Znaki fir­mowe pro­du­cen­tów samo­chodów należą do najin­ten­sy­wniej pro­mowanych. Dziesiątki pro­du­cen­tów wal­czą o naszą uwagę nie tylko tech­nologią czy ceną, ale i emoc­jami. Próbują wzbu­dzić swoim wiz­erunk­iem zau­fanie, sza­cunek, a cza­sem nawet pasję. Do tego potrze­bują dosko­nale zapro­jek­towanych logo, które podą­żają za klien­tami. Zobacz, jak rozwi­jają swoje znaki lid­erzy glob­al­nego rynku.

  Nowe logo Audi – przewaga dzięki szczegółom.
  Tak poprawia się tylko doskonałe logotypy.

  Odnosząc sukcesy i pomimo zdobytej rep­utacji, w 2009 niemiecki pro­du­cent przed­stawia nowy wiz­erunek, logo i typografię.

  Marki, np. taka jak Audi, zawsze zna­j­duje się w cen­trum uwagi. W swo­jej branży jest szanowana za skuteczną rywal­iza­cję z potężnymi konkurentami (BMW i Mer­cedes), nowa­torstwo tech­niczne czy sukcesy sportowe. Zasługuje na pochwały również z punktu widzenia mar­ketingu – to wspani­ały przykład, jak ciężką pracą i kon­sek­wencją można pod­nieść na wyżyny nawet bardzo zapom­ni­aną markę. Poznaj nowe loga w świecie motoryzacji.

  Czy wiesz, że…
  Nowe logo Audi
  i unowocześniony znak Volk­swa­gena zapro­jek­towała ta sama firma?

  Dlaczego i w jaki sposób Audi poprawia doskonałe logo?

  Bardziej odpowied­nia forma tego pyta­nia brzmiałaby: jak długo marka powinna trwać przy nie zmie­nio­nej for­mie znaku? Swoje logo­typy zmieni­ają najwięksi, kieru­jąc się roz­maitymi przy­czy­nami – od chęci utrzy­ma­nia nowoczes­nego charak­teru po man­i­fes­tację siły i energii. Również w przy­padku Audi czyn­niki te grały na pewno odpowied­nią rolę. Więcej napisal­iśmy o tym w artykule o redesig­nie logo.

  Co zmieniono? Jak często się zdarza przy delikat­nych mody­fikac­jach – wszys­tko.
  Choć dla zwykłego prze­chod­nia znaczek na aucie będzie wydawał się “taki sam”,
  inny jest teraz każdy ele­ment: od koloru, przez kom­pozy­cję, liter­nictwo i grafikę.

  Tylko ilość pierś­cieni, sym­bol­izu­ją­cych założy­cieli firmy, się nie zmieniła:

  • połąc­zone koła są wytłoc­zone w inny sposób
   oraz zyskały na met­al­icznym połysku
  • logo­typ jest teraz wyrów­nany
   do lewej (zami­ast wyśrodkowania)
  • nazwa jest zapisana innym, lże­jszym kro­jem
   pisma, a sam napis zmniejszył się
   pro­por­cjon­al­nie o niemal połowę

  Dodawanie przestrzeni i met­al­icznego blasku wydaje się być obow­iązkowym tren­dem w logo motoryzacyjnych.

  Nowe logo Audi wyraźnie mówi o zmi­anie, jaką chce chwalić się stulet­nia marka.
  Jest świeże i nowoczesne, i na pewno będzie wyglą­dać doskonale na każdym mod­elu firmy. Zaś za następne sto lat – znów przyjdzie czas na obow­iązkowy redesign, nawet jeśli Audi pokona już wów­czas wszys­t­kich konkuren­tów (wtedy będą to już zapewne małe statki kosmiczne).

  Logo Citroën – kreatywnie i futurystycznie od ponad 90 lat.

  Inaczej niż w przy­padku Audi, tutaj mamy nieo­mal fran­cuską rewolucję.
  Słynny znak graficzny marki Cit­roen zwany potocznie “chevron”, zyskał zupełnie nową formę:
  bardziej zaokrą­gloną, wypukłą i imi­tu­jącą powierzch­nię wypolerowanego met­alu. Kolorystyka pozostała podobna, ale jest inaczej rozłożona — z grafiki przeszła na typografię. Same litery są znacznie bardziej futu­rysty­czne, wyróż­ni­a­jąc się np. połąc­zonymi krop­kami nad ë (mało kto wie, że mają one własną gra­maty­czną nazwę – to diereza). Za wprowadze­nie fran­cuskiego logo w nowe stule­cie odpowiada agencja Lan­dor, współpracu­jąca i współt­worząca od dekad z naj­doskon­al­sze świa­towe marki.

  Dodawanie przestrzeni i met­al­icznego blasku wydaje się być obow­iązkowym tren­dem w logo­ty­pach moto­ryza­cyjnych. Oprócz oczy­wis­tej graficznej innowa­cyjności, aku­rat w tym przy­padku takie mody­fikacje mają dodatkowy sens – znak graficzny jest wów­czas bardziej podobny do tego “prawdzi­wego”, umieszc­zonego na masce.

  Inaczej niż w przy­padku Audi, tutaj mamy nieo­mal fran­cuską rewolucję.

  Zmi­any w logo Cit­roëna, ale i innych pro­du­cen­tów wynikają też po części z innej, jeszcze prost­szej przy­czyny. Są po prostu możliwe. Dawne ograniczenia tech­nologi druku wyz­naczały restryk­cyjne reguły budowy logo – miało ono mieć małą ilość kolorów (lub nawet tylko jeden), jed­no­lite wypełnie­nie zami­ast prze­jść tonal­nych i możli­wie prostą formę — cieni czy wytłoczeń.

  Zobacz video

  Dziś te ograniczenia mogą być śmi­ało lekce­ważone; tech­nolo­gie 3D, Inter­net oraz nowe opcje druku spraw­iają, że odw­zorować można niemal każdą graficzną ideę.
  Dzięki temu możemy oglą­dać znaki wyglą­da­jące jak wyko­nane z met­alu, o pełnej unikalnych szczegółów typografii i żywej kolorystyce. Taki jest nowy sym­bol Cit­roëna, i więk­szość porównu­ją­cych zgodzi się chyba, że zmi­ana wypadła imponująco.

  Nowe logo Peugeot – ewolucja i emocje.
  Firmowy lew stracił język, ale zyskał wiele w zamian.

  Logo Peu­geot – to lew. Niewiele pro­du­cen­tów aut może pochwalić się tak czytel­nym i moc­nym sym­bolem; w świecie mniej lub bardziej abstrak­cyjnych znaków, gwiazd, rom­bów i okręgów, znak tej firmy wyróż­nia się niczym aut­en­ty­czny król. To logo nie do pomyle­nia z żad­nym innym.

  Mody­fikacja znaku, który odniósł już tyle sukcesów, to prawdziwe wyzwanie. Inaczej niż przy wielu bardziej ogól­nych sym­bo­l­ach, tu każdy może od razu rozpoz­nać nawet drobne różnice rysunku. Tylko spec­jal­iści zori­en­tują się, że np. Audi zmieniło wytłocze­nie swoich okręgów; gdy Peu­geot zacznie rysować swój emblemat w nowym stylu, nie umknie to niczy­jej uwadze.

  Czy wiesz, że…
  Peu­geot to najs­tarsza marka moto­ryza­cyjna świata. Jej początki się­gają XVIII wieku, gdy rodz­ina Peu­geotów zajęła się drob­nym prze­mysłem; oczy­wiś­cie, nie od początku pro­dukowali samochody.

  Zgod­nie z obow­iązu­ją­cym tren­dem, znak zyskał swoją wer­sję 3D oraz met­al­iczną powierzch­nię. Cała syl­wetka jest wyrzeźbiona znacznie agresy­wniej, w czym bardzo pomaga sug­es­tia trze­ciego wymi­aru. Najbardziej oczy­wistą różnicą w sto­sunku do poprzed­niego lwa jest schowanie języka; jako detal zbyt drobny i wynika­jący raczej z dawnej her­aldyki niż decyzji pro­jek­tanta, zakłó­całby on silne wraże­nie, jakie daje cała bryła zwierzęcia.

  W nowym liter­nictwie widać dalekie podobieństwo do Cit­roëna – bezsz­ery­fowe, o delikat­nych krągłoś­ci­ach, bez wąt­pi­enia jest nowoczesne i niebanalne.

  Podob­nie w poprzed­nim przy­padku, kolorowy jest tylko napis pod znakiem. Wiz­ualne pokrewieństwo nie jest przy­pad­kiem – obaj pro­du­cenci są częś­cią kon­cernu (PSA).

  Zobacz video

  Zadanie odmłodzenia lwa wyz­nac­zone zostało zespołowi BETC Design, mogącemu pochwalić się pra­cami dla takich marek jak Alstom, Air France czy Car­refour.
  Ide­alny pod­wykon­awca dla fran­cuskiego giganta motoryzacyjnego.

  W walce o klienta lwa wspiera nowe hasło reklam­owe – „motion & emo­tion”.
  W styl­istyce znaku widać zarówno więcej ruchu, jak i emocji; obiet­nica wydaje się być dotrzy­mana. Wiel­bi­ciele trady­cji nie powinni być jed­nak zaw­iedzeni – również w obec­nym znaku każdy rozpozna dziedz­ictwo, któremu początek w 1810 r. dała ambitna rodz­ina Peu­geotów. To przykład rebrandingu, który potrafi przekonać wszys­tkie pokolenia.

  Das Logo. Zmiany w znaku Volkswagena
  – strategia prosta i niezawodna jak słynny Garbus.

  To było logo, które musi­ało się zmienić. Nazis­towskie dziedz­ictwo kładło się cie­niem na wszys­tkim, co doty­czyło his­torii tej marki, obmyślanej prze­cież przez samego Adolfa Hitlera w 1930 roku. Pier­wotny znak zmieniał się później parokrot­nie, tracąc kono­tacje his­to­ryczne. Dziś, jest to po prostu typografia umieszc­zona w okręgu – a zarazem jedno z najbardziej rozpoz­nawal­nych znaków świata.

  Zmi­ana została wyko­nana, ale nie po to, by wyprzedzić swój czas, lecz aby nieza­leżnie od jego upływu marka pozostawała zawsze jed­nakowo nowoczesna.

  O ile pier­wszą zmi­anę wymusiła his­to­ria, ta wyko­nana w 2000 roku przez agencję MetaDe­sign należy do odmi­en­nego typu – retuszu tak delikat­nego, jak to tylko możliwe, a jed­nocześnie zauważal­nego dla każdego, kto zetknie się z odświeżonym brandem.

  Aby uży­wany bez więk­szych zmian przez ponad 50 lat znak nie stracił swego charak­teru, a na powrót mógł stać się nowoczesny, wyko­nano delikatny wari­ant prac:
  • dodano kolor tła, pozostaw­ia­jąc jed­nak białe litery
  • zarówno tło, jak i litery są teraz delikat­nie wypukłe
  • ele­menty znaku zyskały delikatne obrysy i cienie

  Pro­jekt redesignu logo Volk­swa­gena dzieli od pozostałych bohaterów artykułu niemal dziesięć lat. O skuteczności projektantów może świad­czyć fakt, że właś­ci­wie w ogóle tego nie widać. Zmi­ana została wyko­nana, ale nie po to, by wyprzedzić swój czas, lecz by nieza­leżnie od jego upływu marka pozostawała zawsze jed­nakowo nowoczesna. Powyższa opowieść zde­cy­dowanie nie wycz­er­puje tem­atu. Jeśli dys­ponu­jesz więc ciekawymi, wzbo­ga­ca­ją­cymi pier­wotny mate­riał infor­ma­c­jami, prosimy podziel się nimi w komen­tarzach na dole tej strony.

  Na górę
  Zaprojektujemy logo z którego będziesz dumny! - Gwarantujemy
  Kliknij i zobacz jak
  Osiągnięcia
  Jesteśmy bar­dziej skłonni anga­żo­wać się w dzia­ła­nia, w któ­rych osią­gnię­cia są doce­niane i nagradzane.
  Osiągnięcie cze­goś zna­czą­cego na polu jest satys­fak­cjo­nu­jące, jed­nak gdy jest w jakiś spo­sób doce­nione, cie­szy jesz­cze bar­dziej.

  W śro­do­wi­sku gier kom­pu­te­ro­wych osią­gnię­cia są pre­zen­to­wane za pomocą punk­tów, odznak, pozio­mów i innego rodzaju uzna­nia. W innych sytu­acjach, osią­gnię­cia są sygna­li­zo­wane poprzez awanse, człon­kow­stwo, przy­wi­leje i doro­bek. Jakie wyzwa­nia – powią­zane z pożą­da­nymi zacho­wa­niami – mają miej­sce w Twoim przy­padku i jakie są zwią­zane z nimi osiągnięcia?

  Mądrego miło posłuchać

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Sprawdź to - kliknij tutaj.

  Lubisz nasze treści i to co robimy?
  Możesz publikować je u siebie, sprawdź
  także jak jeszcze możesz nas wesprzeć.

  Richard Branson
  Właściciel ponad 400 różnych
  przedsiębiorstw o wspólnej
  marce. Virgin.
  Otrzymaj ofertę