Logo transportowe, przewozowe, spedycja, logistyka.

Niezwykłe jest to, jak pro­ste logo trans­por­towe umiesz­czone na pojaz­dach może oka­zać się twoim głów­nym narzę­dziem mar­ke­tin­go­wym. Znaki gra­ficzne peł­nią ważną funk­cję w rekla­mie. Jeśli jesteś prze­wo­zni­kiem, pra­cu­jesz w pedy­cji lub logi­styce (a nawet jeśli jesteś pry­wat­nym wła­ći­cie­lem TIR’a) twój pro­jekt logo powi­nien być umiesz­czany na każ­dym pojeź­dzie, który posia­dasz. Zabieg ten sprawi, że dzie­siątki, albo nawet setki osób poznają nazwę two­jej firmy. Jeśli twoje główne logo jest uni­kalne i pro­fe­sjo­nalne, także zosta­nie zapamiętane.

Ludzie o wiele łatwiej utrwa­lają sobie w pamięci obrazy i pro­jekty logo, niż słowa i imiona. Samochody te mogą nawet zaje­chać w dal­sze rejony kaju, co sprawi, że logo trans­por­towe zoba­czy jesz­cze więk­sza ilość osób. Jeśli zapa­mię­tają twój pro­jekt i odwie­dzą twoją stronę, pozy­skasz nowych klientów.

Wzory naj­lep­szych logo spe­dy­cji i trans­portu na świecie.

Reklama jest sto­so­wana także po to, aby wykre­ować okre­ślone obrazy okre­śla­jące twoją markę i firmę. Twoje pro­jekty logo samo­cho­do­wych pomogą ludziom odróż­nić cię od kon­ku­ren­cji. Rozróżnienie to będzie moż­liwe, ponie­waż twój pro­jekt logo­typu jest bar­dziej pro­fe­sjo­nalny i uni­kalny niż te, które wyko­rzy­sty­wane są przez inne firmy. Na przy­kład, przed­się­bior­stwo UPS jest znane z wyso­kiej jako­ści, ter­mi­no­wych dostaw dla wyż­szych klas spo­łecz­nych.

Zobacz także: Nowe logo w moto­ry­za­cji. Audi, Volksvagen, Peugeot i Citroen.

Jeśli przed­sta­wisz swoim klien­tom pro­jekt logo tir, jachtu a nawet łodzi czy statku o wyso­kiej jako­ści to z pew­no­ścią zapad­nie im ono w pamięci. Jeśli twój logo­typ ma pro­fe­sjo­nalną formę i zapre­zen­to­wany jest w odpo­wied­nim miej­scu, twoje szanse na suk­ces staną się więk­sze. Ludzie nie tylko zaczną zapa­mię­ty­wać nazwę two­jego biz­nesu firmy, ale na zawsze zapa­mię­tają też uni­kalny znak i symbol.

Jak two­rzy się udane logo­typy i sym­bole gra­ficzne w tak kon­ku­ren­cyj­nej branży?

Przesłanie firmy prze­ka­zane za pośred­nic­twem logo­typu jest sku­tecz­niej­sze niż cała kam­pa­nia pro­mo­cyjna. Przyciągający wzrok wize­ru­nek trans­portu, spe­dy­cji czy logi­styki zawsze pomaga fir­mie two­rzyć jej markę. Łącząc pro­stotę, rów­no­wagę i har­mo­nię z bły­sko­tliwą kom­bi­na­cją kolo­rów można stwo­rzyć bar­dziej widoczny wize­ru­nek. Znak gra­ficzny, który przy­ciąga uwagę mak­sy­ma­li­zuje szyb­kość komu­ni­ka­cji z oglą­da­ją­cymi i jest nie­za­leżny od jego mar­ke­tin­go­wego zastosowania.

Tworząc logo­typy z branży trans­por­to­wej poświę­camy dużą uwagę temu, aby upew­nić się, by okre­ślony pro­jekt odpo­wia­dał sty­lowi i cha­rak­te­rowi okre­ślo­nej firmy. Pracując nad Twoim logiem w Owocnych zasta­no­wimy się nawet nad takimi aspe­tami Twojego biz­nesu jak łagodna czy agre­sywna forma sprzedaży?

Logotypy dotrą tam, gdzie wiele reklam nie jest w stanie.

Logo jest nama­calną pre­zen­ta­cją, która pra­cuje nad uwy­pu­kle­niem marki. Większość ludzi myli słowo „marka” z „logo”; a tak naprawdę te dwie rze­czy dzia­łają razem. Przyciągający wzrok logo­typ łączy ze sobą cel, wize­ru­nek i to, na czym sku­pia się firma wraz z głów­nym prze­sła­niem mar­ke­tin­go­wym, two­rząc coś, co zostaje w umy­śle każ­dego, kto na nie spoj­rzy. Odrobina stylu w pro­jek­cie logo kom­ple­men­tuje biz­nes. To, jak dla odbior­ców wygląda logo danej firmy jest waż­niej­sze od tego, jak wygląda dla jej właścicieli.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Prawdziwy geniusz w dziedzinie
marketingu. Właściciel
Ogilvy&Mather.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Rozpoznanie ponad
przypominanie
Łatwiej jest roz­po­znać rze­czy, któ­rych doświad­czy­li­śmy wcze­śniej niż przy­wo­ły­wać je z pamięci.
Opcje wie­lo­krot­nego wyboru lub te wyma­ga­jące jed­nego klik­nię­cia to dla ludzi łatwy spo­sób inte­rak­cji ze stroną.

Jeśli chcesz popro­sić ludzi o wymie­nie­nie rze­czy z pamięci, spró­buj uzu­peł­nić (lub zastą­pić) puste pola okre­ślo­nymi, loso­wymi wybo­rami, które będą mogły ich naprowadzić.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę