Logo spa, resort i wellness.

Jeśli jesteś zain­te­re­so­wany otwar­ciem spa, resortu, sana­to­rium, welness albo biz­nesu podob­nego rodzaju, pierw­sze, czego potrze­bu­jesz, to pro­fe­sjo­nalny pro­jekt logo spa prze­ma­wia­jący do two­ich klien­tów doce­lo­wych. Istnieje kilka ele­men­tów, z któ­rych powinno skła­dać się takie logo. Oto kilka łako­mych kąsków, o któ­rych powi­nie­neś pomy­śleć wraz ze swoim gra­fi­kiem, pro­jek­tu­jąc logo spa dla swo­jego biz­nesu zaj­mu­ją­cego się zdro­wiem i urodą.

Logotypy dla tego rodzaju biz­nesu są w dużej mie­rze zwią­zane ze zdro­wiem jak i oso­bi­stą pie­lę­gna­cją. Tego rodzaju logo można czę­sto zna­leźć na kosme­ty­kach. Salony kosme­tyczne i cen­tra odnowy bio­lo­gicz­nej, czę­sto sprze­dają na rynku wła­sne pro­dukty. Ludzi należy do niego przy­cią­gać poprzez eks­cy­ta­cję. To ozna­cza, że logo takiej firmy musi być czymś, co natych­miast przy­po­mina o dobrym samopoczuciu.

Świa­towe wzory logo spa i resortów.

Jak zapro­jek­to­wać i zro­bić logo zwią­zane z relaksem?

Każde logo musi mieć motyw prze­wodni, coś, co spaja wszyst­kie ele­menty. W przy­padku logo Spa, resortu odnowy bio­lo­gicz­nej, czy sola­rium mogą być to pro­ste logo lub takie, o bar­dzo ozdob­nym, kobie­cym wzor­nic­twie. Styl odpo­wiedni dla cie­bie i two­jej firmy będzie zale­żał od typu usług, jakie świad­czysz, oraz od atmos­fery panu­ją­cej w two­jej branży. Bez względu na to, jakiego rodzaju wła­ści­cie­lem jesteś, nie powi­nie­neś two­rzyć wła­snego logo sam. Pozwól pro­fe­sjo­na­li­ście stwo­rzyć uni­ka­towy pro­jekt logo Spa, o ozdob­nym czy pro­stym pro­jek­cie, który będzie paso­wał do cie­bie wprost ide­al­nie.

Grafika i sym­bole w logo zwią­za­nym ze spa.

Grafika logo czę­sto zawiera okre­ślony obraz, więc należy naj­pierw okre­ślić, czy twój pro­jekt logo go potrze­buje i, jeśli tak, jaki jego rodzaj będzie dla cie­bie naj­lep­szy. Nierzadko można zauwa­żyć zarys ciała, czy twa­rzy czło­wieka. Ty także możesz mieć podobne, jeśli tylko zechcesz - nie­po­wta­rzalne i świeże. Istnieją jed­nak także inne alter­na­tywy: motywy kwia­towe będą odpo­wied­nie, jeśli w swoim ośrodku uży­wasz kwia­tów do deko­ra­cji lub zabie­gów. Wiele eko­lo­gicz­nych firm może odnieść dużo korzy­ści pre­zen­tu­jąc w logo swoje „eko-nastawienie”. Zawrzyj w logo te ele­menty, które odróżniają twój biz­nes od innych. Możesz także spró­bo­wać cał­ko­wi­cie zre­zy­gno­wać z kon­kret­nych obra­zów. Prostszy pro­jekt logo może zawie­rać jedy­nie tekst i tro­chę upięk­szeń, co sprawi, że gra­fika nie będzie potrzebna.

Czcionki i typo­gra­fia w logo zwią­za­nym ze spa.

Styl czcionki w Logo Spa, resor­tów i wel­l­ness. Chcesz, aby ludzie patrzący na twoje logo iden­ty­fi­ko­wali je z nazwą two­jej firmy, więc dobrym pomy­słem jest zawar­cie w nim nazwy two­jego przed­się­bior­stwa. Aby pod­kre­ślić to połą­cze­nie i zacząć budo­wać toż­sa­mość marki, powi­nie­neś wybrać czcionkę pasu­jącą do wybra­nego przez cie­bie stylu. Jeśli jest on bar­dzo ozdobny, użyj falu­ją­cej czcionki, która prze­nika obraz. Jeśli masz pro­sty pro­jekt logo, lep­szym pomy­słem będzie bar­dziej nowo­cze­sna czcionka. W obu przy­pad­kach uni­kaj takiej, która jest mocno wytłusz­czona. Logo Spa tak samo jak Spa powinno być relaksujące.

Kolory uży­wane w logo pre­zen­tu­ją­cym regenerację.

Kolor Logo. Twoje logo Spa, tak jak logo resortu, sola­rium czy masażu powinno mieć kolor prze­wodni pasu­jący do innych pro­duk­tów uży­wa­nych w two­jej branży. Nie powi­nien być on dobie­rany na pod­sta­wie swo­jej atrak­cyj­no­ści, ale dopa­so­wa­nia do two­jej firmy. Ośrodki skie­ro­wane do kobiet mogą uka­zać to poprzez kolor różowy, lawendę lub inne barwy odzwier­cie­dla­jące kobie­cość i femi­nizm. Miejsca i firmy eko­lo­giczne mogą wyko­rzy­sty­wać motywy zie­leni, aby poka­zać jak bar­dzo są eko. Logo Spa dla wiel­ko­miej­skiej, wysu­bli­mo­wa­nej firmy może być nawet czarno-białe, o pro­stym, ele­ganc­kim projekcie.

Najważniejsza z porad doty­czą­cych projektowania.

W pro­ce­sie two­rze­nia i podej­mo­wa­nia decy­zji doty­czą­cych pro­jektu logo resort, twój gra­fik może pomóc ci w dobo­rze ele­men­tów pasu­ją­cych do two­jej branży i marki. Nie powi­nie­neś takiego logo two­rzyć sam; pozwól gra­fi­kowi wykre­ować atrak­cyjne, pro­fe­sjo­nalne logo welness, które spodoba się twoim klien­tom i skupi się na naj­moc­niej­szych punk­tach two­jej firmy.

Mądrego zawsze miło posłuchać
Guy Kawasaki
Prekursor ewangeli kultu
produktów Apple. Dzisiaj CEO
G.T.Ventures
Czego uczą nas marki, którym ufamy?
My, zadajemy sobie to pytanie każdego dnia.
W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Tobą efektami naszych poszukiwań.

Rozpoznanie ponad
przypominanie
Łatwiej jest roz­po­znać rze­czy, któ­rych doświad­czy­li­śmy wcze­śniej niż przy­wo­ły­wać je z pamięci.
Opcje wie­lo­krot­nego wyboru lub te wyma­ga­jące jed­nego klik­nię­cia to dla ludzi łatwy spo­sób inte­rak­cji ze stroną.

Jeśli chcesz popro­sić ludzi o wymie­nie­nie rze­czy z pamięci, spró­buj uzu­peł­nić (lub zastą­pić) puste pola okre­ślo­nymi, loso­wymi wybo­rami, które będą mogły ich naprowadzić.
Jestem zainteresowany!
Do: studio@owocni.pl
Od:
Twoja wiadomość
Witam, nazywam się , chętnie nawiąże kontakt z Owocnymi w sprawie współpracy nad nowym projektem. Poproszę o kontakt i wstępną ofertę. Mój numer telefonu to:
[Dostosuj tę wiadomość]
 • Częste pytania
  Ważne pytania i odpowiedzi
  1A co jeśli wasz projekt po
  prostu mi się nie spodoba?
  odpowiedź
  2Jak obsługujecie małe
  i początkujące firmy?
  odpowiedź
  3Jak wygląda
  współpraca na odległość?
  odpowiedź
  4Jaką gwarancję
  jakości otrzymam?
  odpowiedź
  5Ile wynosi minimalny
  budżet projektu?
  odpowiedź
  6Jak rozpocząć współpracę?
  odpowiedź
  Zapytaj o swój projekt
 • Broszura
  Jestem zainteresowany!
  Broszura
  firmowa.
  Jest darmowa!Niezbędna na zebraniu
  lub spotkaniu biznesowym.
  Pobierz broszurę - kliknij

Opublikuj treść u siebie

Chcesz zamieścić tą treść na swoim
blogu, za darmo? Nic prostszego!

Wystarczy, że wstawisz link zwrotny.
Zobacz jak publikować nasze treści.

 • Pisz dla nas
  Pisz dla nas, ekspercie

  Szanowny ekspercie.
  Podziel się wiedzą i odbierz zapłatę.

  Za dobrą treść, płacimy dobre pieniądze.
  Sprawdź to - kliknij tutaj.

 • Wesprzyj nas
  IMarketing

  Podoba Ci się to co robimy?
  - Udziel nam wsparcia, to łatwe - sprawdź tu.

Kliknij lubię to na
Obserwuj nas na
Otrzymaj ofertę