Logo transportowe, przewozowe, spedycja, logistyka.

Niezwykłe jest to, jak pro­ste logo trans­por­towe umiesz­czone na pojaz­dach może oka­zać się twoim głów­nym narzę­dziem mar­ke­tin­go­wym. Znaki gra­ficzne peł­nią ważną funk­cję w rekla­mie. Jeśli jesteś prze­wo­zni­kiem, pra­cu­jesz w pedy­cji lub logi­styce (a nawet jeśli jesteś pry­wat­nym wła­ći­cie­lem TIR’a) twój pro­jekt logo powi­nien być umiesz­czany na każ­dym pojeź­dzie, który posia­dasz. Zabieg ten sprawi, że dzie­siątki, albo nawet setki osób poznają nazwę two­jej firmy. Jeśli twoje główne logo jest uni­kalne i pro­fe­sjo­nalne, także zosta­nie zapamiętane.

Ludzie o wiele łatwiej utrwa­lają sobie w pamięci obrazy i pro­jekty logo, niż słowa i imiona. Samochody te mogą nawet zaje­chać w dal­sze rejony kaju, co sprawi, że logo trans­por­towe zoba­czy jesz­cze więk­sza ilość osób. Jeśli zapa­mię­tają twój pro­jekt i odwie­dzą twoją stronę, pozy­skasz nowych klientów.

Wzory naj­lep­szych logo spe­dy­cji i trans­portu na świecie.

Reklama jest sto­so­wana także po to, aby wykre­ować okre­ślone obrazy okre­śla­jące twoją markę i firmę. Twoje pro­jekty logo samo­cho­do­wych pomogą ludziom odróż­nić cię od kon­ku­ren­cji. Rozróżnienie to będzie moż­liwe, ponie­waż twój pro­jekt logo­typu jest bar­dziej pro­fe­sjo­nalny i uni­kalny niż te, które wyko­rzy­sty­wane są przez inne firmy. Na przy­kład, przed­się­bior­stwo UPS jest znane z wyso­kiej jako­ści, ter­mi­no­wych dostaw dla wyż­szych klas spo­łecz­nych.

Zobacz także: Nowe logo w moto­ry­za­cji. Audi, Volksvagen, Peugeot i Citroen.

Jeśli przed­sta­wisz swoim klien­tom pro­jekt logo tir, jachtu a nawet łodzi czy statku o wyso­kiej jako­ści to z pew­no­ścią zapad­nie im ono w pamięci. Jeśli twój logo­typ ma pro­fe­sjo­nalną formę i zapre­zen­to­wany jest w odpo­wied­nim miej­scu, twoje szanse na suk­ces staną się więk­sze. Ludzie nie tylko zaczną zapa­mię­ty­wać nazwę two­jego biz­nesu firmy, ale na zawsze zapa­mię­tają też uni­kalny znak i symbol.

Jak two­rzy się udane logo­typy i sym­bole gra­ficzne w tak kon­ku­ren­cyj­nej branży?

Przesłanie firmy prze­ka­zane za pośred­nic­twem logo­typu jest sku­tecz­niej­sze niż cała kam­pa­nia pro­mo­cyjna. Przyciągający wzrok wize­ru­nek trans­portu, spe­dy­cji czy logi­styki zawsze pomaga fir­mie two­rzyć jej markę. Łącząc pro­stotę, rów­no­wagę i har­mo­nię z bły­sko­tliwą kom­bi­na­cją kolo­rów można stwo­rzyć bar­dziej widoczny wize­ru­nek. Znak gra­ficzny, który przy­ciąga uwagę mak­sy­ma­li­zuje szyb­kość komu­ni­ka­cji z oglą­da­ją­cymi i jest nie­za­leżny od jego mar­ke­tin­go­wego zastosowania.

Tworząc logo­typy z branży trans­por­to­wej poświę­camy dużą uwagę temu, aby upew­nić się, by okre­ślony pro­jekt odpo­wia­dał sty­lowi i cha­rak­te­rowi okre­ślo­nej firmy. Pracując nad Twoim logiem w Owocnych zasta­no­wimy się nawet nad takimi aspe­tami Twojego biz­nesu jak łagodna czy agre­sywna forma sprzedaży?

Logotypy dotrą tam, gdzie wiele reklam nie jest w stanie.

Logo jest nama­calną pre­zen­ta­cją, która pra­cuje nad uwy­pu­kle­niem marki. Większość ludzi myli słowo „marka” z „logo”; a tak naprawdę te dwie rze­czy dzia­łają razem. Przyciągający wzrok logo­typ łączy ze sobą cel, wize­ru­nek i to, na czym sku­pia się firma wraz z głów­nym prze­sła­niem mar­ke­tin­go­wym, two­rząc coś, co zostaje w umy­śle każ­dego, kto na nie spoj­rzy. Odrobina stylu w pro­jek­cie logo kom­ple­men­tuje biz­nes. To, jak dla odbior­ców wygląda logo danej firmy jest waż­niej­sze od tego, jak wygląda dla jej właścicieli.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Kolekcjonowanie
Ludzie lubią zbie­rać inte­re­su­jące rze­czy, które uzu­peł­niają, lub kom­ple­tują jakiś więk­szy zestaw.
Czy na two­jej stro­nie ist­nieje moż­li­wość zbie­ra­nia cze­goś?

Kupony, pla­kietki, punkty, lub inne kawałki więk­szej cało­ści – moż­li­wo­ści są nie­ogra­ni­czone. Najlepiej, by przed­mioty te wią­zały się z repu­ta­cją i polep­szały jakość Twojej usługi.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę