X
X

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie
Najlepsze praktyki
Czyli skuteczne rozwiązania
Trendy i inspiracje
Uczta dla oczu i wyobraźni
Ikony i ich historie
Światowe symbole perfekcji
Before & After
Jak poprawia się doskonałe?
Wskazówki ekspertów
Blog, biblioteczka, odpowiedzi.
OWOCNY HIT ******
Kompletny przewodnik
po tworzeniu logo
dla właścicieli firm.
Idź do artykułu Pobierz artykuł jako eBook

Projektowanie stron

Web design

Marketing internetowy

Agencja marketingowa

Projektowanie logo

Branding

Tworzenie nazw

Naming

Przekonujące treści

Copywriting

Czego uczy nas ranking 100 największych marek świata?


Wyślijcie mi niezobowiązującą ofertę

Pomimo zwal­nia­ją­cego tempa glo­bal­nej gospo­darki war­tość 100 naj­lep­szych marek wzro­sła o 2%. Badania uka­zują też pierw­szą na świe­cie markę wartą 100 miliar­dów dola­rów – Google. Marki która wbi­ja­jąc nóż w serce pro­du­cen­tom tele­wi­zyj­nym, osią­gnęła ten wynik bez pomocy nawet jed­nej reklamy telewizyjnej.

Recesja nie ma wyraź­nie nega­tyw­nego wpływu na wszyst­kie marki i kate­go­rie. Jednym z naj­więk­szych pozy­tyw­nych ten­den­cji jest wzrost popu­lar­no­ści dzia­łań podej­mo­wa­nych w domu, które zazwy­czaj byłyby wyko­ny­wane w innym miej­scu. Dla przy­kładu łatwość i wygoda zaku­pów w Internecie, jest siłą napę­dową takich marek jak Amazon (+85%) i eBay (+16%). Podobnie, war­tość marek kawy wzro­sła, gdyż kon­su­menci zde­cy­do­wali się na jej kon­sump­cję w domu, niż w podróży. Nescafe (+23%) i Nespresso (+27%). Podczas, gdy wielu komen­ta­to­rów prze­wi­dy­wało rece­sję jako ostrze­że­nie dla kon­su­men­tów żyją­cych w dłu­gach, Visa zna­la­zła się w ran­kingu po raz pierw­szy na miej­scu 36. Największy wzrost odno­to­wał ze zdzi­wie­niem bank. China Merchants Bank zwięk­szył swoją war­tość o 168% w tym roku.

Aldi Market jako przykład marki z towarami o obniżonych cenach
Marki z towa­rami o obni­żo­nych cenach rów­nież wkro­czyły do ran­kingu. Niemiecki, deta­liczny

mar­ket Aldi poja­wił się po raz pierw­szy w pierw­szej 100 z 49% wzro­stem war­to­ści marki.

Jest tro­chę wąt­pli­wo­ści, że wszech­obecny mrok panu­jący na rynku finan­so­wym, wpływa na zwy­czaje zaku­powe kon­su­men­tów. Gdy spa­dek sprze­daży żyw­no­ści eko­lo­gicz­nej jest dobrze udo­ku­men­to­wany, kon­su­menci są usa­tys­fak­cjo­no­wani takimi pro­duk­tami jak fast food, papie­rosy i alko­hol. W związku z tym, McDonald (+34%), Marlboro (+33%) Budweiser (+23%) i Johnnie Walker (+42%) wszy­scy doświad­czyli znacz­nego wzrostu.

"McDonald jest marką, którą ludzie spi­salina straty, jed­nakże
zacho­wała swojąwar­tość, jed­no­cze­śnie znacz­nie popra­wia­jąc
doświad­cze­nie i to jest klu­czem do jej sukcesu. na straty,
jed­nakże zacho­wała swoją war­tość, jed­no­cze­śnie znacz­nie
popra­wia­jąc doświad­cze­nie i to jest klu­czem do jej sukcesu."

Peter Walshe, dyrek­tor BrandZ.

Jak zawsze, decy­zje zaku­powe kon­su­men­tów pozo­stają w sprzecz­no­ści, a zain­te­re­so­wa­nie zdro­wiem i dobrym samo­po­czu­ciem także nadal jest sil­nym tren­dem. Na przy­kład, Bud Light wyprze­dził swo­ich wysoko kalo­rycz­nych kon­ku­ren­tów, sta­jąc się marką piwa numer jeden. Podczas gdy McDonald nigdy nie ujaw­nia wyni­ków sprze­daży swo­ich sała­tek, jego cią­gły nacisk na inno­wa­cje menu jest postrze­gane przez wielu, jako klucz do jego ożywienia.

Co ozna­cza wycena marki dla spe­cja­li­stów ds.marketingu?

W trud­nych cza­sach, przed­się­bior­stwa, które inwe­stują w swoje marki mogą w ten spo­sób chro­nić, roz­wi­jać się i pomóc im się roz­wi­jać. Silne marki two­rzą prze­wagę kon­ku­ren­cyjną poprzez zmniej­sze­nie ryzyka gospo­dar­czego, obni­że­nie kosz­tów wej­ścia w nowe kate­go­rie, zwięk­sze­nie rota­cji pra­cow­ni­ków i pomoc w uzy­ska­niu licen­cji w innych kra­jach. Ranking udo­wad­nia, że silne marki w dal­szym ciągu prze­ści­gają słab­sze zarówno pod wzglę­dem udziału w rynku, jak i ceny akcji.

"Te 100 marek jest w lep­szej kon­dy­cji niż jakie­kol­wiek inne sek­tory
przed­się­bior­stwa"
- Mówi Peter.

Metodologia i źró­dło danych.

Do celów usta­le­nia ran­kingu BrandZ, Millward Brown Optimor war­to­ściuje marki w trzech etapach.

Po pierw­sze, ustala nie­ma­te­rialne dochody firmy i przy­pi­suje je poszcze­gól­nym mar­kom oraz kra­jom, gdzie pro­wa­dzą dzia­łal­ność, w opar­ciu o publicz­nie dostępne dane finan­sowe z Bloomberg, Datamonitor i wła­snych badań Millward Brown Optimor.

Po dru­gie, okre­śla udział docho­dów nie­ma­te­rial­nych zwią­za­nych tylko z marką, w prze­ci­wień­stwie do innych czyn­ni­ków, takich jak cena. Wykorzystuje bada­nia oparte na danych lojal­no­ści z bazy danych BrandZ.

Ostatecznie, pro­jekty badaw­cze, jakie będą war­tość marki w przy­szło­ści, w opar­ciu o wyceny ryn­kowe, pro­filu ryzyka marki i poten­cjału wzrostu.

BrandZ jest naj­więk­szym na świe­cie bada­niem na temat tego, co ludzie myślą na temat marek, które kupują. Na zle­ce­nie bazy danych WPP z 443 kate­go­riami w 30 kra­jach, obej­mu­ją­cej tysiące marek.

Dobry pomysł na
firmę jest warty
dobrego logo.
Dobry projekt, najlepiej zacząć
od znalezienia dobrych ludzi.
Jesteś w świetnym miescu.
Bardzo łatwo zacząc tutaj.
Zróbmy razem
coś fajnego

Napisz kilka słów o swoim projekcie
i otrzymaj niezobowiązującą ofertę.

Imię:
Mój email to:
Tel. Opcjonalnie
Napisz kilka słów o swoim projekcie

Szybka wycena