Logo sportu, klubu i drużyny.

To radość, eks­cy­ta­cja, skoki adre­na­liny i cudowny pro­jekt logo spra­wiają, że wciąż chcemy wię­cej. Sport staje się aktu­al­nie jedną z naj­bar­dziej opła­cal­nych branż biz­ne­so­wych. Jesteśmy w sta­nie oglą­dać sport 24 godziny na dobę na kana­łach takich jak: Canal+ Sport, Eurosport, Polsat Sport czy TVP Sport. Telewizja i sate­lita już dawno zmie­niły spo­sób postrze­ga­nia sportu, a tech­no­lo­gia wciąż się roz­wija. Gdy nie ma żad­nych poważ­nych wyda­rzeń spor­to­wych, gro­ma­dzą ludzi oglą­da­ją­cych Mistrzostwa w Domino czy Mistrzostwa w Kamień, Papier, Nożyce. To naprawdę zdumiewające.

Możesz się teraz zasta­na­wiać, jaki to ma zwią­zek z twoim pro­jek­tem logo spor­to­wego. Odpowiedź jest pro­sta. Twoje logo spor­towe może pew­nego dnia zostać poka­zane w tele­wi­zji, twoje logo może nawet wisieć na trans­pa­ren­cie roz­wie­szo­nym na sta­dio­nie pod­czas pro­fe­sjo­nal­nych wyda­rzeń sportowych

Najlepsze wzory logo klubu spor­to­wego i drużyny.

Głównym celem każ­dego logo­typu spor­to­wego jest stwo­rze­nie dłu­go­trwa­łego i nie­za­po­mnia­nego wra­że­nia w umy­słach poten­cjal­nych klien­tów. Innymi słowy możemy powie­dzieć, że logo jest w zasa­dzie ser­cem każ­dej orga­ni­za­cji. Reklama, logo­typy i budo­wa­nie świa­do­mo­ści marki są sku­teczne tylko wtedy, jeśli są w sta­nie dotrzeć do odpo­wied­niej grupy odbiorców.

Jeśli dzia­łasz w prze­my­śle spor­to­wym, musisz upew­nić się, że twoje logo znaj­duje się na każ­dym sta­dio­nie, sali gim­na­stycz­nej, par­kingu i sto­łówce w twoim mie­ście. Następnym razem, gdy dziecko two­jego klienta doce­lo­wego będzie potrze­bo­wało nowych butów spor­to­wych lub ochra­nia­czy, zapa­mię­tają twoje logo spor­towe i spraw­dzą, co masz w ofer­cie. Nawet jeśli zaczy­nasz na nie­wielką skalę, rekla­muj się na lice­al­nej sali gim­na­stycz­nej, a także w hali spor­to­wej, na kor­cie tani­so­wym a nawet sta­dio­nie jeśli pozwala Ci na to budżet. Ludzie z mia­sta zoba­czą twoje logo i utkwi ono w ich świa­do­mo­ści. Dzieci, które upra­wiają sport, zapa­mię­tają twoje logo i wpłyną na swo­ich rodzi­ców, co do miej­sca, w któ­rym będą chcieli kupić nowy sprzęt spor­towy. Jeśli jesteś w sta­nie zapew­nić im wyso­kiej jako­ści pro­dukt i usługę, twój biz­nes będzie prosperował.

Jak zro­bić dobre logo dla spor­to­wego biznesu?

Pytaniem, które nasuwa się teraz na myśl jest: czym jest dobre logo spor­towe? Odpowiedź na to pyta­nie powinna brzmieć: dobre logo, jest czymś, co spra­wia, że oglą­da­jący są zacie­ka­wieni. Dobrym logo­ty­pem powinna być jaka­kol­wiek rzecz przy­cią­ga­jąca uwagę. Szczególnie, jeśli cho­dzi o sport, kom­pletny cha­rak­ter i wize­ru­nek firmy musi być wyra­żony za pośred­nic­twem logo. Dobrze ilu­strują to poniż­sze przy­kłady logo sportu, takie jak logo squ­ash, czy logo dru­żyny a nawet maratonu.

Czcionki i typo­gra­fia w logo­ty­pach sportowych.

Krój pisma w logo stwo­rzo­nego dla sportu odgrywa klu­czową rolę. Styl czcionki jest jed­nym z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych aspek­tów dobrej iden­ty­fi­ka­cji. Dlatego czcionka w logo roz­rywki powinna być arty­styczne i łatwa do odczy­ta­nia, by zapre­zen­to­wać wła­ściwy skrót lub slo­gan firmy, lub klubu sportowego.

Kolory w logo­ty­pach zwią­za­nych ze sportem.

Przed nada­niem jakie­go­kol­wiek stylu sym­bo­lowi spor­to­wemu ;zawsze powinno się pamię­tać, że klu­czowa jest pro­stota. Tworząc logo dla roz­rywki powinno się wyko­rzy­stać takie kolory jak nie­bie­ski, czarny, indygo, czer­wony, poma­rań­czowy i ich odcie­nie. Te kolory mają bar­dzo silny wpływ na umy­sły oglą­da­ją­cych. Wybór kolo­rów jesz­cze przed zapro­jek­to­wa­niem znaku fir­mo­wego jest bar­dzo pro­fe­sjo­nal­nym posu­nię­ciem. Doskonale doku­men­tują to poniż­sze wzory logo węd­kar­skiego, teni­so­wego czy logo sqash.

Co jesz­cze warto wie­dzieć o logo­ty­pach sportowych?

Tworzenie logo­ty­pów spor­to­wych to zawsze trudne zada­nie. Wymaga to zde­cy­do­wa­nie umiar­ko­wa­nej gry czcio­nek, styli i kolo­rów. Zawsze należy pamię­tać, że wymyślne mate­riały deko­ra­cyjne w więk­szo­ści przy­pad­ków nie spraw­dzają się. Logo z prze­zna­cze­niem dla sportu może być bar­dzo atrak­cyjne poprzez wyko­rzy­sta­nie odpo­wied­nich kon­tra­stów, kolo­rów, czcio­nek i kształtów.

Koniecznie trzeba rów­nież pomy­śleć o logo­ty­pach, któ­rych roz­miar można zmie­nić, ponie­waż jeśli cho­dzi o branżę spor­tową logo jest cały czas wyko­rzy­sty­wane na róż­nych mate­ria­łach. Wszystkie ele­menty logo sportu powinny być dostrze­galne będąc zamiesz­czane w róż­nych roz­mia­rach. Sztuka two­rze­nia logo dla sportu polega na stwo­rze­niu sym­bo­liki, która będzie rów­nie dobrze wyglą­dała na wydru­kach jak i w Sieci.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Założyciel Microsoft Corp.
Najbogatszy człowiek na
świecie kilka lat z rzędu.
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Osiągnięcia
Jesteśmy bar­dziej skłonni anga­żo­wać się w dzia­ła­nia, w któ­rych osią­gnię­cia są doce­niane i nagradzane.
Osiągnięcie cze­goś zna­czą­cego na polu jest satys­fak­cjo­nu­jące, jed­nak gdy jest w jakiś spo­sób doce­nione, cie­szy jesz­cze bar­dziej.

W śro­do­wi­sku gier kom­pu­te­ro­wych osią­gnię­cia są pre­zen­to­wane za pomocą punk­tów, odznak, pozio­mów i innego rodzaju uzna­nia. W innych sytu­acjach, osią­gnię­cia są sygna­li­zo­wane poprzez awanse, człon­kow­stwo, przy­wi­leje i doro­bek. Jakie wyzwa­nia – powią­zane z pożą­da­nymi zacho­wa­niami – mają miej­sce w Twoim przy­padku i jakie są zwią­zane z nimi osiągnięcia?
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę